Tải bản đầy đủ

Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 16: Tìm tỉ số của hai số

BÀI GIẢNG SỐ HỌC 6


Tìm tỉ số của hai số
1.Tìm tỷ số của hai số
*Ví dụ về tỉ số:
1,5 : 2 ;
4:9
1 2
:
5 3

1 2
−6 :
4 7

−3
;
3 5

*Ví dụ về phân số: 1Vậy:
Thương trong phép chia số a cho số b (b≠0) gọi là tỉ số
của hai số a và b
a
Tỉ số của a và b là a : b hay
b
Chú ý:
a
*Khi nói tỉ số b thì a và b có thể là các số nguyên,
phân số, hỗn số…. Còn phân số a thì a và b phải là các
b
số nguyên
*Hai đại lượng cùng loại và cùng đơn vị đo
Ví dụ: (SGK-Trang 56)
2. Tỉ số phần trăm
Ví dụ:
Tìm tỉ số phần trăm của hai số: 78,1 và 25


• Ta có tỉ số phần trăm của 78,1 và 25 là:

78,1
1
78,1 : 25 =
.100.
= 312,4%
25
100
Qui tắc:
Muốn tìm tỉ số của hai số a và b ta lấy a nhân
với 100 rồi chia cho b và viết ký hiệu % vào
kết quả ( trong thực hành ta dùng kí hiệu %
1
thay100
cho
)
?1 .
a) Tìm tỉ số của hai số 5 và 8 là:
*Tìm tỉ số phần trăm của hai số 5 và 8 là:

5
100 = 62,5%
8
3
*Tìm tỉ số phần trăm của 25 kg và
10
3
Ta đổi
tạ = 30kg
10
25
Ta có:
100 = 83,33%
30

tạ


• 3. Tỉ lệ xích.

a
T = (T là ký hiệu tỉ lệ xích và a,b phải cùng
b
đơn vị đo)

Với : a là khoảng cách giữa hai điểm trên bản
vẽ b là khoảng cách hai điểm trên thực tế
Ví dụ: Nếu khoảng cách a trên bản đồ là 1cm,
khoảng cách trên thực tế là 1 km thì tỉ lệ xích
1
T của bản đồ là là:
100000


?2

khoảng cách từ cực Bắc Hà Giang đến

cực Nam Cà Mau dài 1620km. Trên bản đồ,
khoảng cách đó dài 16,2cm. Tìm tỉ lệ xích
của bản đồ.
Bài giải:

Ta đổi 1620km = 162000000cm.

16,2
1
T=
=
162000000 10000000
Vậy tỉ lệ xích của bản đồ là 1: 10000000


Bản đồ BĂC KẠN theo tỉ lệ xích 1:500 000


Cứ 1cm trên bản đồ ứng với 500000cm trên thực
tế.
Quãng đường từ Bằng Lũng (A) đến Bắc kạn (B)
là 46km thì bản đồ vẽ A
B là bao nhiêu ?
Bài giải:
Ta đổi 46km = 4600000cm.
a
= bản đồ và b là
Nếu a là khoảng cách T
trên
b
khoảng cách thực tế thì ta có:
Suy ra a = b.T
Thay số ta có:
1
46

a = 4600000.

500000

=

5

= 9,2(cm)


Vậy khoảng cách từ A đến B trên bản đồ là 9,2
cm.
Đáp số: 9,2cm


CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI, CHĂM NGOANTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×