Tải bản đầy đủ

Bài giảng điện tử kế toán kho bạc NN

KẾ TOÁN NGÂN SÁCH
NHÀ NƯỚC VÀ HOẠT
ĐỘNG NGHIỆP VỤ KHO
BẠC NHÀ NƯỚC
1


KẾ TOÁN NSNN VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KBNN

Đặc điểm:


Đối tượng chủ yếu là thu, chi ngân sách nhà nước
(Chức năng kế toán NSNN) và các quỹ Tài chính Nhà
nước (chức năng quản lý quỹ)Gắn liền với công tác thanh toán và tín dụng Nhà nước
(Chức năng Ngân hàng Chính phủ)
Được tổ chức theo hệ thống dọc và là nền tảng của Kế
toán Nhà nước (Chức năng tổng kế toán NN)

2


KẾ TOÁN NSNN VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KBNN

Các văn bản pháp quy:


Luật Kế toán (ngày 17/6/2003) và các văn bản hướng
dẫn Luật:
-Nghị định 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004
Thông tư liên tịch 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày
15/6/2005

Luật Ngân sách Nhà nước (Tháng 12/2002) và các văn
bản hướng dẫn:
-

Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003
Các thông tư: 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003;
60/2003/TT-BTC; 79/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003;
80/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003Quyết định số 24/2006/QĐ-BTC ngày 6/4/2006Quyết định số 14/2007/QĐ-BTC ngày 15/3/2007
3
KẾ TOÁN NSNN VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KBNN

Tổ chức NSNN (Điều 4 - Luật NSNN)

NSNN
NSTW

Bộ

Bộ

NS Tỉnh

Bộ

NS cấp Tỉnh

Sở

Sở

NS Huyện

Sở

NS cấp
Huyện

NS xã

Phòng

Phòng

Phòng

4


KẾ TOÁN NSNN VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KBNN

Tổ chức bộ máy kế toán:
Nguyên tắc:


Tập trung, thống nhấtĐộc lập và phụ thuộcChấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật

Yêu cầu:


Phù hợp với tổ chức bộ máy KBNNĐáp ứng các yêu cầu của Pháp luật về kế toánĐảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý và
sẵn sàng ứng dụng tin học

Hình thức: PHÂN TÁN
5


KẾ TOÁN NSNN VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KBNN

Tổ chức bộ máy kế toán

Ban KT
Sở Giao
dịch

Điểm GD
thuộc
KBNN tỉnh

Phòng KT
KBNN tỉnh,
TP

Phòng KT
KBNN tỉnh,
TP

Bộ phận
KT KBNN
huyện

Bộ phận
KT KBNN
huyện

Điểm GD thuộc
KBNN huyện

Phòng KT
KBNN tỉnh,
TP

Bộ phận
KT KBNN
huyện

Điểm GD thuộc
KBNN huyện

6


KẾ TOÁN NSNN VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KBNN

Nguyên tắc phân công cán bộ kế toán:
 Kế toán viên:
 Kế toán trưởng:
 Kiểm soát chéo:
 Những người không được bố trí làm kế toán:


Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị em ruột của Giám đốc, Phó
Giám đốc phụ trách Kế toán;Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị em ruột của Kế toán trưởng
(hoặc Trưởng phòng, Phụ trách kế toán);Thủ kho, thủ quỹ;Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị em ruột của thủ kho, thủ quỹ.
7


KẾ TOÁN NSNN VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KBNN

Các phần hành nghiệp vụ kế toán:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kế toán thu, chi NSNN;
Kế toán dự toán kinh phí ngân sách;
Kế toán thanh toán vốn đầu tư và chương trình mục tiêu;
Kế toán vốn bằng tiền;
Kế toán tiền gửi tại KBNN;
Kế toán thanh toán;
Kế toán tín dụng nhà nước;
Kế toán ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý;
Kế toán các phần hành nghiệp vụ khác theo chức năng,
nhiệm vụ của KBNN.

8


KẾ TOÁN NSNN VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KBNN

Nội dung mỗi phần hành kế toán:
1. Lập, tiếp nhận, kiểm soát, xử lý các chứng từ kế toán;
2. Ghi sổ kế toán;
3. Tổng hợp số liệu kế toán hàng ngày, tháng, quý, năm;
4. Kiểm tra số liệu kế toán;
5. Lập và gửi các loại điện báo, báo cáo hoạt động nghiệp

vụ, báo cáo nhanh và báo cáo tài chính định kỳ;
6. Phân tích số liệu;
7. Lưu giữ số liệu kế toán, lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán.

9


KẾ TOÁN NSNN VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KBNN

MỘT SỐ NGHIỆP VỤ
KẾ TOÁN CHỦ YẾU

10


KẾ TOÁN NSNN VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KBNN

Kế toán thu NSNN:


Yêu cầu: Tập trung nhanh chóng, đầy đủ, chính xác
các khoản thu và NSNN và điều tiết cho các cấp NS
theo đúng chế độHạch toán chi tiết thu NSNN:
-

Cấp quản lý ? và cơ quan thu quản lý đối tượng nộp.
Cấp ngân sách, niên độ ngân sách, mục lục NSNN.
Mã nguồn ngân sách (nếu có).
Mã số đối tượng nộp thuế.
Chi tiết thu ngân sách bằng đồng Việt Nam và bằng
ngoại tệ.

11


KẾ TOÁN NSNN VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KBNN

Kế toán thu NSNN - Sơ đồ hạch toán: ( còn thoái thu nữa?)
Thu NSTW

Tiền

TK Thu NSNN

Thu NS tỉnh

TG của KB tại NH

Điều tiết

Thu NSNN

Thu NS huyện

TG của Đ/v tại KB

Thu NS xã

Khác

12


KẾ TOÁN NSNN VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KBNN
Kế toán chi NSNN - Các phương thức chi NSNN:
Chi NSNN bằng dự toán kinh phí (B/sung TX , đầu tư ? V ì cấp
bằng TB mức vốn đầu tư )
Chi NSNN bằng Lệnh chi tiền
Chi NSNN bằng kinh phí ủy quyền

Các hình thức chi:

Tạm ứng

Thực chi
Các điều kiện chi (Kiểm soát chi NSNN):

Đã có trong dự toán được giao (trừ trường hợp đặc biệt).

Đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức do cơ quan có thẩm quyền
quyết định.


Đã được thủ trưởng đơn vị sử dụng NS hoặc người được uỷ
quyền chuẩn chi. Thêm đk 4: có đủ hồ sơ chứng từ t.t
13


KẾ TOÁN NSNN VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KBNN

Kế toán chi NSNN - Các nghiệp vụ chi NSNN:


Chi thường xuyênChi đầu tư (và chương trình mục tiêu có tính chất
ĐT?)Chi chương trình mục tiêuChi kinh phí ủy quyềnChi bằng lệnh chi tiền

14


KẾ TOÁN NSNN VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KBNN

Kế toán tiền gửi của đơn vị tại KBNN:


Yêu cầu:Kiểm tra chặt chẽ số dư TKTG
Đảm bảo số liệu khớp đúng
Kiểm soát nội dung thanh toán, đúng tính chất TK
Kiểm soát hồ sơ thanh toán theo quy định

Nhiệm vụ:
Ghi chép, phản ánh
Kiểm tra, kiểm soát
Phân tích, cung cấp thông tin

15


KẾ TOÁN NSNN VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KBNN

Các loại tài khoản tiền gửi:
1.

TKTG dự toán kinh phí (bỏ phần này đi)
-

2.

Dự toán kinh phí thường xuyênDự toán kinh phí ủy
quyền

TKTG đơn vị (dự toán) sử dụng NSNN gồm:
Phạm vi của
Kế toán TKTG

- TG đơn vị dự toán
- TG khác của đvị dự toán
- TG KPUQ, tgửi của các xã

3. Tài khoản tạm thu, tạm giữ
4. TKTG có mục đích ( bỏ có mục đích và gộp lại ý sau)
-

TKTG Ban quản lý dự án

-

TKTG kinh phí ủy quyền ( bỏ)

-

TKTG các quỹ tại KBNN

-

TKTG các nguồn vốn do KBNN quản lý (bỏ)
16


KẾ TOÁN NSNN VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KBNN

Kế toán TK tiền gửi của KBNN tại NH:

TK tiền gửi tại NH
Các nghiệp vụ thu tiền bằng CK

Các nghiệp vụ chi bằng CK

- Thu NSNN

- Chi NSNN

- Thu vào TKTG (lãi)

- Chi từ TKTG (phí)

- Thu hồi các khoản chi NS

- Thoái thu NS các cấp

- Hoàn tạm ứng ???

- Thanh toán tạm ứng ???

- Nộp tiền vào TGTG NH

- Rút tiền mặt từ NH

.......

.......

Dư Nợ: Tiền của KBNN gửi tại NH

17


KẾ TOÁN NSNN VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KBNN
Kế toán điều chuyển vốn:

Tại KB chuyển vốn
Tiền gửi NH

Tại KB nhận vốn

TT vốn

TT vốn

Tiền gửi NH

Đối chiếu

Tiền mặt

Tiền mặt

18


KẾ TOÁN NSNN VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KBNN
Báo cáo kế toán - Phương thức tổng hợp số liệu: còn phần
CSDL của vpkbtỉnh ?

Cơ sở dữ liệu
tại KBNN

Cơ sở dữ liệu kế
toán tại KBNN
tỉnh

Cơ sở dữ liệu kế
toán tại KBNN
tỉnh

Cơ sở dữ liệu kế
toán tại KBNN
tỉnh

CSDL KB
huyện

CSDL KB
huyện

CSDL KB
huyện

CSDL KB
huyện

CSDL KB
huyện

CSDL KB
huyện

CSDL KB
huyện

CSDL KB
huyện

CSDL KB
huyện

19


KẾ TOÁN NSNN VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KBNN

Báo cáo kế toán - Phân loại:
1. Báo cáo Tài chính: (Định kỳ: Tháng, quý, năm; báo cáo
quyết toán năm )
- Báo cáo thu NSNN


Báo cáo chi NSNN
Báo cáo chi chương trình mục tiêu
Báo cáo chi đầu tư XDCB
Báo cáo vay nợ trong nước
Báo cáo sử dụng kinh phí

3. Báo cáo kế toán quản trị:Phản ánh tình hình chấp hành NSNN, quỹ NS các cấp theo định
kỳ
Gồm có:

- Báo cáo nhanh hàng ngày
- Báo cáo theo định kỳ: 10 ngày, 20 ngày, tháng
4. Điện báo: Hàng ngày
20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×