Tải bản đầy đủ

Tuần 3 phân tích thiết kế có cấu trúc, mô hình dự liệu khái niệm

9/19/2014

Tuần 3

Hai V. Pham

Slides chỉ sử dụng cho Phân tích & thiết kế có cấu trúc

HUST

1

Thực hiện tuần tự các bước trong quy trình
phát triển hệ thống
Sử dụng các mô hình và biểu đồ kỹ thuật để
mô hình hóa quy trình nghiệp vụ của hệ thống

2

Sources:


3

1


9/19/2014

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Biểu đồ ngữ cảnh
Biểu đồ phân rã chức năng
Mô tả chi tiết các chức năng
Ma trận thực thể dữliệu - chức năng
Danh sách các hồ sơ dữ liệu sử dụng
Các biểu đồ hoạt động

4

Biểu đồ ngữ cảnh (context diagram) mô tảhệ
thống trong môi trường của nó
Các phần tử:
1 tiến trình duy nhất
mô tả hệ thống
Các tác nhân- môi
trường
Các tương tác giữa hệ thống & tác nhân

5

6

2


9/19/2014Mô tả chức năng nghiệp vụ của toàn hệ thống
phân thành các chức năng

Hiểu tổ chức và hoạt động của nó
Hỗ trợ xác định miền nghiên cứu
Thể hiện vị trí công việc trong hệ thống
Cơ sở để cấu trúc hệ thống chương trình cũng như
các mức theo dạng cây phân cấp

7

Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

8

Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

9

3


9/19/2014

QL Hệ
thống ATM
Tiếp nhận
thông tin KH
Nhận thẻ và
kiểm tra mã PIN

Giải quyết
KH
Thay đổi mã PIN

Rút tiền

Truy vấn số dư

Sao kê tài khoản

Nhận thẻ

Y/cầu KH nhập
mã PIN mới

Y/cầu KH nhập
số tiền cần rút

Kiểm tra số dư
tài khoản

Truy lục ttin các
lần gdịch của
KH

Yêu cầu KH
nhập mã PIN

Thực hiện thay
đổi mã PIN

Kiểm tra số dư
tài khoản

Thông báo số
dư cho KH

In sao kê tài
khoản

Kiểm tra mã PIN

Thông báo KH

Thông báo TK
KH

Thông báo KH

Thực hiện đưa
tiền cho KH
Cập nhật lại tài
khoản KH

Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

10

Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

11

Ma trận thể hiện mối quan hệ(tác động) giữa
các chức năng và hồ sơ dữ liệu

Hai V Pham
hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp

12

4


9/19/2014

Mô hình hoá tiến trình nghiệp vụ (modeling
business process) là sự biểu diễn đồ thị
Tiến trình (process) là 1 hay 1 số công việc hoặc hành động
có tác động lên dữ liệu làm cho chúng di chuyển, thay đổi,
được lưu trữ, phân phối hay trình diễn
Tác nhân (actor) là: 1người, 1nhóm người, 1bộ phận,1 tổ
chức hay 1 HTTT khác
Kho dữ liệu(data store) là các dữ liệu được lưu
trữ tại một chỗ, thường trên một vật mang. Cùng một loại dữ
liệu, trên cùng vật mang có thể lưu ở nhiều nơi
Luồng dữ liệu (data flow) là các dữ liệu di chuyển từ một ví trí
đến 1 ví trí khác trên 1 vật mang nào đó. Vật mang dữ liệu có
thể là 1 đối tượng hay đường truyền

13

14

Sources:
15

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×