Tải bản đầy đủ

Bài giảng thiên văn học: 15 Cơ sở thiên văn và ứng dụng của lịch

D

à

àĐ NGàVŨàTU Nà“ N


CÁCăN IăDUNGăCHÍNH
T à
à à
N à à
à
à à à à à
D
à à à à
N à
V à à à
à à à à
C à
à à
à

C à
à
à à

à


TH IăGIAN
•T
gian
quá trình
•T
gian là

cho

chung
gian)
•T
gian luôn trôi theo
trong
•L
... là các
gian

các
không gian
là không-


L CH
L là công giúp con
thang mô (ngày, tháng,
Qui

gian
...).

ngày, tháng và
trong


vào
Trái Đ do
minh nào

chung và
áp
Trái Đ .

Ngày nay khi nói
.
Bài
này
.

nói chung là nói
trung vào
âm
mà V


Nam


NGÀY

Ngày và
quanh

là do
B
Nam

quay
nó.

Chu kì ngày
không
sáng
mà còn
trên Trái Đ .
M

chu kì ngày
.

Trái Đ
liên quan

chung là


NGÀY

(solar day) là
gian
dài 24
.
Ngày sao (sidereal day) là
gian
trí
dài 23
56 phút 4 giây.
Ngày
trong
hàng ngày là ngày

Ngày

hai
sao
.


N M
N

trong thiên
. Nó là
thành
vòng
quanh M T .

“ thay
nghiêng
trên
chính là chu kì

gian


Trái Đ
trên

hoàn

trên Trái Đ là do
B
Nam khi nó
. Do
chu kì
.


N M

N
(tropical year) là
gian
hai
liên
M T
qua
xuân phân, dài 365,242 ngày.
N
sao (sidereal year) là
gian
hai
liên
M
T
cùng trí so
sao, dài 365,256 ngày.
(Ngoài ra còn có
vài cách tính
khác ít
)
N
trong

sung
cách tính
.


N MăNHU N
N à
à
à
tháng 2 có 29 ngày
C à à
à à
à à à
400.
•Và à
à
•C à
à
à
à
T à

à

à
à à

à à
à
à

à
à
à

à
à

à
à

à

à
à

à à
à
à
à
à
à
à
à
à
à à à
à
à à
à à à à à
à
à à

à à

à

à

à


ÂMăL CH

Âm
Khác
vào

V

Nam ngày nay có
âm
xây
trên
M T
trên thiên
M T
quanh Trái Đ .

Trung Q .
chính là chu kìTHÁNGăÂMăL CH

M T
ngày. Do Trái Đ
trí
so
Trái Đ
.
Tháng âm
xây
nó có
có 29 ngày (tháng

chu kì
trong 27,3
quanh M T nên

29 ngày. Chu kì này


trên

do
30 ngày (tháng
.


N MăÂMăL CH
N
âm

gian
12 tháng âm
(12
tháng Giêng (tháng D

thúc
tháng C
(tháng “ .
N
âm
bình là 354,37 ngày.
N

âm
Trái Đ


thông
13 tháng
Âm-dài trung

chu kì
do
không
ánh chu
. Vì
âm
sung thêm tháng
3
thì có 1

. G là


N MăNHU NăÂMăL CH

N

âm

mà ngày
tháng
11
ngay
ngày
tháng
11

13
không T
hay còn

sóc (new moon).
Tháng
(tháng
nào.

là tháng
13) là tháng
trong
gian không
trung khí


24ăTI TăKHÍ
L xuân: 4/2
V T
: 19/2
Kinh
: 5/3
Xuân phân: 21/3
Thanh minh: 5/4
C
: 20/4
L
: 6/5
T mãn: 21/5

Mang
: 6/6
H chí: 21/6
T
: 7/7
Đ
: 23/7
L thu: 7/8
X
: 23/8
B
: 8/9
Thu phân: 23/9

khí và 12 trung khí (ngày nay
khí) do
Trung Q
qui

. Tuy
xác
ngày nào
khí nào hoàn toàn
trên
.

Hàn : 8/10

giáng: 23/10
L
: 7/11
T
: 22/11
Đ
: 7/12
Đ
chí: 22/12
T hàn: 6/1
Đ hàn: 21/1

12


không

là 24
chu
âm


VAIăTRÒăC AăD

NGăL CHăVÀăÂMăL CH

 D ng l ch là h th ng tính ngày, tháng và n m
đ c s d ng trên toàn th gi i ngày nay, do đó nó
đóng vai trò trong m i ho t đ ng th ng ngày.
 D ng l ch ph n ánh đúng chu kì th i ti t m t cách
rõ ràng và đ n gi n nh t.
 Âm l ch không ph n ánh đ

c chu kì th i ti t

 Âm-d ng l ch ch là vi c đ a thêm tháng nhu n
vào âm l ch, v b n ch t nó v n là âm l ch và không
có giá tr hành chính.
 Ngày nay, âm l ch đ c gi gìn và s d ng t i Vi t
Nam và m t s n c ph ng ông v i ý ngh a v n
hóa truy n th ng.


CÁCă

NăV ăTH IăGIAN


TRAOă

T à

à

T à

à

IăKHÁC

à

à
à

à


D
B

à
à

àĐ NGàVŨàTU Nà“ N
à à
àTOâNàNG CàÁNH àĐ NGàVŨàTU Nà“ N

https://thienvanvietnam.orgTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×