Tải bản đầy đủ

Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 1: Làm quen với số nguyên âm

§1. LÀM QUEN
VỚI SỐ
NGUYÊN ÂM


Bài 1: Thực hiện các phép tính sau
a) 5 + 7

= 12

b) 3.5

= 15

c) 9 – 5

=4

d) 3 – 9 =

?


(Không có kết quả vì số bị trừ
nhỏ hơn số trừ)


Phép trừ số tự nhiên không phải khi nào cũng
thực hiên được,vì vậy cần số nguyên âm.

Các số nguyên âm cùng với các số tự nhiên sẽ tạo
thành tập hợp các số nguyên.

CHƯƠNG II:SỐ NGUYÊN


Chương II:
o

C

60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30

Số nguyên
Những con số này có ý nghĩa
gì?
Khi nào ta dùng số nguyên
âm ???


§1. LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM
1. Giới thiệu số nguyên âm:
Các số :- 1; - 2 ; - 3….gọi là các số nguyên âmCách đọc:

Số
Cách
đọc

-1

-2

Âm một Âm hai
(Trừ 1) (Trừ 2)

-3
Âm ba
(Trừ 3)


§1. LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM
C

o

2.Ví dụ

50
40
30

Nhiệt độ trên nhiệt kế là 20° C

20

Nhiệt độ nước đá đang tan là 0° C
Nhiệt độ dưới 0° C được viết với dấu
“ – “ đằng trước
Nhiệt độ 10 độ dưới 0° C được viết - 10° C
Đọc là ÂM mười độ C hoặc Trừ mười độ C

10
0
-10
-20
-30
-40


§1. LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM
C

o

2.Ví dụ

50
40

Ví dụ 1:

30

Số âm dùng để chỉ nhiệt độ dưới 0oC

20

Nhiệt độ nước đá đang tan là 0° C

10
0
-10
-20
-30
-40


§1. LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM
1: Đọc nhiệt độ các thành phố sau:

Hà Nội : 18° C

Hồ Gươm


§1. LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM
1: Đọc nhiệt độ các thành phố sau:
Cổng Ngọ Môn

Huế: 20° C


§1. LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM
1: Đọc nhiệt độ các thành phố sau:
Hồ Than Thở

Đà Lạt:19 ° C


§1. LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM
1: Đọc nhiệt độ các thành phố sau:
Chợ Bến Thành

TP. Hồ Chí Minh: 25 ° C


§1. LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM
1: Đọc nhiệt độ các thành phố sau:
Vạn Lý trường thành

Bắc Kinh : - 2 ° C


§1. LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM
1: Đọc nhiệt độ các thành phố sau:
Điện Cremlin

Mát-xcơ-va : - 7° C


§1. LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM
1: Đọc nhiệt độ các thành phố sau:

Paris: 0° C

Tháp Eiffel


§1. LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM

New York: 2° C

Tượng nữ thần
tự do


1 Đọc nhiệt độ ở các thành phố dưới đây:
Hà Nội

18oC

Bắc Kinh

Huế

200C

Mát –xcơ –va -70C

Đà Lạt

190C

Pari

00C

TP.Hồ Chí
Minh

250C

Niu-yooc

20C

? Thành phố nào nóng nhất?
Thành phố nào lạnh nhất?

-20C


1 Đọc nhiệt độ ở các thành phố dưới đây:
Hà Nội

18oC

Bắc Kinh

-20C

Huế

200C

Mát –xcơ –va -70C

Đà Lạt

190C

Pari

00C

TP.Hồ Chí
Minh

250C

Niu-yooc

20C

? Thành phố nào nóng nhất? TP.Hồ Chí Minh
Thành phố nào lạnh nhất?

Mát –xcơ –va


§1. LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM
Ví dụ 2: Để chỉ độ cao dưới mực nước biển
Quy ước: Độ cao mực nước biển là 0m

Cao nguyên Đắc Lắc cao 600m
Cao nguyên Đắc Lắc có độ cao trung bình
cao hơn mực nước biển 600m

0m
Thềm lục địa Việt Nam thấp hơn
mặt nước biển 65m

Thềm lục địa Việt Nam cao -65m


§1. LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM

2. Đọc độ cao các địa điểm sau

Fansipan cao 3143 m


§1. LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM

Đáy vịnh
Cam Ranh
cao – 30 m
Nghĩa là :

Đáy
vịnh Cam
Ranh thấp hơn
mặt nước biển
30 m


Ví dụ 3:
Nếu ông A có 10000 đồng,ta nói:” ông A có 10000 đồng”
Còn nếu ông A nợ 10000 đồng,thì ta có thẻ nói:
”ông A có -10000 đồng”.


§1. LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM

Ví dụ 3: Để chỉ số tiền nợ
Vậy là mình

-20000 đ

Bạn B

Bạn A

Cậu còn nợ tớ
20000 đ
đấy nhé!


§1. LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM

3. Đọc và giải thích các câu sau
a) Ông Bảy có – 150 000 đ
Nghĩa là ông Bảy nợ 150 000 đ
b) Bà Năm có 200 000 đ
Nghĩa là Bà Năm có 200 000 đ
c) Cô Ba có – 30000 đ
Nghĩa là : Cô Ba nợ 30 000 đ


§1. LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM
Chiều âm:

Từ phải sang trái

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
Chiều dương:

Từ trái sang phải


§1. LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂMCách vẽ trục số:
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3

4 5 6 7


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×