Tải bản đầy đủ

Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 16: Tìm tỉ số của hai số


Ví dụ:
Một hình chữ nhật có chiều rộng là 3m, chiều dài là 4m. Tìm tỉ số
giữa số đo chiều rộng và số đo chiều dài của hình chữ nhật?
Giải
3: 4 

3
4

Vậy tỉ số giữa hai số a và b là gì?


Định nghĩa
Thương trong phép chia số a cho số b (b �0) gọi là tỉ số của a và b

?

a
a
Vậy tỉ số

và phân số
khác nhau như thế nào ?
b
b

a
+ Tỉ số
thì a và b có thể là số nguyên, phân số, hỗn số, số
b
thập phân, …. (b �
0)

a
+ Phân số
thì a và b phải là các số nguyên (b �0)
b


Bài 140 (SGK -58) Chuột nặng hơn voi !

Một con chuột nặng 30g còn một con voi nặng 5 tấn. Tỉ số giữa khối
lượng của chuột và khối lượng của voi là 30  6 , nghĩa là 1 con
5
Chuột nặng bằng 6 con voi ! Em có tin như vậy không ?
Sai lầm ở chỗ nào ?
Giải: Sai lầm ở chỗ khi tính tỉnh số không đưa về cùng một đơn vị.
30
3
Thực ra tỉ số là:

5000000

500000


VíChú
dụ:ý:Đoạn
Khi thẳng
lập tỉ số
ABcủa


dàihai
20cm,
đại lượng
đoạn thẳng
thì haiCD
đạidài
lượng
1m.phải
Tìm tỉ số
độcùng
dài loại
của hai
và cùng
đoạn đơn
thẳng
vị AB
đo. và CD ?
Bài 137 (SGK – 57) Tính tỉ số của:
a) 2 m và 75 cm
3
75
3
m m
75cm =
100
4

2 3 2 4 8
Tỉ số:
:  �
3 4 3 3 9

3
h và 20 phút
b)
10
20
1
h h
20 phút =
60
3

3 1 3 3 9
Tỉ số:
:  �
10 3 10 1 10


Ví dụ: Tỉ số phần trăm của 78,1 và 25 là:
78,1 78,1
1
78,1.100


100 � 
%  312, 4%
25
25
100
25

Quy tắc: (SGK - 57)

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100
Rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào kết quả:
a.100
%
b


?1

Tìm tỉ số phần trăm của:
a) 5 và 8

b) 25kg và

3
tạ
10


TỈ LỆ:

1:3000.000


Ví dụ: Nếu khoảng cách a trên bản đồ là 1cm, khoảng cách b trên
1
thực tế là 1km thì tỉ lệ xích T của bản đồ là
100000

Vì: a = 1cm ;

b = 1km = 100000cm

a
1
�T  
b 100000
?2 Khoảng cách từ điểm cực Bắc ở Hà Giang đến cực Nam ở mũi
Cà Mau dài 1620km. Trên một bản đồ, khoảng cách đó dài
16,2cm. Tính tỉ lệ xích của bản đồ.


-Học thuộc: Định nghĩa tỉ số của hai số,
quy tắc tìm tỉ số phần trăm, tìm tỉ lệ xích.
-Làm BT: 138; 141 (SGK)
136;139;140 (SBT)


Bài 138 (SGK – 58). Ta có thể đưa tỉ số của hai số về tỉ số của hai
7
số nguyên. Chẳng hạn, tỉ số của hai số 0,75 và 1
có thể viết
20
như sau:
75

0, 75
75 20
5
100


� 
7
27
100 27
9
1
20
20

128
1, 28
128 100 128
100
a)


� 
3,15
315 100 315 315
100
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×