Tải bản đầy đủ

bai tap trac nghiem toan 11 hoc ky 1 co dap an tran quoc nghia


HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2019-2020

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11

Phần 1. ĐỀ BÀI
Chủ đề 1. LƯỢNG GIÁC
1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
Câu 1.

Câu 2.
Câu 3.

Khẳng định nào sau đây sai?
A. Hàm số y  tan x là hàm lẻ.
C. Hàm số y  cos x là hàm lẻ.

B. Hàm số y  cot x là hàm lẻ.
D. Hàm số y  sin x là hàm lẻ.

Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số chẵn?

A. y  sin 2 x .
B. y  cos3x .
C. y  cot 4 x .

D. y  tan 5 x .

Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

Câu 4.

tan x
.
sin x
Trong các hàm số sau, có bao nhiêu hàm số là hàm chẵn trên tập xác định của nó?
y  cot 2 x ; y  cos( x   ) ; y  1  sin x ; y  tan 2016 x .
A. 1 .
B. 2 .
C. 3 .
D. 4 .

Câu 5.

Cho hàmsố f  x   cos 2 x và g  x   tan 3 x , chọn mệnh đề đúng

A. y  sin 3 x .

Câu 6.

B. y  x.cos x .

C. y  cos x. tan 2 x .

A. f  x  là hàm số chẵn, g  x  là hàm số lẻ.

B. f  x  là hàm số lẻ, g  x  là hàm số chẵn.

C. f  x  là hàm số lẻ, g  x  là hàm số chẵn.

D. f  x  và g  x  đều là hàm số lẻ.


Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn
A. y  sin 2 x  sin x .
B. y  tan 3 x.cos x .

C. y  sin 2 x  tan x .

Câu 7.

Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Hàm số y  s inx  2 là hàm số không chẵn, không lẻ.
s inx
B. Hàm số y 
là hàm số chẵn.
x
C. Hàm số y  x 2  cos x là hàm số chẵn.
D. Hàm số y  sin x  x  sin x  x là hàm số lẻ.

Câu 8.

Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ ?
A. y  2 x  cos x .

Câu 9.

D. y 

B. y  cos 3x .

Hàm số y  tan x  2sin x là
A. Hàm số lẻ trên tập xác định.
C. Hàm số không lẻ tập xác định.

C. y  x 2 sin  x  3 .

D. y  sin 2 x  cos x .

D. y 

B. Hàm số chẵn tập xác định.
D. Hàm số không chẵn tập xác định.

Câu 10. Hàm số y  sin x.cos 3 x là
A. Hàm số lẻ trên  .
C. Hàm số không lẻ trên  .

B. Hàm số chẵn trên  .
D. Hàm số không chẵn  .

Câu 11. Hàm số y  sin x  5cos x là
A. Hàm số lẻ trên  .
C. Hàm số không chẵn, không lẻ trên  .

B. Hàm số chẵn trên  .
D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 12. Hàm số nào sau đây không chẵn, không lẻ ?
sin x  tan x
A. y 
.
B. y  tan x  cot x .
2cos 2 x
Gv. Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349

cos x
.
x3

C. y  sin 2 x  cos 2 x . D. y  2  sin 2 3x .
Trang 1


HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2019-2020

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11

Câu 13. Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn:
A. y  5sin x. tan 2 x .
B. y  3sin x  cos x . C. y  2sin 3x  5 .

D. y  tan x  2sin x .

Câu 14. Trong các hàm số sau đây hàm số nào là hàm số lẻ?
A. y  sin 2 x .
B. y  cos x .
C. y   cos x .

D. y  sin x .

Câu 15. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số chẵn?
A. y   sin x .
B. y  cos x  sin x . C. y  cos x  sin 2 x . D. y  cos x sin x .
Câu 16. Trong các hàm số dưới đây có bao nhiêu hàm số là hàm số chẵn:
y  cos3 x 1 ;

y  sin  x 2  1  2  ; y  tan 2 x  3 ;

A. 1 .

B. 2 .

y  cot x  4  .

C. 3 .

D. 4 .

 7

C. 
; 2  .
 6


  
D.  ;  .
6 2

Câu 17. Hàm số: y  3  2 cos x tăng trên khoảng:

  
A.   ;  .
 6 2

  3
B.  ;
2 2


.


  
Câu 18. Hàm số nào đồng biến trên khoảng   ;  :
 3 6
A. y  cos x .
B. y  cot 2 x .
C. y  sin x .

D. y  cos2 x .

Câu 19. Mệnh đề nào sau đây sai?

 
A. Hàm số y  sinx tăng trong khoảng  0;  .
 2
 
B. Hàm số y  cotx giảm trong khoảng  0;  .
 2
 
C. Hàm số y  tanx tăng trong khoảng  0;  .
 2
 
D. Hàm số y  cosx tăng trong khoảng  0;  .
 2
Câu 20. Hàm số y  sin x đồng biến trên:
A. Khoảng  0;   .



C. Các khoảng   k 2 ;   k 2  , k   .
2 

B. Các khoảng    k 2 ;  k 2  , k   .
4
 4

  3 
D. Khoảng  ;  .
2 2 

Câu 21. Hàm số y  cosx :
A. Tăng trong  0;   .
C. Nghịch biến  0;   .

 
 
B. Tăng trong  0;  và giảm trong  ;   .
 2
2 
D. Các khẳng định trên đều sai.

Câu 22. Hàm số y  cos x đồng biến trên đoạn nào dưới đây?
 
A.  0;  .
B.  ; 2  .
C.   ;   .
 2

D.  0;   .

 
Câu 23. Hàm số nào sau đây có tính đơn điệu trên khoảng  0;  khác với các hàm số còn lại ?
 2
A. y  sin x .
B. y  cos x .
C. y  tan x .
D. y   cot x .
Gv. Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349

Trang 2


HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2019-2020

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11

Câu 24. Hàm số y  tan x đồng biến trên khoảng:

 
A.  0;  .
 2

 
B.  0;  .
 2

 3 
C.  0;  .
 2 

 3  
D.   ;  .
 2 2

Câu 25. Khẳng định nào sau đây đúng?

  3
A. Hàm số y  sin x đồng biến trong khoảng  ;
4 4
  3
B. Hàm số y  cos x đồng biến trong khoảng  ;
4 4


..

 3  
C. Hàm số y  sin x đồng biến trong khoảng   ;   .
4
 4
 3  
D. Hàm số y  cos x đồng biến trong khoảng   ;   .
4
 4
  3 
Câu 26. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng  ;  ?
2 2 
A. y  sin x .
B. y  cos x .
C. y  cot x .
Câu 27. Điều kiện xác định của hàm số y 
A. x  k .

A. x 


 k 2 .
2

B. x 


 k .
2

D. x 


 k .
4

C. x  


 k 2 .
2

D. x  k .

C. x 

k
.
2

D. x  k .

3

sin x  cos 2 x
2



A.  \   k , k    .
4




C.  \   k , k    .
2
4




B.  \   k , k    .
2

 3

D.  \   k 2 , k    .
 4


Câu 31. Tập xác định của hàm số y 

cot x

cos x  1

 

A.  \ k , k    .
 2

C.  \ k , k   .



B.  \   k , k    .
2

D.  .

Câu 32. Điều kiện xác định của hàm số y 
A. x  k 2 .


 k .
2

1  3cos x

sin x

B. x  k 2 .

Câu 30. Tập xác định của hàm số y 

C. x 

1  sin x

cos x


 k .
2

Câu 29. Điều kiện xác định của hàm số y 
A. x 

1

sin x  cos x

B. x  k 2 .

Câu 28. Điều kiện xác định của hàm số y 

D. y  tan x .

2sin x  1

1  cos x

B. x  k .

Gv. Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349

C. x 


 k .
2

D. x 


 k 2 .
2
Trang 3


HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2019-2020

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11



Câu 33. Điều kiện xác định của hàm số y  tan  2 x   là
3

 k
5

A. x  
.
B. x 
 k .
C. x   k .
6 2
12
2

D. x 

5

k .
12
2


 k
4

Câu 34. Điều kiện xác định của hàm số y  tan 2 x là
 k

4
2

A. x 

B. x 


 k
2

Câu 35. Điều kiện xác định của hàm số y 
A. x 


 k 2 .
2

 k

4 2

D. x 

C. x 

3
 k 2 .
2

D. x    k 2 .

1  sin x

sin x  1

B. x  k 2 .

Câu 36. Điều kiện xác định của hàm số y  cos x là
A. x  0 .
B. x  0 .
Câu 37. Tập xác định của hàm số y 

C. x 

C.  .

D. x  0 .

1  2cos x

sin 3 x  sin x
A.  \ k ;  k , k    .
4  k

B.  \  
, k   .
4 2

 k


D.  \ k ; 
, k   .
4 2C.  \ k , k   .
Câu 38. Hàm số y  cot 2 x có tập xác định là



B.  \   k ; k    .
4




D.  \   k ; k    .
2
4


A. k .

 

C.  \ k ; k    .
 2

Câu 39. Tập xác định của hàm số y  tan x  cot x là
A.  .

B.  \ k ; k   .



C.  \   k ; k    .
2


 

D.  \ k ; k    .
 2


Câu 40. Tập xác định của hàm số y 

2x

1  sin 2 x



A. D   \   k 2 , k    .
2



C. D    k , k    .
2




B. D   \   k , k    .
2

 k
D. x   
.
3 2

Câu 41. Tập xác định của hàm số y  tan x là
A. D  .



B. D   \   k , k    .
2




C. D   \   k 2 , k    .
2


D. D   \ k , k   .

Gv. Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349

Trang 4


HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2019-2020

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11

Câu 42. Tập xác định của hàm số y  cot x là



A. D   \   k , k    .
4




B. D   \   k , k    .
2


C. D   \ k , k   .

D. D  .

Câu 43. Tập xác định của hàm số y 

1

sin x

A. D   \ 0 .

B. D   \ k 2 , k   .

C. D   \ k , k   .

D. D   \ 0;   .

Câu 44. Tập xác định của hàm số y 

1

cot x



A. D   \   k , k    .
2

 

C. D   \ k , k    .
 2

Câu 45. Tập xác định của hàm số y 

B. D   \ k , k   .

3 
 
D. D   \ 0; ;  ;  .
2 
 2

1

cot x  3



A. D   \   k 2 , k    .
6




C. D   \   k ,  k , k    .
2
3

x 1
Câu 46. Tập xác định của hàm số: y 

tan 2 x

 

B.  \ k , k    .
 4

 k

D.  \  , k    .
 2


A.  \ k , k   .



C.  \   k , k    .
2

Câu 47. Tập xác định của hàm số y 



B. D   \   k , k , k    .
6


 2

D. D   \ 
 k ,  k , k    .
2
 3


3x  1

1  cos 2 x



A. D   \   k , k    .
2

C. D   \   k , k   .

 

B. D   \   k , k    .
 2

D. D  .

Câu 48. Tập xác định của hàm số y  tan  3x  1 là


 1

A. D   \    k , k    .
3
6 3


 1

C. D   \    k , k    .
3
6 3



Câu 49. Tập xác định của hàm số y  tan  3x   là
41

B. D   \   k , k    .
3
3


 1

D. D     k , k    .
3
6 3


A. D   .

  k

B. D   \  
, k   .
12 3




C. D   \   k , k    .
12


D. D  R \ k  .

Gv. Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349

Trang 5


HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2019-2020

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11

Câu 50. Tập xác định của hàm số y  sin  x  1 là
A. .

B.  \{1} .



C.  \   k 2 | k    .
2


D.  \{k } .

Câu 51. Tập xác định của hàm số y  sin

x 1

x 1

A.  \ 1 .

B.  1;1 .



C.  \   k 2 | k    .
2




D.  \   k | k    .
2


Câu 52. Tập xác định của hàm số y 

x2  1

sin x

A. .

B.  \ 0 .

C.  \ k | k   .



D.  \   k | k    .
2


Câu 53. Tập xác định của hàm số y 

2 sin x

1  cos x



A.  \   k | k    .
2


B.  \   k 2 | k   .

C. .

D.  \ 1 .

Câu 54. Tập xác định của hàm số y 

1  sin x

1  cos x

A.  \   k 2 , k   .

B.  \ k 2 , k   .



C.  \   k 2 , k    .
4




D.  \   k 2 , k    .
2


Câu 55. Tập xác định D của hàm số y  sin x  2 là
A. .

B.  2;   .
D.  arcsin  2  ;   .

C.  0; 2  .
Câu 56. Tập xác định của hàm số y  1  cos 2 x là
A. D  .
B. D   0;1 .

C. D   1;1 .

Câu 57. Hàm số nào sau đây có tập xác định  ?
2  cos x
1  sin 2 x
A. y 
.
B. y  tan 2 x  cot 2 x . C. y 
.
2  sin x
1  cot 2 x
Câu 58. Tập xác định của hàm số y 

D. D   \ k , k   .

D. y 

1  sin x

sin 2 x

A. D   \ k , k   .



B. D   \   k 2 , k    .
2


C. D   \ k 2 , k   .

D. D   .

Gv. Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349

sin 3 x
.
2cos x  2

Trang 6


HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2019-2020

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11

Câu 59. Tập xác định của hàm số y 

1  cos x

cos2 x



A. D   \   k 2 , k    .
2



C. D   \   k , k    .
2

Câu 60. Hàm số y 
A. m  0 .

B. D   .
D. D   \ k , k   .

2  sin 2 x
có tập xác định  khi
m cos x  1
B. 0  m  1 .
C. m  1 .

Câu 61. Điều kiện xác định của hàm số y 

A. x  k 2 .

B. x 

A. x 


 k .
2

tan x

cos x  1


 k 2 .
3

Câu 62. Điều kiện xác định của hàm số y 

D. 1  m  1 . x   k
C. 
.
2
 x  k 2 x  2  k
D. 
.
 x    k

3

C. x  k .

D. x 

cot x

cos x

B. x  k 2 .

k
.
2

Câu 63. Chọn khẳng định sai.
A. Tập xác định của hàm số y  sin x là  .



B. Tập xác định của hàm số y  cot x là D   \   k , k    .
2

C. Tập xác định của hàm số y  cos x là  .


D. Tập xác định của hàm số y  tan x là D   \   k , k    .
2

Câu 64. Tập xác định của hàm số y 

sin x

1  cos x

A.  \ k 2 , k   .
C.  .



B.  \   k , k    .
2
D.  \   k 2 , k    .
2


2. PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT
Câu 65. Phương trình sin x  0 có nghiệm là

A. x   k 2 .
B. x  k .
2
Câu 66. Phương trình: cos 2 x  1 có nghiệm là

A. x   k 2 .
B. x  k .
2
Câu 67. Phương trình: 1  sin 2 x  0 có nghiệm là


A. x    k 2 .
B. x    k .
2
4
Gv. Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349

C. x  k 2 .

D. x 


 k .
2

C. x  k 2 .

D. x 


 k .
2

C. x  


 k 2 .
4

D. x  


 k .
2
Trang 7


HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2019-2020

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11

1

2


 x  6  k 2
B. 
.
 x     k 2

6 x  3  k 2
C. 
.
 x  2  k 2

3 x  3  k 2
D. 
.
 x     k 2

3

2

2


 x  4  k
B. 
.
 x     k

4 x  8  k
C. 
.
 x     k

8 x  8  k 2
D. 
.
 x     k 2

8

Câu 68. Nghiệm phương trình: sin x  x  6  k 2
A. 
.
 x  5  k 2

6

Câu 69. Nghiệm phương trình: cos 2 x  x  4  k 2
A. 
.
 x     k 2

4

Câu 70. Nghiệm phương trình: 1  tan x  0 là


A. x   k .
B. x    k .
4
4



Câu 71. Nghiệm phương trình sin  x    1 là
2A. x   k 2 .
B. x    k 2 .
2
2
Câu 72. Nghiệm phương trình cos x 

C. x 


 k 2 .
4

C. x  k .

D. x  

D. x  k 2 .

1

2 x  6  k 2
A. 
k  .
 x  5  k 2

6 x  6  k 2
B. 
k  .
 x     k 2

6 x  3  k 2
C. 
k  .
 x  2  k 2

3 x  3  k 2
D. 
k  .
 x     k 2

3

Câu 73. Nghiệm phương trình sin 2 x 

2

2 x  4  k 2
A. 
k  .
 x  3  k 2

4 x  4  k
B. 
k  .
 x  3  k

4 x  8  k
C. 
k  .
 x  3  k

8 x  8  k 2
D. 
0 k  .
 x  3  k 2

8

Câu 74. Nghiệm phương trình 1  cot x  0 là


A. x   k .
B. x    k .
4
4
Gv. Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349


 k 2 .
4

C. x 


 k 2 .
4

D. x  


 k 2 .
4
Trang 8


HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2019-2020

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11



Câu 75. Nghiệm phương trình cos  x    1 là
2A. x   k 2 .
B. x    k 2 .
2
2
Câu 76. Phương trình sin 2 x  
A. 1 .
Câu 77. Phương trình sin x 
A. x 

5
 k 2
6

C. x  k .

1
có bao nhiêu nghiệm thỏa mãn 0  x   .
2
B. 3 .
C. 2 .

1


có nghiệm thỏa mãn   x  là :
2
2
2


B. x  .
C. x   k 2 .
6
3



Câu 78. Số nghiệm của phương trình sin  x    1 với   x  3 là :
4

A. 1 .
B. 0 .
C. 2 .

D. x  k 2 .

D. 4 .

D. x 


.
3

D. 3 .

 x
Câu 79. Giải phương trình lượng giác 2cos    3  0 có nghiệm là
2
5

 x  3  k 2
A. 
k  .
 x   5  k 2

3

5

 x  6  k 2
B. 
k  .
 x   5  k 2

6

5

 x  6  k 4
C. 
k  .
 x   5  k 4

6

5

 x  3  k 4
D. 
k  .
 x   5  k 4

3



2 cos  x    1 với 0  x  2 là
3

B. 2 .
C. 1.

Câu 80. Số nghiệm của phương trình:
A. 0.D. 3.Câu 81. Nghiệm của phương trình sin x. 2 cos x  3  0 là

 x  k
A. 
k  .
 x     k 2
6


 x  k
B. 
k  .
 x     k
6


 x  k 2
C. 
k  .
 x     k 2
3


D. x  


 k 2  k    .
6

Câu 82. Phương trình 2 2 cos x  6  0 có các nghiệm là
5

A. x  
 k 2  k    .
B. x    k 2  k    .
6
6
5

C. x  
 k 2  k    .
D. x    k 2  k    .
3
3

Gv. Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349

Trang 9


HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2019-2020

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11

Câu 83. Phương trình cos 4 x  cos


có nghiệm là
5 x  5  k 2
A. 
k   .
 x     k 2

5 x  20  k 2
B. 
k   .
 x     k 2

20
 x  5 k 5
C. 
k   .
x     k 

5
5
 x  20  k 2
D. 
k   .
x     k 

20
2

Câu 84. Phương trình  sin x  1 sin x  2  0 có nghiệm là
A. x  
C. x 


 k 2  k    .
2 k 2 , x    k  k    .
4
8

D. x    k 2 .
2
B. x  


 k 2 .
2

Câu 85. Phương trình 2cos x  3  0 có họ nghiệm là


A. x    k  k    .
B. x    k 2  k    .
3
3


C. x    k 2  k    .
D. x    k  k    .
6
6
Câu 86. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau
 x  y  k
 x  y  k 2
A. sin x  sin y  
B. sin x  sin y  
k   .
k   .
 x    y  k
 x    y  k 2
 x  y  k 2
 x  y  k
C. sin x  sin y  
D. sin x  sin y  
k   .
k   .
 x   y  k 2
 x   y  k
Câu 87. Phương trình tan x  tan

x
có họ nghiệm là
2

A. x  k 2  k    .

B. x  k  k    .

C. x    k 2  k    .

D. x    k 2  k    .

 x 
Câu 88. Họ nghiệm của phương trình sin 
 5
11

 x  6  k10
A. 
k  .
 x  29  k10

6
11

x


 k10

6
C. 
k  .
 x   29  k10

6

1

   là
2

11

 x   6  k10
B. 
k  .
 x  29  k10

6
11

x

 k10

6
D. 
k  .
 x  29  k10

6

Câu 89. Phương trình 2sin  2 x  40   3 có số nghiệm thuộc  180 ;180  là
A. 2 .

B. 4 .

Gv. Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349

C. 6 .

D. 7 .
Trang 10


HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2019-2020

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11

Câu 90. Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

A. sin x  1  x   k 2 , k   .
2
C. sin x  1  x  k 2 , k   .

B. sin x  1  x    k 2 , k   .
D. sin x  1  x 


 k , k   .
2

tan x
1


 cot  x   có nghiệm là
2
1  tan x 2
4


A. x   k .
B. x   k .
C. x   k .
3
6
2
8
4

Câu 91. Phương trình

D. x 


 k là nghiệm của phương trình nào sau đây:
2
A. sin x  1 .
B. sin x  0 .
C. cos 2 x  0 .k .
12
3

Câu 92. Cho x 

Câu 93. Nghiệm của phương trình sin 2 x  1 là

A. x  k 2 .
B. x   k .
2

D. cos 2 x  1 .

C. x    k 2 .

D. x 


 k 2 .
2



Câu 94. Nghiệm của phương trình 2sin  4 x    1  0 là
3

A. x  k ; x    k 2 .
C. x  k 2 ; x 


 k 2 .
2

Câu 95. Nghiệm của phương trình 2 cos 2 x  1  0 là


A. x    k 2 ; x   k 2 .
3
3
2
2
C. x 
 k 2 ; x  
 k 2 .
3
37

k ; x
k .
8
2
24
2

D. x    k 2 ; x  k .
2
B. x 


2
 k 2 ; x 
 k 2 .
6
3


D. x   k ; x    k .
3
3
B. x  

Câu 96. Nghiêm của phương trình sin x.cos x.cos 2 x  0 là


A. x  k .
B. x  k .
C. x  k .
4
8
Câu 97. Nghiệm của phương trình sin x  –1 là


A. x    k 2 .
B. x    k .
2
2
Câu 98. Nghiệm của phương trình cot x  3  0 là


A. x    k .
B. x    k .
3
6

D. x  k

C. x  k .

C. x 


 k 2 .
3

Câu 99. Nghiệm của phương trình cos2 x – cosx  0 thỏa điều kiện 0  x   :A. x  .
B. x  .
C. x  .
6
2
4
Câu 100. Nghiệm của phương trình sin 3x  sin x là


A. x  k , x   k .
4
2
C. x  k 2 .

Gv. Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349

B. x 


.
2

D. x 

3
 k .
2

D. x 


 k .
6

D. x  


.
2


 k .
2

D. x  k 2 , x 


 k .
2
Trang 11


HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2019-2020

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11

Câu 101. Nghiệm của phương trình cos 3x  cos x là


 k 2 .
2

D. x  k , x  k .
2

A. x  k 2 .

B. x  k 2 , x 

C. x  k .
Câu 102. Nghiệm của phương trình 2.sin x.cos x  1 là

A. x  k 2 .
B. x   k .
4
Câu 103. Nghiệm của phương trình sin 3x  cos x là

A. x  k ; x  k .
2

C. x  k ; x   k .
4
Câu 104. Nghiệm của phương trình cos x  1 là

A. x  k 2 .
B. x   k 2 .
2

C. x  k


.
2

D. x  k .
 k ; x   k .
8
2
4

D. x  k 2 ; x   k 2 .
2
B. x 

C. x  k .

D. x 


 k .
2

Câu 105. Nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ của phương trình sin 4 x  cos 5 x  0 theo thứ tự là2
A. x   ; x  .
B. x   ; x 
. C. x   ; x  . D. x   ; x  .
18
2
18
9
18
6
18
3
Câu 106. Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm?
A. 3sin x  1 .

B. tan 3 x  2 .

3
 0 là
2

B. x    k 2 .
3

C. cot 5 x  3 .

D. cos 2 x 

2
.
3

Câu 107. Nghiệm của phương trình cos x 
A. x 

5
 k .
6

C. x 


 k 2 .
6

D. x  

2
 k 2 .
3

Câu 108. Cho phương trình cos x.cos 7 x  cos 3 x.cos 5 x 1 . Phương trình nào sau đây tương đương với
phương trình 1
A. sin 5 x  0 .

B. cos 4 x  0 .

C. sin 4 x  0 .

D. cos 3x  0 .

Câu 109. Nghiệm của phương trình sin 2 x  sin x  0 thỏa mãn điều kiện 0  x   là


A. x   .
B. x  .
C. x  0.
D. x   .
2
2
1

2
2
B. x  
 k 2 .
3

Câu 110. Nghiệm của phương trình cos x  
A. x  


 k 2 .
3

C. x  


 k 2 .
6

Câu 111. Nghiệm của phương trình sin 4 x  cos 4 x  0 là3
A. x    k .
B. x   k .
C. x 
 k 2 .
4
4
2
4
Câu 112. Phương trình 3  2sin x  0 có nghiệm là


A. x   k 2 hoặc x    k 2 .
3
3

2
C. x   k 2 hoặc x 
 k 2 .
3
3
Gv. Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349

D. x  


 k 2 .
6

D. x  


 k 2 .
4


2
 k 2 hoặc x 
 k 2 .
3
3

4
D. x    k 2 hoặc x 
 k 2 .
3
3
B. x  

Trang 12


HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2019-2020

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11

Câu 113. Cho biết x  

2
 k 2 là họ nghiệm của phương trình nào sau đây ?
3

A. 2 cos x  1  0.

B. 2 cos x  1  0.

Câu 114. Phương trình 1  2 cos x  0 có nghiệm là
2
2
A. x 
 k 2 hoặc x  
 k 2 .
3
3

2
C. x   k 2 hoặc x 
 k 2 .
3
3

C. 2sin x  1  0.

D. 2sin x  3  0.


2
 k 2 hoặc x 
 k 2 .
3
3

4
D. x    k 2 hoặc x 
 k 2 .
3
3
B. x  

Câu 115. Giải phương trình lượng giác: 2cos 2 x  3  0 có nghiệm là
A. x  


 k 2 .
6

Câu 116. Cho biết x  

B. x  


 k 2 .
12

C. x  


 k .
12

D. x  


 k 2 .
3


 k 2 là họ nghiệm của phương trình nào sau đây ?
3

A. 2cos x  3  0.

B. 2 cos x  1  0.

Câu 117. Phương trình 3  tan x  0 có nghiệm là

A. x   k .
3

2
C. x   k 2 ; x 
 k 2 .
3
3

C. 2sin x  1  0.

D. 2sin x  3  0.


 k .
3

4
D. x    k 2 ; x 
 k 2 .
3
3
B. x  

Câu 118. Phương trình lượng giác: 3cot x  3  0 có nghiệm là
A. x 


 k .
6

B. x 


 k .
3

C. x 


 k 2 .
3

D. Vô nghiệm.

Câu 119. Phương trình lượng giác: 2 cot x  3  0 có nghiệm là x  6  k 2
A. 
 x    k 2 .

6

B. x  arc cot

3

 k . C. x   k .
2
6

D. x 


 k .
3

Câu 120. Phương trình lượng giác: 2 cos x  2  0 có nghiệm là x  4  k 2
A. 
.
3

x 
 k 2

4

3

 x  4  k 2
B. 
.

3

x 
 k 2

4

Câu 121. Phương trình lượng giác:
A. x 


 k .
3

Câu 122. Phương trình: sin x 
A. x 

5
 k 2 .
6

5

 x  4  k 2
C. 
.

5

x 
 k 2

4 x  4  k 2
D. 
.


x 
 k 2

4

3.tan x  3  0 có nghiệm là

B. x  


 k 2 .
3

C. x 


 k .
6

1


có nghiệm thỏa mãn
 x

2
2
2


B. x  .
C. x   k 2 .
6
3

Gv. Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349

D. x  

D. x 


 k .
3


.
3
Trang 13


HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2019-2020

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11

Câu 123. Phương trình nào sau đây vô nghiệm?
A. sin x  3  0 .
C. tan x  3  0 .
Câu 124. Giá trị đặc biệt nào sau đây là đúng?

A. cos x  1  x   k .
2

C. cos x  1  x    k 2 .
2

B. 2cos2 x  cos x  1  0 .
D. 3sin x  2  0 .


 k .
2

D. cos x  0  x   k 2 .
2
B. cos x  0  x 



Câu 125. Số nghiệm của phương trình: sin  x    1 với   x  5 là
4

A. 1 .
B. 0 .
C. 2 .

D. 3 .

Câu 126. Phương trình lượng giác: cos x  3 sin x  0 có nghiệm là


A. x   k .
B. Vô nghiệm.
C. x    k .
6
6
Câu 127. Giải phương trình: tan 2 x  3 có nghiệm là


A. x    k .
B. x    k .
3
3
Câu 128. Nghiệm đặc biệt nào sau đây là sai

A. sin x  1  x    k 2 .
2
C. sin x  0  x  k 2 .

C. vô nghiệm.


 k .
2

D. x 


 k .
3

B. sin x  0  x  k .
D. sin x  1  x 



Câu 129. Phương trình cos  2 x    0 có nghiệm là
2

 k
A. x  
.
B. x    k .
2 2

D. x 

C. x  k .


 k 2 .
2

D. x  k 2 .

Câu 130. Phương trình tan  2 x  12   0 có nghiệm là
A. x  6  k 90,  k    .
C.

B. x  6  k180,  k    .

x  6  k 360,  k    .D. x  12  k 90,  k    .Câu 131. Phương trình s in2x. 2sin x  2  0 có nghiệm làx  k 2


A.  x   k 2 .

4

3
 x    k 2

4x  k 2


B.  x   k .

4

3
 x    k

4

Câu 132. Phương trình 2cos2 x  1 có nghiệm là


A. x  k .
B. x    k .
4
4

Gv. Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349


 x  k


C.  x   k 2 .

4

3
x 
 k 2

4

C. x  k


.
2x  k 2


D.  x   k 2 .

4

 x     k 2

4

D. vô nghiệm.

Trang 14


HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2019-2020

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11

Câu 133. Nghiệm của phương trình tan x  4 là
A. x  arctan 4  k .

B. x  arctan 4  k 2 .

D. x   k .
4

C. x  4  k .
Câu 134. Nghiệm của phương trình sin  x  10   1 là
A. x  100  k 360 . B. x  80  k180 .
Câu 135. Số nghiệm của phương trình sin 2 x 
A. 1 .

B. 2 .

C. x  100  k 360 .

3
trong khoảng  0;3  là
2
C. 6 .

D. x  100  k180 .

D. 4 .

Câu 136. Phương trình nào sau đây vô nghiệm?
A. tan x  3 .

B. cot x  1 .


 k .
2

B. x 

D. sin x 

4
.
3

3

3

Câu 137. Nghiệm của phương trình tan x 
A. x 

C. cos x  0 .


 k .
3



Câu 138. Nghiệm của phương trình cot  x    3 là
4A. x   k .
B. x   k .
12
3C. x 


 k .
4

C. x  


 k .
12

D. x 


 k .
6

D. x 


 k .
6Câu 139. Phương trình  sin x  1 2cos 2 x  2  0 có nghiệm là
A. x  
C. x 


 k 2 , k   .
2

B. x  


 k , k   .
8


 k , k   .
8

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 140. Trong nửa khoảng  0; 2  , phương trình cos 2 x  sin x  0 có tập nghiệm là

  5
A.  ; ;  .
6 2 6 

  7 11 
 5 7 
B.  ; ;
;
 . C.  ; ;  .
 6 2 6 6 
6 6 6 

 7 11 
D.  ;
;
.
2 6 6 

Câu 141. Trong  0; 2  , phương trình sin x  1  cos 2 x có tập nghiệm là


A.  ;  ; 2  .
2


B. 0;   .


C. 0; ;   .
 2 


D. 0; ;  ; 2  .
 2


x
 3  0 trong nửa khoảng  0; 2  là
4
3
 3
2
B.   .
C.  ;  .
D.   .
2 
2 2 
 3 

Câu 142. Nghiệm của phương trình 3tan

 2
A.  ;  .
3 3 

Câu 143. Giải phương trình: cos x  
A. x  


 k 2 .
3

1
2

B. x  

Gv. Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349

2
 k 2 .
3

C. x  


 k .
6

D. x  

2
 k .
3
Trang 15


HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2019-2020

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11

Câu 144. Giải phương trình tan x  cot x


A. x   k ; k   .
4
2

C. x   k ; k   .
4
Câu 145. Giải phương trình cos x 


 k ; k   .
4


D. x   k ; k   .
4
4
B. x  

1
.
2

2
 k 2 ; k   .
3
3
C. x  
 k 2 ; k   .
4

3
 k ; k   .
4

D. x    k 2 ; k  
4

A. x  

B. x  

x

Câu 146. Gọi X là tập nghiệm của phương trình cos   15   sin x . Khi đó
2

A. 290  X .
B. 250  X .
C. 220  X .

D. 240  X .

Câu 147. Giải phương trình tan 3 x tan x  1 .
A. x   k ; k   . B. x   k ; k   . C. x   k ; k   . D. x   k ; k   .
8
8
4
4
8
4
8
2
Câu 148. Giải phương trình

3

3 tan  3x 
5  0.
 k ;k  .
8
4


C. x    k ; k   .
5
2 k ;k  .
5
4


D. x    k ; k   .
5
3

A. x 

B. x  

Câu 149. Giải phương trình cos x 

 3
.
2

A. x  


 k 3 ; k   .
6

B. x  

5
 k ; k   .
6

C. x  

5
 k 2 ; k   .
6

D. x  


 k 2 ; k   .
6

Câu 150. Phương trình nào tương đương với phương trình sin 2 x  cos 2 x  1  0 .
A. cos 2 x  1 .

B. cos 2 x  1 .C. 2cos2 x  1  0 .

2

D.  sin x  cos x   1 .Câu 151. Giải phương trình cos x 2 cos x  3  0 .
A. x 


5
 k , x  
 k ; k   .
2
6


5
 k , x  
 k 2 ; k   .
2
6


Câu 152. Giải phương trình 3 cot  5 x    0 .
8

C. x 

B. x 


5
 k , x 
 k 2 ; k   .
2
6

D. x 


2
 k , x  
 k 2 ; k  
2
3

A. x 


 k ; k   .
8

B. x  k ;k  .
8
5

C. x  k ;k  .
8
4

D. x  k ;k  .
8
2

Gv. Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349

Trang 16


HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2019-2020

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11

Câu 153. Giải phương trình cos 2 2 x 

1
.
4

A. x   k 2 , x    k ; k   .
6
3

B. x  


2
 k , x  
 k ; k   .
6
3

C. x   k , x    k ; k   .
6
3

D. x   k , x    k ; k   .
6
2

Câu 154. Số nghiệm của phương trình sin 2 x  sin x  0 thỏa 
A. 3 .

B. 2 .

C. 0 .

3
 k 2 ; k   .
2

C. x   arccos

D. 1 .

3
.
2

Câu 155. Giải phương trình cos x  cos
A. x   x  là
2
2

B. x   arccos


 k 2 ; k   .
6

D. x  

3
 k 2 ; k   .
2


 k 2 ; k   .
6

Câu 156. Giải phương trình cos x  sin 30 .
A. x  60  k 360; k   .

B. x  60  k180; k   .

C. x  120  k 360; k   .

D. x  30  k 360; k   .

x 
Câu 157. Số nghiệm của phương trình cos     0 thuộc khoảng   ,8  là
2 4
A. 2 .

B. 4 .

Câu 158. Số nghiệm của phương trình
A. 2 .

D. 1 .

sin 3x
 0 thuộc đoạn  2 ; 4  là
cos x  1

B. 6 .

Câu 159. Phương trình s inx  sin  có nghiệm là
 x    k 2
A. 
;k  .
 x      k 2
 x    k
C. 
;k  .
 x    k
Câu 160. Nghiệm của phương trình cos
A. x   2  k .

C. 3 .

C. 5 .

D. 4 .

 x    k
B. 
;k  .
 x      k
 x    k 2
D. 
;k  .
 x    k 2

x
 cos 2 (với k   ) là
3

B. x  3 2  k 6 .

C. x   2  k 4 .

 2x  
Câu 161. Phương trình sin     0 (với k   ) có nghiệm là
 3 3
2 k 3

A. x  k .
B. x 

.
C. x   k .
3
2
3

D. x  3 2  k 6 .

D. x 

 k 3

.
2
2

x

Câu 162. Nghiệm của phương trình cot   10    3 (với k   ) là
4

A. x  200  k 360 . B. x  200  k 720 . C. x  20  k 360 . D. x  160  k 720 .
Gv. Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349

Trang 17


HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2019-2020

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11

Câu 163. Nghiệm của phương trình tan  2 x  15   1 , với 90  x  90 là
A. x  30 .

B. x  60 .

C. x  30 .

Câu 164. Nghiệm của phương trình 2 cos x  1  0 (với k   ) làA. x    k 2 .
B. x    k .
C. x    k .
6
6
3
Câu 165. Nghiệm của phương trình 3 tan 3 x  3  0 (với k   ) là
 k
 k
 k
A. x  
.
B. x  
.
C. x  
.
9 9
3 3
3 9

D. x  60 , x  30 .

D. x  

D. x 


 k 2 .
3

 k

.
9 3


 k 2 , k   là nghiệm của phương trình nào sau đây?
2
A. cos x  1 .
B. cos x  1 .
C. sin x  1 .
D. sin x  1 .

Câu 166. Nghiệm x 

 
Câu 167. Tìm tất cả các họ nghiệm của phương trình sin x  sin  
65
A. x   k 2 ; x    k 2 (k  ) .
B. x   k ; x 
 k  ( k  ) .
6
6
6
6

5


C. x   k 2 ; x 
 k 2 (k  ) .
D. x   k ; x    k (k   ) .
6
6
6
6
 
Câu 168. Tìm tất cả các họ nghiệm của phương trình cos x  cos  
6

5

5
A. x   k 2 ; x 
 k 2 (k  ) .
B. x   k ; x 
 k  ( k  ) .
6
6
6
6
C. x   k 2 ; x    k 2 (k  ) .
D. x   k ; x    k (k   ) .
6
6
6
6
Câu 169. Số nghiệm của phương trình tan x  tan
A. 1 .

B. 2 .

3


trên khoảng  ; 2  .
11
4

C. 3 .

D. 4 .

Câu 170. Phương trình 3  4 cos 2 x  0 tương đương với phương trình nào sau đây?
1
1
1
1
A. cos 2 x  .
B. cos 2 x   .
C. sin 2 x  .
D. sin 2 x   .
2
2
2
2
Câu 171. Tất cả các nghiệm của phương trình

3
A. x  
 k 2 , k   .
4

C. x 


 k , k   .
4

sin 2 x  1
 0 là
2.cos x  1 x  4  k 2 , k  
B. 
.
 x  3  k 2 , k  

4

D. x   k 2 , k   .
4



Câu 172. Phương trình 2sin  x    2  0 có 1 họ nghiệm là
3

7
7
7
A. 
 k .
B. 
 k 2 .
C.
 k 2 .
12
12
12
Gv. Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349

D.

7
 k .
12
Trang 18


HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2019-2020


  
Câu 173. Nghiệm của phương trình 2cos  x    2  0 trong khoảng   ;  là
3

 2 2
  7 
 7 
 
  7 
A.  ;
B.   .
C.   .
D.  ;  .
.
 12 12 
 12 
12 
12 12 
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11



Câu 174. Họ nghiệm của phương trình tan  x    3  0 là
5

8
8
8
8
A.
 k ; k   .
B. 
 k ; k   . C. 
 k 2 ; k   . D.
 k 2 ; k   .
15
15
15
15
Câu 175. Các họ nghiệm của phương trình sin 2 x  cos x  0 là

2 

2 
A.  k
;  k 2 ; k   .
B.
k
;  k 2 ; k   .
6
3 2
6
3 2

2 

2 
C.  k
;
 k 2 ; k   .
D.
k
;
 k 2 ; k   .
6
3 2
6
3 2
Câu 176. Các họ nghiệm của phương trình cos 2 x  sin x  0 là

2 

2 
A.  k
;  k 2 ; k   .
B.
k
;
 k 2 ; k   .
6
3 2
6
3 2

2 

2 
C.  k
;
 k 2 ; k   .
D.
k
;  k 2 ; k   .
6
3 2
6
3 2
Câu 177. Họ nghiệm của phương trình tan 2 x  tan x  0 là



A.
 k , k  .
B.  k , k  .
C.  k , k  .
6
3
6
Câu 178. Nghiệm của phương trình tan 3 x.cot 2 x  1 làA. k , k  .
B.   k , k  .
2
4
2
Câu 179. Nghiệm của phương trình tan 4 x.cot 2 x  1 là


A. k , k  .
B.  k , k  .
4
2

C. k , k  .

C. k


, k  .
2

D. k , k  .

D. Vô nghiệm.

D. Vô nghiệm.

Câu 180. Số nghiệm của phương trình sin x  cos x trong đoạn   ;   là
A. 2.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 181. Phương trình tan x.cot x  1 có tập nghiệm là

 k

A. T   \  ; k    .
 2




B. T   \   k ; k    .
2


C. T   \   k ; k   .

D. T  .

Câu 182. Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

A. cos x  0  x   k , k  .
2
C. cos x  0  x  k 2 , k  .
Câu 183. Phương trình: sin 2 x 
A. 1 .

B. cos x  0  x    k 2 , k  .
D. cos x  0  x  k , k  .

1
có bao nhiêu nghiệm thỏa: 0  x   .
2
B. 3 .
C. 2 .

Gv. Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349

D. 4 .
Trang 19


HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2019-2020

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11

3. PHƯƠNG TRÌNH CỔ ĐIỂN
Câu 184. Nghiệm của phương trình sin x – 3 cos x  0 làA. x   k 2 .
B. x   k 2 .
C. x   k .
6
3
6

D. x 


 k .
3

Câu 185. Tìm tất cả các họ nghiệm của phương trình cos x  3 sin x  0 .5
A. x   k 2 ; x    k 2 (k  ) .
B. x   k ; x 
 k  ( k  ) .
6
6
6
6C. x   k (k  ) .
D. x   k ; x    k (k   ) .
6
6
6
Câu 186. Số nghiệm của phương trình sin x  cos x  1 trên khoảng  0;   là
A. 0 .

B. 1 .

C. 2 .

D. 3 .

C. x  x  4  k 2
D. 
.
 x     k 2

4

Câu 187. Nghiệm của phương trình: sin x  cos x  1 là
A. x  k 2 .

 x  k 2
B. 
.

 x   k 2

2


 k 2 .
4

Câu 188. Phương trình sin x  cos x  2 sin 5 x có nghiệm là
x  4  k 2
A. 
.


x   k

6
3
 x  12  k 2
B. 
.


x 
k

24
3
 x  16  k 2
C. 
.


x   k

8
3

Câu 189. Nghiệm của phương trình sin x  3 cos x  2 là
5
5

A. x 
 k .
B. x 
 k 2 .
C. x    k .
6
6
6
 x  18  k 2
D. 
.


x   k

9
3

D. x 


 k 2 .
6

Câu 190. Phương trình sin 8 x  cos 6 x  3  sin 6 x  cos8 x  có các họ nghiệm là x  4  k
A. 
.


x   k

12
7 x  3  k
B. 
.
x    k 

6
2 x  5  k
C. 
.
x    k 

7
2 x  8  k
D. 
.
x    k 

9
3

Câu 191. Phương trình: 3sin 3x  3 cos 9 x  1  4sin 3 3 x có các nghiệm là

2

2

2x   6  k 9
x   9  k 9
 x   12  k 9
A. 
.
B. 
. C. 
.
 x  7  k 2
 x  7  k 2
 x  7  k 2



6
9
9
9
12
9




 x   54  k 9
D. 
.
 x    k 2

18
9




 5
Câu 192. Phương trình cos 2  x    4 cos   x   có nghiệm là
3

6
 2


 x   3  k 2
 x   6  k 2
 x  6  k 2
A. 
.
B. 
.
C. 
.
 x  5  k 2
 x    k 2
 x  3  k 2



2
2
6 x  3  k 2
D. 
.
 x    k 2

4

Gv. Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349

Trang 20


HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2019-2020

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11

Câu 193. Phương trình

3  1 sin x 

3  1 cos x  3  1  0 có các nghiệm là x   4  k 2
A. 
,k  .
 x    k 2

6 x   2  k 2
B. 
,k  .
 x    k 2

3 x   6  k 2
C. 
,k  .
 x    k 2

9 x   8  k 2
D. 
,k  .
 x    k 2

12

Câu 194. Nghiệm của phương trình sin x  3 cos x  2 là

3

5
A. x    k 2 , x 
 k 2 , k   .
B. x    k 2 , x 
 k 2 , k   .
4
4
12
12

2

5
C. x   k 2 , x 
 k 2 , k   .
D. x    k 2 , x  
 k 2 , k   .
3
3
4
4
Câu 195. Nghiệm của phương trình sin 2 x  3 cos 2 x  0 là


A. x   k , k   . B. x   k , k   . C. x   k , k   . D. x   k , k   .
3
2
6
3
6
2
Câu 196. Phương trình nào sau đây vô nghiệm ?
1
A. sin x  .
3
C.

3 sin 2 x  cos 2 x  2 .

Câu 197. Phương trình nào sau đây vô nghiệm?
1
A. cos x  .
3
C.

3 sin 2 x  cos 2 x  2 .

Câu 198. Phương trình nào sau đây vô nghiệm:
A. 2sin x  cos x  3 .
C.

3 sin 2 x  cos 2 x  2 .

Câu 199. Phương trình nào sau đây vô nghiệm.
1
A. sin x  .
4
C.

3 sin 2 x  cos 2 x  4 .

B.

3 sin x  cos x  3 .

D. 3sin x  4 cos x  5 .

B.

3 sin x  cos x  1 .

D. 3sin x  4 cos x  6 .
B. tan x  1 .
D. 3sin x  4 cos x  5 .

B.

3 sin x  cos x  1 .

D. 3sin x  4 cos x  5 .

Câu 200. Trong các phương trình sau phương trình nào có nghiệm?
1
1
A. 3 sin x  2 .
B. cos 4 x  .
4
2
2
C. 2sin x  3cos x  1 .
D. cot x  cot x  5  0 .
Câu 201. Phương trình nào sau đây vô nghiệm?
3 sin 2 x  cos 2 x  2 .

C. sin x  cos .
4
A.

Gv. Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349

B. 3sin x  4 cos x  5 .
D.

3 sin x  cos x  3 .
Trang 21


HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2019-2020

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11

Câu 202. Phương trình:

3.sin 3 x  cos 3 x  1 tương đương với phương trình nào sau đây:


1

A. sin  3 x     .
6
2


1

C. sin  3 x     .
6
2

Câu 203. Phương trình




B. sin  3 x     .
6
6

 1

D. sin  3 x    .
6 2


1
3
sin x 
cos x  1 có nghiệm là
2
2

5
 k 2 , k   .
6

C. x 
 k 2 , k   .
6

5
B. x    k , k   .
6

D. x   k 2 , k   .
6

A. x 

Câu 204. Phương trình sin 4 x  cos 7 x  3  sin 7 x  cos 4 x   0 có nghiệm là

A. x  k2 ,k  .
6
3
x  6  k2 3
B. 
(k  ) .
5


x 
 k2

66
11

C. x 

5

 k2 ,k  .
66
11

D. Đáp án khác
2

x
x

Câu 205. Phương trình:  sin  cos   3 cos x  2 có nghiệm là
2
2

 x   6  k
 x   6  k 2
A. 
B. 
k  
k  


 x   k
 x   k 2


2
2


C. x    k 2 , k  
D. x   k , k  
6
2

Câu 206. Phương trình nào sau đây vô nghiệm?
A. sin x  cos x  3 .
C. 3 sin 2 x  cos 2 x  2 .
Câu 207. Nghiệm của phương trình

3 cos x  sin x  1 là

 x  k 2
A. 
,k  .
 x     k 2
6

C. x  

B. cosx  3sinx  1 .
D. 2sinx  3cosx  1 . x  6  k 2
B. 
,k  .
 x     k 2

2 k 2 , k   . D. x    k 2 , k   .
6
3

Câu 208. Trong các phương trình phương trình nào có nghiệm?
A. sin x  2 cos x  3 .
B. 2 sin x  cos x  2 .
C. 2 sin x  cos x  1 .
D. 3 sin x  cos x  3 .
Câu 209. Trong các phương trình sau phương trình nào vô nghiệm:
A. sin x  cos x  3 .
B. 2 sin x  cos x  1 .
C.

2 sin x  cos x  1 .

Gv. Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349

D.

3 sin x  cos x  2 .
Trang 22


HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2019-2020

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11

Câu 210. Nghiệm của phương trình sin x  3 cos x  2 là
5
5
A. x 
 k , k   .
B. x 
 k 2 , k   .
6
6


C. x 
 k , k   .
D. x   k 2 , k   .
6
6
Câu 211. Giải phương trình: 2sin 2 x  2cos 2 x  2 .
5

A. x 
 k , x   k , k   .
6
6
5
13
C. x 
 k , x 
 k , k   .
24
24


5
 k , x 
 k , k   .
12
12
5
13
D. x 
 k 2 , x 
 k 2 , k   .
12
12
B. x 

Câu 212. Giải phương trình sin 2 2 x  cos 2 3x  1 .
2
,k  .
5

A. x  k 2 , k   .

B. x  k

C. x    k , k   .

D. x  k hoặc x  k


,k  .
5

Câu 213. Phươngtrình 3 sin 2 x  cos 2 x  2 (với k   ) có nghiệm là

2


A. x   k , k   . B. x 
 k , k   . C. x    k , k   . D. x   k , k   .
6
3
3
3
Câu 214. Số nghiệm của phương trình sin x  3 cos x  1 trong khoảng   ;   là
A. 1 .

B.

Câu 215. Giải phương trình : sin x  cos x  1 .

A. x  k , x   k 2 , k   .
2

C. x   k 2 , k   .
2
Câu 216. Giải phương trình sinx  3cosx  1 .


A. x   k 2 , x    k 2 , k   .
2
6
5
C. x 
 k 2 , k   .
6

C. 3 .

D. 4 .

B. x  


 k 2 , x    k 2 , k   .
2

D. x  k 2 , k   .

B. x  
D. x 


5
 k , x 
 k 2 , k   .
2
6


 k 2 , k   .
2

Câu 217. Phương trình nào dưới đây vô nghiệm?
A. cos 3x  3 sin 3 x  2 .
C. sin x 


.
3

B. cos 3x  3 sin 3x  2 .





D. 3sin  x    4 cos  x    5  0 .
3
3Câu 218. Phương trình 3cos x  2 sin x  2 có nghiệm là


 k , k   .
8

C. x   k , k   .
4
A. x 

Câu 219. Giải phương trình 5sin 2 x  6cos 2 x  13 .
A. Vô nghiệm.
C. x    k 2 , k   .
Gv. Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349


 k , k   .
6

D. x   k , k   .
2
B. x 

B. x  k , k   .
D. x  k 2 , k   .
Trang 23


HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2019-2020

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11

4. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI, BẬC BA
Câu 220. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc 2 theo 1 hàm số lượng giác?
A. 2sin 2 x  sin 2 x  1  0.
B. 2sin 2 2 x  sin 2 x  0.
C. cos2 x  cos 2 x  7  0.

D. tan 2 x  cot x  5  0.

Câu 221. Trong các phương trình sau, phương trình nào có nghiệm:
A. 2 cos x  3  0 .

B. 3sin 2 x  10  0 .

C. cos2 x  cos x  6  0 .

D. 3sin x  4 cos x  5 .

Câu 222. Phương trình: cos 2 2 x  cos 2 x 

3
 0 có nghiệm là
4

2
 k , k   .
3

C. x    k , k   .
6


 k , k   .
3

D. x    k 2 , k   .
6

A. x  

B. x  

Câu 223. Phương trình nào sau đây vô nghiệm?
A. sin x  3  0 .
C. tan x  3  0 .

B. 2cos2 x  cos x  1  0 .
D. 3sin x  2  0 .

Câu 224. Nghiệm dương bé nhất của phương trình: 2sin 2 x  5sin x  3  0 là


3
A. x  , k   .
B. x  , k   .
C. x 
,k  .
6
2
2

D. x 

5
,k  .
6

Câu 225. Trong các phương trình sau phương trình nào có nghiệm:
1
1
A. 3 sin x  2 .
B. cos 4 x  .
4
2
2
C. 2sin x  3cos x  1 .
D. cot x  cot x  5  0 .
Câu 226. Nghiệm của phương trình lượng giác: cos2 x  cos x  0 thỏa điều kiện 0  x   là


A. x  .
B. x  0 .
C. x   .
D. x 
.
2
2
Câu 227. Nghiệm của phương trình lượng giác: 2cos2 x  3sin x  3  0 thõa điều kiện 0  x 
A. x 


.
3

B. x 


.
2

C. x 


.
6

D. x 2

5
.
6

Câu 228. Nghiệm của phương trình 1  5sin x  2cos 2 x  0 là
x


k
2

x

 k 2


6
6
A. 
,k  .
B. 
,k  .
 x     k 2
 x  5  k 2


6
6
 x  3  k 2
 x  3  k 2
C. 
,k  .
D. 
,k  .
 x     k 2
 x  2  k 2


3
3
Câu 229. Nghiệm của phương trình 5  5sin x  2 cos 2 x  0 là
A. k , k   .

B. k 2 , k   .

Gv. Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349

C.


 k 2 , k   .
2

D.


 k 2 , k   .
6
Trang 24


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×