Tải bản đầy đủ

Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 2: Tập hợp các số nguyênVẽ một trục số và vẽ:
- Những điểm nằm cách điểm 0 ba đơn vị,
- Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0
Đáp án:
H
-6

D
-5

-4

B
-3

-2 -1

Các số nguyên âm


0

1

2

A

C

3

4

E
5

Các số nguyên dương

Tập hợp các số nguyên

6


TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN
1. SỐ NGUYÊN
 Tập hợp gồm các số nguyên âm, số 0 và các số
nguyên dương là tập hợp các số nguyên.
 Tập hợp các số nguyên được ký hiệu là Z
Z = {. . .; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; . . .}
 Chú ý:
- Số 0 không phải là số nguyên âm và cũng không phải là
số nguyên dương
- Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a


TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN
1. SỐ NGUYÊN
 Chú ý:
 Nhận xét:


Số nguyên thường được sử dụng để biểu thị các đại lượng
có hai hướng ngược nhau, như:
Nhiệt độ trên 00C
Nhiệt độ dưới 00C
Độ cao trên mực nước
Độ cao dưới mực nước
biển
Số tiền có
biển
Số tiền nợ
Độ viễn thị
Độ cận thị
Thời
Thời
gian sau công nguyên
..
gian trước công nguyên


TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN
1. SỐ NGUYÊN
Ví dụ: Nếu điểm A cách điểm mốc M về phía
Bắc 3 km được biểu thị +3km, thì điểm B cách
M về phía Nam 2km sẽ được biểu thị -2km
(xem hình)
?1 Đọc các số biểu thị các điểm C, D, E
trong hình

(km) Bắc

+4
+3

+4km

C

+3km

A

+2
+1
0
-1
-2
-3
-4

M

D

-1km

B

-2km

E
-4km

Nam


TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN
1. SỐ NGUYÊN
?2
Một chú ốc sên sáng sớm ở vị trí điểm A trên cây cột
cách mặt đất 2m (hình vẽ). Ban ngày chú ốc sên bò
lên được 3m. Đêm đó chú ta mệt quá “ngủ quên” nên
bị “tuột” xuống dưới: a/ 2m
b/ 4m
Hỏi sáng hôm
saulời:
chú ốc sên cách A bao nhiêu mét trong mỗi trường
Trả
a/, hôm
b/?. sau chú ốc sên cách A là 1m về phía trên
a/hợp
sáng
b/ sáng hôm sau chú ốc sên cách A là 1m về phía
dưới

2m
3m

1m

A

2m
1m


TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN

mét

+

1. SỐ NGUYÊN
?3
a/ Ta có nhận xét gì về kết quả của ?2 trên đây ?.
b/ Nếu coi A là điểm gốc và các vị trí phía trên điểm
A được biểu thị bằng số dương (mét) và các vị trí nằm
phía dưới điểm A được biểu thị bằng số âm (mét) thì +1m
các đáp số của ?2 bằng bao nhiêu ?.
Trả lời:
- Nếu coi A là điểm gốc thì điểm B cách điểm A về
phía trên là +1m
- Nếu coi A là điểm gốc thì điểm C cách điểm A về
phía dưới -1m

B
A

C
-1m

1m

-


TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN
1. SỐ NGUYÊN
2. SỐ ĐỐI
Hai số gọi là đối nhau nếu chúng cách đều điểm 0 và nằm ở
hai phía của điểm 0
Ví dụ:

2 là số đối của -2 hoặc -2 là số đối của 2

Số đối của 0 là 0
?4 Tìm số đối của mỗi số sau: 7, -3
- Số đối của 7 là -7
- Số đối của -3 là 3
-6

-5

-4

-3

-2 -1

0

1

2

3

4

5

6


Bài tập:
Bài 6/70 sgk: Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó
có đúng không ?.
- 4� N

-5

�N

4

�N

1

�N

0

�Z

-3

�N

- 1� N

-7

�Z


Bài tập:
Bài 6/70 sgk:
Bài 7/70 sgk: Người ta nói độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là +3143m
và độ cao đáy của vịnh Cam Ranh là -30m thì dấu “+” và dấu “-” biểu
thị điều gì ?.
Trả lời:
Dấu “+” biểu thị số dương, dấu “-” biểu thị số âm có nghĩa là đỉnh
núi Phan-xi-păng cao 3143m trên mực nước biển và đáy của vịnh
Cam Ranh cao 30m dưới mực nước biển.

Bài 9/70 sgk: Tìm số đối của: +2, 5, -6, -1, -18
Trả lời: Số đối của +2 là -2
Số đối của 5 là -5
Số đối của -6 là +6

Số đối của -1 là +1
Số đối của -18 là +18


Bài tập:
Bài 8/70 sgk: Điền cho đủ các câu sau: (Hoạt động nhóm)
a/ Nếu -50C biểu diễn 5 độ dưới 00C thì +50C biểu diễn . . . .
. . .5. độ
. . .trên
. . . .00C
b/ Nếu -65m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam)
là 65m dưới mực nước biển thì +3143m biểu diễn độ cao
(của đỉnh núi Phan-xi-păng) là . 3143m
. . . . . . trên
. . . .mực
. . . . nước
. . . . .biển
...
c/ Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng, thì
20000 đồng biểu diễn .số
. . tiền
. . . .có
. . 20000
. . . . . .đồng
...............


- Học bài theo vở ghi
- Bài 10/71 sgk
- Đọc và chuẩn bị trước bài 3: “Thứ tự trong tập
hợp các số nguyên”.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×