Tải bản đầy đủ

Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 18: Bội chung nhỏ nhất

GD


CHÀO CÁC EM
Hi vọng các em có một tiết học thú vị


KIỂM TRA BÀI CŨ
Tìm B(4); B(6); BC(4; 6) 12 là bội chung nhỏ nhất
của 4 và 6.

Giải:
B(4) = {0;
0 4; 8; 12
12; 16; 20; 24;
24 28; 32; 36
36;………..}
B(6) = {0;
0 6; 12;
12 18; 24;
24 30; 36

36;……………….}
BC(4; 6) = {0; 12
12; 24; 36; ……….}
Số 12 là số nhỏ nhất khác 0
trong tập hợp các bội chung của
4 và 6.


Bài 18:

BỘI CHUNG NHỎ NHẤT


Bài 18:

BỘI CHUNG NHỎ NHẤT

I/ Bội chung nhỏ nhất là gì?
Bội chung nhỏ nhất của 2 hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0
trong tập hợp các bội chung của các số đó
* Bội chung nhỏ nhất của 2 số a và b kí hiệu là BCNN(a; b)
Ví dụ: BCNN (4; 6) = 12

* Nhận xét:
Tất cả các bội chung đều là bội của bội chung nhỏ nhất.
* Chú ý: Với mọi số tự nhiên a; b ta có:
BCNN (a; 1) = a; BCNN (a; b; 1) = BCNN (a; b)
Ví dụ: BCNN (5; 1) = 5; BCNN (4; 6; 1) = BCNN (4; 6) = 12


BỘI CHUNG NHỎ NHẤT

Bài 18:

II/ Tìm BCNN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố:
Ví dụ: Tìm BCNN (8; 18; 30) Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố
33

8 2


2

2
18  2
2.3
.3
3
30  2.3.5
5
2 3.5

Chọn ra các thừa số nguyên tố chung
và riêng.

= 360
BCNN (8; 18; 30) =
Muốn tìm BCNN của 2 hay nhiều số lớn hơn 1; ta thực
hiện 3 bước sau:
Tính tích các thừa số đã
Bước 1: Phân tích mỗi số ra chọn,
thừamỗi
sốthừa
nguyên
tố.mũ
số lấy số
lớn nhất

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên
tố của
chung
và riêng,
Bước 3: Tính tích của các thừa số đã chọn; mỗi thừa số lấy
số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN cần tìm.


Bài 18:

BỘI CHUNG NHỎ NHẤT

CÁCH TÌM ƯCLN

CÁCH TÌM BCLN

B.1: Phân tích mỗi số ra thừa số
B.1:Phân tích mỗi số ra thừa số
nguyên tố.
nguyên tố.
B.2: Chọn ra các thừa số nguyên
B.2: Chọn ra các thừa số nguyên
tố chung.
tố chung và riêng.
riêng
B.3: Lập tích các thừa số đã chọn, B.3: Lập tích các thừa số đã chọn,
So sánh
tìm
mỗi thừa số lấy số mũ nhỏ nhất
số mũ lớn nhất
mỗi
thừacách
số lấy
ƯCLN
của nó.
của nó.và BCNN?
Khác nhau bước 2 chỗ nào nhỉ?

Lại khác nhau
ở nhau bước 1
Giống
bước 3 chỗ nào?


Bài 18:

BỘI CHUNG NHỎ NHẤT

Tìm BCNN (8; 12); BCNN(5; 7; 8); BCNN(12; 16; 48)
* Chú ý:

24

280

48

1/ Nếu các số đã cho từng đôi một nguyên tố cùng nhau thì
BCNN của chúng là tích của các số đó.
Ví dụ: 3 số 5; 7; 8 không có thừa số nguyên tố chung nên
BCNN(5; 7; 8) = 5.7.8 = 280
2/ Trong các số đã cho, nếu số lớn nhất là bội của các số
còn lại thì BCNN của chúng là số lớn nhất ấy.
Ví dụ: Xét 3 số 12; 16; 48, ta có 48 chia hết cho cả 12 và 16
nên BCNN(12; 16; 48) = 48.


Bài 18:

BỘI CHUNG NHỎ NHẤT

III/ Cách tìm bội chung thông qua tìm BCNN:
Để tìm bội chung của các số, ta có thể tìm BCNN của
chúng, rồi tìm các bội của BCNN đó.
Ví dụ: Cho A ={ xN x

}

Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.
Giải:
Theo đề bài ta có x �BC(8; 18; 30) và x < 1000.
8  23
18  2.32
360.0 360.1 360.2 360.3
30 = 2.3.5

3 2
2
BCNN(8; 18; 30) = .3 .5  360
BC(8; 18; 30) = B(360) = {0; 360; 720; 1080;………}
Vậy A = {0; 360; 720}


Ai làm đúng
36 = 22 . 32
84 = 22 . 3 . 7
168 = 23 . 3 . 7


Bạn Lan :BCNN(36, 84, 168) = 23 .32 = 72Bạn Nhung :
BCNN(36, 84, 168) = 22 .31 .7 = 84

Bạn Hoa :
BCNN(36, 84, 168) = 23 .32 .7 = 504


Bài tập
Bài 1 : Tìm BCNN của các số sau:
a) 45 và 52
b) 42, 70 và 180
c) 12, 60 và 360
Bài 2 : Tìm x biết
x M126 , x M
198 và x nhỏ nhất(x  0)


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1- Học

kĩ lí thuyết về bội chung nhỏ nhất, cách tìm
BCNN, tìm BC qua tìm BCNN
2- Làm bài tập 150; 151; 152.(SGK/59).
3- Chuẩn bị cho tiết sau luyện tập:
Mỗi cá nhân chuẩn bị: + Ôn tập để nắm chắc lý
thuyết.
+ Đọc và làm các bài tập
153; 154 /59.


Chào tạm biệtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×