Tải bản đầy đủ

Tham khảo Kinh tế học keynes

Kinh tế học Keynes
• Cái quy định lãi suất, nhất là trong ngắn hạn,
chính là cung và cầu về tiền.

Kinh tế học Keynes là hệ thống lý luận kinh tế vĩ mô
lấy tác phẩm Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất
và tiền tệ (thường được gọi tắt là Lý thuyết tổng quát)
của John Maynard Keynes (1883-1948) làm trung tâm
và lấy nguyên lý cầu hữu hiệu làm nền tảng. Nguyên
lý cầu hữu hiệu khẳng định rằng, lượng cung hàng hóa
là do lượng cầu quyết định. Do đó, vào những thời kỳ
suy thoái kinh tế, nếu tăng lượng cầu đầu tư hàng hóa
công cộng (tăng chi tiêu công cộng), thì sản xuất và
việc làm sẽ tăng theo, nhờ đó giúp cho nền kinh tế ra
khỏi thời kỳ suy thoái.

1

• Lãi suất không nên xuống thấp hơn một mức nào
đó.
• Có thể đạt được mức cân bằng ngay cả khi có thất

nghiệp.
• ắt chặt chi tiêu trong thời kỳ khủng hoảng chỉ
làm cho khủng hoảng thêm trầm trọng.

3 Mô hình hóa lý luận của Keynes

Bối cảnh hình thành

Cuộc Đại Khủng hoảng (1929-1933) đã ảnh hưởng sâu
sắc tới suy nghĩ của Keynes về kinh tế học. Trước đó,
các nhà kinh tế cho rằng, mỗi khi có khủng hoảng kinh
tế, giá cả và tiền công sẽ giảm đi; các nhà sản xuất sẽ
có động lực đẩy mạnh thuê mướn lao động và mở rộng
sản xuất, nhờ đó nền kinh tế sẽ phục hồi. Nhưng Keynes
lại quan sát cuộc Đại Khủng hoảng và thấy: tiền công
không hề giảm, việc làm cũng không tăng, và sản xuất
mãi không hồi phục nổi. Từ đó, Keynes cho rằng thị
trường không hoàn hảo như các nhà kinh tế học cổ điển
nghĩ. Những suy nghĩ mới mẻ của ông được ghi chép
lại trong cuốn Chuyên luận về Tiền tệ công bố năm 1931
và nhất là trong cuốn Lý thuyết tổng quát.

2

Lý thuyết tổng quát

Lý thuyết tổng quát của Keynes đã giới thiệu một loạt
lý luận mới mẻ đối với giới học thuật kinh tế thời ấy,
đó là Tổng cầu (Chương 3), Nguyên lý Cầu Hữu hiệu
(Chương 3), Kỳ vọng (Chương 5), Số nhân (Chương 10),
Bẫy thanh khoản. Chính vì thế, cuốn Lý thuyết Chung
được giới học thuật kinh tế đánh giá như một cuộc cách
mạng.
Một số luận điểm chính mà Keynes trình bày trong
cuốn Lý thuyết tổng quát gồm:

Bìa cuốn Lý thuyết tổng quát phát hành năm 1936

• Tiền công có tính cứng nhắc.
• Năm 1937, nghĩa là chỉ một năm sau khi Lý thuyết


Chung của Keynes được công bố, John Richard
Hick (1904-1989) đã phát triển một mô hình, gọi là
Phân tích IS-LM dùng để khám phá các giả thiết

• Kỳ vọng về giảm tiền công và giá cả tạo ra vòng
xoáy đi xuống của nền kinh tế hình thành.
• Lãi suất giảm không nhất thiết dẫn tới đầu tư tăng.
1


2

4

7 XEM THÊM
liên quan đến đầu tư và tiết kiệm, cung và cầu
tiền. Với mô hình này, công việc xác định điểm
cân bằng mà Keynes đã lý luận trở nên dễ dàng.

5. ^ John R. Hicks (1937), “Mr. Keynes and
the Classics: A Suggested Simplification,”
Econometrica, 5, pp. 147–159

• Năm 1939, Hicks còn mô hình hóa ý tưởng về bẫy
thanh khoản mà Keynes đã đưa ra.

6. ^ John R. Hicks (1939) 1946, Value and Capital,
Second Edition, Oxford: Clarendon Press.

• Trong những năm 1939-1948, Roy Forbes Harrod
(1900-1978), một đồng nghiệp thân thiết của
Keynes, đã phát triển một mô hình diễn giải về
tăng trưởng kinh tế dựa trên lý luận của Keynes
về qui định thu nhập. Cùng thời gian đó, Evsey
David Domar (1914-1997) độc lập phát triển một
mô hình tương tự. Vì thế, mô hình này sau đó được
gọi là mô hình Harrod-Domar. Mô hình này cho
phép người ta hiểu dễ hơn luận điểm của Keynes
rằng khó có thể đạt được một mức cân bằng toàn
dụng nhân lực và phát triển luận điểm cân bằng
do cầu quyết định của Keynes vào lý luận tăng
trưởng dài hạn và dao động chu kỳ nội sinh.

7. ^ Xem Roy F. Harrod (1939), “An Essay in
Dynamic eory,” Economic Journal, 49 (March),
pp. 14–33 và xem Roy F. Harrod (1948), Towards
a Dynamic Economics: Some Recent Developments
of Economic eory and eir Application to Policy,
London: Macmillan.

Trường phái Keynes sau Keynes

Sau khi Keynes mất năm 1948, các lý luận của Keynes
tiếp tục được một số nhà kinh tế Anh từ trường
Cambridge trong nhóm Câu lạc bộ Keynes gồm Joan
Robinson, Richard Kahn, Piero Sraffa, Austin Robinson
và James Meade bảo vệ. Một loạt nhà kinh tế Anh
ngoài trường Cambridge cũng đóng góp vào phát
triển lý luận của Keynes gồm Roy F. Harrod, Michal
Kalecki, Nicholas Kaldor, Abba P. Lerner, John R.
Hicks, Maurice H. Dobb, Lorie Tarshis, Richard Stone,
và George L.S. Shackle.
Lý luận của Keynes còn được phát triển ở Mỹ, song đã
bị cải biên khá nhiều và nhất là được tổng hợp với lý
luận tân cổ điển (Xem trường phái kinh tế học vĩ mô
tổng hợp).

8. ^ Xem Evsey D. Domar (1946), “Capital
Expansion, Rate of Growth and Employment,”
Econometrica.

6 Liên kết ngoài
• Masudul Alam Choudhury, e Second
Revolution in Economic ought: e Keynesian
School
• John Maynard Keynes
• e Cambridge Keynesians

7 Xem thêm
• Kinh tế học vĩ mô
• Kinh tế học tân cổ điển
• Trường phái kinh tế học vĩ mô tổng hợp
• Chủ nghĩa tiền tệ
• Kinh tế học vĩ mô cổ điển mới
• Kinh tế học Keynes mới

5

Chú thích và tham khảo
1. ^ John M. Keynes (1936), General eory on
Employment, Interest and Money
2. ^ uật ngữ kinh tế học cổ điển được Keynes đặt
ra để chỉ những học thuyết kinh tế tồn tại trong
khoảng một trăm năm cho tới lúc ông xuất bản
cuốn Lý thuyết Chung. Sau Keynes, các nhà sử
học kinh tế có điều chỉnh cách gọi kinh tế học
cổ điển thành chỉ gồm các học thuyết kinh tế từ
Adam Smith cho tói trước Walras. Còn từ Walras
tới trước Keynes là kinh tế học tân cổ điển.
3. ^ John M. Keynes (1931), Treasite on Money
4. ^ Xem Klein R. Lawrence (1947), e Keynesian
Revolution, New York: Macmillan.


3

8

Nguồn, người đóng góp, và giấy phép cho văn bản và hình ảnh

8.1

Văn bản

• Kinh tế học Keynes Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh%20t%E1%BA%BF%20h%E1%BB%8Dc%20Keynes?oldid=17463897 Người
đóng góp: DHN, Vương Ngân Hà, Chobot, Apple, DHN-bot, Escarbot, Dinh Dao Anh uy, JAnDbot, ijs!bot, Bình Giang,
Sparrow, VolkovBot, SieBot, La communista, Loveless, DragonBot, Nallimbot, Luckas-bot, SilvonenBot, Ptbotgourou, ArthurBot,
Xqbot, Ashitagaarusa, TuHan-Bot, EmausBot, TDA, ZéroBot, WikitanvirBot, Cheers!-bot, AlphamaBot, Addbot và 2 người vô danh

8.2

Hình ảnh

• Tập_tin:Generaltheory.jpg Nguồn: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/6/6c/Generaltheory.jpg Giấy phép: ? Người đóng góp:
http://www.leeds.ac.uk/library/adopt-a-book/pics/keynes.jpg Nghệ sĩ đầu tiên: ?
• Tập_tin:Tomboy_logo.svg Nguồn: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Tomboy_logo.svg Giấy phép: LGPL Người
đóng góp: Transferred from en.wikipedia Nghệ sĩ đầu tiên: Original uploader was Rugby471 at en.wikipedia

8.3

Giấy phép nội dung

• Creative Commons Aribution-Share Alike 3.0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×