Tải bản đầy đủ

lap va phan tich du an nguyen tien dung chuong04 phuong phap suat thu loi cuuduongthancong com (1)

L/O/G/O

Phương pháp
suất thu lợi
Nguyễn Tiến Dũng

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


Nội dung
1

Định nghĩa IRR và cách tính

2

Ưu và khuyết điểm của IRR

3


Đánh giá và lựa chọn phương án

CuuDuongThanCong.com

2

https://fb.com/tailieudientucntt


Phần 1

ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH TÍNH
IRR
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


Các khái niệm
• Suất thu lợi
• Suất thu lợi tối thiểu
• Suất thu lợi nội tại

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


Công thức
IRR là suất chiết khấu làm cho:
𝑛

0

𝐶𝐹𝑖
1 + 𝐼𝑅𝑅

𝑖


=0

PWR=PWC
AWR = AWC
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


Cách tính IRR gần đúng
• Bước 1: Xác định ngân lưu ròng
• Bước 2: Tìm R1 ngẫu nhiên rồi tính PW1
• Bước 3: Tìm R2 rồi tính PW2 nhưng PW2 và
PW1 trái dấu.
• Bước 4:
max(𝑃𝑊1, 𝑃𝑊2)
𝐼𝑅𝑅 = 𝑀𝑖𝑛 𝑅1, 𝑅2 +
∗ 𝑅1 − 𝑅2
𝑃𝑊1 + 𝑃𝑊2

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


Phần 2

ƯU VÀ KHUYẾT ĐIỂM CỦA IRR

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


Ưu điểm của IRR
• Cho biết suất sinh lợi của dự án theo từng
năm.
• Dễ dàng trong quá trình giao tiếp
• Nếu suất thu lợi lớn thì không cần tính
MARR hay WACC

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


Khuyết điểm
• Nếu dòng tiền của dự án đổi dấu nhiều lần
sẽ có nhiều IRR
– Tính MIRR để khắc phục

• IRR là một suất chiết khấu. Vì vậy không
thể hiện rõ là “đầu tư” hay “tài chính” mà
phải dựa vào dòng tiền dự án để thấy rõ
• IRR không thể hiện được độ lớn của dự
án
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


Ví dụ
• Một dự án có dòng tiền như trong bảng sau:
N
CF

0
-1944

1
2
6156 -5592

3
4
380 1000

• Tính suất thu lợi nội tại của dự án trên.
• MARR của dự án là 15%

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


Ví dụ


IRR = 11.111111%
IRR = 38.888888%
IRR = 0%
IRR = -133.333333%
Làm sao để đánh giá dự án nếu MARR =
16%

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


MIRR
• MIRR là được đưa ra giải quyết trường
hợp có nhiều IRR
– Cách 1: Chiết khấu dòng tiền âm
– Cách 2: Tái đầu tư dòng tiền
– Cách 3: Chiết khấu dòng tiền âm và tái đầu
tư dòng tiền dương

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


Phần 3

LỰA CHỌN DỰ ÁN/PHƯƠNG
ÁN VỚI IRR
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


Quyết định lựa chọn 1 dự án
• Xác định ngân lưu ròng
• Tính IRR
• Khi IRR lớn hơn WACC (hay MARR) thì
chọn dự án

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


So sánh 2 dự án đối lập
• Tính IRR của dự án có số vốn nhỏ.
• Nếu IRR(dự án vốn nhỏ) lớn hơn hay bằng
MARR, tính IRR gia số của dự án có số vốn lớn
trừ dự án có số vốn nhỏ.
– Nếu IRR gia số > MARR, dự án vốn lớn đáng giá
– Nếu IRR gia số < MARR, dự án vốn nhỏ đáng giá
– Nếu IRR gia số = MARR, 2 dự án có giá trị như
nhau

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


So sánh 2 dự án đối lập
• Nếu IRR(dự án vốn nhỏ) nhỏ hơn MARR,
tính IRR của dự án vốn lớn
– Nếu IRR của dự án vốn lớn >= MARR: chọn
dự án vốn lớn.
– Nếu IRR của dự án vốn lớn < MARR: từ chối
cả 2 dự án

• Lưu ý: không so sánh trực tiếp IRR của 2
phương án với nhau để lựa chọn.

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


Tính IRR gia số
• Nếu 2 dự án có cùng thời kỳ phân tích
– Lấy dòng tiền của dự án vốn lớn trừ cho dòng
tiền của dự án vốn nhỏ (dòng tiền này gọi là dòng
tiền gia số)
– IRR gia số là IRR của dòng tiền gia số
• Nếu 2 dự án khác thời kỳ phân tích
– Lập lại 2 dự án đến khi có cùng số năm.
– Tính IRR giống trường hợp có cùng thời kỳ phân
tích
• IRR gia số có thể tính bằng cách cho AW của 2
phương án bằng nhau.
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


Ví dụ:
• Cho 2 dự án A và B đối lập nhau và có
dòng tiền như sau:
Dự án A
Dự án B

0
-3000
-3000

1
900
2200

2
900
2000

3
1200
400

4
2400
700

5
4000
1600

• Nếu MARR là 20% bạn nên chọn dự án
nào?

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


Đánh giá các dự án độc lập
• Tính IRR của từng dự án.
• Chọn dự án có IRR lớn hơn MARR

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


Câu hỏi và ý kiến

END OF CHAPTER

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucnttTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×