Tải bản đầy đủ

BOOST YOUR COMPREHENSION CAM11 dinhthang test1

ielts-dinhthang.com | Đinh Thắng IELTS

1


ielts-dinhthang.com | Đinh Thắng IELTS

BOOST YOUR COMPREHENSION
CAMBRIDGE IELTS 11
TEST 1
READING PASSAGE 01

CROP-GROWING SKYSCRAPERS
Sentence 01
1. Original sentence
By the year 2050, nearly 80% of the Earth’s population will live in urban centres.
Applying the most conservative estimates to current demographic trends, the human
population will increase by about three billion people by then.
By (time), S V. Ving O, S V.
2. Complete sentence
Nearly 80% of the Earth’s population will live in urban centres by the year 2050. The

human population will increase by about three billion people by then (if we) apply the
most conservative estimates to current demographic trends.
3. Summary
Nearly 80% of people on Earth will live in urban centres by the year 2050. The human
population will at least increase by about three billion people by then according to the
study of population.
4. Explanation in Vietnamese
Tính đến năm 2050, gần 80% dân số Trái Đất sẽ sinh sống ở những trung tâm đô thị.
Nếu áp dụng cách ước tính thận trọng nhất vào xu hướng nhân khẩu học hiện tại, dân
số thế giới sẽ tăng khoảng 3 tỷ người cho đến lúc đó.
Sentence 02
1. Original sentence
If successfully implemented, proponents claim, vertical farms offer the promise of urban
renewal, sustainable production of a safe and varied food supply (through year-round
production of all crops), and the eventual repair of ecosystems that have been sacrificed
for horizontal farming.
S V (that) If V-PII, S V O1, O2, and O3 that VO
2. Complete sentence
Proponents claim (that) if (vertical farms are) successfully implemented, vertical farms
offer the promise of urban renewal, (vertical farms offer) sustainable production of a
2


ielts-dinhthang.com | Đinh Thắng IELTS

safe and varied food supply (through year-round production of all crops), and eventually
(vertical farms offer) the repair of ecosystems that have been sacrificed for horizontal
farming.
3. Summary
People believe that if this model is successful, vertical farms will help to renew urban
areas, make sustainable food products of many kinds, and eventually repair the
ecosystems that have been damaged by horizontal farming.
4. Explanation in Vietnamese
Những người ủng hộ ý tưởng này khẳng định rằng nếu được áp dụng thành công, các
nông trại theo chiều dọc hứa hẹn sẽ làm mới đô thị, đem lại sự sản xuất bền vững
nguồn thực phẩm an toàn và đa dạng (thông qua việc sản xuất quanh năm mọi cây
lương thực), và cuối cùng là sự khôi phục lại hệ thống sinh thái trước kia đã phải hy sinh
cho mô hình canh tác theo chiều ngang truyền thống.
Sentence 03
1. Original sentence


It took humans 10,000 years to learn how to grow most of the crops we now take for
granted. Along the way, we despoiled most of the land we worked, often turning
verdant, natural ecozones into semi-arid deserts.
S V O (that) SV. Along the way, S V O (that) SV, Ving O
2. Complete sentence
It took humans 10,000 years to learn how to grow most of the crops (that) we now take
for granted. Along the way, we despoiled most of the land (that) we worked. This action
often turns verdant, natural ecozones into semi-arid deserts.
3. Summary
Humans spent 10,000 years learning how to grow most of the crops that we now do not
value. Along the way, we damaged most of the land we worked, thus making natural
ecozones deserts.
4. Explanation in Vietnamese
Con người đã phải mất 10000 năm để học cách trồng hầu hết các giống cây trồng lương
thực mà hiện nay chúng ta coi là hiển nhiên. Trong quá trình đó, chúng ta đã làm thoái
hóa hầu hết vùng đất chúng ta đã canh tác và vì thế thường biến chúng từ những khu
sinh thái tự nhiên xanh tươi trở thành những sa mạc bán khô cằn.
Sentence 04
1. Original sentence

3


ielts-dinhthang.com | Đinh Thắng IELTS

This means that, for the majority, we humans have shelter from the elements, yet we
subject our food-bearing plants to the rigours of the great outdoors and can do no
more than hope for a good weather year. However, more often than not now, due to a
rapidly changing climate, that is not what happens.
S V that SVO, yet S V O and V O. However, due to smth, S V what V.
2. Complete sentence
This means that, for the majority, we (as) humans have shelter from the elements, yet
we subject our food-bearing plants to the rigours of the great outdoors and (we) can do
no more than hope for a good weather year. However, more often than not now, due to
a rapidly changing climate, that (a good weather year) is not what happens.
3. Summary
The majority of humans are protected from the bad weather, but we make our foodbearing plants experience the bad weather conditions and hope for a good weather
year. However, that now cannot happen because the climate is changing quickly.
4. Explanation in Vietnamese
Điều này có nghĩa là, hầu hết loài người chúng ta được che chở khỏi những yếu tố thời
tiết xấu, nhưng chúng ta lại để mặc cho những loài cây sản xuất lương thực chống chọi
với điều kiện khắc nghiệt bên ngoài và chúng ta chẳng thể làm được gì ngoài hy vọng
cho một năm mưa thuận gió hòa. Tuy nhiên, điều đó bây giờ càng khó xảy ra vì thời tiết
thay đổi nhanh chóng
Sentence 05
1. Original sentence
A major drawback of vertical farming, however, is that the plants would require artificial
light. Without it, those plants nearest the windows would be exposed to more sunlight
and grow more quickly, reducing the efficiency of the system.
However, S V that SVO.Without it, S V O and V, Ving O
2. Complete sentence
However, a major drawback of vertical farming is that the plants would require artificial
light. Without (artificial light), those plants nearest the windows would be exposed to
more sunlight and (those plants) grow more quickly. This reduces the efficiency of the
system.
3. Summary
However, a big disadvantage of vertical farming is that the plants need artificial light.
Without it, those plants nearest the windows would get more sunlight and grow more
quickly, so the system becomes less effective.
4. Explanation in Vietnamese
4


ielts-dinhthang.com | Đinh Thắng IELTS

Tuynhiên, một nhược điểm lớn của mô hình canh tác theo chiều dọc là những loài cây
cần ánh sáng nhân tạo. Không có ánh sáng này, những cây gần những cửa sổ nhất sẽ
tiếp xúc với nhiều ánh sáng hơn và phát triển nhanh hơn, làm giảm hiệu quả của cả hệ
thống.
Sentence 06
1. Original sentence
Generating enough light could be prohibitively expensive, unless cheap, renewable
energy is available, and this appears to be rather a future aspiration than a likelihood
for the near future.
S V O unless SV, and S V O
*cheap, renewable energy = Noun Phrase = [Adjective 1, Adjective 2 Noun]
2. Complete sentence
Generating enough light could be prohibitively expensive, unless cheap, renewable
energy is available, and this appears to be rather a future aspiration than a likelihood for
the near future.
3. Summary
Producing enough light could be very expensive unless we have cheap and renewable
energy to use, and this seems to be a hope for future, not a possible thing in the near
future.
4. Explanation in Vietnamese
Việc tạo ra đủ ánh sáng có thể quá đắt đỏ, trừ khi chúng ta có sẵn nguồn năng lượng
có thể tái tạo được và giá rẻ; và điều này có vẻ như là một mong muốn cho tương lai
hơn là một khả năng trong tương lai gần.
Sentence 07
1. Original sentence
At the moment, though, more needs to be done to reduce the detrimental impact it
would have on the environment, particularly as regards the use of energy.
At the moment, S V ...the detrimental impact (that) SVO, particulary as regards O.
2. Complete sentence
However, at the moment, more (attempt) needs to be done to reduce the detrimental
impact that it (vertical farming) would have on the environment, particularly as regards
the use of energy.
3. Summary

5


ielts-dinhthang.com | Đinh Thắng IELTS

However, at the moment, we need to do more things to reduce the bad impact of
vertical farming on the environment, particularly impacts related to the use of energy.
4. Explanation in Vietnamese
Tuy nhiên, hiện tại chúng ta cần làm nhiều việc hơn để giảm thiểu ảnh hưởng có hại
của mô hình canh tác theo chiều dọc đến môi trường, đặc biệt là liên quan đến việc sử
dụng năng lượng.
Sentence 08
1. Original sentence
While it is possible that much of our food will be grown in skyscrapers in future, most
experts currently believe it is far more likely that we will simply use the space available
on urban rooftops.
While SV (that) SV, S V (that) S V that SVO.
2. Complete sentence
While it is possible that much of our food will be grown in skyscrapers in future, currently
most experts believe (that) it is far more likely that we will simply use the space
available on urban rooftops.
3. Summary
Although much of our food will be able to be grown in tall buildings in future, most
experts now believe that we will possibly use the space on urban rooftops.
4. Explanation in Vietnamese
Mặc dù có khả năng rằng rất nhiều loại lương thực của chúng ta sẽ được trồng ở các
tòa cao ốc trong tương lai, tuy nhiên hiện tại hầu hết các chuyên gia đều tin rằng nhiều
khả năng chúng ta đơn giản là sẽ sử dụng không gian sẵn có trên các mái nhà đô thị
mà thôi.
READING PASSAGE 02

THE FALKIRK WHEEL
Sentence 01
1. Original sentence
Historically, the two canals had been joined near the town of Falkirk by a sequence of
11 locks - enclosed sections of canal in which the water level could be raised or lowered
- that stepped down across a distance of 1.5 km.
S V –[...]- that V
[....]=(which) (be) O in which SV
2. Complete sentence
6


ielts-dinhthang.com | Đinh Thắng IELTS

Historically, the two canals had been joined near the town of Falkirk by a sequence of
11 locks which are enclosed sections of canal in which the water level could be raised
or lowered. These 11 locks stepped down across a distance of 1.5 km.
3. Summary
The two canals had been joined near the town of Falkirk by a series of 11 locks
becoming walls of canal in which the water level that stepped down across a distance of
1.5 km could be raised or lowered.
4. Explanation in Vietnamese
Về mặt lịch sử, hai kênh đào này được nối với nhau gần thị trấn Falkkirk bởi một dãy
gồm 11 cửa- đây là các đoạn đóng kín của kênh trong đó mực nước có thể được nâng
lên hoặc hạ xuống- Các cửa này được hạ thấp dần trong suốt một đoạn dài 1,5km.
Sentence 02
1. Original sentence
When the project was launched in 1994, the British Waterways authority were keen to
create a dramatic twenty-first-century landmark which would not only be a fitting
commemoration of the Millennium, but also a lasting symbol of the economic
regeneration of the region.
When SV, S V O which V not only O1, but also O2
2. Complete sentence
When the project was launched in 1994, the British Waterways authority were keen to
create a dramatic twenty-first-century landmark .This landmark would not only be a
fitting commemoration of the Millennium, but it is also a lasting symbol of the economic
regeneration of the region.
3. Summary
When the project started in 1994, the authorities of British Waterways wanted to create
a landmark which will be a fitting ceremonies of the Millennium and a symbol of the
economic recovery of the region.
4. Explanation in Vietnamese
Khi dự án được khởi công năm 1994, cơ quan quản lý đường thủy của Anh đã có ý định
tạo ra một dấu mốc ấn tượng của thế kỷ 21. Đây không chỉ là một công trình tưởng
niệm phù hợp của Thiên niên kỷ mà còn là biểu tượng lâu dài của sự phục hồi kinh tế
của vùng.
Sentence 03
1. Original sentence
The unique shape of the structure is claimed to have been inspired by various sources,
both manmade and natural, most notably a Celtic double headed axe, but also the vast
turning propeller of a ship, the ribcage of a whale or the spine of a fish.
7


ielts-dinhthang.com | Đinh Thắng IELTS

S V by smth, most notably O1, but also O2
2. Complete sentence
It is claimed that the unique shape of the structure has been inspired by various
sources, which are both manmade and natural. This shape has been inspired most
notably by a Celtic double headed axe, but also the vast turning propeller of a ship, the
ribcage of a whale or the spine of a fish.
3. Summary
The unique shape of the structure has been inspired by both manmade and natural
sources, including most remarkably a Celtic double headed axe, the propeller of a ship,
the ribcage of a whale or the spine of a fish.
4. Explanation in Vietnamese
Hình dạng độc đáo của cấu trúc này được cho là được lấy cảm hứng từ nhiều nguồn
khác nhau, bao gồm cả nhân tạo lẫn tự nhiên, đáng chú ý nhất là hình dạng một cái búa
hai đầu thời Celtic, nhưng cũng có những cánh quạt quay khổng lồ của một con tàu,
xương sườn của một con cá voi, hay xương sống của một con cá.
Sentence 04
1. Original sentence
In the summer of 2001, the structure was then dismantled and transported on 35 lorries
to Falkirk, before all being bolted back together again on the ground, and finally lifted
into position in five large sections by crane.
In (time),S V1 and V2, before SV, and V.
2. Complete sentence
In the summer of 2001, the structure was then dismantled and transported on 35 lorries
to Falkirk, before it (the structure) was bolted back together again on the ground, and
finally it (the structure) was lifted into position in five large sections by crane.
3. Summary
In 2001, the system was taken apart into smaller pieces and carried to Falkirl by 35
lorries. Next, it was bolted back together again on the ground. Finally, it was lifted into
positions in five large sections by crane.
4. Explanation in Vietnamese
Vào mùa hè năm 2001, cấu trúc này sau đó được tháo dỡ và vận chuyển trên 35 chiếc
xe tải về thị trấn Falkirk trước khi chúng được bắt vít với nhau trở lại trên mặt đất, và
cuối cùng được nâng lên vào vị trí ở 5 phần lớn bằng cần trục.
Sentence 05
1. Original sentence
8


ielts-dinhthang.com | Đinh Thắng IELTS

Two eight-metre-wide cogs orbit a fixed inner cog of the same width, connected by two
smaller cogs travelling in the opposite direction to the outer cogs - so ensuring that the
gondolas always remain level.
S V O, (which) V by smth - so Ving that SVO
2. Complete sentence
Two eight-metre-wide cogs orbit a fixed inner cog of the same width. These cogs are
connected by two smaller cogs which travel in the opposite direction to the outer cogs.
This ensures that the gondolas always remain level.
3. Summary
Two cogs orbit a fixed cog of the same width, connected by two smaller cogs travelling
in the opposite direction to the outer cogs. This ensures that the gondolas always
remain level.
4. Explanation in Vietnamese
Hai bánh răng cưa rộng tám mét quay quanh một răng cưa bên trong cố định có cùng
độ rộng được nối bởi hai bánh răng cưa nhỏ hơn quay theo hướng ngược lại với các
bánh răng cưa bên ngoài- do đó đảm bảo rằng các khoang chứa luôn duy trì ở mức độ
như nhau.
Sentence 06
1. Original sentence
The Wheel could not be constructed to elevate boats over the full 35-metre difference
between the two canals, owing to the presence of the historically important Antonine
Wall, which was built by the Romans in the second century AD.
S V, Ving O, which V by smb
2. Complete sentence
The Wheel could not be constructed to elevate boats over the full 35-metre difference
between the two canals. This is because of the presence of the historically important
Antonine Wall, which was built by the Romans in the second century AD.
3. Summary
The Wheel could not be built to lift up boats over the full 35-metre difference between
the two canals because there was the Antonine Wall built by the Romans in the second
century AD.
4. Explanation in Vietnamese
Bánh xe không được xây dựng để nâng thuyền vượt quá sự chênh lệch tối đa 35 mét
giữa hai kênh đào do sự hiện diện của bức tường Antonine lịch sử được xây dựng bởi
người La Mã vào thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên.
9


ielts-dinhthang.com | Đinh Thắng IELTS

READING PASSAGE 03

Reducing the Effects of Climate Change
Sentence 01
1. Original sentence
Such is our dependence on fossil fuels, and such is the volume of carbon dioxide
already released into the atmosphere, that many experts agree that significant global
warming is now inevitable.
Inversion: Such is O, and such is O that SVO.
e.g. Such was a difficult question that I couldn’t answer = It is such a difficult question
that I couldn’t answer.
2. Complete sentence
Both our dependence on fossil fuels and the volume of carbon dioxide that has been
already released into the atmosphere are so great that many experts agree that
significant global warming is now inevitable.
3. Summary
Because we depend so much on fossil fuels and release a great amount of CO2, many
experts agree that we now cannot stop global warming.
4. Explanation in Vietnamese
Sự phụ thuộc của chúng ta vào nhiên liệu hóa thạch và lượng carbon dioxide đã thải ra
bầu khí quyển lớn đến nỗi mà các chuyên gia cũng phải đồng ý rằng hiện tượng nóng
lên toàn cầu đáng kể như hiện nay là không thể tránh khỏi.
Sentence 02
1. Original sentence
For decades, MayDay parades in Moscow have taken place under clear blue skies,
aircraft having deposited dry ice, silver iodide and cement powder to disperse clouds.
For decades, S V, (and) O which VO.
2. Complete sentence
For decades, MayDay parades in Moscow have taken place under clear blue skies, and
aircrafts which have deposited dry ice, silver iodide and cement powder to disperse
clouds.
3. Summary
For decades, MayDay parades in Moscow have taken place under clear blue skies.
Aircrafts with some kinds of chemical substances can make clouds go away.
10


ielts-dinhthang.com | Đinh Thắng IELTS

4. Explanation in Vietnamese
Trong nhiều thập kỷ, những cuộc diễu hành nhân ngày Quốc tế Lao động đã diễn ra
dưới bầu trời xanh, máy bay đã phải thả băng khô, bạc iodide và bột xi măng để làm tan
mây.
Sentence 03
1. Original sentence
The majority of geo-engineering projects so far carried out - which include planting
forests in deserts and depositing iron in the ocean to stimulate the growth of algae have focused on achieving a general cooling of the Earth.
S V – [...]- VO
[...]= which VO
2. Complete sentence
The majority of geo-engineering projects that have been carried out so far - which
include planting forests in deserts and include depositing iron in the ocean to stimulate
the growth of algae –have focused on achieving a general cooling of the Earth.
3. Summary
Most geo-engineering projects - which include planting forests in deserts and dropping
iron in the ocean to speed up the growth of algae – have focused on making the Earth
cooler.
4. Explanation in Vietnamese
Phần lớn các dự án địa kỹ thuật đã được tiến hành cho đến nay, bao gồm việc trồng
rừng trên sa mạc và việc thả sắt ra đại dương để kích thích sự phát triển của tảo, đều
tập trung vào mục đích là làm giảm nhiệt độ trung bình của Trái Đất.
Sentence 04
1. Original sentence
Whereas the regions native evergreen pines shade the snow an absorb radiation,
birches would shed their leaves in winter, thus enabling radiation to be reflected by the
snow.
Whereas SVO, S V O, thus Ving O
2. Complete sentence
Whereas the regions native evergreen pines shade the snow and absorb radiation,
birches would shed their leaves in winter, and therefore this enables radiation to be
reflected by the snow.
3. Summary
11


ielts-dinhthang.com | Đinh Thắng IELTS

Whereas evergreen pines shade the snow and take in radiation, birches would lose
their leaves in winter. This makes radiation be reflected by the snow.
4. Explanation in Vietnamese
Trong khi những cây thông thường xanh của vùng bản địa phủ bóng lên tuyết và hấp
thụ nguồn bức xạ, thì những cây bạch dương lại rụng lá vào mùa đông, do đó khiến cho
nguồn bức xạ bị phản chiếu lại bởi tuyết.
Sentence 05
1. Original sentence
Re-routing Russian rivers to increase cold water flow to ice-forming areas could also be
used to slow down warming, say some climate scientists.
S say that SVO
2. Complete sentence
Some climate scientists say that re-routing Russian rivers to increase cold water flow to
ice-forming areas could also be used to slow down warming.
3. Summary
Scientists believe changing the direction of Russian rivers to increase cold water flow to
ice-forming areas could help with global warming.
4. Explanation in Vietnamese
Một số nhà khoa học khí tượng cho rằng, việc định hướng lại dòng chảy của các dòng
sông ở Nga để tăng lên dòng nước lạnh chảy vào các vùng tạo băng có thể được sử
dụng để làm chậm quá trình nóng lên.
Sentence 06
1. Original sentence
And Dr Phil Rasch of the US-based Pacific Northwest National Laboratory is equally
guarded about the role of geo-engineering: 'I think all of us agree that if we were to end
geo-engineering on a given day, then the planet would return to its pre-engineered
condition very rapidly, and probably within ten to twenty years. That’s certainly
something to worry about.’
And S V: S V (that) S V that if S (V-simple past) O, then S would V O. That S V O
2. Complete sentence
And Dr Phil Rasch of the US-based Pacific Northwest National Laboratory is equally
guarded about the role of geo-engineering: 'I think all of us agree that if we were to end
geo-engineering on a given day, then the planet would return to its pre-engineered
condition very rapidly, and probably this would happen within ten to twenty years. That’s
certainly something to worry about.’
12


ielts-dinhthang.com | Đinh Thắng IELTS

3. Summary
Dr Phil Rasch equally emphasizes the role of geo-engineering: ‘if we ended geoengineering some day, then the planet would quickly return to the poor conditions in the
past. That’s certainly something to worry about.’
4. Explanation in Vietnamese
Và tiến sĩ Phil Rasch thuộc Viên thí nghiệm quốc gia Tây Bắc Thái Bình Dương có trụ
sở đặt tại Mỹ cũng bảo vệ một cách tương tự về vai trò của địa kỹ thuật: ‘ Tôi nghĩ tất cả
chúng ta đều đồng ý rằng nếu chúng ta dừng việc áp dụng địa kỹ thuật vào một ngày
nào đó, thì chỉ trong vòng 10 đến 20 năm hành tinh có thể sẽ trở lại trạng thái trước khi
kỹ thuật ra đời. Đó chắc chắn là một điều đáng lo ngại’.
Sentence 07
1. Original sentence
‘Geo-engineering plans to inject stratospheric aerosols or to seed clouds would act to
cool the planet, and act to increase the extent of sea ice,’ says Rasch. ‘But all the
models suggest some impact on the distribution of precipitation.’
S say (that) SV1O and V2O. But S V O
2. Complete sentence
Rasch says, ‘Geo-engineering plans to inject stratospheric aerosols or plans to seed
clouds would act to cool the planet, and act to increase the extent of sea ice,’. ‘But all
the models suggest some impact on the distribution of precipitation.’
3. Summary
‘Geo-engineering plans are to add sprays into the atmosphere or to produce rain, which
would help to cool the planet and recover sea ice.’ ‘But all the models have shown some
impact on rainfall.’
4. Explanation in Vietnamese
Rasch cho biết, ‘Cách làm của kỹ thuật địa khí hậu bao gồm việc đưa sương vào tầng
bình lưu hoặc việc tạo ra mưa để làm mát Trái đất và đồng thời cũng làm mở rộng vùng
biển băng,’. ‘Nhưng tất cả mọi mô hình đều chỉ ra một số ảnh hưởng đến việc phân bổ
lượng mưa.’
Sentence 08
1. Original sentence
“A further risk with geo-engineering projects is that you can “overshoot “, says Dr Dan
Hunt, from the University of Bristol’s School of Geophysical Sciences, who has studied
the likely impacts of the sunshade and aerosol schemes on the climate.
2. Complete sentence

13


ielts-dinhthang.com | Đinh Thắng IELTS

Dr Dan Hunt, from the University of Bristol’s School of Geophysical Sciences, who has
studied the likely impacts of the sunshade and aerosol schemes on the climate, says: ‘A
further risk with geo-engineering projects is that you can “overshoot “.
S who VO say: ‘SV that SV’.
3. Summary
Dr Dan Hunt, who has studied the possible impacts of the sunshade and aerosol plans
on the climate says: ‘The disadvantage of geo-engineering projects is that you can go
further than you expect’.
4. Explanation in Vietnamese
Tiến sĩ Dr. Dan Hunt, từ Khoa Khoa học Địa vật lý của trường Đại học Bristol, người đã
nghiên cứu những tác động có thể đến khí hậu của đề án che ánh nắng và tạo sương
mù: “Một nguy cơ nữa của những dự án liên quan đến kỹ thuật địa khí hậu đó là chúng
ta có thể bị “quá tay”.
Sentence 09
1. Original sentence
According to Dr Martin Sommerkorn, climate change advisor for the World Wildlife
Fund’s International Arctic Programme, ‘Human-induced climate change has brought
humanity to a position where we shouldn’t exclude thinking thoroughly about this topic
and its possibilities.’
According to smb, ‘S V O to a position where SVO’
2. Complete sentence (*unchanged)
According to Dr Martin Sommerkorn, climate change advisor for the World Wildlife
Fund’s International Arctic Programme, ‘Human-induced climate change has brought
humanity to a position where we shouldn’t exclude thinking thoroughly about this topic
and its possibilities.’
3. Summary
According to Dr Martin Sommerkorn, ‘Climate change caused by human activities has
made us to think carefully about this topic and its possibilities.’
4. Explanation in Vietnamese
Theo tiến sĩ Dr Martin Sommerkorn, cố vấn về biến đổi khí hậu cho chương trình Bắc
Cực quốc tế thuộc Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, ‘Biến đổi khí hậu gây ra bởi con
người đã đẩy nhân loại đến tình thế không thể không cân nhắc một cách kỹ lưỡng về
chủ đề này và những khả năng có thể xảy ra.’

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×