Tải bản đầy đủ

BÀI tập TOÁN THEO TUẦN lớp 5

BÀI TẬP CUỐI TUÁN TOÁN 5
TUẦN 1
1Tìm phân số tối giản bằng phân số 202/303.
2Tìm phân số thập phân trong các phân số 13/20; 135/600; 47/2000; 91/1000.
3
Một cửa hàng có 60 kg gạo. Buối sáng bán 1/4 số gạo. Buổi chiều bán 1/5 số gạo
còn lại. Buổi chiều cửa hàng bán ……kg gạo.
4Có tất cả ……. phân số bằng phân số 1/3 mà tử số và mẫu số đều là số có hai chữ
số.
5Một lớp học có số học sinh nam bằng 3/7 số học sinh nữ. Nếu số học sinh nam
được thêm 12 em thì sẽ bằng số học sinh nữ. Số học sinh của cả lớp là … học sinh.
6Một hình bình hành ABCD có cạnh AB = 15cm, chiều cao AH = 8cm. Diện tích
của hình bình hành đó là ….cm2
7Phân số chỉ phần tô đậm trong hình sau là …..

8Cho ab/c4=5/7. Giá trị nhỏ nhất của abc là …….
9Chữ thích hợp điền vào dấu ? của viên xúc xắc để phù hợp quy luật là…

10Trong một gia đình, mỗi đứa trẻ có ít nhất 1 anh em trai và 2 chị em gái. Gia
đình đó có ít nhất ………. người con.11Rút gọn các phân số sau:
a. 16/28;b.25/45;c.176/187;d.1313/1515.
12Lớp 5A có 40 bạn, trong đó có 3/10 số bạn đạt học sinh giỏi, 1/2 số bạn đạt học
sinh khá. Còn lại là học sinh trung bình. Hỏi:
a) Lớp 5A có bao nhiêu học sinh giỏi? Bao nhiêu học sinh khá?
b) Lớp 5A có bao nhiêu học sinh trung bình?
---------------------------------------------------------------------------------------------------TUẦN 2
1Trong các phân số 2/15;18/100;20/3;9/12; 2/15, phân số …. không thể viết dưới
dạng phân số thập phân.
3
4

2Cho 3 =x/y. Tìm x/y. (Viết kết quả dưới dạng phân số)
3Tìm số tự nhiên x, biết 2/3+3/44Một hình chữ nhật có chiều dài 9/10 m, chiều rộng kém chiều dài 3/5 m. Diện tích
hình chữ nhật đó là ……..dm2.
5Một lớp học có 30 học sinh. Số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh cả lớp. Số học
sinh nam là …. học sinh.
6An và Bình có 42 viên bi, biết rằng nếu An cho Bình 1/4 số bi của mình thì hai
bạn có số bi bằng nhau. Số bi của An là …. viên bi.
7Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước sau 4 giờ thì đầy bể. Nếu
riêng một mình thì vòi thứ nhất chảy sau 5 giờ đầy bể. Khi bể không có nước, một
mình vòi thứ hai chảy sau ………. giờ sẽ đầy bể.
8Tính giá trị biểu thức: A=1/2+1/4+1/8+1/16+1/32 =
9Một số người nghĩ 2 chữ số tận cùng của số điện thoại di động có chứa chữ số 6
hoặc 8 là số đẹp. Hỏi theo quan điểm đó, nếu số điện thoại di động có định dạng 10
chữ số là 0913a345bc (trong đó a; b; c là các chữ số chưa biết) thì có …….. số đẹp.
10Bác Tuấn nuôi 30 con cá ngựa vằn trong bể. Mỗi con cá đực có 20 sọc vằn và
mỗi con cá cái có 40 sọc vằn. Nếu bác Tuấn bán đi một nửa số cá cái thì các con cá
còn lại trong bể có tổng cộng bao nhiêu sọc vằn?
11Tính:
a) 1−(1/5+2/3)
b) 8/25×(4−1/4)
12Một người có 1 tạ gạo. Lần đầu bán 1/4 số gạo đó. Lần thứ hai bán 3/5 số gạo
còn lại. Hỏi sau hai lần bán, người đó còn lại bao nhiêu ki – lô – gam gạo?
---------------------------------------------------------------------------------------------------TUẦN 3
1Viết các số đo dưới dạng phân số tối giản vào chỗ chấm: 3m 10cm =….. m.
2Tính: 3/25 x 14/17 = …..
3Bạn Mai có 30 quyển vở nhưng đã dùng hết 3/5 số vở. Như vậy bạn Mai đã


dùng……….. quyển vở.


4Biết 2/7 quãng đường dài 14km. Cả quãng đường đó dài……….. km.
5Tổng hai số là số chẵn lớn nhất có ba chữ số khác nhau. Số bé bằng 8/9 số lớn. Số
bé là………..
6Một hình chữ nhật có chiều dài 5/3m, chiều rộng kém chiều dài 1/2m. Diện tích
hình chữ nhật là …….. m2
7Một cửa hàng bán hết 540m vải trong ba ngày. Ngày đầu bán 1/6 số vải, ngày thứ
hai bán 3/4 số vải. Vậy ngày thứ ba bán được ….m vải.
8Một vòi nước chảy vào bể không có nước, mỗi giờ chảy được 2/5 bể nước. Người
ta mở vòi nước trong hai giờ rồi khóa vòi. Sau đó đã dùng 3/4 lượng nước có trong
bể. Lượng nước còn lại bằng……………… bể.
9Cho phân số 5/6. Nếu cộng thêm 18 vào mẫu số của phân số đã cho thì phải cộng
thêm số ……………. vào tử số của phân số đó để được phân số vẫn bằng 5/6.
10Các ngôi nhà A, B, C, D và E được nằm trên một đường phố như hình dưới đây.
Biết khoảng cách giữa hai nhà liên tiếp là như nhau. Người ta tổ chức một cuộc
họp dành cho 5 gia đình trong 5 ngôi nhà ấy. Số người tham gia của các nhà A, B,
C, D, E lần lượt là 1; 2; 3; 4; 5 người. Hỏi cần đặt địa điểm họp tại ngôi nhà nào để
tổng quãng đường của tất cả những người đi họp là ngắn nhất?

11Sân trường hình chữ nhật có chu vi 208m, chiều rộng bằng 5/8 chiều dài.
a. Tính diện tích sân trường đó.
b. Nhà trường sử dụng 1/32 diện tích sân trường để làm sân khấu. Tính diện tích
sân khấu.
12Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi. Sau 2 năm nữa tuổi mẹ sẽ gấp 4 lần tuổi con. Tính
tuổi của mỗi người hiện nay.
---------------------------------------------------------------------------------------------------TUẦN 4
1Một ô tô trong 3 giờ đi được 144km. Với vận tốc như thế, 5 giờ ô tô đó đi được
……. km.
2Cho: x – 5/6 = 3/4. Vậy x = ………….. (Điền kết quả dưới dạng phân số tối
giản).
3Để sửa một quãng đường trong 15 ngày thì cần 24 công nhân. Muốn sửa quãng
đường đó trong 12 ngày thì cần ………………….. công nhân.
4Một đội thủy lợi có 36 người đắp xong quãng đê trong 4 ngày. Nếu đội có 18
người thì cần ………… ngày để đắp xong quãng đê đó.
5Muốn chở 24 tấn hàng thì cần 8 ô tô. Có hai đoàn xe, đoàn 1 có 5 ô tô, đoàn 2 có
11 ô tô chở được…………… tấn hàng.
6Một hình vuông có chu vi 5/2m. Diện tích của hình vuông đó là …. m2


715 người một ngày làm được 630 sản phẩm. Nếu thêm 5 người nữa cùng làm thì
mỗi ngày được ……………. sản phẩm.
8Một phân xưởng chuẩn bị đủ gạo cho 120 công nhân ăn trong 30 ngày. Vì mới
tuyển thêm công nhân nên số gạo chỉ đủ cho 24 ngày. Phân xưởng đó tuyển
thêm……….. công nhân.
9Tính giá trị biểu thức:
A= 1/1x2+ 2/2x4+ 3/4x7 + 4/7x11+ 5/11x16+ 6/16x22 + 7/22x29 = ………
10Trong hộp có 25 viên bi vàng, 10 viên bi xanh, 15 viên bi đỏ có kích thước
giống hệt nhau. Không nhìn vào hộp, cần bốc ra ít nhất …... viên để chắc chắn
trong số các viên bi lấy ra có đủ 3 màu.
11Một bếp ăn dự trữ gạo cho 180 người ăn trong 10 ngày. Thực tế số người
ăn giảm đi 30 người. Hỏi số gạo đó đủ ăn trong bao nhiêu lâu?
12Một đơn vị chuẩn bị đủ gạo ăn cho 750 người trong 50 ngày, nhưng sau 10 ngày,
đơn vị đó bổ sung thêm một số người nên số gạo chỉ đủ ăn trong 25 ngày. Tính số
người đến thêm.
---------------------------------------------------------------------------------------------------TUẦN 5
18m 5cm = …………. cm
260 hm2 8 m2 = …………… m2.
32/5m = ….cm
45/4 tấn + 1/25 tạ = …..kg
5Một cái bảng hình chữ nhật có chiều dài 2m 8dm. Chiều rộng bằng 3/7 chiều dài.
Như vậy chu vi của cái bảng đó là …. dm.
6Có 5 bao gạo, mỗi bao chứa 24 kg. Nếu đem số gạo đó chia đều vào 3 bao thì mỗi
bao chứa …. yến.
7Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ 12 lít xăng. Như vậy ô tô đó đi 75 km tiêu thụ
hết……lít xăng.
812 người làm xong một công việc trong 10 ngày. Muốn làm xong công việc đó
trong 8 ngày thì cần ….. người.
9
Một gia đình gồm 4 người (bố, mẹ và hai con). Bình quân thu nhập hàng tháng của
mỗi người trong gia đình đó là 650000 đồng. Nếu gia đình đó có thêm một con nữa
mà tổng thu nhập hàng tháng không đổi thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi
người là.... đồng.
10
Trên một hòn đảo có 6 thành phố P, Q, R, S, T và U như hình vẽ. Nam xuất phát từ
P và muốn đi thăm quan tất cả các thành phố khác ít nhất một lần.
Vậy con đường ngắn nhất Nam có thể đi thăm quan dài: ……km.
20


11Một con cá voi xanh cân nặng 240 tấn. Một con trâu cân nặng 400 kg. Hỏi con
nào cân nặng hơn và nặng gấp bao nhiêu lần ?
12Một xã có 36hm2 trồng chè và cà phê. Nếu chuyển 2hm2 đất trồng chè sang
trồng cà phê thì diện tích trồng cà phê gấp đôi diện tích trồng chè. Tính diện tích
trồng mỗi loại lúc đầu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------TUẦN 6
15m 25cm= ……. cm
25m2 6dm2 =…….. dm2
3
Nhà bếp dự trữ đủ lượng gạo cho 45 người ăn trong 6 ngày. Nếu có 54 người ăn số
thì sẽ hết số gạo đó trong ..................ngày (biết rằng suất ăn của mỗi người là như
nhau).
43/5ha + 2/7ha = ….ha
5Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm 2/7m2 : 2 + 6m2 = ….. m2
6Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm: 58m2 + 38m2× 2 = .............. m2
7Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 5080m2…. 50dam2 8m2.
8
Một hình vuông có chu vi là 1m 4cm. Như vậy diện tích hình vuông đó
là…………. cm2
9
Mẹ mua 8 gói bánh như nhau hết 54000 đồng. Vậy mẹ dùng 270000 đồng thì mua
được .................... gói bánh cùng loại.
10
Cho 3 lần cân thăng bằng được mô tả như hình vẽ dưới đây (biết quả cân nặng
200g). Vậy quả dứa cân nặng ........g.
1200


11Người ta lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4m
bằng những mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 1m 20cm, chiều rộng 20cm. Hỏi
cần bao nhiêu mảnh gỗ để lát kín sàn căn phòng đó?
12Người ta trồng ngô trên một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 60m, chiều
dài bằng 5/3 chiều rộng. Biết rằng trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70kg ngô.
Hỏi trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ ngô?
---------------------------------------------------------------------------------------------------TUẦN 7
145ha 5dam2 =.............. m2
2Viết phân số 7/100 thành số thập phân là………..
3Viết số hai trăm mười bảy phẩy năm.
4Viết số thập phân gồm ba trăm linh một đơn vị và bốn phần trăm.
5Trong số thập phân 109, 345 chữ số …… thuộc hàng phần trăm.
6Điền số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 6000 + 8 + 3/10 + 4/100 = …. .
7Chữ số 5 trong số 204,567 có giá trị lớn gấp….. lần chữ số 5 trong số 204, 657.
8Mẹ hơn con 24 tuổi. Nếu cộng thêm vào tuổi mẹ số tuổi của con nữa thì được số
bằng 5/4 tuổi mẹ. Như vậy, mẹ….. tuổi.
9Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 150m và chiều rộng 60m. Người ta
cấy lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 80kg thóc. Như
vậy trên cả thửa ruộng đó thu hoạch được ...... tạ thóc.
10Lớp 5A có 32 học sinh khi xếp thành một hàng dọc, bạn Khôi đứng liền trước
bạn Nguyên. Bạn Nguyên nói với Khôi rằng: "Số bạn đứng trước cậu bằng 1/4 số
bạn đứng sau tớ." Vậy số thứ tự trong hàng của Nguyên là: ……….
11Viết 3/2 thành 3 phân số thập phân rồi chuyển ba phân số đó thành số thập phân.
12Một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Để
lát nền căn phòng đó, người ta dùng loại gạch men hình vuông cạnh 4dm.
a. Hỏi căn phòng được lát cần bao nhiêu viên gạch đó?
b. Biết rằng để lát 1m2 gạch men hết 75000 đồng. Vậy để lát hết căn phòng đó thì
hết bao nhiêu tiền?


TUÀN 8
13km 20m =……………….m
2230cm2 =……………….m2. (Viết số thập phân gọn nhất)
315000m2 = …………hm2. (Viết số thập phân gọn nhất)
4Trong các số thập phân 86,42; 86,422; 686,42; 86,642. Số thập phân lớn nhất
là…….
5Biết 12,34 < x < 34,12. Số tự nhiên x lớn nhất thỏa mãn là: ………..
6Trên mảnh đất có diện tích 324,45m2m2, người ta đào một cái ao có diện tích
156m2 20dm2. Như vậy, diện tích phần đất còn lại là …. m2.
7Viết 5/8 dưới dạng số thập phân gọn nhất ta được……
8Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 400m, chiều rộng 25m. Như vậy, khu
vườn đó có diện tích là….. ha.
9Muốn đắp một nền nhà 15 người phải làm trong 12 ngày. Nếu phải làm gấp cho
xong trong 9 ngày thì cần …… người (Biết sức đào của mỗi người là như nhau ).
10Mạnh Doanh chơi trò phi tiêu với ba cái tiêu. Lần thứ nhất, Mạnh Doanh phi 2
tiêu vào vùng Q và 1 tiêu vào vùng R thì được 10 điểm. Lần thứ hai, Mạnh Doanh
phi 2 tiêu vào vùng P và 1 tiêu vào vùng R thì được 22 điểm. Lần thứ ba, Mạnh
Doanh phi trúng mỗi vùng một tiêu. Vậy lần thứ ba Mạnh Doanh được ......điểm.

11Một hình thoi có độ dài đường chéo thứ nhất bằng độ dài cạnh hình vuông có
diện tích 81cm2, đường chéo thứ hai có độ dài bằng 2/3 độ dài đường chéo thứ
nhất. Tính diện tích hình thoi với đơn vị mi-li-mét vuông.
12Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 5/3 chiều rộng. Nếu tăng chiều
rộng thêm 20m và giảm chiều dài đi 20m thì mảnh vườn đó trở thành hình vuông.
Tính diện tích khu vườn với đơn vị đo là héc – ta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------TUẦN 9
13 tạ 50kg = … tạ
275cm2 = ……. dm2
3Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 5,06ha …….. 5060m2


43 yến 56 dag = ......... hg
5Một ô tô chở được 24 bao xi măng, mỗi bao nặng 50kg. Vậy số xi măng ô tô đó
chở là……..tạ
6Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 1,3tạ + 30yến 7kg ….. 0,5tấn
7Một bếp ăn phải chuẩn bị gạo cho 250 người. Mỗi ngày 1 người ăn hết 500g gạo.
Vậy số gạo bếp ăn đó phải chuẩn bị trong 30 ngày là……….tấn
8Một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 1,8km, chiều rộng bằng 4/5 chiều dài. Như
vậy, diện tích khu đất là………..km2.
9Một khu đất có chiều rộng là 12,6m. Chiều rộng bằng 0,75 chiều dài. Chu vi khu
đất là…………..dm
10Nếu diện tích của hình vuông lớn là 0,72ha thì diện tích của phần tô màu là:
…….ha.

11Một người đi xe đạp 45 phút được 11km. Hỏi với tốc độ ấy, người đó sẽ đi được
bao nhiêu km trong 1 phút? Trong 1 giờ?
12Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 50m, chiều rộng 40m. Người ta làm
một ngôi nhà diện tích 200m2 và đào một cái ao trên mảnh đất đó. Biết diện tích
nhà và ao bằng 2/3 phần còn lại. Tính diện tích dùng để đào ao.
---------------------------------------------------------------------------------------------------TUẦN 10
115m 7cm = …. m. Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm là…
232tạ 5kg = …. tạ. Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm là…
325m2 6dm2 = …. m2. Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm là…
4Trong các số thập phân 6,3785; 6,377; 6,3769. Số bé nhất là….
5Biết: 31,5x > 31,586. Vậy x là…
6


Cho hình chữ nhật có chiều rộng 3,25m. Chiều dài hơn chiều rộng 1,75m. Vậy chu
vi hình chữ nhật là ….. m.
7Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chẩm: 1205/100 = …..
8An cân nặng 39,5kg và nhẹ hơn Bình 2,75kg. Vậy Bình nặng … kg.
9Một đội thợ sửa đường ngày đầu sửa được 1/2 quãng đường và 1hm. Ngày thứ
hai sửa được 1/2 quãng đường còn lại. Ngày thứ ba sửa được 0,5km thì vừa xong.
Quãng đường lúc đầu dài… km.
10Một bảng cài có 4 tấm thẻ như hình vẽ. Hãy thay đổi vị trí các thẻ cho nhau để
được số thập phân nhỏ nhất có thể. Vậy số thập phân đó là: ……………………

11Một vườn rau hình chữ nhật có chiều dài 8,25m và chiều dài hơn chiều rộng 3,5
m. Người ta làm hàng rào xung quanh vườn đó, mỗi mét hết 250 000 đồng. Tính số
tiền đã làm hàng rào.
12Một cửa hàng ngày đầu bán được 125,75 tấn xi măng, ngày thứ hai bán hơn
ngày đầu là 6,23 tấn xi măng, ngày thứ ba bán ít hơn ngày đầu 0,75 tấn xi măng.
Hỏi cả ba ngày cửa hàng bán được bao nhiêu tấn xi măng?
---------------------------------------------------------------------------------------------------TUẦN 11
187,46 – 2,678 = …..
29023,6 – 2586,45 – 677,457 = ….
3853,25 x 18 = ……
4Biết: X + 456,95 x 8 = 5248. Như vậy, X = .......
51349,12 – (45,95 + 157,8) ….. 1349,12 – 45,95 – 157,8. Dấu thích hợp điền vào
chỗ chấm là….
6Một cửa hàng có 12,45 tạ gạo. Cửa hàng đã bán hai lần, mỗi lần 367kg. Cửa hàng
còn lại..........kg gạo.
7Một hình vuông có cạnh 12,36cm. Hình vuông đó có chu vi là.............cm.
8Một sợi dây dài 3/5m. Người ta cắt đi 3,5dm. Vậy sợi dây còn lại dài .....m.


9Cho ba số a, b, c. Biết tổng của a và b là 48,38. Tổng của b và c là 62,75. Tổng
của a và c là 62,87. Như vậy tổng ba số đã cho là….
10Thái Minh lái chiếc xe Audi A8 thăm quan một thành phố tại Anh Quốc. Biết từ
cột mốc số 1 đến cột mốc số 4 xe phải đi hết 4,827km. Thái Minh đã lái xe từ cột
mốc số 1 đến cột mốc số 8 thì xe phải đi hết ……..km. (Khoảng cách giữa các cột
mốc là bằng nhau)
11Tìm X, biết:
a. 136 – X : 48 – 27,8 = 92
b. 43,7 – X – 8,92 = 0,348 x 19
12Một hình tam giác có tổng độ dài cạnh thứ nhất và cạnh thứ hai là 23,5cm; tổng
độ dài cạnh thứ hai và cạnh thứ ba là 33,17cm; tổng độ dài cạnh thứ nhất và cạnh
thứ ba là 21,33cm. Tính độ dài mỗi cạnh của hình tam giác.
---------------------------------------------------------------------------------------------------TUẦN 12
10,001 x 5,672 = ….
241480 : 41,48 = ….
3Một hình vuông có diện tích là 0,36 m2 . Vậy chu vi hình vuông là: ………m.
4100 x 36,145 : (25 x 36,145) = …
5Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm: 2,5 x (325,8 + 12,6) ….. 325,8 +
12,68 x 2,5
6Tìm a biết a là số tự nhiên lớn nhất thỏa mãn 3,6 x a < 15
7Một chai dầu có 0,75l, mỗi lít dầu cân nặng 0,8kg, mỗi vỏ chai cân nặng 0,3kg.
Cân nặng của 35 chai dầu như vậy là… kg.
8Một ô tô chở 45 thùng hàng, mỗi thùng nặng 82,4kg. Sau khi dỡ hết hàng xuống
thì ô tô nặng 4,5 tấn. Khi chưa dỡ hàng xuống, ô tô nặng ....... kg.
9296,03 x 84,5 + 296,03 x 40 – 296,03 x 24,5 = ................
10Một cửa hàng bán trà yến có khuyến mại theo quy tắc: Khách hàng cứ mua 10
hộp thì được tặng 2 hộp. Mỗi hộp có giá 60000 đồng. Quỳnh Anh đã lấy 37 hộp trà
yến loại đó trong cửa hàng và ra quầy thanh toán. Vậy Quỳnh Anh phải thanh toán:
…………..đồng.
11Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 42,5km và trong 2 giờ sau, mỗi giờ đi
được 43,25km. Tính quãng đường ô tô đã đi trong 5 giờ.
12Một mảnh vải dài 4m có giá 260000 đồng. Một người mua 1,25m vải để may áo
với giá tiền công may 70000 đồng. Tính giá tiền chiếc áo đó.
---------------------------------------------------------------------------------------------------TUẦN 13
112 x 0,5 …. 12 : 2. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là…
2Số dư của phép chia 45,67 cho 18 nếu lấy thương có hai chữ số ở phần thập phân
là .........
359,21 – 9,12 x 2,7 = .......


4Cho biết: y x 21 + 12,8 = 397,1. Như vậy, y = .............
5157,45 x 25,84 + 157,45 x 74,16 = ............
6Sợi dây thứ nhất dài 55,8m. Sợi dây thứ hai dài bằng 3/5 sợi thứ nhất. Sợi dây thứ
hai dài….. m.
7Trong kho có 459,12 tấn thóc. Người ta đã lấy ra 3/10 số thóc. Trong kho còn
lại..............kg thóc.
8Trung bình cộng của 2 số là 25,45, số lớn gấp 4 lần số bé. Số bé là ......
9Biết a x 3,5 + a x 12,5 = 396,8. Vậy a = ........
10Lớp 5A0 có 38 học sinh. Khi tổ chức liên hoan lớp đó mua 38 chai nước có
chương trình khuyến mại. Nếu mặt trong của nắp chai có logo của nhà sản xuất thì
cứ 5 nắp chai như thế đổi được một chai mới. Vậy nếu may mắn thì học sinh lớp
đó có thể được uống nhiều nhất .......chai nước như thế.
11Mẹ mua 7 túi gạo nặng 88,2kg. Mẹ mua thêm 5 túi như vậy nữa. Tính số gạo mẹ
đã mua.
12Mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12,5m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính
chu vi và diện tích mảnh đất đó.
---------------------------------------------------------------------------------------------------TUẦN 14
158,2 : 1,5 = ….
2Trung bình cộng của 34,5; 27,9; 491,8 và 132,8 là.............
3Tính: 356 : 3560 = ........
4Biết: a x 35 – 1,25 = 145,75. Như vậy, a = .........
5x : 0,125 : 8 = x : …. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:.....
6Một thanh sắt dài 0,75m cân nặng 18kg. Vậy thanh sắt cùng loại dài 1m
nặng.............kg
7Một nhà may đem 781,3m vải may đồng phục, mỗi bộ quần áo hết 2,7m vải. Như
vậy thừa ít nhất …. m vải.
8Một hình chữ nhật có diện tích 419,84cm2. Chiều rộng là 16,4cm. Hình chữ nhật
đó có chu vi là….dm.
9Thương và hiệu của hai số đều bằng 0,6. Như vây,số lớn là .............
10Công ty Hoàng Lâm muốn vận chuyển 312,5 tấn hàng từ thành phố A sang thành
phố B. Biết mỗi chuyến chỉ chở được nhiều nhất 25 tấn hàng. Mỗi chuyến cần trả
800000 đồng tiền vận chuyển. Vậy công ty Hoàng Lâm muốn vận chuyển hết số
hàng trên từ thành phố A sang thành phố B cần trả ít nhất ...........đống.
11
Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi miếng đất hình vuông cạnh
54m. Biết chiều rộng thửa ruộng bằng 3535 chiều dài. a) Tính diện tích thửa ruộng
hình chữ nhật. b) Người ta thu hoạch thóc trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 thì được
50kg thóc. Tính số thóc thu được trên thửa ruộng đó.
12


Trong 3 giờ một người đi xe đạp đi được 41,4km. Trong 2 giờ một người đi xe máy
đi được 72,7km. Như vậy, trung bình mỗi giờ xe máy đi nhiều hơn xe đạp … ki-lômét.
---------------------------------------------------------------------------------------------------TUẦN 15
118,5 : 2,5 = …
242,5 : 0,17=…
38 : 2,5 = … : 25. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là…
4Cho x + 2,91 = 9,21 – 1,92. Vậy x =…
5Trong một phép chia có số chia là 2,1; thương là 1,47 và số dư là 0,013. Như vậy,
số bị chia là…
6Tam giác ABC có chu vi là 14m. Cạnh AB dài 5,4m và dài hơn cạnh AC là 1,5m.
Như vậy, cạnh BC dài…. m.
7Một bình dầu có 4,5l dầu cân nặng 3,92kg. Riêng vỏ bình cân nặng 0,5kg. Như
vậy, 1l dầu cân nặng …. kg.
8Một cuộn dây cáp dài 45m cân nặng 55,8kg. Như vậy, 27m dây cáp đó cân nặng
…. kg.
9Biết 0,75l sữa cân nặng 0,78 kg. Như vậy 5l sữa loại đó cân nặng…. kg.
10Khi xem đồng hồ thì Lê Minh phát hiện thời gian từ 6 giờ sáng đến bây giờ bằng
25% thời gian từ bây giờ đến 6 giờ chiều. Vậy bây giờ là: ………….(Viết đáp án
dưới dạng 09:54)
11Một cửa hàng có 34,5kg bánh và 20,5kg kẹo. Người ta đem toàn bộ số bánh, kẹo
chia đều vào các túi nhỏ, mỗi túi nặng 0,5kg. Hỏi cửa hàng chia được tất cả bao
nhiêu túi kẹo và bánh?
12
a) X x 4 + X × 11 = 24
b) 0,16 : (X : 3,5) = 2,8
---------------------------------------------------------------------------------------------------TUẦN 16
124,5 – 4,5 : 0,5 = ….
2X : 12,5 = 22,5 : 1,5. Như vậy, X = …
3Viết 0,1234 thành tỉ số phần trăm là….%
4Tỉ số phần trăm của 13 và 52 là…%
525,7% + 18,6% =…%
6119,7% : 9 = …%
7Số dư trong phép chia 3,7 : 2,4 là… ( Biết phần thập phân của thương chỉ lấy đến
hai chữ số)
8Một lớp học có 25 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Như vậy, tỉ số phần trăm của
học sinh nữ so với học sinh nam là….%
9


Một lớp học có tất cả 40 học sinh trong đó 52,5% số học sinh là nữ. Như vậy, số
học sinh nữ của lớp đó là…. bạn.
10Một chất lỏng khi để ra ngoài không khí thì bị bay hơi theo quy luật cứ sau mỗi
giờ thì bay hơi hết 40% khối lượng trước đó. Nếu để 80kg chất lỏng này ngoài
không khí thì sau 2 giờ sẽ còn lại …….kg chất lỏng đó.
11Viết thành tỉ số phần trăm:
a. 4545
b. 1230012300
c. 3434
d. 61506150
e. 2
12Một người bỏ ra 84000 đồng để mua hoa quả. Sau khi bán hết số hoa quả, người
đó thu được 105000 đồng. Hỏi:
a) Tiền bán hoa quả bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?
b) Người đó lãi bao nhiêu phần trăm?
---------------------------------------------------------------------------------------------------TUẦN 18
1Một tam giác có ……. đường cao.
2Tam giác ABC có đáy BC = 45cm; đường cao AH = 28cm. Như vậy, diện tích
tam giác ABC là………… cm2.
3Tam giác MNP có đáy MN = 24cm và đường cao PK = 15cm. Như vậy, diện tích
tam giác MNP là …… cm2.
4Một tam giác có diện tích 12,6dm2 và chiều cao là 45cm. Như vậy, cạnh đáy
tương ứng của tam giác đó dài là ……… dm.
5Tam giác ABC vuông có độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là 6cm và 8cm. Như
vậy, diện tích tam giác đó là… cm2.
6
Một tam giác có diện tích 7,2dm2, đáy tam giác dài 16dm. Như vậy, chiều cao
tương ứng là….. dm.
7
Một tam giác vuông có S= 360m2 và một cạnh góc vuông là 18m. Độ dài cạnh góc
vuông còn lại là…………..m.
8
Một mảnh đất hình tam giác vuông có tổng hai cạnh góc vuông là 62cm. Cạnh góc
vuông thứ nhất gấp rưỡi cạnh góc vuông thứ hai. Vậy diện tích tam giác đó
là….. cm2.
9
Cho một hình tam giác vuông có cạnh góc vuông thứ nhất dài 24 cm và
bằng 3/4 cạnh góc vuông thứ hai. Cạnh còn lại dài 40cm. Như vậy, chu vi tam giác
đó là…. cm.


10Cho tam giác ABC có độ dài đáy BC = 6cm và chiều cao tương ứng AH = 4cm.
Vậy diện tích phần tô màu là: ……….cm2.

11Tính chu vi và diện tích một hình tam giác vuông có cạnh góc vuông thứ nhất
dài 24 cm và bằng 4/3 cạnh góc vuông thứ hai. Cạnh còn lại dài 30cm.
12Một thửa ruộng hình tam giác vuông có tổng hai cạnh góc vuông là 88m và cạnh
góc vuông thứ nhất bằng / 100m² thu được 70kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng,
người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?
---------------------------------------------------------------------------------------------------TUẦN 19
1Tính: 23,4 × 1,25 – 23,4 : 4 = …..
2Biết: a × 1,25 - a : 5 = 15,75. Như vậy, a = ….
3Diện tích của hình thang có độ dài 2 đáy lần lượt là 6,7m và 5,4m; chiều cao 4,8m
là ………m2
4Một hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 2,3m và 40dm; chiều cao là 3,4m.
Như vậy, diện tích hình thang đó là ………dm2
5Một hình thang có đáy thứ nhất là 2,8m, đáy thứ hai bằng 7474 đáy thứ nhất và
bằng chiều cao. Như vậy, diện tích hình thang đó là…… m2
6Một hình tròn có đường kính là 2,5cm. Chu vi hình tròn đó là… cm.
7Một hình tròn có bán kính r bằng 2,25dm thì chu vi hình tròn đó là …… dm.
8
Một hình thang có diện tích 6,3m2 và trung bình cộng 2 đáy bằng 9/8 m. Như vậy,
chiều cao hình thang là ……..m.
9
Một hình tam giác vuông có cạnh góc vuông thứ nhất dài 24 cm và bằng 3/4 cạnh
góc vuông thứ hai. Cạnh còn lại dài 40cm. Như vậy, tam giác đó có chu vi là….
cm.


10Cho hình bên dưới:

Nếu ta cắt hình bên theo đường thẳng FC hoặc CF thì ta sẽ được một cách để chia
hình đó ra thành hai hình thang bằng nhau. Vậy có tất cả ………..cách để chia hình
đó thành hai hình thang bằng nhau.
11Một mảnh đất hình thang có đáy bé 30m, đáy lớn bằng 5/3 đáy bé, chiều cao
bằng độ dài đáy bé. Người ta sử dụng 32% diện tích mảnh đất để xây nhà và làm
đường đi, 27% diện tích mảnh đất để đào ao, phần đất còn lại để trồng cây. Tính
diện tích phần đất trồng cây.
12Một đám đất hình thang có chiều cao 20m; đáy bé là 18,5m; đáy lớn 21,5m.
Giữa đám đất ấy người ta đào một cái giếng hình vuông có cạnh 1,8m. Diện tích
phần còn lại của đám đất là bao nhiêu mét vuông?
---------------------------------------------------------------------------------------------------TUẦN 20
1Đường kính của một hình tròn gấp …. lần bán kính của nó.
2Bán kính một hình tròn gấp lên 3 lần thì chu vi hình tròn đó gấp lên……….. lần.
3Bán kính một hình tròn gấp lên 3 lần thì diện tích hình tròn đó gấp lên………..
lần.
4Diện tích của hình tròn có đường kính 2dm là………….dm2
5Chu vi một hình tròn là 376,8cm. Diện tích hình tròn đó là…… cm2
6Bạn Lan đi xe đạp từ nhà đến trường, đoạn đường dài 2,826km. Bánh xe có
đường kính 60cm. Bánh xe phải quay hết …… vòng.
7Một hình thang có diện tích là 90cm2, đáy lớn dài 5dm, đáy bé bằng một nửa đáy
lớn. Chiều cao của hình thang là …..cm
8Một miệng thùng hình tròn có chu vi là 15,7dm. Tính diện tích của miệng thùng
đó. Diện tích miệng thùng đó là…………….dm2
9


Tính diện tích hình thang có độ dài 2 đáy lần lượt là 3/4dm và 0,6dm. Chiều cao là
0,4dm. Diện tích hình thang đó là……….. dm2
10Một cái ao rất nhiều bèo tây. Biết trung bình cứ sau 7 ngày là số bèo tây được
gấp lên hai lần. Biết hôm nay, bèo tây đã kín mặt ao. Vậy 14 ngày trước bèo tây
chiếm ……% diện tích mặt ao.
11Câu 11: Một mảnh vườn hình tam giác có đáy bằng 3/5 chiều cao và kém chiều
cao là 40m.
a) Tính diện tích mảnh vườn đó.
b) Người ta trồng tất cả 156 cây vừa cam vừa chanh trên mảnh vườn, số cam nhiều
hơn số chanh 18 cây. Tính số cây mỗi loại người ta trồng trong vườn.
12Một bánh xe đạp có đường kính là 60cm.
a) Tính chu vi của bánh xe đó.
b) Xe đạp sẽ đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 200 vòng;
được 2000 vòng?
---------------------------------------------------------------------------------------------------TUẦN 22
1Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh dài 5cm là …cm2.
2Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh dài 5cm là …cm2
3
Người ta gò một cái thùng hình lập phương không có nắp cạnh dài 5,4dm. Diện
tích tôn dùng để gò cái thùng đó là …dm2.
4
Cho hình lập phương có cạnh 5cm. Nếu gấp cạnh của nó lên 5 lần thì diện tích toàn
phần của nó gấp lên … lần.
5
Cho hình lập phương có diện tích xung quanh là 400cm2. Vậy cạnh của hình lập
phương đó là ……cm
6
Một người thuê sơn mặt trong và mặt ngoài một cái thùng sắt không có nắp dạng
hình lập phương có cạnh 0,8m. Diện tích cần sơn là …m2
7
Cho hình lập phương có cạnh 10cm, khi gấp cạnh của một hình lập phương lên 2
lần thì diện tích xung quanh gấp lên…. lần.
8
Cho hình lập phương có cạnh 10cm, khi giảm cạnh của một hình lập phương đi 2
lần thì diện tích toàn phần của hình lập phương đó giảm đi lên…. lần.
9
Diện tích toàn phần của một hình lập phương là 96dm2. Vậy cạnh của hình lập
phương đó là …dm


10Các khối lập phương được xếp theo quy luật như hình đưới đây. Vậy hình 2018
có ………….hình lập phương.

11Một bể nước hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 105m2.Tính chiều
cao bể nước, biết chiều dài bể là 7,5m, chiều rộng bể là 5m.
12Cho tam giác ABC có cạnh BC dài 15cm. Nếu kéo dài cạnh BC thêm 1 đoạn CD
dài 3cm thì diện tích tăng thêm 18,3cm2. Tính diện tích tam giác ABC.
---------------------------------------------------------------------------------------------------TUẦN 23
13/8dm3 = ………………..cm3.
27,3m3 = ……………….dm3.
382m3 2dm3 = ……………… dm3.
4Điền dấu < ; > ; = thích hợp : 6m3 2dm3……6,2m3
5Có hai khối gỗ hình hộp chữ nhật có tổng thể tích là 345cm3. Thể tích của khối
gỗ thứ nhất hơn thể tích của khối gỗ thứ hai là 25cm3. Vậy thể tích của khối gỗ thứ
nhất là ….cm3
6Thể tích của hình thứ nhất là 5dm3 36cm3, thể tích của hình thứ hai bằng 4/5 thể
tích của hình thứ nhất. Hỏi thể tích của hình thứ hai là … xăng-ti-mét khối.
7Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,4m; chiều rộng 15dm; chiều cao 1,2m. Vậy
thể tích của hình hộp chữ nhật đó là ………………m3m3
8Một khối kim loại có thể tích 2dm3 cân nặng 15,6kg. Vậy 250cm3 kim loại đó
nặng là …………………kg
9Cạnh của hình lập phương tăng lên 3 lần thì thể tích của hình lập phương đó tăng
……………….lần.
10Một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 12dm; chiều rộng 8dm và
chiều cao 6dm. Nếu ta xếp đầy kín chiếc thùng đó bằng những chiếc hộp hình lập
phương bằng nhau có số đo cạnh là số tự nhiên theo đơn vị dm thì ta sẽ cần dùng ít
nhất ……………….hình lập phương.
11
Một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng kém chiều dài 2m,
chiều cao 3m. Người ta quét vôi tường và trần căn phòng. Tính diện tích cần quét
vôi, biết rằng diện tích các cửa không quét vôi là 10,5m2.


12Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng bằng chiều 3/4
chiều dài, chiều cao 1,2m. Bể đang chứa 40% nước. Hỏi cần phải đổ thêm vào bể
bao nhiêu lít nước để bể đầy? (1dm3 = 1 lít)
---------------------------------------------------------------------------------------------------TUẦN 24
1Hình hộp chữ nhật có chiều dài 2dm 5cm, chiều rộng 14cm và chiều cao 3dm.
Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là ……… dm3
2Hình hộp chữ nhật có chiều dài 8,5dm; chiều rộng 6dm; chiều cao 5,4dm. Thể
tích của hình hộp chữ nhật đó là………. dm3
3Một phòng học hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m, chiều cao
bằng 2/3 chiều rộng. Phòng học đó chứa được ………… m3 không khí, biết rằng
thể tích của các đồ vật trong phòng là 3 m3.
4Thể tích của hình lập phương có cạnh 15cm là …………… dm3
5Thể tích của hình lập phương có diện tích toàn phần là 150 cm2 là……….. dm3.
6Một hình lập phương có thể tích là 64 dm3. Diện tích toàn phần của hình lập
phương đó là…………. dm2
7Một khối gỗ lim hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m; chiều rộng 1,2m và chiều
cao 5dm. Biết rằng 1 dm3dm3gỗ đó cân nặng 0,85kg. Khối gỗ lim đó nặng ……..
tấn.
8Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,4m; chiều rộng 0,8m ; chiều cao 1,2m. Vậy
thể tích của hình hộp chữ nhật đó là …………… m3
9Một khối Rubic dạng hình lập phương có kích thước 5 x 5 x 5 như hình bên.
Người ta sơn toàn bộ bề mặt bên ngoài của khối Rubic đó. Vậy có tất cả …….hình
lập phương nhỏ không được sơn mặt nào.

10Hình lập phương có diện tích toàn phần là 54cm2. Vậy thể tích hình lập phương
đó là ……………cm3
11Một hình lập phương có cạnh là 16cm. Một hình hộp chữ nhật có thể tích bằng
thể tích hình lập phương đó và có chiều dài 32cm, chiều rộng 16cm. Tính diện tích
xung quanh có hình hộp chữ nhật.


12Một thùng dạng hình hộp chữ nhật cao 4dm; chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, diện
tích xung quanh của thùng là 80 dm2. Tính diện tích đáy của thùng đó.
---------------------------------------------------------------------------------------------------TUẦN 25
115 phút =…………..giờ
23/4 giờ = …………phút
35 ngày 6 giờ = …... ngày
46 năm 7 tháng + 7 năm 11 tháng = ........ năm
57 giờ - 6 giờ 15 phút =…………giờ
64 giờ 25 phút - 2 giờ 42 phút =...........phút
72,25 giờ - 1,75giờ =........giờ. (Viết kết quả dưới dạng số thập phân).
8Hình hộp chữ nhật có chiều rộng 4,5m, chiều cao 4m, diện tích xung quanh
80m2. Như vậy, thể tích của hình đó là.....m3.
9Một bể cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8m, chiều rộng 1,2m và chiều cao
1,2m. Trong bể có 1944 lít nước. Như vậy, tỉ số phần trăm giữa chiều cao của mực
nước và chiều cao bể cá là…….% (1dm3 = 1 lít).
10Chiếc đồng hồ A thì chạy chậm, sau mỗi giờ đúng bị chậm 3 phút. Chiếc đồng
hồ B thì chạy nhanh, sau mỗi giờ đúng chạy nhanh 2 phút. Bây giờ cả hai đồng hồ
đều chỉ đúng 6 giờ sáng. Vậy sau 3 giờ đúng thì đồng hồ B nhanh hơn đồng hồ A
số phút là: ……..phút.
11Một ô tô đi từ A đến B hết 4,75 giờ và giữa đường nghỉ mất 12 phút. Ô tô về đến
B lúc 13 giờ 45 phút. Hỏi ô tô bắt đầu đi lúc mấy giờ?
12Trong giờ thể dục, các bạn chạy thi mỗi người 2 vòng quanh sân trường. Bạn
Lan chạy mỗi vòng hết 5 phút 25 giây, bạn Hân chạy mỗi vòng hết 315 giây. Hỏi
mỗi bạn chạy đến đích lúc mấy giờ? Biết các bạn xuất phát lúc 9 giờ 30 phút.
---------------------------------------------------------------------------------------------------TUẦN 26
1(1giờ 12phút + 3giờ 53phút) x3 = .............giờ
2(6giờ 36phút - 4giờ 45phút) : 3 = .........phút
3Một ô tô đi được quãng đường dài 215km hết 4giờ. Vận tốc ô tô đó
là.........km/giờ
4Nam đi quãng đường 6000m hết nửa giờ. Tuấn đi xe đạp 20phút được 4,2km.
Trong một giờ, Tuấn đi nhanh hơn Nam............km.
5Một vòi nước chảy đầy một cái bể trong 3giờ 20phút. Nếu 4 vòi nước như thế
cùng chảy vào bể cùng một lúc thì sau .........phút sẽ đầy bể.
64ngày 12giờ x 3 + 3ngày 19giờ x 3 =..........giờ
727phút 18giây : 6 – 13phút 24giây : 6 =..............giây
8Một tàu hỏa dài 80m chạy qua một cây cầu dài 300m. Từ lúc đầu tàu lên cầu đến
lúc toa cuối qua khỏi cầu hết 38 giây. Vậy vận tốc của tàu lúc qua cầu
là..................m/giây


9Trên một đường đua ngựa đang diễn ra; chú ngựa Rio ở vị trí thứ 3 bỗng vươn lên
vượt qua chú ngựa đang ở vị trí thứ 2. Vậy lúc này chú ngựa Rio xếp vị trí thứ
………..
10Có 4 tòa nhà E1; E2; E3 và E4 nằm trên một khu phố cách đều nhau. Có một
nhóm học sinh tham gia học nhóm. Nhà E1 có 1 bạn tham gia; nhà E2 có 2 bạn
tham gia; nhà E3 có 3 bạn tham gia và nhà E4 có 4 bạn tham gia. Vậy cần tổ chức
học nhóm ở ngôi nhà E….để tổng quãng đường di chuyển của tất các bạn là ngắn
nhất có thể.

11Lúc 7 giờ 30 phút ngày chủ nhật, chú Nam đi xe máy từ nhà về quê và ở lại quê
chơi 5 giờ rồi lại lên xe trở về nhà, chú về đến nhà lúc 4 giờ 30 phút chiều cùng
ngày, biết quãng đường từ nhà về quê là 57km. Tính vận tốc của chú Nam.
12Một người đi từ nhà ra tỉnh. Lúc đầu người đó đi bộ qua đoạn đường núi dài
15km, sau đó đi xe ô tô hết 2 giờ 30 phút thì tới nơi. Tính vận tốc của xe ô tô, biết
quãng đường của người đó đi từ nhà ra tỉnh dài 105km.
---------------------------------------------------------------------------------------------------TUẦN 27
15 giờ 35 phút + 4 giờ 38 phút = .....................phút
249 phút 42 giây – 37 phút 54 giây =........ Giây
352,8 giờ : 4 = ........giờ
418 phút 40 giây x 3 = .......phút
535 giờ 24 phút : 4 = .........phút
625 năm 8 tháng x 6 = ........năm
72,05 x 11,04 + 371,21=..........
8Một xe máy đi trong 2 giờ 30 phút được 90km. Vận tốc của xe máy
là.........km/giờ
9Trên đoạn đường thi chạy 100m. Anh về đích nhanh hơn Bình 3 giây nhưng chậm
hơn Cường 2 giây. Dũng về trước Bình 2 giây. Vậy Dũng về đích thứ ……(viết
dưới dạng số tự nhiên)
10Hiện tại đồng hồ đang chỉ đúng 3 giờ. Vậy quãng thời gian ngắn nhất để kim
phút trùng khít với kim giờ là …..giờ. (Viết kết quả dưới dạng phân số ví dụ 3/5)
11Anh Thái khởi hành từ Đà Lạt lúc 6 giờ 5 phút về thành phố Hồ Chí Minh lúc 11
giờ 13 phút. Biết Quãng đường từ Đà Lạt đến thành phố Hồ Chí Minh dài 292,8km
và dọc đường anh dừng lại để nghỉ 20 phút. Tính vận tốc của anh Thái.
12Một người dự định đi từ A đến B với vận tốc 40km/giờ. Nhưng khi đi được 2 giờ
do trời trở gió nên vận tốc giảm 25% và sau 3 giờ nữa thì tới B. Tính độ dài quãng
đường AB.


TUẦN 29
1Phân số 5/4 được viết thành số thập phân là………..
2Chữ số 7 trong số thập phân 14,2376 có giá trị là………… (Viết kết quả dưới
dạng số thập phân).
34545m = ………cm
41,75kg = …………g
5125g = ………………. kg
65kg 71g = ………………. kg
74m 12cm = ……………….m
834cm = ……………….m
9Hai xe cùng khởi hành từ A và B cách nhau 44km. Xe I đi từ A và xe II đi từ B thì
sau 1 giờ 20 phút gặp nhau. Biết rằng vận tốc của xe I hơn vận tốc xe II là
3km/giờ. Như vậy vận tốc xe II là …. km/giờ.
10Hai kim ở vị trí như lúc đồng hồ chỉ đúng 6 giờ ta nói kim phút và kim giờ thẳng
nhau. Bây giờ đồng hồ chỉ đúng 10 giờ. Vậy thời gian ngắn nhất để kim phút thẳng
với kim giờ là: ………….giờ (viết kết quả dưới dạng phân số VD: 3/11)
6/11

11Một thửa ruộng hình thang có đáy nhỏ dài 30m và bằng 2/3 đáy lớn. Chiều cao
bằng 4/5 đáy lớn.
a. Tính diện tích thửa ruộng bằng héc-ta.
b. Người ta trồng hoa màu trên thửa ruộng đó cứ 100 m2 thu được 65kg. Hỏi cả
thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ hoa màu?
12Lúc 9 giờ, xe thứ nhất khởi hành từ A về B với vận tốc 30km/giờ và xe thứ hai
khởi hành từ B về A với vận tốc 40km/giờ. Biết quãng đường AB dài 52,5km. Hỏi
hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? Và điểm gặp nhau cách B bao nhiêu ki-lô-mét?
---------------------------------------------------------------------------------------------------TUẦN 30
11,2m3 = ………….. dm3
23m2 3dm2= ……………m2
33925dm3 = …………… m3
47tạ 30kg=.........tấn
55km 14m = km
6Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 192m, chiều rộng 75m. Trung bình cứ
100m2thu được 50kg thóc. Như vậy, cả thửa ruộng đó thu được …. tạ thóc.


7Lúc 7 giờ 30 phút xe I đi từ A đến B với vận tốc 40km/giờ. Sau 45 phút xe II cũng
đi từ A đến B với vận tốc 60km/giờ. Hỏi xe II đuổi kịp xe I vào lúc mấy giờ?
8Một cửa hàng có 3 tạ bánh và 250kg kẹo. Người ta đóng bánh vào các gói, mỗi
gói nửa kilôgam và đóng kẹo vào các gói, mỗi gói 250g. Như vậy, số kẹo nhiều
hơn số bánh…. gói.
9Một ô tô dự định đi từ A đến B hết 3 giờ. Nếu ô tô tăng vận tốc thêm 20% vận tốc
dự định thì sẽ đi từ A đến B hết ….. giờ (Viết kết quả dưới dạng số thập phân).
10Các ngôi nhà A, B, C, D và E được nằm trên một đường phố như hình dưới đây.
Biết khoảng cách giữa hai nhà liên tiếp là như nhau. Người ta tổ chức một cuộc
họp dành cho 5 gia đình trong 5 ngôi nhà ấy. Số người tham gia của các nhà A, B,
C, D, E lần lượt là 1; 2; 3; 4; 5 người. Hỏi cần đặt địa điểm họp tại ngôi nhà nào để
tổng quãng đường của tất cả những người đi họp là ngắn nhất?
D

11Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 178m, chiều dài hơn chiều rộng 39m.
Người ta trồng lúa trên cả thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m2 thì thu hoạch được
50kg thóc. Tính số thóc thu hoạch được trên cả thửa ruộng đó.
12Lúc 7 giờ 30 phút xe I đi từ A đến B với vận tốc 40km/giờ. Sau 45 phút xe II
cũng đi từ A đến B với vận tốc 60km/giờ. Hỏi xe II đuổi kịp xe I vào lúc mấy giờ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------TUẦN 31
152,8 – 19,7 x 2 = ……..
245,9 + 12,6 : 3 =……….
3(45,9 + 12,6) : 3 =…………….
4(52,8 – 19,7) x 2 = …………….
5Ba xe chở hàng, xe thứ nhất chở được 4,5 tấn; xe thứ hai chở được 48 tạ hàng. Xe
thứ ba chở được số hàng bằng trung bình cộng của 3 xe. Vậy cả 3 xe chở được
……….. tấn hàng.
6Khi thêm vào số bị trừ 2,5 đơn vị và bớt số trừ đi 3,9 đơn vị thì được 2 số có hiệu
bằng 10,2. Hiệu số ban đầu là:………………………..
7Một tàu thủy xuôi dòng sông từ A đến B hết 3 giờ, khi ngược dòng sông từ B về A
hết 5 giờ. Như vậy, khi trời không có gió, cụm bèo trôi xuôi dòng sông từ A đến B
hết….. giờ.
8Lúc 6 giờ Lan đi xe đạp đến rủ Huệ đi học nhưng bạn đã đi bộ ra khỏi nhà lúc 6
giờ. Lan đuổi theo và đến 6 giờ 30 phút thì gặp Huệ . Biết Lan đi với vận tốc 9,6


km/giờ, Huệ đi với vận tốc 5km/giờ. Quãng đường từ nhà Lan đến nhà Huệ
dài…… km.
9Tìm x, biết: 1,56 × X = X × 263
10Chú thỏ chỉ đi được sang phải hoặc xuống dưới theo hướng mũi tên. Vậy có tất
cả …………cách đi để thỏ đến được ô có cà rốt.
70

11Minh Hải đi từ nhà về quê với vận tốc 40km/giờ hết 1 giờ 30 phút. Hỏi khi từ
quê về nhà Minh Hải cần đi với vận tốc bao nhiêu để về tới nhà nhanh hơn lúc đi
15 phút?
12Trên con đường vòng quanh một cái hồ dài 1,6km, anh An khởi hành từ điểm A
lúc 8 giờ 30 phút bằng xe đạp với vận tốc 12km/giờ. Hai phút sau anh Bình cũng
khởi hành tại điểm A và đuổi theo anh An với vận tốc 14km/giờ. Hỏi đến mấy giờ
anh Bình mới đuổi kịp anh An và khi gặp nhau họ đã đi được mấy vòng hồ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------TUẦN 32
117 giờ 25 phút + 7 giờ 48 phút =………………phút
236phút 18giây : 6 =…………………giây


3Trung bình 1 người thợ làm xong 1 sản phẩm hết 1 giờ 25 phút. Nếu phải làm 6
sản phẩm như vậy thì người thợ đó phải làm trong …………giờ thì xong.
4Một người đi xe đạp với vận tốc 12km/giờ . Thời gian để người đó đi được 18km
là ……… phút
5Sau khi mở rộng đáy một hình tam giác thêm 4,8cm thì diện tích tam giác tăng
thêm 12 cm2. Độ dài đáy tam giác ban đầu là 14,8 cm. Vậy diện tích tam giác ban
đầu là:…….. …cm2.
65 ngày 9 giờ - 1 ngày 13 giờ =……………giờ
73năm 6tháng x 3 =……………………………tháng
8Hình tròn lớn có chu vi gấp 4 lần chu vi hình tròn bé. Vậy diện tích hình tròn lớn
gấp……….. diện tích hình tròn bé.
9
Một ca nô xuất phát từ A lúc 6h xuôi về B với vận tốc 26,5km/h. Một tàu thủy xuất
phát cùng lúc với ca nô đi ngược chiều từ B về A với vận tốc 35km/h. Đến 8h15
phút, chúng gặp nhau. Độ dài quãng sông AB là…….. km
10Chú thỏ chỉ đi được sang phải hoặc xuống dưới theo hướng mũi tên và không
được đi vào ô tô màu. Vậy có tất cả …………cách đi để thỏ đến được ô có cà rốt.
8


11Tìm hai phân số có tổng và hiệu lần lượt là 1/3 và 1/5.
12Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 60cm và chiều rộng BC = 40cm.
Lấy điểm M bất kì trên cạnh AB. Tính tổng diện tích hai tam giác AMD và MBC.
---------------------------------------------------------------------------------------TUẦN 33
1
Một hình lập phương có cạnh 2,5dm. Nếu gấp các cạnh của nó lên 3 lần thì thể tích
của hình lập phương gấp lên … lần
2
Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 294 cm2. Thể tích hình lập phương
đó là ….. cm3.
3
Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5dm; chiều rộng 15cm. Biết diện tích xung
quanh hình đó là 7,2 dm2. Chiều cao của hình hộp chữ nhật đó là … dm
4
Một khối kim loại hình lập phương có cạnh 1/5m. Mỗi cm3 khối kim loại nặng
6,2g. Vậy khối kim loại đó nặng ….. kg.
5
16 thùng dầu như nhau đựng 400 lít dầu. Có 425 lít dầu thì đựng được vào ….
thùng như thế.
6
Quãng đường AB cách nhau 245km. Có 2 ô tô xuất phát cùng 1 lúc và đi ngược
chiều nhau. Sau 2 giờ 30 phút chúng gặp nhau. Biết vận tốc ô tô đi từ A
bằng 2/3 vận tốc ô tô đi từ B. Vậy xe đi từ A có vận tốc … km/h.
7
Một phân xưởng chuẩn bị đủ gạo cho 120 công nhân ăn trong 30 ngày. Nhưng có 1
số công nhân nghỉ việc nên số gạo đó đủ ăn trong 36 ngày. Vậy đã có … công nhân
nghỉ việc.
8
Theo kế hoạch, trong tháng 4 nhà máy phải sản xuất được 800 sản phẩm, nhưng
nhờ cải tiến kĩ thuật nên nhà máy đã sản xuất được 1000 sản phẩm. Vậy tháng 4
nhà máy đã làm vượt kế hoạch … phần trăm.
9
Một ô tô trong 1,5 giờ đi được 75km. Với vận tốc đó, trong 2,5 giờ ô tô đi được …
km.
10
Chú thỏ chỉ đi được sang phải hoặc xuống dưới theo hướng mũi tên và không được
đi vào ô tô màu. Vậy có tất cả …………cách đi để thỏ đến được ô có cà rốt.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×