Tải bản đầy đủ

BẢN DỊCH CAM 13 READING IELTS

Cambridge English

IELTS 13

ACADEMIC

Test 4 - Passage 2
SAVING THE SOIL
To slow the decline: to reduce the decline >> làm chậm tiến trình
Farmable soil = arable/ cultivable soil
>> Đất trồng trọt được
To sustain human life
>> Duy trì sự sống loài người

A huge problem: A big problem
>> Một vấn đề lớn
The degradation of the world’s soil
>> Sự thoái hóa đất của toàn thế giới
A single gram of: One gram of
Healthy soil: good soil
>> Đất tốt
To live amid: to grow among
>> Phát triển, sinh sôi giữa (nói
về vi sinh vật, virut và nấm mốc
Decomposing plants:
>> Thực vật đang phân hủy
An ally against: A factor against
>> Một nhân tốt giúp chống lại
To lock in smt: to keep smt
Carbon content: the amount of carbon
>> Lượng carbon
To store water: to keep/ hold water
>> Giữ nước
Special properties: special characteristics >> Những tính chất đặc biệt
To get around the problem: to deal with the problem
Practices: solutions/ measures
>> Những biện pháp
To run on smt: to work based on smt
>> Hoạt động dựa trên…
To manufacture smt: to produce smt
>> Sản xuất…
A bright idea: a good idea
Excess: redundant
>> Lượng dư thùa còn lại
Indiscriminate use of fertilisers
>> Việc dùng phân bón sai cách
To hurt the soil: to harm the soil
>> Làm tổn hại đến nguồn đất
To come to realize = to realise
A cocktail of: A mixture of


>> Một hỗn hợp…
Fertiliser overuse
>> Việc lạm dụng phân bón
On a global scale: on a global level
>> Trên qui mô toàn cầu
Satellite imagery
>> Hình ảnh vệ tinh
Real-time data/ information
>> Dữ liệu/ thông tin xác thực
To agitate for: to argue for
Unspoilt soils: undamaged soils
>> Những vùng đất chưa bị hư hại(bởi tác động của con người)
A future benchmark of quality: a future standard of quality

www.facebook.com/groups/thaytungielts

Jack Nguyen


Cambridge English

IELTS 13

ACADEMIC

>> Một quy chuẩn chất lượng trong tương lai

www.facebook.com/groups/thaytungielts

Jack NguyenTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×