Tải bản đầy đủ

Bài giảng thiên văn học: 07 planets

D

à

àĐ NG VŨ TU N S N

VIETNAM ASTRONOMY AND COSMOLOGY ASSOCIATION


 C à
àH àM àT
 “ à à
à à
à
 K à
à
à
à
à
và nhóm ngoài
 Đ à

à à à à
à

L

ý: các thông trong bài
update chính xác

này
2016

à

à


H M T
ngôi sao trung tâm, hành tinh (và
tinh), hành tinh lùn,
hành tinh, sao
thiên
,


Các hành tinh hình thành do
giai
H M T .
N
giai
hành tinh
1200-2200
C.
V
chìm vào trong
thành lõi,
ngoài
thành hành tinh.
Các hành tinh xa
nhanh
khí


nên chúng là các
hành tinh khí.


Hành tinh là các thiên

quanh sao
M T

trên
thân.
H M T có 8 hành tinh theo qui

nêu trên.


Hành tinh nhóm trong
: Sao T
Đ và Sao H . Chúng
cách
vành
hành tinh.
4 hành tinh này là các hành tinh
.

Sao Kim, Trái
nhóm ngoài


Nhóm ngoài
: Sao M Sao T
Sao Thiên V
và Sao H V
.
Đ là các hành tinh
và có thành
chính là khí.
Riêng Sao Thiên V
và Sao H V

hành tinh
phân nhánh
hành tinh khí
.


• Kho ng cách t M t Tr i: 0,39
AU (57,9 tri u km)
• Chu kì
: 87,96 ngày
• Chu kì t quay: 58,7 ngày
• Kh i l ng: 3,3 x 1023 kg

ng kính: 4.878km
• Nhi t đ b m t: đêm ~100K,
ngày ~700K
• S v tinh: không

* Sao T

hay không?


• Kho ng cách t M t Tr i: 0,723
AU (108,2 tri u km)
• Chu kì qu đ o: 224,68 ngày
• Chu kì t quay: 243 ngày
• Kh i l ng: 4,87x1024 kg

ng kính: 12.104 km
• Nhi t đ b m t: 726K
• S v tinh: không

* Vì sao Sao Kim nóng
Sao T
* Sao Kim: Sao Hôm Sao Mai?


• Kho ng cách t M t Tr i: 1 AU
(149,6 tri u km)
• Chu kì qu đ o: 365,26 ngày
• Chu kì t quay: 24 gi
• Kh i l ng : 5,98x1024 kg

ng kính: 12.756km
• Nhi t đ b m t: 260 – 310K
• S v tinh: 1


• Kho ng cách t M t Tr i : 1,524
AU (227,9 tri u km)
• Chu kì qu đ o: 686,98 ngày
• Chu kì t quay: 24,6 gi
• Kh i l ng : 6,42x1023 kg

ng kính: 6.787km
• Nhi t đ b m t: 150 – 310K
• S v tinh: 2

* Vì sao Sao H
tìmquan tâm hàng


• Kho ng cách t M t Tr i : 5,203
AU (778,3 tri u km)
• Chu kì qu đ o: 11,86 n m
• Chu kì t quay: 9,84 gi
• Kh i l ng : 1,9x1027 kg

ng kính: 142.796km
• Nhi t đ b m t: 120K
• S v tinh: 69 v tinh đã đ c đ t
tên, và nhi u v t th nh khác

*V


Sao M
các

là gì?
tinh Galileo


• Kho ng cách t M t Tr i: 9,536
AU (1.427 tri u km)
• Chu kì quí đ o: 29,45 n m
• Chu kì t quay: 10,2 gi
• Kh i l ng: 5,69x1026 kg

ng kính: 120.660km
• Nhi t đ b m t: 88K
• S v tinh: 62
tên và
thiên
khác
trên vành

* Tìm

trên Titan?


• Kho ng cách t M t Tr i : 19,18
AU (2.871 tri u km)
• Chu kì qu đ o: 84,07 n m
• Chu kì t quay: 17,9 gi
• Kh i l ng : 8,68x1025 kg

ng kính: 51.118km
• Nhi t đ b m t: 59K
• S v tinh: 27


gì gây ra
hành tinh này?

nghiêng

quay


• Kho ng cách t M t Tr i : 30,06
AU (4.497,1 tri u km)
• Chu kì qu đ o: 164,81 n m
• Chu kì t quay: 19,1 gi
• Kh i l ng : 1,02x1026 kg

ng kính: 48.600km
• Nhi t đ b m t: 48K
• S v tinh: 14


Pluto không còn là hành tinh
H M T
tháng
8
2006.
Ngày nay, nó

hành tinh lùn cùng
Eris, Ceres, Haumea và Makemake.


Pluto cùng các hành tinh lùn khác có

quanh M T
không
yêu
ba: C
trên
thân.
D
B

à

à

à

à

àĐ NG VŨ TU N S N

àTOÀN NG C ÁNH Đ NG VŨ TU N S N

VIETNAM ASTRONOMY AND COSMOLOGY ASSOCIATIONTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×