Tải bản đầy đủ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT một số GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG tác TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT..
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY
…..
ĐỀ TÀI
LỜI MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
2.Mục tiêu nghiên cứu
3.Phương pháp nghiên cứu
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Kết cấu đề tài
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm và vai trò của tuyển dụng nhân sự trong doanh
nghiệp
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Tầm quan trọng của tuyển dụng nhân sự trong doanh
nghiệp
1.1.2.1. Đối với doanh nghiệp
1.1.2.3. Đối với xã hội1.2. Các nguồn tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp
1.2.1. Nguồn ứng viên từ nội bộ doanh nghiệp
1.2.2. Nguồn ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp
1.3. Quy trình tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.
1.3.1. Chuẩn bị tuyển dụng
1.3.2. Thông báo tuyển dụng
1.3.3. Thu nhận và xử lý hồ sơ
1.3.4. Phỏng vấn sơ bộ
1.3.5. Kiểm tra, trắc nghiệm
1.3.6. Phỏng vấn lần hai
1.3.7. Xác minh, điều tra
1.3.8. Ra quyết định tuyển dụng
1.3.9. Khám sức khỏe
1.3.10. Bố trí công việc
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG
NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY ……………….
2.1 Tổng quan về công ty
2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.1.1.Giới thiệu về công ty
2.1.1.2.Lịch sử hình thành
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh


2.1.2.1 Chức năng
2.1.2.2 Nhiệm vụ
2.1.2.3 Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty
2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty
2.1.3.1 Bộ máy tổ chức của công ty
2.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban
2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3
năm
2.2.1. Vài nét về hoạt động nhân sự
2.2.1.1. Cơ cấu nguồn lao động trong ba năm gần đây
2.2.1.2. Tình hình biến động nhân sự trong vài năm gần đây
2.2.2. Thực trạng công tác tuyển dụng tại Công ty
2.2.2.1. Nhu cầu tuyển dụng
2.2.2.2. Kế hoạch tuyển dụng của công ty
2.2.2.3. Nguồn và phương pháp tuyển dụng
2.2.2.4. Hình thức tuyển dụng


2.2.3. Chi phí tuyển dụng
2.2.3. Đánh giá về công tác tuyển dụng nhân sự của công ty
thông qua quy trình tuyển dụng nhân sự
2.2.3.1. Xác định nhu cầu
2.2.3.2. Tìm kiếm ứng viên


2.2.3.3. Đánh giá lựa chọn
2.2.3.4. Phỏng vấn ứng viên
2.2.3.5. Quyết định tuyển dụng
2.2.3.6. Hướng dẫn hội nhập
2.2.4. Kết quả tuyển dụng trong 3 năm gần đây
2.3 Đánh giá công tác tuyển dụng tại công ty
2.3.1.Ưu điểm
2.3.2.Nhược điểm
CHƯƠNG III. XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP VÀ LỰA
CHỌN GIẢI PHÁP CĂN CỨ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP
3.1.Phương hướng/chiến lược SXKD của công ty
3.2.Đề xuất các giải pháp
3.2.1.Phân tích các giải pháp
3.2.1.1. Nâng cao hiệu quả khai thác nguồn tuyển dụn
3.2.1.2. Cải tiến quy trình tuyển dụng
3.2.1.3. Nâng cao năng lực làm công tác tuyển dụng
3.2.2.Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá
3.2.3.Lựa chọn các giải pháp
3.3.Một số kiến nghị
3.3.1. Hoàn thiện công tác lọc hồ sơ


3.3.2. Xây dựng các tiêu thức tuyển chọn rõ ràng, có cho điểm
dựa vào các tiêu thức đó
3.3.3. Đưa tham quan công việc vào quá trình tuyển dụng
3.3.4. Đào tạo cán bộ tuyển dụng chuyên sâu hơn
3.3.5. Phân chia công việc rõ ràng giữa các bộ phận, mỗi bộ
phận chuyên sâu về một phần sẽ giúp thực hiện tốt hơn
3.3.6. Phân tích công việc để xác định bản tiêu chuẩn đối với
chức danh cần tuyển
3.3.7. Thực hiện việc đánh giá thực hiện công việc
KẾT LUẬNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×