Tải bản đầy đủ

lap va phan tich du an nguyen tien dung chuong01 cac to chuc kinh doanh cuuduongthancong com (1)

L/O/G/O

MỘT SỐ KHÁI NIỆM
TỔNG QUÁT
Nguyễn Tiến Dũng

CuuDuongThanCong.com

1

https://fb.com/tailieudientucntt


Nội dung
1

Các tố chức kinh doanh

2

Mục tiêu đầu tư


3

Quá trình phân tích kinh tế dự án

4

Các khái niệm về chi phí

CuuDuongThanCong.com

2

https://fb.com/tailieudientucntt


Phần 1:

CÁC TỔ CHỨC KINH DOANH

CuuDuongThanCong.com

3

https://fb.com/tailieudientucntt


Đơn vị kinh doanh
• Kinh doanh: là quá trình thực hiện tổ chức
con người và nguồn lực nhằm tạo ra các
sản phẩm/dịch vụ đáp ứng nhu cầu của
khách hàng và mục tiêu của người chủ.
• Dự án là tập hợp các công việc có liên
quan với nhau nhằm đạt được mục tiêu cụ
thể hoặc giải quyết vấn đề nào đó
CuuDuongThanCong.com

Ref 11

4https://fb.com/tailieudientucntt


Đơn vị kinh doanh
• Kinh doanh: là quá trình thực hiện dự án
hoặc một phần của dự án nhằm tạo ra
“lợi nhuận”.
• Đơn vị kinh doanh: là tổ chức được thành
lập nhằm thực hiện các hoạt động kinh
doanh.

CuuDuongThanCong.com

Ref 11

5

https://fb.com/tailieudientucntt


Loại hình tổ chức kinh doanh
• Để phân loại tổ chức kinh doanh ta cần có
tiêu chí cụ thể
– Phân loại theo số lượng chủ sở hữu
– Phân loại theo xuất xứ nguồn vốn (nguồn gốc
nguồn vốn)
– Phân loại theo trách nhiệm pháp lý

CuuDuongThanCong.com

Ref 11 – 12

6

https://fb.com/tailieudientucntt


Loại hình tổ chức kinh doanh
• Doanh nghiệp cá thể (sole proprietorship)
• Doanh nghiệp chung vốn (partnership)
• Doanh nghiệp cổ phần (corporation)

CuuDuongThanCong.com

7

https://fb.com/tailieudientucntt


Loại hình tổ chức kinh doanh
• Doanh nghiệp tư nhân
• Công ty quốc doanh
• Công ty 100% vốn nước ngoài
• Công ty liên doanh
CuuDuongThanCong.com

Ref 12

8

https://fb.com/tailieudientucntt


Trách nhiệm pháp lý
• Trách nhiệm hữu hạn

• Trách nhiệm vô hạn

CuuDuongThanCong.com

Ref 12

9

https://fb.com/tailieudientucntt


Loại hình doanh nghiệp
• http://tholaw.wordpress.com/2009/05/04/c
ac-loai-hinh-doanh-nghiep/
• http://topiclaw.com/khai-quat-ve-cac-loaihinh-doanh-nghiep-theo-luat-doanhnghiep-2005/

CuuDuongThanCong.com

10

https://fb.com/tailieudientucntt


Bài tập về nhà

Thế nào là Công ty TNHH 1 thành viên
Thế nào là công ty TNHH 2 thành viên
Thế nào là công ty hợp danh
Nếu bạn thành lập 1 công ty thì bạn sẽ
chọn hình thức công ty nào? Vì sao?

CuuDuongThanCong.com

11

https://fb.com/tailieudientucntt


Chức năng của một công ty
• Có 3 chức năng chính
– Huy động vốn(tài chính)
• Vốn cổ phần
• Vốn vay

– Khai thác nguồn vốn (đầu tư)
– Đem lại thu nhập về tài chính (điều hành sản
xuất và hoạt động)

CuuDuongThanCong.com

Ref 13 – 14

12

https://fb.com/tailieudientucntt


Phần 2

MỤC TIÊU CỦA ĐẦU TƯ

CuuDuongThanCong.com

13

https://fb.com/tailieudientucntt


Các mục tiêu của doanh nghiệp
• Mục tiêu có thể thay đổi theo:
– Thời gian
– Quan điểm

• Doanh nghiệp có thể có một hoặc nhiều
mục tiêu đồng thời.
• Những mục tiêu thường thấy:
– Tăng thị phần, nâng cao chất lượng sản
phẩm/dịch vụ giảm chi phí…
CuuDuongThanCong.com

Ref 15

14

https://fb.com/tailieudientucntt


Các mục tiêu của doanh nghiệp
• Cực đại lợi nhuận
– Thường đi kèm với nhiều rủi ro
– Người gánh chịu rủi ro là người chủ.
• Vấn đề người đại diện

• Duy trì sự tồn tại của doanh nghiệp
– Thường đi kèm với mục tiêu khác
– Đạt được lợi nhuận thỏa thuận

CuuDuongThanCong.com

Ref 16

15

https://fb.com/tailieudientucntt


Cực đại giá trị cổ phần
• Giá trị công ty (cổ phiếu):
– Lợi nhuận dài hạn

– Ổn định

• Cực đại giá trị cổ phiếu của công ty

CuuDuongThanCong.com

Ref 17-18

16

https://fb.com/tailieudientucntt


Các mục tiêu xã hội
• Theo quan điểm quốc gia có 2 mục tiêu
tăng trưởng:
– Mục tiêu phát triển
– Mục tiêu công bằng xã hội

• Hai mục tiêu trên thường mâu thuẫn nhau.

CuuDuongThanCong.com

Ref 18 – 19

17

https://fb.com/tailieudientucntt


Các mục tiêu xã hội
• Các mục tiêu xã hội (theo UNIDO)
– Nhu cầu tiêu dùng tổng hợp
– Phân phối thu nhập
– Tăng độ tăng trưởng thu nhập quốc gia
– Công ăn việc làm
– Mức độ tự lực cánh sinh
– Những mong muốn chính đáng

CuuDuongThanCong.com

Ref 18-19

18

https://fb.com/tailieudientucntt


Quan điểm của ai?
• Mục tiêu của dự án đầu tư phụ thuộc vào
quan điểm (cách nhìn về lợi ích) của chủ
đầu tư.
– Quan điểm cá nhân hoặc nhóm
– Quan điểm của nhân dân trong 1 vùng
– Quan điểm toàn bộ quốc gia

• Vấn đề người đại diện
– Mâu thuẫn giữa người chủ và người quản lý
CuuDuongThanCong.com

Ref 19-20

19

https://fb.com/tailieudientucntt


Phần 4

QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH KINH
TẾ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
CuuDuongThanCong.com

20

https://fb.com/tailieudientucntt


Phân tích dự án
• Kinh tế kỹ thuật chủ yếu chú trọng đến việc chọn
lời giải tốt nhất trong số các phương án thay thế.
• Phương án thay thế (mutually exclusive
projects) có tính chất loại trừ lẫn nhau
• Phương án độc lập (independent projects) có
tính chất loại trừ lẫn nhau
• Phương án phụ thuộc (dependent projects) có
tính chất loại trừ lẫn nhau

CuuDuongThanCong.com

Ref 27 – 28

21

https://fb.com/tailieudientucntt


Quá trình phân tích dự án
1. Xác định các mục tiêu
2. Thiết lập độ đo hiệu quả (hoặc chỉ số hiệu
quả)
3. Xây dựng các phương án
4. Đánh giá các phương án
5. Lựa chọn phương án

CuuDuongThanCong.com

Ref 28 – 29

22

https://fb.com/tailieudientucntt


Vai trò
• Kỹ sư: Đánh giá, so sánh về mặt kinh tế
để đưa ra quyết định phương án tốt nhất.
• Người quản lý: Quyết định lựa chọn cơ hội
đầu tư và các phương án trong từng cơ
hội.

CuuDuongThanCong.com

Ref 30

23

https://fb.com/tailieudientucntt


Phân tích và lựa chọn
• Cần so sánh giữa “Có và không có dự án”
• Cần so sánh giữa “trước và sau dự án”

CuuDuongThanCong.com

Ref 30

24

https://fb.com/tailieudientucntt


Phần 3

CÁC KHÁI NIỆM VỀ CHI PHÍ

CuuDuongThanCong.com

25

https://fb.com/tailieudientucntt


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×