Tải bản đầy đủ

Đề KT HKI môn GDCD 6 có ma trận và đáp án có trắc nghiệm và tự luận

PHÒNG GD&ĐT . . . .
TRƯỜNG PTDTBT THCS . . . .

ĐỀ CHÍNH

KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không tính thời gian phát đề)

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nhận biết được biểu hiện của: Tiết kiệm; yêu thiên nhiên, sống hòa hợp
với thiên nhiên; siêng năng kiên trì.
- Biết được thế nào là lễ độ.
- Hiểu và phân biệt được hành vi lịch sự và tế nhị.
- Biết các đối tượng cần biết ơn và ý nghĩa của lòng biết ơn.
- Đánh giá được về hành vi trong việc tích cực, tự giác tham gia các hoạt
động tập thể và hoạt động xã hội đồng thời đưa ra được cách ứng xử đúng.
- Xác định mục đích học tập cá nhân và hướng rèn luyện để đạt được mục
đích.

2. Kĩ năng:
- Nhận biết, phân biệt biểu hiện, hành vi về tiết kiệm; yêu thiên nhiên,
sống hòa hợp với thiên nhiên; siêng năng kiên trì; lịch sự tế nhị.
- Ghi nhớ khái niệm, ý nghĩa phẩm chất đạo đức: Lễ độ, biết ơn.
- Xử lí tình huống liên quan đến sự tích cực, tự giác tham gia hoạt động
tập thể và hoạt động xã hội.
- Liên hệ thực tiễn bản thân.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc rèn luyện, thực hiện lối sống tiết kiệm; yêu thiên nhiên, sống
hòa hợp với thiên nhiên; siêng năng kiên trì; lễ độ; lịch sự, tế nhị, biết ơn.
- Trân trọng, có lòng quyết tâm để thực hiện phấn đấu vì mục tiêu học tập
đã xác định.
II. HÌNH THỨC: Kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận.
Trắc nghiệm khách quan: 30%
Tự luận: 70 %


III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.
Cấp độ
Chủ đề
1. Tiết kiệm
Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ %:
2. Yêu thiên
nhiên, sống
hoà hợp với
thiên nhiên
Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ %:
3. Lịch sự, tế
nhị.
Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ %:

Nhận biết
TN


TL

Thông hiểu
TN
TL

Xác định được
thành ngữ biểu
hiện tính tiết
kiệm.
1
0,5
5%
Xác định biểu
hiện yêu thiên
nhiên, sống hoà
hợp với thiên
nhiên
1
0,5
5%

Vận dụng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TN
TL
TN
TL

Cộng

1
0,5
5%

1
0,5
5%
Xác định
được biểu
hiện của lịch
sự tế nhị.
1
1
10%

1
1
10%


4. Siêng năng,
kiên trì.

Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ %:
5. Biết ơn

Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ %:
6. Lễ độ.
Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ %:
7. Tích cực, tự
giác trong
hoạt động tập

Xác định được ý
nghĩa câu tục
ngữ thể hiện tính
siêng năng, kiên
trì.
1
0,5
5%

1
0,5
5%
Nêu được
các đối
tượng cần
biết ơn và ý
nghĩa của
lòng biết
ơn.
1
2
20%

1
2
20%

Hoàn thành
đúng khái niệm
lễ độ.
1
0,5
5%

1
0,5
5%
Đánh giá
được hành
vi và nêu


thể, hoạt động
xã hội.
Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ %:
8. Mục đích
học tập của
học sinh.

Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ %:
TS câu:
TS điểm:
Tỷ lệ %:

4
2
20%

1
1
10%

1
2
20%

Xác định
được mục
đích học tập
và cách thực
hiện mục
đích học tập.
1
2
20%
1
2
20%

cách ứng xử
phù hợp.
1
3
30%

1
3
30%

1
3
30%

1
2
20%
8
10
100%


IV. ĐỀ KIỂM TRA.
Phần I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
(Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.)
Câu 1. (0,5 điểm). Những câu thành ngữ nào sau đây nói về tính tiết kiệm:
A. Năng nhặt chặt bị .
B. Cơm thừa, gạo thiếu.
C. Vung tay quá trán.
D. Của bền tại người.
Câu 2. (0,5 điểm). Xác định những biểu hiện “ Yêu thiên nhiên, sống hoà
hợp với thiên nhiên.”
A. Săn bắn động vật.
B. Thực hiện luật bảo vệ rừng.
C. Vứt rác bừa bãi trên bãi biển.
D. Sử dụng năng lượng xanh.
Câu 3. (0,5 điểm). Câu tục ngữ “Có công mài sắt, có ngày nên kim ” thể
hiện đức tính gì?
A. Tiết kiệm.
B. Siêng năng, kiên trì.
C. Biết ơn.
D. Lễ độ.
Câu 4. (1 điểm). Đánh dấu X vào ô trống tương ứng với biểu hiện lịch sự, tế
nhị.
STT
Biểu hiện
Lịch sự
Tế nhị
1 Nói năng nhẹ nhàng.
2 Không vứt rác bừa bãi.
3 Biết lắng nghe khi người khác nói.
4 Nói dí dỏm.
Câu 5. (0,5 điểm). Chọn một từ thích hợp trong các từ (Trung thực, đúng
mực, giao tiếp) để hoàn thiện khái niệm sau:
Lễ độ là cách cư xử ................................................ của mỗi người trong
khi...................................................với người khác.
Phần II. Tự luận: (7 điểm).
Câu 6. (2 điểm). Chúng ta cần biết ơn những ai? Lòng biết ơn có ý nghĩa như
thế nào?
Câu 7. (3 điểm). Tình huống: Nam đến nhà Tuấn rủ Tuấn tham gia cổ động cho
ngày Bầu cử Quốc hội do nhà trường tổ chức. Tuấn từ chối không đi vì đang bận
xem một bộ phim hay chiếu trên truyền hình.
Em có nhận xét gì về Nam và Tuấn? Nếu là Nam em sẽ xử sự như thế nào?
Câu 8. (2 điểm). Mục đích học tập của em hiện nay là gì? Em sẽ làm gì để thực
hiện được mục đích đó?


V. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM.
Câu
1
2
3
4
5

Hướng dẫn chấm
Trắc nghiệm khách quan.
A, D
B, D
B
Lịch sự: Ý 2, 3.
Tế nhị: Ý 1,4.
Đúng mực
giao tiếp

Biểu điểm
Mỗi ý đúng 0,25
Mỗi ý đúng 0,25
0,5
Mỗi ý đúng 0,25
Mỗi ý đúng 0,25
Mỗi ý đúng 0,25

Tự luận
Giáo viên chấm linh hoạt bài làm của học sinh tuy nhiên cần đạt được
các nội dung sau:
- Chúng ta cần biết ơn: Ông bà, cha mẹ, Bác Hồ, 1
các anh hùng thương binh, liệt sĩ, thầy, cô giáo,
6
những người đã giúp đỡ ta...
- Ý nghĩa:
1
+ Biết ơn là truyền thống đạo lí tốt đẹp.
0,5
+ Tạo nên mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa con người 0,5
với con người.
- Nam là một học sinh tích cực tham gia các hoạt
1
động tập thể, hoạt động xã hội.
7
- Tuấn là HS không tích cực tham gia hoạt động tập 1
thể, hoạt động xã hội.
- Nếu là Nam em sẽ giải thích cho bạn hiểu hơn về 1
ý nghĩa việc tích cực tham gia hoạt động tập thể,
hoạt động xã hội
- Học sinh nêu được mục đích học tập của bản
1
thân.
8
- Học sinh nêu được các biện pháp để thực hiện
1
mục tiêu học tập: VD tích cực học tập, rèn luyện,
lắng nghe lời răn dạy của ông bà, cha mẹ, thầy cô
giáo...
Tổng
10 điểm


NGƯỜI RA ĐỀ

NGƯỜI THẨM ĐỊNH ĐỀ

LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×