Tải bản đầy đủ

lap va phan tich du an nguyen hai ngan ha c3 gia tri tuong duong cuuduongthancong com (1)

Chương 3: Phân tích
phương án đầu tư theo
giá trị tương đương
Nguyễn Hải Ngân Hà
nhnha@hcmut.edu.vn

Bộ môn Tài Chính – Khoa Quản lý Công nghiệp
Đại học Bách Khoa - TPHCM
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


Nội dung

1. Phương pháp giá trị hiện tại
2. Phương pháp giá trị tương lai
3. Phương pháp giá trị hàng năm
4. Tóm tắt

CuuDuongThanCong.com


2

https://fb.com/tailieudientucntt
Bài giảng “Lập

và phân tích dự án”


1. PP giá trị hiện tại – NPV hoặc PW
Quy đổi toàn bộ thu nhập và chi phí của dự án thành một giá
trị t ơng đ ơng tại năm 0, bằng cách sử dụng suất chiết
khấu i% cho tr ớc
B1: Xác định thời kỳ phân tích (TKPT)
B2:
B3:

ớc l ợng dòng tiền vào / ra của ph ơng án

ớc l ợng giá trị theo thời gian của dòng tiền (i%)

B4: Tính PW. TH so sánh
nhiều PA loại trừ nhau, chọn
PA nào có PW max
CuuDuongThanCong.com

B4: Tính PW. TH các PA độc lập
nhau, chọn làm PA nếu PW  0
3

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


1. PP giá trị hiện tại – NPV hoặc PW
Thời kỳ phân tích (TKPT): là khoảng thời gian xem
xét tất cả dòng tiền tệ xảy ra.
Tuổi thọ kinh tế (TTKT): là thời gian hoạt động còn
có ích về mặt kinh tế của PA.


Giá trị còn lại và giá trị thay mới:
-TKPT > TTKT  giá trị thay mới (CF ra)
-TKPT < TTKT  giá trị còn lại (CF vào)
CuuDuongThanCong.com

4

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


1. PP giá trị hiện tại – NPV hoặc PW
Mức lãi suất i%: đ ợc chọn làm sao để phản ánh
chi phí sử dụng vốn hoặc suất sinh lời tối thiểu chấp
nhận được (MARR)
+ dù vốn là của mình (cần xét đến cơ hội bỏ qua
khi đem vốn tự có đầu t vào dự án)
+ hay vốn đi vay của ng ời khác (cần yêu cầu một
suất sinh lời ít nhất phải ≥ lãi suất vay)
CuuDuongThanCong.com

5

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


1. PP giá trị hiện tại – NPV hoặc PW
i = 15%

CuuDuongThanCong.com

6

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


1. PP giá trị hiện tại – NPV hoặc PW
Công thức tổng quát:

PW ròng = PW thu - PW chi

CF 1
CF 2
CFn

 ... 
PW (i )  CF 0 
1
2
(1  i ) (1  i )
(1  i ) n
 PW ≥ 0: dự án đáng giá (Dùng vốn đầu tư cho dự án này
có lợi hơn hoặc ít ra là bằng đầu tư vào một cơ hội khác
với lãi suất là i%)
 PW<0: dự án không đáng giá (Dùng vốn đầu tư cho dự
án này không có lợi bằng đầu tư vào một cơ hội khác với
lãi suất là i%)
CuuDuongThanCong.com

7

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự an”


1. PP giá trị hiện tại – NPV hoặc PW
VD2: So sánh 2 PA loại trừ nhau (TKPT bằng nhau)
(1)máy
MuaPhoto
máy photoThuê
(2)Thuê
Mua
máymáy
ThuThu
nhậpnhập
hànghàng
năm (tr
VND)
năm
(triệu)
160160
160 160
ĐầuChi
tư ban
0
phí đầu
đầu tư ban đầu (triệu)
30 30
0
Chi Chi
phí hằng
nămđộng hàng năm (tr) 50 50
phí hoạt
100 100
Giá trị còn lại
5
0
Giá trị còn lại (triệu)
2
0
TKPT (năm)
10
10
Tuổi thọ
(năm)
10
10
Suất sinh lợi yêu cầu tối thiểu i%
20%

Ta nên mua máy photocopy hay thuê máy ?

CuuDuongThanCong.com

8

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự an”


1. PP giá trị hiện tại – NPV hoặc PW
Cách 1: Tính PW cho từng PA=> chọn PA có PW max

CuuDuongThanCong.com

9

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


1. PP giá trị hiện tại – NPV hoặc PW
Cách 2: Vì 2 phương án có thu nhập hàng năm là
bằng nhau nên chỉ cần tính giá trị hiện tại của chi phí
(PWC) cho từng PA=> chọn PA có PWC min

CuuDuongThanCong.com

10

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự an”


1. PP giá trị hiện tại – NPV hoặc PW
VD3: So sánh 2 PA loại trừ nhau (TKPT không bằng nhau)
= > Cần tìm bội số chung nhỏ nhất của TKPT của 2 PA
=> Giả định PA lặp lại như cũ theo chu kỳ phân tích
(1) Mua máy mới

(2)Mua máy cũ

160
30
50
5
10

150
10
80
1
5

Thu nhập hàng năm (tr VND)
Đầu tư ban đầu
Chi phí hằng năm
Giá trị còn lại
TKPT (năm)
Suất sinh lợi yêu cầu tối thiểu i%

20%

Thời kỳ phân tích là BSCNN: 10 năm
Sau 5 năm, máy cũ phải thay mới 1 lần.
CuuDuongThanCong.com

11

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


1. PP giá trị hiện tại – NPV hoặc PW
VD3: So sánh 2 PA loại trừ nhau (TKPT không bằng nhau)
160

(1)

5
0

30

1

2

3

5

4

10

50
150

150

1

1

(2)
0

10

1

80

CuuDuongThanCong.com

2

3

4

5

80 10

12

10

80

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự an”


1. PP giá trị hiện tại – NPV hoặc PW
VD3: So sánh 2 PA loại trừ nhau (TKPT không bằng nhau)

CuuDuongThanCong.com

13

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự an”


2. PP giá trị tương lai – FW
Giá trị t ơng đ ơng của tất cả khoản thu, chi của dự án
đ ợc quy về một mốc nào đó trong t ơng lai (thông
th ờng là cuối thời kỳ phân tích)
Quy tắc chọn: t ơng tự ph ơng pháp PW
+TH chọn các PA độc lập: đáng giá nếu FW >= 0.
+TH chọn các PA loại trừ: PA đáng giá nhất nếu FWmax.
Nếu 2 PA có TKPT khác nhau, cần tìm BSCNN
+Khi các PA có thu nhập giống nhau: chọn PA đáng giá
nhất nếu FWC min
CuuDuongThanCong.com

14

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


2. PP giá trị tương lai – FW

i = 15%

CuuDuongThanCong.com

15

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


3. PP giá trị đều hàng năm– AW
Là giá trị A của một chuỗi dòng tiền tệ phân bố đều hàng
năm trong suốt TKPT.
Quy tắc chọn: t ơng tự ph ơng pháp PW & FW
+TH chọn các PA độc lập: PA đáng giá nếu AW >= 0
+TH chọn các PA loại trừ: chọn PA đáng giá nhất nếu
AW max. Nếu 2 PA có TKPT khác nhau, thì có thể so
sánh trực tiếp AW của từng PA mà không cần tìm
BSCNN
+ Khi các PA có thu nhập giống nhau: chọn PA đáng
giá nhất nếu AWC min
CuuDuongThanCong.com

16

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


3. PP giá trị đều hàng năm– AW
i = 15%
$9.0

$5
0

$12

$10
$8

1
2

3

4

5

6

$3.5
$15

CuuDuongThanCong.com

17

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


3. PP giá trị đều hàng năm– AW
 Sử dụng PW hoặc FW để tính AW
AW = PW(A/P,i%,n) = FW(A/F,i%,n)
 Ph ơng pháp giá trị hàng năm AW cho kết quả quyết
định chọn dự án t ơng tự ph ơng pháp PW và FW
 AW là tổng của hai thành phần:
 Chi phí đều hàng năm để hoàn trả lại vốn đầu t ban
đầu - Capital recovery (CR)
Các khoản thu chi đều hàng năm - A
AW = CR + A
CuuDuongThanCong.com

18

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


3. PP giá trị đều hàng năm– AW
+ Có 2 giao dịch xảy ra khi mua
một tài sản:
(1) Bỏ ra chi phí đầu t ban đầu P
– initial investment
(2) Thu hồi giá trị còn lại S –
salvage value
+ Từ P và S có thể tính đ ợc CR.
+ CR bao gồm chi phí khấu hao
và chi phí sử dụng vốn.

CuuDuongThanCong.com

19

S
0

N

P
0

1

2

3 ….. N

CR(i) hàng năm

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


3. PP giá trị đều hàng năm– AW
Các công thức tính CR:
CR là giá trị t ơng đ ơng hàng năm của vốn đầu t ban
đầu P và giá trị còn lại: SV.
CR = P(A/P, i%, N) – SV(A/F, i%, N)

Hoặc CR = [P – SV(P/F, i%, N)]*(A/P, i%, N)
Hoặc
CR = (P – SV) (A/F, i%, N) + P(i%)
Hoặc
CR = (P – SV) (A/P, i%, N) +SV(i%)
CuuDuongThanCong.com

20

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


3. PP giá trị đều hàng năm– AW
VD5: Một tài sản đầu t có giá trị 10 triệu sử dụng trong
5 năm thì ớc tính giá trị còn lại SV là 2 triệu, i = 8%
năm. Tính giá trị CR của ph ơng án.

CuuDuongThanCong.com

21

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


3. PP giá trị đều hàng năm– AW
• Cho: I = $20,000, S =
$4,000, N = 5 năm, i =
10%
• Hỏi: liệu khoản thu nhập
hàng năm $4,400 đủ để
bù đắp chi phí vốn
không?

$4,000
$4,400
0
1

2

3

4

5

3

4

5

$20,000
0
1

• Giải:
CR(10%) = $4,620.76
• Kết luận: Dự án cần
thêm một khoản thu
nhập hàng năm là
$220.76.

CuuDuongThanCong.com

2

$4,000

+

$20,000

$4,400
0
1

22

2

3

4

https://fb.com/tailieudientucntt

5

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


4. Tóm tắt
 Ph ơng pháp giá trị hiện tại: là toàn bộ thu nhập và chi
phí của ph ơng án trong suốt thời kỳ phân tích đ ợc quy
đổi thành một giá trị t ơng đ ơng ở hiện tại.
 Ph ơng pháp giá trị t ơng lai: là toàn bộ thu nhập và
chi phí của ph ơng án trong suốt thời kỳ phân tích đ ợc
quy đổi thành một giá trị t ơng đ ơng ở t ơng lai.
 Ph ơng pháp giá trị hàng năm: là giá trị A của một
chuỗi dòng tiền tệ phân bố đều trong suốt TKPT.
CuuDuongThanCong.com

23

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


4. Tóm tắt

Làm bài tập 3.1, 3.2, 3.4, 3.6 và 3.8

CuuDuongThanCong.com

24

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×