Tải bản đầy đủ

NGỮ PHÁP TIẾNG ANH ơ bản ( có bài tập ĐÍNH kèm)

DẠNG 1 : ChUYỂN ĐỔI TỪ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH SANG QUÁ KHỨ ĐƠN ( VÀ NGƯỢC LẠI )
Dạng này có các mẫu sau đây , công thức thì không có nên mình chỉ đưa ra các ví dụ trong đó có các chổ tô
màu là những dấu hiệu để nhận dạng ra công thức.
1. This is the first time I have seen him (đây là lần đầu tôi thấy anh ta )
=>I have never seen him before. ( tôi chưa bao giờ thấy anh ta trước đây )
Mẫu này có dạng :
Đây là lần đầu tiên ... làm chuyện đó
=> ...chưa bao giờ làm chuyện đó trước đây.
The first time : lần đầu tiên
Never ...before : chưa bao giờ trước đây
2. I started / begun studying English 3 years ago. (tôi bắt đầu học TA cách đây 3 năm )
=> I have studied English for 3 years. ( tôi học TA được 3 năm )
Mẫu này có dạng :
...bắt đầu làm gì đó cách đây + khoảng thời gian
=> .. đã làm chuyện đó for + khoảng thời gian
Nếu không có ago mà có when + mệnh đề thì giử nguyên mệnh đề chỉ đổi when thành since thôi
3. I last saw him when I was a student.( lần cuồi cùng tôi thấy anh ta là khi tôi là SV )
=> I haven't seen him since I was a student.( tôi đã không thấy anh ta từ khi tôi là SV )
Mẫu này có dạng :
Lần cuối cùng làm chuyện đó là khi ....
=> ..không làm chuyện đó từ khi ....

Last : lần cuối
Since : từ khi
4. The last time she went out with him was two years ago.(lần cuối cô ta đi chơi với anh ta cách đây 2 năm )
=> She hasn't gone out with him for two years.( cô ta đã không đi chơi với anh ta đã 2 năm nay )
Tương tự mẫu 3 nhưng khác phần sau thôi
5. It's ten years since I last met him.(đã 10 năm từ khi tôi gặp anh ta lần cuối )
=> I haven't met him for ten years . ( tôi đã không gặp anh ta 10 năm rồi )
Mẫu này có dạng :
Đã ..khoảng thời gian từ khi làm gì đó lần cuối
=> ..không làm việc đó được + khoảng thời gian
6. When did you buy it ? ( bạn đã mua nó khi nào ?
=> How long have you bought ? ( bạn đã mua nó được bao lâu ? )
Mẫu này có dạng :
when : thì dùng quá khứ đơn
How long : thì dùng hiện tại hoàn thànhViết lại câu không thay đổi nghĩa:
1) This is the first time he went abroad.
=> He hasn’t……
2) She started driving 1 month ago.
=> She has……
3) We began eating when it started to rain.
=> We have……
4) I last had my hair cut when I left her.
=> I haven’t….
5) The last time she kissed me was 5 months ago.
=> She hasn’t….
6) It is a long time since we last met.
=> We haven’t…..
7) When did you have it ?
=> How long …..?
8) This is the first time I had such a delicious meal .
=> I haven’t…..
9) I haven’t seen him for 8 days.
=> The last …..


10) I haven’t taken a bath since Monday.
=> It is ….

DẠNG 2 : BIẾN ĐỔI QUA LẠI GIỮA : ENOUGH , TOO....TO ,
SO....THAT , SUCH....THAT


Trước khi đi cụ thể vào cách biến đổi các bạn cũng nên ôn lại công thức của 4 cấu trúc trên:

TOO...TO (quá....đến nỗi không thể….)
He is too young to go to school (nó quá trẻ đến nổi không thể đi học được )
The exercise is too difficult for me to do.(bài tập quá khó đến nổi tôi không thể nào làm được )
CÔNG THỨC : ________________________________

[TOO + adj/adv + (for sb) TO inf.]
--------------------------------

3 NGUYÊN TẮC CẦN NHỚ KHI NỐI CÂU DÙNG TOO...TO
Cũng giống như enough, too...to có các nguyên tắc sau
-1)Nguyên tắc thứ nhất :
Nếu trước tính từ ,trạng từ có :too ,so ,very , quite ,extremely... thì phải bỏ.
- 2) Nguyên tắc thứ hai:
Nếu chủ từ hai câu giống nhau thì bỏ phần for sb
3) Nguyên tắc thứ ba:
Nếu chủ từ câu đầu và túc từ câu sau là một thì phải bỏ túc từ câu sau
ex:
He is so weak .He can't run.
-> He is too weak to run.
The coffee was very hot .I could drink it.
-> The coffee was too hot for me to drink.
( Bỏ it vì it cũng đồng nghĩa với coffee )

ENOUGH
(đủ)
Enough có hai công thức cơ bản :
1) adj/adv + enough (for sb) to inf
2) enough + N (for sb ) to inf
Các bạn lưu ý sự khác nhau giữa 2 công thức này là : tính từ ,trạng từ thì đứng trước enough còn danh từ thì
đứng sau enough
ex:
he is strong enough to lift the box.(anh ta đủ khỏe để nhấc cái hộp)
strong là tính từ nên đứng trước enough
He doesn't drive carefully enough to pass the driving test
carefully là trạng từ nên đứng trước enough
I don't have enough money to buy a car.(tôi không có đủ tiền để mua xe hơi)
Money là danh từ nên đứng sau enough
*Nếu chủ từ thực hiện cả 2 hành động (động từ chính và to inf ) là một thì không có phần (for sb),còn nếu là
hai đối tượng khác nhau thì đối tượng thực hiện hành động to inf sẽ được thể hiện trong phần for sb
ex:
I study well enough to pass the exam.(tôi học giỏi đủ để thi đậu)
trong câu này người thực hiện hành động study là tôi và người pass the exam (thi đậu) cũng là tôi nên không
có phần for sb .
The exercise is not easy for me to do.(bài tập không đủ dễ để tôi có thể làm được )
Chủ từ của is not easy là the exercise ,trong khi đối tượng thực hiện hành động do là tôi không giống nhau nên
phải có phần for me
*Khi chủ từ và túc từ của động từ chính và túc từ của to inf là một thì túc từ đó được hiểu nghầm ,không viết
ra


ex:
The exercise is not easy for me to do it.(sai)
The exercise is not easy for me to do.(đúng)
Túc từ của do là it cũng đồng nghĩa với chủ từ The exercise nên không viết ra.
Tóm lại các bạn cần nhớ 3 nguyên tắc sau đây
3 NGUYÊN TẮC CẦN NHỚ KHI NỐI CÂU DÙNG ENOUGH:
1)Nguyên tắc thứ nhất:
Nếu trước tính từ ,trạng từ có : too, so, very, quite ,extremely... Trước danh từ có many, much, a lot of, lots of
thì phải bỏ.
He is very intelligent.He can do it.
->He is very intelligent enough to do it (sai)
->He is intelligent enough to do it.(đúng)
He has a lot of money .He can buy a car.
->He has enough a lot of money to buy a car.(sai)
->He has enough money to buy a car.(đúng)
2) Nguyên tắc thứ hai:
Nếu chủ từ hai câu giống nhau thì bỏ phần for sb
ex:
Tom is strong. He can lift the box.
->Tom is strong enough for him to lift the box.(sai)
->Tom is strong enough to lift the box.(đúng)
The weather is fine. Mary and her little brother can go to school.
->The weather is fine enough to go to school.(sai)
->The weather is fine enough for Mary and her little brother to go to school.(đúng)
Tuy nhiên nếu chủ từ câu sau có ý chung chung thì cũng có thể bỏ đi.
ex:
The sun is not warm .We can't live on it.
->The sun is not warm enough to live on.(we ở đây chỉ chung chung, mọi người)
3)Nguyên tắc thứ ba:
Nếu chủ từ câu đầu và túc từ câu sau là một thì phải bỏ túc từ câu sau
ex:
The water is quite warm .I can drink it.
->The water is warm enough for me to drink it.(sai)
->The water is warm enough for me to drink .(đúng)
BÀI TẬP 1 :
Viết lại câu không thay đổi nghĩa:
1) The room is so tidy that it took us one hour to clean it.
=> It is ....
2) The man is so fool that no one took any notice of him.
=> He is ....
3) The film is so long that they can't broadcast it on one night.
=> It is .....
4) The books are so interesting that we have read them many times.
=> They are.....
5) The news was so bad that she burst into tears on hearing it.
=> It was....
6) The food was so hot that it turned my tongue.
=> It was.....
7) There is so much rain that we can't go out.
=> There is such....
8) The boy is so fat that every calls him Stuffy.
=> He is ....


9) The milk is so excellent that all the children want some more.
=> It is ....
10) The weather was so warm that they had a walk in the garden.
=> It was....
11) There were so many people in the hall that we couldn't see him.
=> There were such...
12) The match was so exciting that all the fans shouted loudly.
=> It was...
13) They drank so much coffee that they couldn't sleep all night.
=> They drunk such.....
14) Alice had so many exercises to do that she couldn't go out.
=> Alice had such.....
15) The woman was so poor that she needed everyone's help.
=> She was .....

SO ...THAT (QUÁ ....ĐẾN NỖI )
CÔNG THỨC :
SO + ADJ/ADV + THAT + clause
- Cách nối câu dùng so...that
+ Trước adj/adv nếu có too, so, very,quite...thì bỏ
+ Nếu có a lot of ,lots of thì phải đổi thành much,many
+ Sau that viết lại toàn bộ mệnh đề
ex:
He is very strong .He can lift the box.
-> He is so strong that he can lift the box.
He ate a lot of food. He became ill.
-> He ate so much food that he became ill.
He bought lots of books .He didn't know where to put them.
->He bought so many books that he didn't know where to put them.

SUCH...THAT(quá... đến nỗi… )
Công thức :
SUCH( a/an) + adj + N + THAT + clause
-Cách nối câu dùng such..that
+ Trước adj/adv nếu có too, so, very, quite...thì bỏ
+ Nếu danh từ là số ít hoặc không đếm được thì không dùng (a/an)
+ Nếu sau adj không có danh từ thì lấy danh từ ở đầu câu vào rồi thế đại từ vào chủ từ .
ex:
He is a very lazy boy. No one likes him.
->He is such a lazy boy that no one likes him.
The coffee is too hot .I can't drink it.
Sau chữ hot không có danh từ nên phải đem coffee vào, coffee không đếm được nên không dùng a/an.
->It is such hot coffee that I can't drink it.
Her voice is very soft .Everyone likes her.
->She has such a soft voice that everyone likes her.
+ Nếu trước danh từ có much, many thì phải đổi thành a lot of.
ex:
He bought many books. He didn't know where to put them.
-> He bought such a lot of books that he didn't know where to put them.

CÁC DẠNG ĐỀ THƯỜNG GẶP VỀ TOO...TO , SO..THAT,
SUCH..THAT , ENOUGH :
1) ĐỔI TỪ SO ..THAT SANG SUCH ....THAT :
N + BE + SO + ADJ + THAT + CLAUSE
=> ĐẠI TỪ + BE ......


Cách làm :
Thêm such ( a,an) đem tính từ xuống ,đem danh từ xuống ,từ that trở đi viết lại hết
=> ĐẠI TỪ + BE SUCH ( A,AN ) ADJ + N + THAT CLAUSE
The book is so interesting that I have read it many times.
It is .....
=> It is such an interesting book that I have read it many times.
Nếu danh từ là số ít hoặc không đếm được thì không có a, an

2) ĐỔI TỪ SO ..THAT SANG TOO...TO :
Đề có dạng :
S + BE +SO + ADJ + THAT + CLAUSE
=> S + BE + TOO....
Cách làm :
Thêm tính từ vào , bỏ can't ,couldn't lấy từ động từ trở đi
Nếu chủ từ 2 câu khác nhau thì thêm phần for sb
Nếu túc từ câu sau giống chủ từ câu đầu thì bỏ túc từ đó đi
=> S + BE + TOO + adj +( FOR SB ) TO INF ...
The water is so hot that I can't drink it.
=> The water is too.....
=> The water is too hot for me to drink.
- Nếu đổi nguợc lại từ TOO...TO sang SO ..THAT thì thường sai nhất là việc quên thêm túc từ vào và chia sai
thì

3) ĐỔI TỪ TOO...TO .. SANG ENOUGH :
Đề thường có dạng :
S + BE + TOO + ADJ + TO INF......
=> S + BE NOT .....
Cách làm :
- Dùng tính từ phản nghĩa + enough
- Viết lại hết phần sau
He is too weak to run fast
=> He isn't ....
=> He isn't strong enough to run fast.
Ghi chú :Trong tất cả các cấu trúc trên nếu chổ BE là V thì ADV sẽ thay cho ADJ
BÀI TẬP 1 :
Viết lại câu không thay đổi nghĩa:
1) The room is so tidy that it took us one hour to clean it.
=> It is ....
2) The man is so fool that no one took any notice of him.
=> He is ....
3) The film is so long that they can't broadcast it on one night.
=> It is .....
4) The books are so interesting that we have read them many times.
=> They are.....
5) The news was so bad that she burst into tears on hearing it.
=> It was....
6) The food was so hot that it turned my tongue.
=> It was.....
7) There is so much rain that we can't go out.
=> There is such....
8) The boy is so fat that every calls him Stuffy.
=> He is ....
9) The milk is so excellent that all the children want some more.
=> It is ....
10) The weather was so warm that they had a walk in the garden.
=> It was....


11) There were so many people in the hall that we couldn't see him.
=> There were such...
12) The match was so exciting that all the fans shouted loudly.
=> It was...
13) They drank so much coffee that they couldn't sleep all night.
=> They drunk such.....
14) Alice had so many exercises to do that she couldn't go out.
=> Alice had such.....
15) The woman was so poor that she needed everyone's help.
=> She was .....

4) CHUYỂN ĐỔI QUA LẠI GIỮA Although/ though <=> despite / in
spite of
Nguyên tắc chung cần nhớ là :
Although/ though + mệnh đề
Despite / in spite of + cụm từ
Các công thức biến đổi từ mệnh đề sang cụm từ như sau:
1) Nếu chủ từ 2 mệnh đề giống nhau:
- Bỏ chủ từ ,động từ thêm ING .
Although Tom got up late, he got to school on time.
=> Despite / in spite of getting up late, Tom got to school on time.
1) Nếu chủ từ là danh từ + be + tính từ
- Đem tính từ đặt trứoc danh từ ,bỏ to be
Although the rain is heavy,.......
=> Despite / in spite of the heavy rain, ......
3) Nếu chủ từ là đại từ + be + tính từ :
- Đổi đại từ thành sỡ hửu ,đổi tính từ thành danh từ ,bỏ be
Although He was sick,........
=> Despite / in spite of his sickness,.......
4) Nếu chủ từ là đại từ + động từ + trạng từ
- Đổi đại từ thành sở hữu, động từ thành danh từ ,trạng từ thành tính từ đặt trước danh từ
Although He behaved impolitely,.....
=> Despite / in spite of his impolite behavior ,.........
5) Nếu câu có dạng : there be + danh từ Hoặc : S + have + N
- Thì bỏ there be
Although there was an accident ,.....
=> Despite / in spite of an accident,......
Công thức này cũng áp dụng cho biến đổi từ BECAUSE -> BECAUSE OF

BÀI TẬP 1 :
Viết lại câu không thay đổi nghĩa:
1) Although Tom was a poor student, he studied very well.
=> In spite of ……
2) Mary could not go to school because she was sick.
Because of ….
3) Although the weather was bad, she went to school on time.
=> Despite ….
4) My mother told me to go to school although I was sick.
=> In spite of ….
5) Because there was a big storm, I stayed at home.
=> Because of ….
6) Tom was admitted to the university although his grades were bad.
Despite ….
7) Although she has a physical handicap, she has become a successful woman.
=> Despite ….
8) In spite of his god salary, Tom gave up his job.


=> Although….
9) Though he had not finished the paper, he went to sleep.
=> In spite of ……
10) In spite of the high prices, my daughter insists on going to the movies.
=> Even though ……

5) CHUYỂN ĐỔI QUA LẠI GIỮA SO SÁNH HƠN / BẰNG / NHẤT
Để làm được phần này các bạn phải nắm vững công thức của các dạng so sánh tính từ /trạng từ.
Các dạng đề thường cho là :
1) A hơn B <=> B không bằng A
Nguyên tắc :
Nếu đề cho so sánh hơn thì ta đổi thành so sánh bằng + phủ định
ví dụ :
Tom is taller than Mary : Tom cao hơn Mary
Mary is.....
=> Mary is not tall as Tom : Mary không cao bằng Tom
2) không ai ... bằng A <=> A là ...nhất
Nguyên tắc :
So sánh bằng => so sánh nhất
ví dụ :
No one in the class is as tall as Tom: không ai trong lớp cao bằng Tom
=> Tom is .....
=> Tom is the tallest in the class. Tom cao nhất lớp

BÀI TẬP 1 :
Viết lại câu không thay đổi nghĩa :
1) Nobody else in the class is fatter than Mary.
=> Mary is the ….
2) I haven’t written as much as you.
=> You have written…..
3) Tom’s hair was not as long as Mary’s.
=> Mary’s hair was….
4) No student in the school is noisier than I am.
=> I am the …..
5) The first film was not as interesting as this one.
=> This film was …..
6) This house is not so expensive as that one.
=> That house is the …
7) My dog ate more than your dog.
=> Your dog didn’t ….
8) Volleyball is not as exciting as football.
=> Football is …….
9) Tom isn’t as interested in movies as his father.
=> Tom’s father is ….
10) Mary is the best cook in this class.
=> No one else ….Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×