Tải bản đầy đủ

Báo cáo mẫu bài tập MS project GTVT

BÁO CÁO KẾ HOẠCH
CÔNG TRÌNH

THI CÔNG NHÀ PHỐ 4
TẦNG


Task Name

KẾ HOẠCH THI CÔNG
• Phần 1: Thi công phần móng

Công tác

Thời gian thực hiện

Đào hố móng

1 wk

Bê tông lót móng


3 days

Thép móng

4 days

Bê tông móng

3 days

Tháo ván khuôn móng

1 days

Đào hố móng
Bê tông lót móng
Thép móng
Bê tông móng
Tháo ván khuôn món


• Phần 2: Thi công phần thân
2.1. Thi công cột tầng 1 đến tầng 4

Công tác

Thời gian thực hiện

Ván khuôn cột

3 days

Cốt thép cột

3 days

Bê tông cột

3 daysTháo ván khuôn cột

2 days

Ván khuôn cột

3 days


• 2.2. Thi công dầm, sàn tầng 1 đến tầng 4

Công tác

Thời gian thực hiện

Ván khuôn dầm, sàn

3 days

Cốt thép dầm, sàn

3 days

Bê tông dầm, sàn

2 days

Tháo ván khuôn dầm, sàn

2 days


BÁO TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH
SAU THỜI GIAN 1 THÁNG
BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC
WORK STATUS

RESOURCE STATS
Work status for all work resources.
4,000 hrs
3,500 hrs
3,000 hrs
2,500 hrs
2,000 hrs
1,500 hrs
1,000 hrs
500 hrs
0 hrs

Actual Work

Remaining Work

RESOURCE STATUS
Remaing work for all work resources.

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Baseline Work

% work done by all the work resources.

% Work Complete


BÁO CÁO CHI PHÍ DỰ ÁN
PROGRESS VERSUS COST

Progress made versus the cost spent over time. If % Complete line
below the cumulative cost line,your project may be over budget.

% Complete

Chart Title

30%
4000000
25%
3000000
20%
15%
2000000
10%
1000000
5%
0%
0
15 /15 /15 /16 /16 /16 /16 /16
/
0 1 2 1 2 2 3 4
/ 1 /1 / 1 /0 /0 /0 /0 / 0
12 09 07 04 01 2 9 2 8 2 5

Cumulative Cost

COST OVERVIEW

Cumulative Percent Complete
Cumulative Cost

COST STATUS

Cost status for all top-level tasks. Is your baseline zero?
Try setting as baseline
Chart Title

COST STATUS

Cost status for top level tasks.

4000000
3000000
2000000
1000000
0

Thi công nhà 4 tầng
Remaining Cost
Baseline Cost

Actual Cost


RESOURCE COST OVERVIEW
COST DISTRIBUTION

COST STATUS

How costs are spread out amongst different resource types.

Cost status for work resources.

273807.5

1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0

2606100
Actual Cost

COST DETAILS

Remaining Cost

Cost details for all work resources.

Baseline Cost

Type: Work

Type: Material


TASK COST OVERVIEW
COST DISTRIBUTION

COST STATUS
Cost status for top-level tasks.

How costs are spread out amongst tasks based on their status.

Status:
Complete;
614572.5

3500000
3000000
2500000
2000000

Status: On
Schedule;
125138

1500000
1000000
500000
0

Status: Future
Task; 2140197

Thi công nhà 4 tầng
Actual Cost

Remaining Cost

Baseline Cost

COST DETAILS
Cost details for all top-level tasks.

Status: Complete

Status: On Schedule

Status: Future Task


COST OVERRUNS
TASK COST VARIANCE
Cost variance for all top-level tasks in the project.
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000

RESOURCE COST VARIANCE
Cost variance for all the work resources.
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0

500000
0
Thi công nhà 4 tầng
Cost Variance

Cost VarianceTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×