Tải bản đầy đủ

Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu


1/ Nhận xét mở đầu:
Bài tập:
(-3).4 = -12
(-5).3 = -15
2.(-6 = -12


Bài tập:
Hoàn thành phép tính: (-3).4
(-3).4 = (-3) + (-3) + (-3) + (-3) = -12

Theo cách trên, hãy tính
(-5).3 = ...(-5) + (-5) + (-5)
2.(-6) = ...(-6) + (-6) = -12
Vậy tích của hai số nguyên
a và b khác dấu có:
Dấu âm
Giá trị tuyệt đối bằng
a . b2/ Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu:

Muốn nhân hai số nguyên khác
dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối
của chúng rồi đặt dấu “-” trước
kết quả nhận được.


2/ Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu:
Ví dụ: Thực hiện phép tính:
a) (-5) . 6 = - 30
b) 9 . (-3) = - 27
c) a . 0
Với a là số nguyên tuỳ ý
SGK

Tích của một số nguyên a
với số 0 bằng 0.


3/ Vận dụng:
Bài toán:
Một xí nghiệp may mỗi ngày được 250 bộ quần áo. Khi
may theo mốt mới, chiều dài của vải dùng để may một bộ
quần áo tăng x dm (khổ vải như cũ). Hỏi chiều dài của vải
dùng để may 250 bộ quần áo mỗi ngày tăng bao nhiêu dm,
biết:

a) x = 3

b) x = - 2

Bài giải:
Chiều dài một bộ quần áo tăng x dm.
Chiều dài 250 bộ quần áo tăng là: 250 . x

a) Nếu x = 3 thì chiều dài của vải tăng là: 250. 3 = 750 (dm)
b) Nếu x = -2 thì
chiều dài của vải tăng là: 250 . (-2) = -500 (dm)
4/ Luyện tập:
Bài tập 1:
a) (-10) . 11
b) 150 . (-4)
c) 14 . (-5)
d) (-25) . 12

= - 110
= - 600
= - 70
= - 300

Bài tập 2:
Điền vào ô trống kí hiệu cho phù hợp:
(-67) . 8 < 0

15 . (-3) <

15

(-7) . 2

< -7


Bài tập 3:
Hoàn thành bảng sau:
x

5

-18

18

-25

y

-7

10

-10

40

x.y

-35

-180

-180

-1000


Hướng dẫn về nhà
*Nắm vững quy tắc nhân hai số khác dấu.
*Bài tập SGK.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×