Tải bản đầy đủ

Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

TOÁN 6 – BÀI GIẢNG SỐ HỌC


KIỂM TRA
- Phát biểu định nghĩa hai phân số bằng nhau.
- Áp dụng: Điền số thích hợp vào ô vuông:

1 2

3 -6

 4 -2

12 6

a c
  a.d b.c
b d

3
3


 4
4

Vậy tại sao có thể viết một phân số bất kỳ
có mẫu âm thành một phân số bằng nó có
mẫu dương ?


Tiết 71:

TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN
SỐ

1. Nhận xét:
2. Tính chất cơ
bản của phân
số:

1

2

Từ ?2
haiĐiền
phânsốsốthích
bằnghợp
nhau:
vào ô vuông:

3 6
Ta có: . -3
.(-2) : -5

1 3

2 6
.

Tương tự:


Ta có:

-3

1 2
 5 1
3 6 
 10 2
.(-2)
: -5

:2

4 2

12 6
:2

2 là ước chung của (-4) và 12


Tiết 71:

TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN
SỐ

1. Nhận xét:
2. Tính chất cơ
bản của phân số:
a a.m

(m  Z ; m 0)
b b.m
a a:n

(n  ƯC(a,b))
b b:n
•Mỗi

phân số có vô số phân số
bằng nó.
•.Các

phân số bằng nhau là các
cách viết khác nhau của cùng
một số mà người ta gọi là số
hữu tỉ.

Áp dụng tính chất cơ bản của phân số, em
 2
3

3
hãy
giải
thích

sao
?
Từ tính chất trên, hãy viết phân số 
3
thành 4 phân
số3.(
bằng
3
 1) nó  3  4 4


Vi:

4

( 4).( 1)

4

?3 Viết mỗi phân số sau đây thành một phân số
bằng nó và có mẫu dương:

5
5.( 1)
5


 17 ( 17).( 1) 17
4
( 4).( 1) 4


 11 ( 11).( 1) 11
a a.( 1)  a
( a , b  Z , b  0)


b b.( 1)  b


Tiết 71:

TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN
SỐ

1. Nhận xét:
2. Tính chất cơ
bản của phân số:
a a.m

(m  Z ; m 0)
b b.m
a a:n

(n  ƯC(a,b))
b b:n

•Mỗi

phân số có vô số phân số
bằng nó.
•.Các

phân số bằng nhau là các
cách viết khác nhau của cùng
một số mà người ta gọi là số
hữu tỉ.

1
1) Em hãy viết số hữu tỉ 2
dưới
dạng các phân số bằng nhau.

2) Điền số thích hợp vào ô vuông:
2 -4 6  8 10
1 
 

2  4 6 -8 10


*Ghi nhớ:
a a.m

(m  Z ; m 0)
b b.m
a a:n

(n  ƯC(a,b))
b b:n

Củng cố:
1) Điền chữ đúng (Đ), sai (S) vào các ô vuông sau:
a)

 13 1
 Đ
 39 3

b)

8 4
 S
4
2

c)

9 3
 Đ
15 5

2) Điền số thích hợp vào ô vuông
:3
.4
 3 -1
2 8
a)

6

b):3 2

7.4 28

3) Các số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần của
một giờ ?
1
15
a) 15 phút =
giờ = 4giờ
60

30
b) 30 phút = 60giờ =

1
2giờ


Đố: Tên gọi tết rằm tháng giêng của người Việt Nam là gì ?
Em hãy điền số thích hợp vào ô vuông để có hai phân số bằng nhau. Sau đó, viết các
chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hàng dưới cùng em sẽ trả lời được câu
hỏi nêu trên

Ê

10 1

20 2

N

8 2

12 3

T

8
2

5 20

G

4 16

7 28

U

1  2

5 10

Y

4 -12

3 9

N

G

U

Y

Ê

3

16

10

-12

1

Ê

6 30

5 25

U

 2  10

7
35

N
6

T
8

I

I
-1

 9 -1

18 2

N

10 5

12 6

Ê
30

U
35Hướng dẫn về nhà
-

Học thuộc tính chất cơ bản của phân số và viết dạng tổng quát.
Làm bài tập 11; 12; 13; 14 sgk, 22; 13; 14 sbt.


Xin chân thành cảm ơn
quý thầy cô và các emTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×