Tải bản đầy đủ

SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VÀ GIÁ TRỊ THẶNG D

HAI PHƯƠNG PHÁP

SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VÀ
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ SIÊU NGẠCH
GVHD: NGUYỄN MINH TRÍ


NỘI DUNG CHÍNH
Sản xuất giá trị
thặng dư tuyệt đối
PHƯƠNG PHÁP
Sản xuất giá trị
thặng dư tương đối

Giá trị thặng dư
siêu ngạch


Phương pháp sản xuất
giá trị thặng dư tuyệt đối


Phương pháp sản xuất giá trị
thặng dư tương đối


PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TUYỆT ĐỐI


KHÁI NIỆM
rị
t
á
i
g
à
l
i

đ
t

y
u
t
ư
d
g
n
i

h
t
i
Giá trị thặ
à
d
o
é
k
o


d
c

ư
đ
u
h
t
ao
l
n
a
i
g
thặng dư
i

h
t

q
t

ư
v
g
n

o
a
l
t

u
s
gian lao đ
g
n
ă
in
h
k
g
n
o
r
t
,
u
i

h
t
động tất yế
à
v
g
n

đ
o
a
l
c

s

r
t
á
đổi
y
a
h
t
động, gi
g
n
ô
h
k
u
ế
y
t

t
g
n

gian lao đ


BIỆN PHÁP

TĂNG CƯỜNG ĐỘ LAO ĐỘNG

KÉO DÀI THỜI GIAN LAO ĐỘNG


KÉO DÀI THỜI GIAN LAO ĐỘNG
4h
sáng

Thời gian lao động
tất yếu (t)

8h
chiều

10h
Tăng ca

Thời gian lao động
thặng dư (t’)

t'
m' 
x100%
t

m' 

4
x100% 100%
4

m' 

4
x100% 150%
6


KÉO DÀI THỜI GIAN LAO ĐỘNG

Lao động trẻ em trong hầm mộ ở Anh
Năm 1833, một “công nhân" nhỏ tuổi đã kể :
"Tôi năm nay 12 tuổi, đã làm việc trong xưởng dệt từ năm ngoái. Bình
quân mỗi ngày làm việc 12 giờ 30 phút. Thỉnh thoảng còn phải làm thêm
giờ".


TGLĐCT < Ngày LĐ < Ngày tự nhiên (24 giờ)


Biểu ngữ: "Từ hôm nay
không người thợ nào làm
việc quá 8 giờ một ngày!
Phải thực hiện 8 giờ làm
việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ
vui chơi!" 

Phong trào Xô Viết
Nghệ Tĩnh và cuộc
đấu tranh ngày làm
việc 8 giờ của công
nhân Việt Nam năm
1930-1931


TĂNG
LAOĐỘNG
ĐỘNG
TĂNGCƯỜNG
CƯỜNG ĐỘ
ĐỘ LAO


LỢI ÍCH VÀ HẠN CHẾ
Lợi ích
Thúc đẩy nền
kinh tế
u
Nguồn gốc làm già
của các nhà tư bản

Hạn chế

Giới hạn sinh lý
của con người

HỆ QUẢ: Vấp phải cuộc đấu tranh kinh tế của công nhân đòi
tăng lương giảm giờ làm


VẬN DỤNG VÀO NỀN KINH TẾ NƯỚC TA

a. Kinh tế Việt Nam trước đổi mới
-Các doanh nghiệp Nhà Nước áp dụng phương pháp sản xuất giá
trị thặng dư tuyệt đối
-Bao cấp hoàn toàn, nền kinh tế trì trệKINH TẾ VIỆT NAM NGÀY NAY
Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối ở
Việt Nam thường áp dụng cho các công việc mang
tính chất mùa vụ


Vận dụng phương pháp sản xuất giá trị
thặng dư tuyệt đối trong các doanh nghiệp
Tinh giản biên chế

Khoán việc cho
Tăngviệc
cường quản
người laoPhân
độngbố công
hợp lý người lao động


Tinh giản biên chế đối với người lao độngPhân bố công việc thích hợp, hợp lý
cho người lao động


Đúng
Đúng

Đúng Người
Đúng

Số lượng

Việc

Thời hạn


Khoán việc cho người lao động


Tăng cường quản lý người lao động


Đưa ra nội dung, quy chế, hình thức khen thưởng và cả xử phạt khi người
lao động vi phạm kỷ luật (đi trễ, không làm việc,…)

Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền giúp người lao động
nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm

Thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua lao động

Rèn luyện tác phong làm việc công nghiệp cho
người lao độngPHƯƠNG PHÁP
SẢN XUẤT
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ
TƯƠNG ĐỐI


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×