Tải bản đầy đủ

TẬP VIẾT CHÍNH TẢ

Bản quyền: Nguyễn Thị Lan Anh

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ
ǻgày
LJháng
ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chính LJả:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Tǟường ΄m

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tǟường hnj là ǻgôŁ ǻhà LJhứ hai của ΄m.
LJrường có cô giáo hΗền ǻhư Εɑ, có
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǻhΗều bạn χǩ LJhân LJhΗết ǻhư anh ΄m.

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2 ĐΘền Ȫần ai hʍc ay: gà Ǻ........, Ǻ...... ảnh
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ĐΘền c hʍc k: ....á Ȫàng........, LJhưϐ ....ẻ, lá ...ọ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1


Bản quyền: Nguyễn Thị Lan Anh

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ
ǻgày
LJháng
ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chính LJả:

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Tặng cháu

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Vở ǻày LJa LJặng cháu ȐĹu LJa


Tỏ chút lòng ȐĹu cháu gĊ là
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mong cháu ǟa công Ǻà hnj LJập
Mai Ȥau cháu giúp ǻưϐ ǻon ǻhà
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2 ĐΘền ǻ hʍc l: ...ụ hʂ, con cò bay ...a bay ...a
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ĐΘền dấu ^,?: cho xôŁ, tô chim, qίyļn Ȫơ

2


Bản quyền: Nguyễn Thị Lan Anh

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ
ǻgày
LJháng
ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chính LJả:

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Bàn LJay Εɑ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Hằng ǻgày, đôŁ bàn LJay của Εɑ ↨hải
làm ɘμết bao ǻhiêu là ȫμệc.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Đʒ làm Ȭǚ, Εɑ lại đi chợ, ǻấu cơm. MǬ
còn LJắm cho ΄m χȾ, giặt ǺŎ chậu LJã lĝ đầy.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2 ĐΘền an hʍc at: kȾo đ......, LJ....... ǻưϐ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ĐΘền g hʍc gh: ǻhà .....a, cái ........ế
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
3


Bản quyền: Nguyễn Thị Lan Anh

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ
ǻgày
LJháng
ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chính LJả:

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Cái Bống

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cái Bống là cái bống bang
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Khďo Ȥảy, khďo Ȥàng cho Εɑ ǻấu ɖơm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
MǬ Bống đi chợ đường LJrơn
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bống ǟa gánh đỡ chạy cơn Ǻưa ǟòng.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2 ĐΘền anh hʍc ach: hŅ b.........., LJúi x........ LJay
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ĐΘền ǻg hay ǻgh: .........à ȩΡ, chú.............é
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
4


Bản quyền: Nguyễn Thị Lan Anh

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ
ǻgày
LJháng
ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chính LJả:
1
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

à bà ǻgƦi

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
à bà ǻgƦi ǟộng ǟãi, LJhʃng Ǻát.
Giàn hʂ giấy lƣ xƣ ↨hủ đầy hiên. Vʞờn
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
có đủ LJhứ hʂ LJrái. Hương LJhơm LJhʂng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
LJhʅng khắp ȫʪờn....
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2 ĐΘền ăm hʍc ăp: N...... ǻay, Thắm đã là hnj Ȩɰnh
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

lŏ MŎ. Thắm ch........hnj ɘμết LJự LJ.........cho Ǻình, ɘμết
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ȥ......xĺ↨ Ȥách Ȫở ǻgăn ǻắp.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ĐΘền c hʍc k: hát đồng.....a, chΠ ....éo co
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
5


Bản quyền: Nguyễn Thị Lan Anh

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ
ǻgày
LJháng
ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chính LJả:

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Câu đố

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Con gì χȾ LJí
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chăm chỉ Ȥʘō ǻgày
Bay khắp ȫʪờn cây
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tşm hʂ gây Ǻật?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2 ĐΘền LJr hʍc ch: LJhi .......ạy, ......anh bóng
ĐΘền ȫ, d hay gi: .....ỏ LJrứng, .....ỏ cá, cặp .....a
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
6


Bản quyền: Nguyễn Thị Lan Anh

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ
ǻgày
LJháng
ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chính LJả:

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

MǬ Ȫà cô

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
BʘĎ Ȥáng χȾ chào Εɑ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chạy LJƞ ôm cổ cô
BʘĎ chiều χȾ chào cô
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Rč Ȥà Ȫào lòng Εɑ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
?

2 ĐΘền ʘċ hʍc ưΠ:Khánh ǻăm LJ........đã LJΒeo anh ǟa ȫʪờn
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
/
LJưƞ cây.
ờ anh ΄m Khánh chăm LJ.........,
cây cČ LJrong ȫʪờn
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǟất LJ........ LJō.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ĐΘền g hay gh: ......ánh LJhʼn, .......... ʒ ɖȗʱp
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
7


Bản quyền: Nguyễn Thị Lan Anh

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ
ǻgày
LJháng
ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chính LJả:

Quyển Ȫở của ΄m

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
qίyển Ȫở Ǻƞ LJinh
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
EǺ ȫμết cho Ȥạch Αẹp
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chữ Αẹp là LJính ǻĺt
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ǣʧa ǻhững ǻgười LJrò ǻgʂn
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2 ĐΘền Θêt hʍc ʘyǘt: bản đồ V.......Nam,
trăng kh.............
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
.
ĐΘền ǻg hay ǻgh: Bé .........ủ,
ng ................ỉ trưa
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
8


Bản quyền: Nguyễn Thị Lan Anh

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ
ǻgày
LJháng
ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1
Chính LJả:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Ngċ ǻhà

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
EǺ ȐĹu ǻgċ ǻhà
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Gỗ, LJrψ ǺȈ Ǻạc
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ʞ ȐĹu đất ǻưϐ
Bốn Ǻùa chim ca.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
9


Bản quyền: Nguyễn Thị Lan Anh

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2 ĐΘền Θêu hʍc yǘu:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
HΘêu chăm ǻgʂn, hnj giĈ, có ǻăng kh..........Ȭǫ.
Bố Εɑ ǟất ........ qίý HΘêu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
3 ĐΘền c hʍc k:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ng LJrồng ....ây cảnh
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bà kɅ chuyện
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chị xâu ...im
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ghi nhớ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ʒ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
k
Ƙ
ώ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
10


Bản quyền: Nguyễn Thị Lan Anh

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ
ǻgày
LJháng
ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1
Chính LJả:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Quà của bố

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bố gửi ǻghìn cái ǻhớ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Gửi cả ǻghìn cái LJhương
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bố gửi ǻghìn lƟ chúc
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Gửi cả ǻghìn cái hôn.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2 ĐΘền Ȥ hʍc x:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

.......ώ lu
dòng ......ông
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ĐΘền ʒm hʍc Θêm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tǟái LJ.....
kim LJ........
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
11


Bản quyền: Nguyễn Thị Lan Anh

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ
ǻgày
LJháng
ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1
Chính LJả:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Hʂ Ȥ΄n

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tǟong đầm gì Αẹp bằng Ȥ΄n
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Lá xanh, bông LJrắng lại cΒen ǻhị vàng.
Nhị Ȫàng, bông LJrắng, lá xanh
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Gần ɘǽn Ǻà chẳng hċ LJanh Ǻùi ɘǽn.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
12


Bản quyền: Nguyễn Thị Lan Anh

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2. ĐΘền Ȫần: ΄n hay φϊn
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
đ…….. bàn
cưa x….... xφϊt
.
3.
ĐΘền
chữ:eng hay
hay oen
gh??
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ĐΘền
vần:
LJủĐΘền
……ỗvần:
lim en hay oen
con ?……..ɑ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ghi ǻhớ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ʒ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
kh
Ƙ
ώ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
13


Bản quyền: Nguyễn Thị Lan Anh

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ
ǻgày
LJháng
ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1
Chính LJả:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

MƟ Ȫào

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cốc, cǬ, cǬ !
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
- Ai gĊ đó ?
- Tċ là Thỏ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
- Nếu là Thỏ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cho xϊm tai.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cốc, cǬ, cǬ !
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
- Ai gĊ đó
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
- Tċ là Nai.
- Thật là Nai
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cho xϊm gạc.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
14


Bản quyền: Nguyễn Thị Lan Anh

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2. ĐΘền Ȫần: ong hay ȧong ?
Nam hnj giĈ. Bố LJhưởng cho ΄m ǺŎ chuyĺn đi LJham
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
qίan
Long.
LJrĹn b…… LJàu, ǻgắm Ǻặt ɘμển
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ĐΘềnȫŻnh
vần:Hạ
en hay
oenĐŢng
?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǟộng,ĐΘền
Namvần:
Ǻ………
en hay
lớn oen
Δʳn ?Ȥƃ LJrở LJhành LJhủy LJhủ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
3. ĐΘền
: ǻgoen
hay
ĐΘền
vần: chữ
en hay
? ǻgh ?
………ċ
………..e ǻhạc
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ĐΘền vần:
enǻhà
hay oen ? …………ǚ ǻông
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ĐΘền vần: en hay oen ?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ĐΘền vần: en hay Ghi
oen ?ǻhớ
ʒ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǻgh
Ƙ
ώ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
15


Bản quyền: Nguyễn Thị Lan Anh

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ
ǻgày
LJháng
ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chính LJả:

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ChuyϚn ở lŏ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Vʘō LJóc con, Εɑ bảo
- MǬ chẳng ǻhớ ǻĎ đâu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
NĀ Εɑ ǻghψ ở lŏ
Con đã ǻgʂn LJhĺ ǻào?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2. ĐΘền Ȫần: ʘŌ hay ʘȈ ?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

b………
LJʼn
ch…….
đồng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
.
.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
3. ĐΘền chữ: c hay k ?
LJúi …..ẹo
qίả …….am
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
16


Bản quyền: Nguyễn Thị Lan Anh

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ
ǻgày
LJháng
ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chính LJả:

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

MĘo con đi hnj

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
MĘo con ɘʤồn ɘẅc
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mai ↨hải Αến LJrường
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
BƁn kΘếm cớ luôn:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
- Cái đuċ LJċ ốm.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cʠu Ǻƞ χψ LJʃng:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
- Tċ Ȥƃ chữa lành
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ʞng Ǻuốn cho ǻhanh
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
- Cắt đuċ khĈ hĺt !
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
17


Bản quyền: Nguyễn Thị Lan Anh

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2. a. ĐΘền chữ : ǟ, d, hay gi ?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Thầy …….áo dạy hnj
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bé ǻhảy ……….ây
Đàn cá ….ô bΠ lĐ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
b. ĐΘền Ȫần : Θên hay Łn ?
Đàn k………. đang đi
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ông đnj bảng LJ…….
18


Bản quyền: Nguyễn Thị Lan Anh

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ
ǻgày
LJháng
ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chính LJả:

Ngưỡng cửa

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
NΠ ǻày đã đưa LJċ
BʘĎ đầu LJiên Αến lŏ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Nay con đường xa LJắp,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Vẫn đang chờ LJċ đi.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
19


Bản quyền: Nguyễn Thị Lan Anh

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2. ĐΘền Ȫần: ăt hay ăc?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Họ b…….. LJay chào ǻhau.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
BƧ LJrϊo áo Δên Ǻ…... .
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
3. ĐΘền chữ : g hay gh ?
Đã hĺt giờ đnj, Ngân …..ấp LJruyϚn, …..i lại LJǘn LJruyϚn .
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Em đứng Δên, kǭ lại bàn …...ế ǻgay ǻgắn, LJrả Ȥách cho LJhư
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ȫμện ǟč ȫʤi ȬǪ ǟa ȬǞ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
20


Bản quyền: Nguyễn Thị Lan Anh

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ
ǻgày
LJháng
ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chính LJả:

KɅ cho χȾ ǻghψ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Hay ǻĀ ầm ć
Là con ȫŻt bầu.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Hay hĈ đâu đâu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Là con chó ȬϚn.
Hay chăng dây đΘện
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Là con ǻhện con.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ăn ǻo qίay LJròn

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Là cČ xay lúa.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
21


Bản quyền: Nguyễn Thị Lan Anh

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2. ĐΘền Ȫần: ʞέ hay ʞ΢ .
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Mái LJʼn ǟất Ǻ……….
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
.
Dʚng LJh………. đo Ȫải.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

3. ĐΘền chữ: ǻg hay ǻgh .
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

…..ày Ǻƞ đi hnj, Cao Bá Quát ȫμết chữ xấu ǻhư gà
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
bƞ. Sau ǻhờ kiên LJrì luyϚn LJập ……..ày đêm qίǘn cả ……..ỉ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ngơi,đã LJrở LJhành …….. ʞƟ ǻĎ LJiếng ȫμết chữ Αẹp.
ông
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
22


Bản quyền: Nguyễn Thị Lan Anh

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ
ǻgày
LJháng
ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chính LJả:

Hồ Gươm

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cầu Thǭ Húc Ǻàu Ȥon, cong ǻhư con
LJôm, dẫn Ȫào Αến Ngnj Sơn. Mái đĻn lấp
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ló χǘn gǬ đa già, ǟɆ lá xum xuǭ. Xa ǺŎ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
chút là Tháp Rùa, LJường ǟǘu cổ kính.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
23


Bản quyền: Nguyễn Thị Lan Anh

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ
ǻgày
LJháng
ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chính LJả:

Lũy LJrψ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mď Ȥớm Ǻai LJhức dậy
Lũy LJrψ xanh ǟì ǟào
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ngọn LJrψ cong gọng Ȫó
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Kďo Ǻặt LJrƟ Δên cao.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
24


Bản quyền: Nguyễn Thị Lan Anh

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ
ǻgày
LJháng
ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chính LJả:

Cây bàng

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Xʘân Ȥang, cành LJrǘn cành dưƞ chi chít
ǻhững lȈ ǻon Ǻơn Ǻởn. Hǩ Ȭǚ, ǻhững
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
lá xanh ʘm cΒ; Ǻát ǺŎ khʅȰg Ȥân
tán
LJrường. Thu Αến LJừng chùm qίả chín Ȫàng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
LJrong Γẽ lá.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×