Tải bản đầy đủ

lap va phan tich du an hang le cam phuong chuong 6 cuuduongthancong com (1)

CHƯƠNG 6
TÍNH TOÁN KHẤU HAO
& PHÂN TÍCH DỰ ÁN SAU THUẾ

NỘI DUNG
1

Giới thiệu về chi phí khấu hao

2

Mô hình khấu hao đều - SL

3

Thuế lợi tức

4

Dòng tiền tệ sau thuế - CFAT


5

So sánh phương án theo CFAT

8
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


GIỚI THIỆU VỀ CHI PHÍ KHẤU HAO
z

Chi phí khấu hao
- Là một khoản khấu trừ vào tiền thuế của DN
- Chi phí khấu hao trong thời đoạn càng lớn thì
tiền thuế trong thời đoạn đó càng nhỏ.
- Khấu hao để thu lại, để hoàn trả lại nguồn vốn
hay phần giá trị bị giảm đi của tài sản.
- Không phải là một khoản thực chi.

KHẤU HAO ĐỀU
z Mang tính truyền thống.
zDùng cho tài sản tuổi thọ > 1 năm, thời đoạn
tính là năm
z Chi phí khấu hao hằng năm:
D = (P- SV)/N
D
: CP Khấu hao hằng năm
P
: Giá trị đầu tư ban đầu của tài sản
SV
: Giá trị còn lại của tài sản
N
: Số năm tính khấu hao
z Giá trị bút toán ở cuối năm x:
BVX = P – D.x = P – [(P- SV).x / N]

8
CuuDuongThanCong.comhttps://fb.com/tailieudientucntt


KHẤU HAO ĐỀU
Ví dụ: Một tài sản được mua với giá 15trĐ, khấu
hao đều trong 12 năm, giá trị còn lại sau 12 năm
là 1,5trĐ.Tính Chi phí khấu hao hàng năm và giá
trị bút toán của tài sản vào cuối năm 3?
Lời giải:
Chi phí khấu hao hàng năm của TS:
D = (15 – 1,5) / 12 = 1,125 trĐ/năm
Giá trị bút toán của TS vào cuối năm 3:
BV3 = 15 – 1,125*3 = 11,625 trĐ

THUẾ LỢI TỨC
z

Thuế đánh trên thu nhập hay lợi tức thu được
trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trên các
“khoản dôi vốn” qua chuyển nhượng tài sản.

z

Thuế = (TI) * (TR)
– TI : lợi tức chịu thuế (Taxable Income)
– TR : thuế thu nhập doanh nghiệp (Tax Rate)

z

TI = [(Tổng doanh thu) – (Chi phí hoạt động
kinh doanh) – (Chi phí khấu hao)] + (Lợi tức
khác, nếu có)

8
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


THUẾ LỢI TỨC
z

z

Thuế suất thuế lợi tức
– Được qui định bởi luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Ví dụ
– Trong năm 2009, công ty du lịch Q có doanh thu
20 triệu VNĐ, tổng chi phí sản xuất và khấu hao là
10 triệu VNĐ. Tính tiền thuế phải đóng cho Nhà
Nước.
• Theo luật thuế lợi tức của Việt Nam, TR = 25%
• TI = 20 triệu – 10 triệu = 10 triệu
• Thuế = TI * TR = 10 triệu * 0,25 = 2.5 triệu

THUẾ LỢI TỨC
z

Khoản Dôi vốn – Hụt vốn

FC: Giá mua ban đầu
SP1, SP2, SP3: Giá bán
BV: Giá trị bút toán

8
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


DÒNG TIỀN TỆ SAU THUẾ - CFAT
z

Suất thu lợi sau thuế:

z

Chuỗi dòng tiền tệ
– Trước thuế : CFBT (Cash Flow Before Tax)
– Sau thuế : CFAT (Cash Flow After Tax)
Không vay vốn (100% vốn công ty)
– Dòng tiền trước thuế: CFBT = (Doanh thu) – (Chi phí)
– Lãi tức chịu thuế:
TI
= CFBT - (Khấu hao)
– Thuế
= (TI)*(TR) với TR: Thuế suất
– Dòng tiền sau thuế: CFAT = CFBT – (Thuế)
Có vay vốn
– Dòng tiền trước thuế: CFBT = (Doanh thu) – (Chi phí)
– Lãi tức chịu thuế:
TI = CFBT – (Khấu hao) – (Tiền trả lãi)
– Thuế
= (TI)*(TR) với TR: Thuế suất
– Dòng tiền sau thuế: CFAT = CFBT – (Thuế) – (Tiền trả lãi) – (Tiền trả
vốn)

z

z

DÒNG TIỀN TỆ SAU THUẾ - CFAT
Ví dụ: Một công ty đầu tư vào một dây chuyền sản suất sữa
chua với chi phí đầu tư ban đầu của thiết bị là 15 trĐ. Sau
5 năm sử dụng, giá trị còn lại là 2trĐ. Thu nhập hàng năm
là 7 trĐ, chi phí hàng năm là 1 trĐ. Thuất suất là 50%.
Khấu hao đều hàng năm. Giá bán thiết bị sau 5 năm là 3
trĐ.
1. Xác định CFAT nếu 100% vốn của Công ty.
2. Xác định CFAT nếu 40% vốn chủ sở hữu và 60% là vốn
vay. Lãi suất của vốn vay là 10% và là lãi suất đơn.
Phương thức thanh toán là trả đều trong 5 năm cả lãi lẫn
vốn.

8
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


DÒNG TIỀN TỆ SAU THUẾ - CFAT
1. 100% vốn công ty
0
Đầu tư ban đầu

1

2

3

4

5

-15

Giá trị còn lại

2

Giá bán

3

Khoản dôi khấu hao

1

Doanh thu

7

7

7

7

7

Chi phí

1

1

1

1

1

6

6

6

6

6

CP khấu hao

CFBT

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

Lợi tức chịu thuế

3.4

3.4

3.4

3.4

4.4

Thuế

1.7

1.7

1.7

1.7

2.2

4.3

4.3

4.3

4.3

6.8

CFAT

-15

DÒNG TIỀN TỆ SAU THUẾ - CFAT
2. 40% vốn công ty
0
Đầu tư ban đầu

1

2

3

4

5

-6.0

Giá trị còn lại

2.0

Giá bán

3.0

Khoản dôi khấu hao

1.0

Doanh thu

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

Chi phí

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

CFBT

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

CP khấu hao

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

CP trả lãi

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9
3.5

Lợi tức chịu thuế

2.5

2.5

2.5

2.5

Thuế

1.25

1.25

1.25

1.25

1.75

CP Trả vốn

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

2.05

2.05

2.05

2.05

4.55

CFAT

-6.00

8
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


DÒNG TIỀN TỆ SAU THUẾ - CFAT
Bài tập:
Ông A vừa mua miếng đất (giá 1 tỷ đồng) để xây một
khách sạn mini (tổng chi phí xây là 3 tỷ đồng). Ông
dự định cho thuê trong 3 năm với khoản thu ròng
hàng năm là 400 triệu đồng, và sẽ bán khách sạn
cùng đất vào cuối năm 3 với giá 5,5 tỷ đồng (trong đó
1 tỷ đồng là tiền bán đất). Ông dùng khấu hao đường
thẳng cho khách sạn, với giá trị còn lại là 500 triệu
đồng, thời gian khấu hao là 10 năm (lưu ý: đất không
khấu hao). Thuế suất cho các khoản lợi tức thông
thường, dôi vốn, hụt vốn là 40%. Hãy ước tính CFAT
của dự án này?

DÒNG TIỀN TỆ SAU THUẾ - CFAT
0
Đầu tư ban đầu

1

2

3

-(1+3)

Giá trị còn lại

2.25

Giá bán

1+4.5

Dôi khấu hao

2.25

CFBT

0.4

0.4

0.4

CP Khấu hao

0.25

0.25

0.25

Lợi tức chịu
thuế

0.15

0.15

2.4

Thuế

0.06

0.06

0.96

0.34

0.34

4.94

CFAT

-4

8
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


SO SÁNH VÀ LỰA CHỌN
PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ THEO CFAT
Số liệu ban đầu
Chi phí và thu nhập( triệu Đ)
Đầu tư ban đầu
Chi phí hàng năm
Thu nhập hàng năm
Giá trị còn lại (ước tính

thực)
Tuổi thọ (năm)
MARR(%)

Máy tiện A

Máy tiện B

10,0
2,2
5,0
2,0

15,0
4,3
7,0
0,0

5

10
5%

Phân tích kinh tế sau thuế để lựa chọn PA đầu tư theo AW
nếu: Mô hình khấu hao đều. SV giả định dùng để tính khấu
hao cho cả 2 PA sau 5 năm là 1,5 trĐ. Thuế suất là 55% cho
tất cả các khoản lợi tức thông thường, dôi vốn và hụt vốn.

SO SÁNH VÀ LỰA CHỌN
PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ THEO CFAT
SV giả định dùng để tính khấu hao cho cả 2 PA sau 5
năm là 1,5 trĐ
Î Giá trị bút toán của A và B vào cuối năm thứ 5 là 1,5
trĐ.
Î PA A có khoản dôi khấu hao: 2 - 1,5 = 0,5 trĐ.
Î PA B có khoản hụt vốn là: 0 – 1,5 = -1,5 trĐ

8
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


DÒNG TIỀN TỆ SAU THUẾ - CFAT
Phương án A
0
Đầu tư ban đầu

1

2

3

4

5

-10.0

Giá trị còn lại

1.5

Giá ước tính thực

2.0

Khoản dôi khấu hao

0.5

Doanh thu

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

Chi phí

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

CFBT

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

CP Khấu hao

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

Lợi tức chịu thuế

1.1

1.1

1.1

1.1

1.6

Thuế

AW

0.61 0.61 0.61 0.61 0.88

CFAT

-10.0 2.20 2.20 2.20 2.20 3.92 0.2013

DÒNG TIỀN TỆ SAU THUẾ - CFAT
Phương án B
0
Đầu tư ban đầu

1

2

….

9

10

-15.0

Giá trị còn lại

1.5

Giá ước tính thực

0.0

Khoản hụt vốn

-1.5

Doanh thu

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

Chi phí

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

CFBT

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

CP Khấu hao

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

Lợi tức chịu thuế

1.4

1.4

1.4

1.4

-0.2

Thuế
CFAT

AW

0.74 0.74 0.74 0.74 -0.08
-15.00 1.96 1.96 1.96 1.96

2.78

0.08

8
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucnttTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×