Tải bản đầy đủ

12 câu GIAO TIẾP từ đề cô QUỲNH TRANG MOON image marked image marked

BÀI TẬP GIAO TIẾP
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of
the following exchanges.
Question 1: Mary: “The food is great. I'll get the bill.” - Peter: “_______”
A. Yes, speak to you soon.

B. No, this is on me.

C. It's nothing.

D. Don't mention it.

Question 2: Peter: “Could you fill it up, please?” - Ivan: “_______”
A. Sure. Shall I check the oil as well?
B. Not at all. I’ll fill the oil for you.
C. Certainly. My job is to fill in the application.
D. Where? Of course not.
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ 1
Question 3: Mr. Collin: “You’ve been making very good progress. I’m proud of you!” - Brian:
“_______”
A. No problem.


B. Don’t worry about it!

C. Everything’s alright. Thank you.

D. I really appreciate you saying that.

Question 4: Nam: “I think it is a good idea to have three or four generations living under one roof.” Mai: “_______. Family members can help each other a lot.”
A. I don’t agree

B. It’s not true

C. That’s wrong

D.

I

couldn't

agree more
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ 2
Question 5: Betty: “_______” - Jack: “Thanks. I will write to you when I come to London.”
A. Better luck next time!

B. Have a go!

C. God bless you!

D. Have

a nice trip!
Question 6: Lisa: “Have you been able to reach Peter?” - Gina: “_______”
A. That’s no approval.

B. Yes, I’ve known him for

years.
C. No, the line is busy.


D. It’s much too high.

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ 3
Question 7: Jane: “Would you rather have coffee or orange juice?” - Susan: “_______”
A. I like both.
have coffee.

B. I have either.

C. Either, please.

D. I’d rather to


Question 8: Peter: "Hi, David, do you think it's possible for you to have a talk sometime today?" - David:
“_______”
A. I'd love to, but I've got a pretty tight schedule today.
B. No more time for me. I have to work with my boss.
C. I wish I had been free yesterday to have time with you.
D. Excuse me; however, I'm so busy all day from morning.
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ 4
Question9: Customer: “Can I try this jumper on?” - Salesgirl: “_______”
A. No, the shop is closed in half an hour.
B. Sorry, only cash is accepted here.
C. Yes, it costs one hundred and fifty dollars.
D. Sure, the changing rooms are over there.
Question 10: Hoa: “Why aren’t you taking part in our activities? _______” - Hai: “Yes, I can. Certainly.”
A. Can you help me with this decorations?
B. Can I help you?
C. Shall I take your hat off?
D. Could you please show me how to get the nearest post office?
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ 5
Question 11: Anna: “Shall we eat out tonight?” - Jane: “_______”
A. It is very kind of you to invite me.

B. You are very welcome.

C. That’s a great idea

D. That’s understandable.

Question 12: Annie: “Would you bother if I had a look at your paper?” – Tom: “_______”
A. You’re welcome!

B. Well, actually I’d rather

you didn’t!
C. That’s a good idea!

D. Oh, I didn’t realize that!

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ 6
ĐÁP ÁN BÀI TẬP GIAO TIẾP
1: B
Dịch: Mary: “Đồ ăn ngon thật. Tôi sẽ đi thanh toán.” – Peter: “Không, cái này để tôi.”
2: A
Dịch: Peter: “Vui lòng đổ đầy giúp tôi được không?” – Ivan: “Tất nhiên rồi. Tôi kiểm tra dầu luôn nhé?”
3: D


Dịch: Mr. Collin: “Em đã tiến bộ rất nhiều. Tôi rất tự hào về em!” – Brian: “Em thực sự rất cảm kích lời
động viên của thầy.”
4: D
Dịch: Nam: “Mình nghĩ đây là một ý kiến hay khi 3 hay 4 thế hệ cùng sống chung dưới một mái nhà.” –
Mai: “Mình hoàn toàn đồng ý với bạn. Những thành viên có thể giúp đỡ nhau rất nhiều.”
5: D
Dịch: Betty: “Chúc bạn có một chuyến đi thật tuyệt!” - Jack: “Cảm ơn bạn. Mình sẽ viết cho bạn khi mình
đến London.”
6: C
Dịch: Lisa: “Bạn có thể kết nối với Peter được không?” – Gina: “Không, đường dây đang bận.”
7: C
Dịch: Jane: “Cậu muốn cà phê hay nước cam?”
- Susan: “1 trong 2, cảm ơn”. “Please” được dùng ở cuối câu để thể hiện tính lịch sự
8: A
Dịch: Peter: “Chào David, bạn có thể nói chuyện một lúc vào hôm nay không?”
- David: “Tôi rất muốn, nhưng tôi có một lịch trình khá kín ngày hôm nay.”
9: Đáp án là D
Dịch: Khách hàng: “Tôi có thể thử cái quần này được không?” Cô bán hàng: “Chắc chắn rồi, phòng thử
đồ ở đằng kia.”
10: Đáp án là A
Dịch: Hoa: “Sao cậu không tham gia vào hoạt động của chúng ta?
Cậu có thể giúp tớ với đống đồ trang trí này chứ?”
- Hai: “Được, chắc chắn là tớ có thể.”
11: C
Dịch: Anna: “Tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé!” – Jane: “Ý kiến hay đấy.”
12: B
Annie: “Bạn có phiền không nếu như tôi xem bài của bạn?
– Tom: “Ừm, thực tình thì tôi không muốn bạn làm vậy!”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×