Tải bản đầy đủ

BÀI báo cáo bài tập lớn MS PROJECT GTVT

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN


 BLOCK 5 KHU DÂN CƯ


ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Đánh giá chung

Mức độ tác động
Thấp

Nước mặt

Trung bình

x

Không khí


x

Tiếng ồn

x

Địa hình

x

Cảnh quan

x

Nước ngầm

x

Động thực vật

x

Dân cư

x

Cao


CÔNG TRÌNH NHÀ LẮP GHÉP 7 TẦNG

Tên dự án: BLOCK 5 DÂN CƯ NHÀ Ở
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX)
Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.
Quản lý Dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà & Đô thị (VINAHUD)
Cơ quan lập Dự án: Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng & Ứng dụng công nghệ mới (Vinaconex R&D)


QUI MÔ DỰ ÁNQui mô: Nhà lắp ghép 7 tầng
Tổng diện tích sàn toàn công trình: 7100 m2
Diện tích xây dựng công trình là: 1800 m2

Thời gian thi công: từ 2/11/2015 đến 21/01/2016


QUY TRÌNH THI CÔNG PHẦN THÂN

1. THI CÔNG TẦNG TRỆT

CÔNG TÁC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Công tác sàn

2 ngày

Thi công tường

2,5 ngày

Cầu thang

1 ngày

Cửa đi

6 giờ

Cửa sổ

6 giờ

Trần

1 ngày
Tổng thời gian: 6,25 ngày


MẶT BẰNG TẦNG TRỆT


2. THI CÔNG TẦNG 1

CÔNG TÁC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Công tác sàn

1,75 ngày

Thi công tường

1,25 ngày

Cầu thang

1 ngày

Cửa đi

6 giờ

Cửa sổ

6 giờ

Trần

1,13 ngày
Tổng thời gian: 5,88 ngày


MẶT BẰNG TẦNG 1


3. THI CÔNG TẦNG 2

CÔNG TÁC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Công tác sàn

2 ngày

Thi công tường

1,25 ngày

Cầu thang

1 ngày

Cửa đi

6 giờ

Cửa sổ

6 giờ

Trần

2 ngày
Tổng thời gian: 7 ngày


MẶT BẰNG TẦNG 2


4. THI CÔNG TẦNG 3, TẦNG 4

CÔNG TÁC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Công tác sàn

2 ngày

Thi công tường

1,13 ngày

Cầu thang

1 ngày

Cửa đi

6 giờ

Cửa sổ

6 giờ

Trần

1,5 ngày
Tổng thời gian: 6,38 ngày


MẶT BẰNG TẦNG 3


MẶT BẰNG TẦNG 4


5. THI CÔNG TẦNG 5

CÔNG TÁC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Công tác sàn

3,88 ngày

Thi công tường

1,13 ngày

Cầu thang

1 ngày

Cửa đi

6 giờ

Cửa sổ

6 giờ

Trần

1,38 ngày
Tổng thời gian: 8,13 ngày


MẶT BẰNG TẦNG 5


6. THI CÔNG TẦNG 6

CÔNG TÁC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Công tác sàn

4 ngày

Thi công tường

1,13 ng

Cầu thang

1 ngày

Cửa đi

6 giờ

Cửa sổ

6 giờ

Trần

1,88 ngày
Tổng thời gian: 8,75 ngày


MẶT BẰNG TẦNG 6


7. THI CÔNG TẦNG 7

CÔNG TÁC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Công tác sàn

2,63 ngày

Thi công tường

1,25 ng

Cầu thang

1 ngày

Cửa đi

6 giờ

Cửa sổ

6 giờ

Trần

2 ngày
Tổng thời gian: 7,63 ngày


MẶT BẰNG TẦNG 7


8. THI CÔNG MÁI

CÔNG TÁC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Công tác sàn

1 ngày

Thi công tường

1 ngày
Tổng thời gian: 2 ngày


MẶT BẰNG TẦNG MÁI


BIỂU ĐỒ XU HƯỚNG CỦA CÔNG VIỆC CÒN LẠI THEO THỜI GIAN
-

Burndown

Remaining Cumulative Work
Remaining Cumulative Actual Work
Baseline Remaining Cumulative Work

Baseline Remaining Tasks
Remaining Actual Tasks

Remaining Tasks

Work Burndown

Task Burndown

Shows how much work you have completed and how much you have left. If the remaining cumulative work line is steeper, then the

Shows how many tasks you have completed and how many you have left. If the remaining tasks line is steeper, then your project may be

project may be late. Is your baseline zero?

late.

Try setting a baseline

Learn more


COST OVERVIEW

PROGRESS VERSUS COST
Progress made versus the cost spent over time. If % Complete line below the cumulative cost
line,your project may be over budget.

Cha rt Title

% Complete

BIỂU ĐỒ

Cumulative Cost

-

GIÁ TRỊ
DỰ TOÁN

Cumulative Percent Complete
Cumulative Cost
COST STATUS
Cost status for all top-level tasks. Is your baseline zero?
Try setting as baseline

Chart Title
COST STATUS
Cost status for top level tasks.

Remaining Cost
Baseline Cost

Actual Cost


WORK BURNDOWN

Work (hrs)

Shows how much work you have completed and how
much you have left. If the remaining cumulative work
line is steeper, then the project may be late.

Is your baseline work zero?

Remaining Cumulative Work
Remaining Cumulative Actual Work
Baseline Remaining Cumulative Work

DỰ TOÁN
NHÂN

Work (hrs)

BIỂU ĐỒ

Try setting a baseline

Actual Work
Baseline Work

CÔNG

Remaining Work

WORK OVERVIEW

WORK STATS
Shows work stats for all top level tasks.

-

Remaining
Availability (Thợ
lắp ghép)
Remaining
Availability (Cần
cẩu)
Actual Work

Remaining Work

RESOURCE STATS

REMAINING AVAILABILITY

Shows work stats for all your resources.

Shows remaining availability for all work resources.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×