Tải bản đầy đủ

lap va phan tich du an pham phu chuong 4 cac phuong phap phan tich du an dau tu cuuduongthancong com (1)

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
PP PHÂN TÍCH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Giá trị tương đương

Tỷ số
Lợi ích/Chi phí

Suất thu lợi

Giá trị hiện tại
Present Worth (PW)
Giá trị tương lai
Future Worth (FW)
Giá trị hàng năm
Annual Worth (AW)
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


1


DSM/EE Training Program - Vietnam

International Institute for Energy Conservation

MÔN HỌC: QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

CHƢƠNG 4
PHÂN TÍCH PHƢƠNG ÁN ĐẦU TƢ
THEO SUẤT THU LỢI

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - GS. PHẠM PHỤ2
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


NỘI DUNG
1

Khái niệm suất thu lợi

2

Suất thu lợi nội tại

3

So sánh các phƣơng án theo IRR

4

Bản chât của suất thu lợi nội tại

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt3


SUẤT THU LỢI
Định nghĩa
Suất thu lợi (Rate of Return - RR): là tỷ số tiền
lời thu được trong một thời đoạn so với vốn
đầu tư ở đầu thời đoạn.
Các chỉ số suất thu lợi
* Suất thu lợi nội tại
* Suất thu lợi ngoại lai
* Suất thu lợi tái đầu tư tường minh
* v.v…

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

4


SUẤT THU LỢI NỘI TẠI


Định nghĩa:
Suất thu lợi nội tại (Internal Rate of Return - IRR):
là mức lãi suất làm cho giá trị tương đương của
phương án bằng 0. Khi đó giá trị hiện tại của thu
nhập PWR sẽ cân bằng với giá trị hiện tại của chi
phí PWC.
PWR = PWC hay PWR - PWC = 0
AWR = AWC hay AWR - AWC = 0
FWR = FWC hay FWR - FWC = 0

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

5


SUẤT THU LỢI NỘI TẠI
Số liệu ban đầu
Chi phí và thu nhập
(triệu đồng)
Đầu tƣ ban đầu
Chi phí hằng năm
Thu nhập hằng năm
Giá trị còn lại
Tuổi thọ - TT (năm)
Xác định

CuuDuongThanCong.com

Đầu tư

100
22
50
20
5
IRR?

https://fb.com/tailieudientucntt

6


SUẤT THU LỢI NỘI TẠI
IRR thỏa mãn phương trình:
PWR – PWC = 0
0

AR = 50
1

2

3

4

5

SV = 20

AC = 22
P = 100
 50tr(P/A, i%, 5) + 20tr(P/F, i%, 5) – 100tr – 22tr(P/A, i%, 5)
= 0 = f(i%)
Sử dụng PP nội suy tìm IRR:
f(15%) = 3,800,000
f(20%) = -8,220,000

(3,800,000 – 0) (20% -15%) = 16.5%
3,800,000 – (- 8,220,000)
Vậy: IRR = 16.5% năm
= 15% +

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

7


QUY VỀ AW?

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

8


QUY VỀ FW?

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

9


Xem xét một dự án sau:
NĂM
CFi

0

1

2

-100

300

-200

Tìm IRR của dự án?
 IRR = 0%
 IRR = 100%
 ĐỔI DẤU BAO NHIÊU LẦN SẼ CÓ BẤY NHIÊU NGHIỆM.

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

10


MỘT DỰ ÁN ĐÁNG GIÁ KHI NÀO?

IRR >=MARR.
 MARR?

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

11


SO SÁNH CÁC PHƢƠNG ÁN
THEO SUẤT THU LỢI NỘI TẠI
Một Công ty có số vốn : 90 trĐ, MARR = 16%, có 2 PA
đầu tƣ :

PA đầu tƣ

Vốn đầu tƣ
ban đầu

Suất thu lợi
(RR)

A

50 trĐ

35%

B

85 trĐ

29%

Chọn PA nào, nếu số vốn còn lại được đem đầu tư với suất thu lợi là MARR?
RR ( A )

50 . 000 . 000 (0.35)

40.000.000

(0.16)

26 , 6 %

90 . 000 . 000
RR ( B )

85 . 000 . 000 (0.29)

5.000.000

(0.16)

28 , 3 %

90 . 000 . 000

=> Chọn PA B
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

12


SO SÁNH CÁC PHƢƠNG ÁN
THEO SUẤT THU LỢI NỘI TẠI


Nguyên tắc phân tích theo gia số

1.

So sánh PA có đầu tư ban đầu lớn hơn và PA có
ban đầu nhỏ hơn chỉ khi PA có đầu tư ban đầu
nhỏ hơn là đáng giá (Nghĩa là PA đó phải có RR
≥ MARR hay RR là đủ lớn).
Tiêu chuẩn để lựa chọn PA là: “Chọn PA có đầu
tư ban đầu lớn hơn nếu gia số vốn đầu tư là
đáng giá” (Nghĩa là RR(∆) ≥ MARR).

2.

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

13


SO SÁNH CÁC PHƢƠNG ÁN
THEO SUẤT THU LỢI NỘI TẠI
Chọn phương án nào nếu A và B là 2 PA loại trừ nhau và sử dụng
phương pháp so sánh theo IRR?
Số liệu ban đầu
Chi phí và thu nhập( triệu Đ)
Đầu tƣ ban đầu
Chi phí hàng năm
Thu nhập hàng năm
Giá trị còn lại
Tuổi thọ (năm)
MARR(%)

CuuDuongThanCong.com

Đầu tư

Gửi ngân hàng

10,0
2,2
5,0
2,0
5

15,0
4,3
7,0
0,0
10
8%

https://fb.com/tailieudientucntt

14


SO SÁNH CÁC PHƢƠNG ÁN
THEO SUẤT THU LỢI NỘI TẠI
Số liệu ban đầu
Chi phí và thu nhập( triệu Đ)
Đầu tƣ ban đầu
Chi phí hàng năm
Thu nhập hàng năm
Giá trị còn lại
Tuổi thọ ( năm)

Đầu tư

Gửi ngân hàng

10,0
2,2
5,0
2,0
5

15,0
4,3
7,0
0,0
10

MARR(%)

Với Đầu tƣ: IRR(A) = 16.5% > MARR =
8%  A đáng giá.
Lấy A làm PA “gốc”. Tính IRR(Δ = B –A)

8%

Phương pháp AW

Đầu tư

Gửi ngân hàng

Δ = B-A

5

7

2

2.2
(10-2) (A/P, i%, 5) +
2(i%)

4.3
15(A/P, i%, 10)

2.1
15(A/P, i%,
10) - 8(A/P,
i%, 5) – 2(i%)

5 = 2.2 +
(10-2) (A/P, i%, 5) +
2(i%)

7 = 4.3
15(A/P, i%, 10

2 = 2.1
15(A/P, i%,
10) - 8(A/P,
i%, 5) – 2(i%)

12.7%

0% 15
Chọn Đầu tƣ

Thu nhập:
Thu nhập hàng năm

Chi phí:
Chi phí hàng năm
Chi phí CR

AWC = AWR

16.5%

IRR
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


SO SÁNH CÁC PHƢƠNG ÁN
THEO SUẤT THU LỢI NỘI TẠI
Trƣờng hợp 2 PA đƣợc xem là có thu nhập/lợi ích giống nhau.
 Không thể tính IRR các PA riêng rẽ
Chỉ tính được IRR(∆)
 PA có đầu tư ban đầu nhỏ hơn được giả thiết là đáng giá
Tính IRR(∆) để xét khả năng chuyển từ PA nhỏ lên PA lớn hơn

Ví dụ: Chọn PA đầu tư theo IRR?
Số liệu ban đầu

Chi phí và thu nhập
Đầu tư ban đầu
Chi phí hàng năm
Giá trị còn lại
Tuổi thọ ( năm)
MARR(%)

CuuDuongThanCong.com

Đầu tư

Gửi ngân hàng

3,0
2,0
0,5
6

4,0
1,6
0
9
15%

https://fb.com/tailieudientucntt

16


SO SÁNH CÁC PHƢƠNG ÁN
THEO SUẤT THU LỢI NỘI TẠI
Số liệu ban đầu

Đầu tư

Chi phí và thu nhập
Đầu tư ban đầu
Chi phí hàng năm
Giá trị còn lại
Tuổi thọ ( năm)

Gửi ngân hàng

3,0
2,0
0,5
6

MARR(%)

4,0
1,6
0
9

15%

Phương pháp AW
Thu nhập:
Thu nhập hàng năm
Chi phí:
Chi phí hàng năm
Chi phí CR

AWC = AWR

IRR
CuuDuongThanCong.com

Đầu tư

Gửi ngân
hàng

Δ = II - I

R

R

0

2
(3-0.5) (A/P, i%, 6) +
0.5(i%)

1.6
4(A/P, i%, 9)

-0.4
4(A/P, i%, 9) – 2.5(A/P,
i%, 6) – 0.5(i%)
0 = -0.4 + 4(A/P, i%, 9)
– 2.5(A/P, i%, 6) –
0.5(i%)

47%
 Chọn Gửi ngân17
https://fb.com/tailieudientucntt
hàng


SO SÁNH CÁC PHƢƠNG ÁN
THEO SUẤT THU LỢI NỘI TẠI
So sánh các phƣơng án loại trừ nhau sau đây, tìm phương án
có lợi nhất theo phương pháp dựa trên IRR, với MARR=18%.

Chi phí và thu nhập
(triệu Đ)

Các phương án
A

B

C

D

E

F

Đầu tƣ ban đầu

1.000

4.000

7.000

1.500

5.000

2.500

Thu nhập ròng

150

925

1.425

375

1125

500

1.000

4.000

7.000

1.500

5.000

2.500

Giá trị còn lại

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

18


SO SÁNH CÁC PHƢƠNG ÁN
THEO SUẤT THU LỢI NỘI TẠI
Thủ tục so sánh:
B1: Xếp các PA theo thứ tự tăng dần vốn đầu tư: A,B,C…
B2: Xem PA số 0 (PA không thực hiện đầu tư) như là PA “cố thủ”. Tính
RR(∆) khi chuyển từ PA 0  A.
Nếu các PA chỉ có chi phí mà không có thu nhập: dùng A là PA “cố
thủ”, B là PA “thay thế”. Chuyển sang bƣớc 4.
B3: Nếu IRR(A) < MARR, gạt bỏ A và tính RR(B) cho PA B tiếp theo.
Lặp lại bước này cho đến khi có một PA X nào đó mà RR(X) > MARR.
PA này trở thành phương án “cố thủ” và PA có đầu tư lớn hơn kế tiếp là
PA “thay thế”.
B4: Nếu RR (PA “cố thủ”) ≥ MARR ta xác định chuỗi dòng tiền tệ gia số
giữa cặp phương án “cố thủ” và “thay thế”.
B5: Tính RR(∆) của chuỗi dòng tiền tệ gia số
B6: Nếu RR(∆) > MARR, gạt bỏ PA “cố thủ” và lấy PA “thay thế” làm PA
“cố thủ”. Ngược lại gạt bỏ PA “thay thế” và lấy PA tiếp sau làm PA “thay
thế” mới.
B7: Lặp lại bước (4) đến (6) cho đến khi chỉ còn 1 PA. Đó là PA được
19
CuuDuongThanCong.com
https://fb.com/tailieudientucntt
chọn.


SO SÁNH CÁC PHƢƠNG ÁN
THEO SUẤT THU LỢI NỘI TẠI
So sánh các phƣơng án loại trừ nhau sau đây, tìm phương án
có lợi nhất theo phương pháp dựa trên IRR, với MARR=18%.

Chi phí và thu nhập
(triệu Đ)

Các phương án
A

B

C

D

E

F

Đầu tƣ ban đầu

1.000

4.000

7.000

1.500

5.000

2.500

Thu nhập ròng

150

925

1.425

375

1125

500

1.000

4.000

7.000

1.500

5.000

2.500

Giá trị còn lại

ĐẦU TƯ BAN ĐẦU = GIÁ TRỊ CÒN LẠI
 IRR = THU NHẬP RÒNG/ĐẦU TƯ BAN ĐẦU
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

20


SO SÁNH CÁC PHƢƠNG ÁN
THEO SUẤT THU LỢI NỘI TẠI
Các phương án

Chi phí và thu
nhập (triệu Đ)
Đầu tƣ ban đầu
Thu nhập ròng
Giá trị còn lại

A

D

F

B

E

C

1.000
150
1.000

1.500
375
1.500

2.500
500
2.500

4.000
925
4.000

5.000
1125
5.000

7.000
1.425
7.000

ĐẦU TƢ BAN ĐẦU = GIÁ TRỊ CÒN LẠI  IRR = THU NHẬP RÒNG/ĐẦU TƢ BAN ĐẦU
Gia số

Đầu tƣ ban đầu
Thu nhập ròng
IRR
Đáng giá

A

B

BC

BD

DE

EF

1.000
150
15%
Không

1.500
375
25%


1.000
125
12,5%
Không

2.500
550
22%


1.000
200
20%


2.000
300
15%
Không

Kết Luận

CuuDuongThanCong.com

Chọn PA E

https://fb.com/tailieudientucntt

21


BẢN CHẤT CỦA IRR


IRR là suất thu lợi của một dự án với giả thiết
là các dòng thu nhập ròng dương (CFt) đều
được đem đầu tư lại với suất thu lợi làm cho
PWR = PWC hay AWR = AWC

 Chỉ số IRR của một dự án đầu tư không phải là
suất thu lợi của vốn đầu tư ban đầu, mà là suất thu
lợi tính theo các “kết số còn lại của vốn đầu tư” ở
đầu các thời đoạn.

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

22


BẢN CHẤT CỦA IRR
(1)
Năm

(2)
Kết số còn lại
đầu năm, Ft

(3)=0.1648(2)
Tiền lãi tính
theo kết số còn
lại Ft(i*)

(4)
Dòng tiền tệ
ròng CFt

(5)=(2)+(3)-(4)
Kết số còn lại ở
cuối năm t, đầu
năm t+1
Ft+1=Ft(1+i*)+CFt

0

-

-

-100.000

-100.000

1

-100.000

-16.480

+28.000

-88.480

2

-88.480

-14.580

+28.000

-75.060

3

-75.060

-12.370

+28.000

-59.430

4

-59.430

-9.790

+28.000

-41.220

5

-41.220

-6.790

+28.000

0

-60.000

+60.000

Tổng cộng:
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

23


BẢN CHẤT CỦA IRR

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

24


XIN CẢM ƠN

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×