Tải bản đầy đủ

Chuyển động ném ngangKIỂM TRA BÀI CŨ

Câu 1
Câu 1
: Phương trình đường đi của
: Phương trình đường đi của
chuyển động thẳng bi
chuyển động thẳng bi
ến đổi
ến đổi
đều là :
đều là :


2
1
/ s =
2
o

a at v t− +
- / s = b v.t
2
o
c - / s = at s+
o
d - / s = at + s

Câu 2
Câu 2
: Một vật được ném theo phương
: Một vật được ném theo phương
ngang trong không khí (bỏ qua sức cản
ngang trong không khí (bỏ qua sức cản
không khí). Khi rời khỏi tay ném, lực tác
không khí). Khi rời khỏi tay ném, lực tác
dụng vào vật là :
dụng vào vật là :A - / Lực ném
A - / Lực némB -/ Trọng lực và lực cản của
B -/ Trọng lực và lực cản của
không khí
không khíC -/ Lực ném và trọng lực
C -/ Lực ném và trọng lựcD -/ Trọng lực
D -/ Trọng lực


PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ.
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ.
CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT BỊ
NÉM NGANG
NÉM NGANG
BÀI MỚI

Dàn bài :
I. Phương pháp tọa độ
II. Khảo sát chuyển động của vật bị ném
ngang
III. Thí nghiệm kiểm chứng
PHƯƠNG PHÁP
PHƯƠNG PHÁP
TOẠ ĐỘ.
TOẠ ĐỘ.
CHUYỂN ĐỘNG
CỦA VẬT BỊ
NÉM NGANG
NÉM NGANG

I.
I.


Phương pháp toạ độ
Phương pháp toạ độ
:
:


Dùng đ kh o sát nh ng chuy n đ ng ể ả ữ ể ộ
Dùng đ kh o sát nh ng chuy n đ ng ể ả ữ ể ộ
ph c t p có qu đ o là nh ng đ ng cong. ứ ạ ỹ ạ ữ ườ
ph c t p có qu đ o là nh ng đ ng cong. ứ ạ ỹ ạ ữ ườ
N i dung c a ph ng pháp t a đ g m ộ ủ ươ ọ ộ ồ
N i dung c a ph ng pháp t a đ g m ộ ủ ươ ọ ộ ồ
các b c :ướ
các b c :ướ
*
*
a).
a).
Ch n h tr c to đ (th ng là h tr c ọ ệ ụ ạ ộ ườ ệ ụ
Ch n h tr c to đ (th ng là h tr c ọ ệ ụ ạ ộ ườ ệ ụ
to đ ê-các) và phân tích chuy n đ ng ạ ộ Đ ể ộ
to đ ê-các) và phân tích chuy n đ ng ạ ộ Đ ể ộ
ph c t p thành các chuy n đ ng thành ứ ạ ể ộ
ph c t p thành các chuy n đ ng thành ứ ạ ể ộ
ph n đ n gi n h n trên các tr c t a đ , ầ ơ ả ơ ụ ọ ộ
ph n đ n gi n h n trên các tr c t a đ , ầ ơ ả ơ ụ ọ ộ
ngh a là chi u ch t đi m ĩ ế ấ ể
ngh a là chi u ch t đi m ĩ ế ấ ể
M
M
xu ng hai tr c ố ụ
xu ng hai tr c ố ụ
Ox và Oy đ có các hình chi u ể ế
Ox và Oy đ có các hình chi u ể ế
M
M
x
x
M
M
y
y


.
.
*
*
b).
b).
Kh o sát riêng l các chuy n đ ng c a ả ẻ ể ộ ủ
Kh o sát riêng l các chuy n đ ng c a ả ẻ ể ộ ủ
M
M
x
x


M
M
y
y
*
*
c).
c).
Ph i h p các l i gi i riêng r thành l i gi i ố ợ ờ ả ẽ ờ ả
Ph i h p các l i gi i riêng r thành l i gi i ố ợ ờ ả ẽ ờ ả
đ y đ cho chuy n đ ng th c.ầ ủ ể ộ ự
đ y đ cho chuy n đ ng th c.ầ ủ ể ộ ựII.
II.
Khảo sát chuyển động của vật bị ném
Khảo sát chuyển động của vật bị ném
ngang
ngang
:
:


II.
II.
Chuyển động của vật bị ném ngang
Chuyển động của vật bị ném ngang
:
:
Khảo sát chuyển động của 1 vật M
Khảo sát chuyển động của 1 vật M
bị ném theo phương ngang với vận tốc
bị ném theo phương ngang với vận tốc
v
v
o
o
=20m/s
=20m/s
từ một điểm O có độ cao
từ một điểm O có độ cao
h=45m
h=45m
so với mặt đất (bỏ qua sức cản
so với mặt đất (bỏ qua sức cản
của không khí). Lấy
của không khí). Lấy
g=10m/s
g=10m/s
2
2x
x


M
M
x
x


M
M
y
y
M
M


y
y
uur
o
v
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////
h
x
max
O

II.
II.
Chuyển động của vật bị ném ngang
Chuyển động của vật bị ném ngang
:
:
Khảo sát chuyển động của 1 vật M bị
Khảo sát chuyển động của 1 vật M bị
ném theo phương ngang với vận tốc
ném theo phương ngang với vận tốc
v
v
o
o
=20m/s
=20m/s
từ một điểm O có độ cao
từ một điểm O có độ cao
h=45m
h=45m


so với mặt đất (bỏ qua sức cản của không
so với mặt đất (bỏ qua sức cản của không
khí). Lấy
khí). Lấy
g=10m/s
g=10m/s
2
2
a). - Chọn hệ trục Oxy : Ox hướng phải ;
a). - Chọn hệ trục Oxy : Ox hướng phải ;


Oy hướng xuống
Oy hướng xuống


- Gốc thời gian là lúc bắt đầu ném
- Gốc thời gian là lúc bắt đầu ném


- Chuyển động của M được phân tích thành :
- Chuyển động của M được phân tích thành :
chuyển động của M
chuyển động của M
x
x
theo Ox và chuyển
theo Ox và chuyển
động của M
động của M
y
y
theo Oy
theo Oyb). Khảo sát riêng rẽ
b). Khảo sát riêng rẽ


chuyển động của
chuyển động của
M
M
x
x
và M
và M
y
y

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×