Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI

TRƯỜNG THPT MINH KHAI
TỔ HOÁ HỌC
(Đề thi có 05 trang)
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013
Môn thi: Hoá học
Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)









 !"#! $%& '( $ ($))*
$+,) %))-)#.#/#),0+10),00'&+0
$$$2 +
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1:.&3445678.&3445/9:5;4<=>=,?&.9<.&
3445@78.&3445/9:5;A8=>=,?&=&.&34456

78.&3445@=&4<BCD&EC;,F4456@/(G(:H(8
A. !

"
$
!'("

'((
$
 B. !'("

'((
$
(
C. '((
$
!'("

!" D. ('((
$
!'("


Câu 2:2FI.8.9J;(89K&L
A. AJ4>54C4F4&.;M9N.4<B,78O,
B. !P&&.;M4<4Q&R=R.S44Q&TS&.;RFU4
C. V,&54C4F4&.;MRB,W&RO,
D. !&.;R%4</.S44.=X$<TY'
Câu 3:VIZ4.&34-"

+ %4G9IBCD&7[9>7\++T(.&34*%"

+%,&


"

:(8
A. $++T( B. )+T( C. ++T( D. ++T(
Câu 4:4JW&FU4. !


$
]=^

!

]=^_$

]=^*`&a9S4>aXb=R4>
cHB7\9,&CT!dEe8.9J;(89K&L
A. *`&a9S4>a4JW&4.;I344N..d
B. 2CD&.d(8BCD&Ca
C. *`&f&9S4>!
$
4JW&4.;I344N.&34
D. *`&FB.54>a4JW&4.;I344N..d
Câu 5:gR &T?,&=&=Z.9:H4)$ &TcHB6&fT?784F4E?h
6W& ++T(.&34!"
$
T(i(,+0(Z!"]j9=4CBkT=M.;54>!
_)
^lF
,34>(8
A.  B. ) C.   D. $
Câu 6:4F44mB45.
]^*Z(

78=Z"

 ]^*Z78=Z"


]4^*Z

78.&342]!"
$
^

 ]^.78.&34(
]^*Z(

78.&34!"
R4mB45EC;,BCD&FU4ja9S:n&(8
A. $ B.  C.  D. 
Câu 7:*M88+$T(-"W&(:H&S'(7[9>,&9N.=a=&4<=&=Z.9:H4
45,?6V8S(:H&6F4o&7[7\.&344DT((lF,34>(8
A. +# B. + C.   D. )
Câu 8:V&U4>HB454<4&D4

!pq

r

p]!

^p""(8
A. ( B. (; C. E&(.T4 D. &(;E
Câu 9:s.&344F445.4<4Q&f&9ST(i(Z&(;E]^(;] ^78EE(4]$^lF,3B
4>4F4.&34,`&GDt(8
A. ]^] ^]$^ B. ]$^] ^]^ C. ] ^]$^]^ D. ]$^]^] ^
Câu 10:*T(A7[F4o&7\.&34(7[F4o&7\.&34!"j9N.=a:n&(8
A. '( B. . C. %& D. -
Câu 11:O9fBCD&2,B
_(
→
6

_!"
→

@

_."
→

/V&U4>/(8
A. E B. 94,;(4 C. 4((;(4 D. B,Bu u(
Câu 12:cHB6&fT!!

"78"h)$&TcHB678:\4.9:H4+)#
(Z

]9=4^78.&34=NT@,&9<4< 0&T!"5Bo (Z=Z"

]9=4^78.&
34@.9:H4T&T=>lF,34>T(8
 V,&i)u%v9N$
Mã đN 132
A. #+ B. ) C.   D. 0
Câu 13:v;4F445.."-
$
"

-"
$
-]"^
$
R45,&v;F4o&7\

"

9m4
<&:khôngA=Z"

(8
A. $ B.  C.  D. 
Câu 14:cHB6&fT9O4D4(89f&BJ4>.g.&<&T&T67\$++T(.&
34!"%=K44F4BCD&.9:H4.&34@78]Tp0^&TcHBO&fT
99O4D49f&9w&=B4<b=RO7\

(8 # 4A.&34@.9:H4]T
p^&T45,?&D44>(8
A. ""]
$
^

78""
$

B. ""
$
78
$
""


C. 
$
""
$
78
$
""]
$
^


D. 


)
""

78
$
""
$

Câu 15:cHB6&fT"
$
""""
$
78
$
]"^""gR4F;886
4Gx(Z"

]9=4^5BoCBkT4F;78TS(:H&::\47,&.9:H4)+&T=>
lF,34>x(8
A. 0+ B. 0 C. #0 D.  
Câu 16: 4F4B(T.2(]7;(4(,.^.yB(E&(z(t7(4O74O
,4..O(u##V,&9<RB(T9:H49N.4W&BCD&,Q&HB(8
A.  B. ) C. # D. 
Câu 17:4F4BFI..
]^ F4=T(A=NT9N.R,&:\4
]^ F4=T(A%&-*78'(4b9N.49:H4W&B:O&BFB9aBJ<&4C;
]4^ F4=T(A%&*78-9N.=M9:H4'&
_
,&.&348'&
]^ *4%&78.&34-(
$
:.9:H4=T(A-
RBFI.9K&(8
A. $ B.  C.  D. 
Câu 18:2G,`T=R(:H&4>&.;R1,&E454><(8 )${!&.;R1(8
A. (:..| B. (4 C. O D. 44
Câu 19:*445e6BCD&7\.&34,TXT(6BCD&R97\T(,

gR
4F;88T(6.9:H4T(

"78x(Z"

]9=4^I.D4(a&Px7\(8
A. x ]_$^ B. x ]p^ C. x ]_#^ D. x ]_^
Câu 20:v;4F445.u uE4,;(4B,B(4((;(4 uT;(Eu$uE(4Eu
u9,R45,&v;4<9f&BJXU4(8
A. # B.  C.  D. )
Câu 21:T&T!78#+T(.&34&fT-

]"

^
$
+ )%78'(

]"

^
$
+ )%.=4F4
BCD&=K4(U4=>,f.&9=R(:H&=&9}.9:H4$&T45,?lF,3(\
54>T(8
A.  + B. +$) C. $ D. )+
Câu 22:ET(]"^

78.&344D;T(*"
$
]E~;~ E^.==K44F4BCD&
.9:H4=>V78.&34/4A/9:H4T&T45,?%R•.a&PTE;(8
A. T#+];uE^ B. T0 ;u #E C. T0 ;u$E D. T$;u #E
Câu 23:!aBJ4F4T.R.!

!"

!"
$
"
$
*%"

!!"
$
.]!"
$
^

RBCD&
aBJ.S4(ABCD&EFu=M(8
A. ) B. $ C. # D. 
Câu 24:9,4464<4&D4BJM
#

+
6F4o&7\.&34'&!"
$
,&.&34!
u
$
A=>78&*9,F886.9:H4  u9T;(.6(8
A.  u9T;(.u$u B. $$u9T;(.uu
C.  u9T;(.u u D. $$u9T;(Buu
Câu 25:4F4BFI..7NB(]
#

)
"^
]^ 2(7[F4o&7\.&34!"7[F4o&9:H47\!
]^ 2(9:H4,&.&34*"
]4^ !a9S<&4C;4>B((\Oa9S<&4C;4>4(;(4
]^ 2(BCD&9:H47\.&34*"
$
A,"


 V,& i)u%v9N$
]^ 2((8TS4(OT
RBFI.9K&(8
A.  B.  C. ) D. $
Câu 26:gR4F;88TSE44E;(4TA4j.9:H4RT("

uRT(

"RT(
ER<Tp""4<,&TSBJME(8
A. $ B.  C.  D. 
Câu 27:4F4v;45;(E(.u$u97;(E;(4,;(R45,&v;(8T
AT8..&34,T(8
A. $ B. ) C.  D. 
Câu 28:cHB6&fTTSEP.4O78TS]9N.TA4j9O4D4^6F4o&7[9>7\
+T(.&34*"%.9:H4TST.R78TS4(g.8S(:H&4(,7\

"

9m4
.9:H4++)T(TS=!.9R4F;886,f5Bo8SCBkT78.&34
]"^

:X=R(:H&X`&#0 &T]a..54F4BCD&9N.++{^&D44>45
P.4O,&6(8
A. ""78""


)
 B. 
$
""78
$
""


)

C. 


)
""78


)
""
$


 D. ""78""
$Câu 29:'Td4TS64<4&D4
E

;
!gR4F;8800)&T6.9:H4#0(Z=Z!

]9=4^R4&D445.A4>6€TvZ45,(8
A.  B.  C. $ D. )
Câu 30:2CD&8,&4F4BCD&.BJM"

khôngIaZ=MZEFL
A. "

_ 



$_ 

"
B. )"

_ *%"

_ 

"

*

"

_ %"

_ 

"


C. $"

_ ]"^



"
$
_]"
$
^

_

"
D. "

_(



"

(


Câu 31:h-
$
"

,&(:H&:.&34

"

(v&.9:H4.&346s.&346F4
o&9:H47\.45,&v;.!",

'&!"
$
*%"

%&"

%&]!"
$
^

'(

L
A. # B. 0 C.  D. )
Câu 32:cHB&fT++T(/78++$T(-78.&344D+T(."

9BCD&
88.9:H4.&3467845,?@8S6BCD&7\TS(:H&:.&34
]"^

9I=>.9:H4,&=&=Z\=R(:H&=&9}4J9:H4T&TlF,34>T(8
A.  + B. 0 C. $+  D. )
Câu 33:6(8TS9TA4j4<R&.;M,&BJM€OT(6F4o&7\
(:H&:.&34'&!"
$
,&!
$
.9:H4 T('&Tm=F4T(6BCD&R9 T(


2JM=R4>6(8
A. ) B.  C.   D. )#
Câu 34:cHB6&fT."-"78-
$
"

s•=Z":•.)#&TcHB6.&<&gT
8S(:H&"

A,45Bo78.&34]"^

.9:H4)&T=>78.&34@
g.<&@(A.T$&T=>)#&TcHB6BCD&7[9>7\.&34

"

(v&.9:H4.&344DT&TT.R4F4BCD&EC;,88lF,34>T(8
A.  0 B.  + C. #0# D. +#
Câu 35:6(.(‚O,,9:H49N.4[E,478E(.(‚O]a..5BCD&+{ZE
,4^gI4<0)=(&TE(.(‚O,,4G.&344DT=(&TE,4lF,34>T(8
A. +)+ B. 0) C. ) D. )+
Câu 36:cHB6&fTTS9TSE44E;(478TS],&9<E78(89f&BJ
4>.^gR4F;88+ T(64G+# )T("

.9:H4+) )T("

78+) )T(:\4
!.9T8S(:H&9,&64BCD&887\TS(:H&:.&34'&!"
$
,&
!
$
X=R(:H&'&A,(8
A. #0&T B. #&T C. # &T D. $ &T
Câu 37:hTScHB&fT'(78-78.&34(7[9>.9:H40#(Z=Z]9=4^78.&
346[[.&34!"%78.&346=(:H&=>.9:H44t49AXx(Z
lF,34>x(8
A. +0 B. + C. +# D. +
 V,&$i)u%v9N$
Câu 38:!dEe8.9J;9K&L
A. ƒ9N.=a:n&BB9€F4o&7\"

ACBkT2

"
)

B. F4T.R
$
]2"

^

782"

9N.,&:\4
C. V,&4&&aBBB9:H49N.4[
$
2

"

78
D. V8BG4Z4>•.m&B(8$
$
]2"

^

-


Câu 39:Vt4a4F4Z&aT.
]^ [[9:.&34!"(v&78.&34&fT.(

78'((
$

]^ [[9:.&34]"^

78.&34'(

]"

^
$

]4^ [[9:.&34(78.&34!q'(]"^

r];!'("

^
]^ o4=Z

78.&34.(


]^ o4[[9:=Z"

78.&34]"^


]z^ .&34(

78.&34!"


RZ&aT.9:H4=>.=4F4Z&aT=K4(8
A.  B. $ C.  D. 
Câu 40:%SBB6TA4j=.yBJ884b.9:H4&(;E*9R4F;+T(6.
9:H4 #&T:\4R&.;ME4<,&BJM6(8
A. ) B.  C. $ D. 
PHẦN RIÊNG
A. Chương trình chuẩn (từ câu 41 đến câu 50)
Câu 41:s•(.f&=Z":9•. &TcHB."78-

"
$
.&<&9BCD&EC;,8
8.9:H4#&T45,?2G,`T=R(:H&."4<,&cHB9G.(8
A. ###{ B. $$$${ C. )) 0{ D. ) {
Câu 42:gaBJ7\4F49a4t4,O.&34cHB&fT+ T(."

78+ T((,&n
& +++&J;7\h&9a4<4:n&9S(8#)']a..54>•.F,X9aBJ(8++{^*R
(:H&.F,j478IZ4=Z]9=4^F,j(8
A. $ &T78+0(Z B. 0+&T78+# (Z
C. #&T78 (Z D. #&T78 +(Z
Câu 43:V,&B:O&,XBCD&4<O9f*%"

_(

%(

_(

_*(_

"R
BJM(9<&7,h45=MW&(G}&RBJM(T&BCD&lF,34>(8
A. i0 B. )i0 C. i0 D. $i0
Câu 44:+T("

F4o&7\&T=T(A%]F,3=&9}^.9:H445,?6
h8S6W&.&34(:.9:H4$(Z

]9=4^*T(A%(8
A. %& B.  C. - D. '(
Câu 45:v;4F445‚,B,B(7;(E(.R45,&v;4<=C
`&T&BCD&4S&

j9N.=aZ4HB(8
A. ) B.  C.  D. $
Câu 46:HB4564D4F4&.;R"78!4<BJM=R(80*9R4F;T(6.
9:H4$T("

+)T(!

78(:H&O:\46(8HB45F4o&9:H47\:\4,T&
D445.A4>6(8
A. 

!p

p"" B. 

p""!


C. 

!pp"" D. 

]!

^p""
Câu 47: #&THB45OT64<4&D4


#
"
$
F4o&7\0++T(.&34!"%
.9:H4.&34@gI,.&h8S@4G++T(.&34

"

%.9:H4.&34/
*R(:H&45,?=.9:H4=44A.&34/(8
A. #  &T B. $&T C. )0#&T D. )#&T
Câu 48:V54C4F445,&v;8.9J;9N.4<BCD&,F&A4L
A. %(T;(zT&(.4‚O B. 44,‚O9zT4T;(zT
C. 'EzT4T;(zT‚9 D. 'E(T(T‚O
Câu 49:v;4F445!"!!"
$
]!

^

"

'&!"
$
],&.&34!
$
^R45,&
v;BCD&9:H47\.&34EzT4(8
A. ) B.  C.  D. $
Câu 50:2FI.8.9J;(89K&L
A. !t7(4]22-^4D<Tp!u"u,&BJM
 V,&i)u%v9N$
B. 2(T(8P&45,?4<a9S<&4C;EF493
C. VO(B78O(u##9:H49N.4W&BCD&,Q&&:&
D. H&78HOWT9N.4<4.&&.f&R4[E(.(‚O
B. Chương trình Nâng cao (từ câu 51 đến câu 60)
Câu 51:sv;4F4459:H4?BEB4N.`&G(t4E(8
A. 
$


""
$
"""" B. ""
$
""
$


""
C. 
$


""""
$
"" D. 
$
""
$


""""
Câu 52:mB.&348.9J;9N.4<B€OL
A. s.&34!"78.&34!

"
$
 B. s.&34!
$
78.&34!

(
C. s.&34!

"

78.&34!"

 D. s.&34'((
$
78.&34!"


Câu 53:)) &TcHB6&fT-
$
"

78-

"
$
78 ++T(.&34

"

)%.9:H4.&
34@!€[[.&34*%"

+%78.&34@9=?9G.E.5aT8.f&X +
T(2G,`T=R(:H&-
$
"

,&6(8
A. 00{ B.  +${ C. ){ D. +{
Câu 54:R9f&BJ45.A4<4Q&4&D4BJM
$

)
,
$
(8
A. ) B.  C. $ D. #
Câu 55:'4(d4TA4j64<4&D4BJM
)

+
"V[6&:nt4aO9fF.
6

_,
→

)

+
",

_!"
→

)


"
$
]45@^sv;4F4459N.4<IF4o&9:H47\@(8
A. !.]"^

78


)
"]EK4F4

"

9m4

^
B. !

"!"
$
78
$
"]EK4F4

"

9m4

^
C. !!"78
$
""]EK4F4

"

9m4

^
D. !"
$
!"78.]"^


Câu 56:gaBJ)++T(.&34cHB."

T(i(78!(T(i(7\9a4t4,OT8&&`
ERB4:n&9Sh&9a=&9})',&n&#)BK]a..5•.F,X9aBJ(8++{
:\4;O=&9F&=I^.9:H4.&344<=R(:H&&CT7\9G.(8)&TlF,3
4>(8
A. +  B. +) C. +$ D. +
Câu 57:s.&34@&fT
$
""+%78(+++)%j )

*

4>
$
""(8)+
u)

lF,3B4>.&34@j )

(8
A. $+ B. $$ C.  D.  
Câu 58:V84F4Z&aT
]^ A4=T(A78.&34?]YYY^,
]^ .&34A4,78.&34?]YYY^,
]4^ ?=T(A78.&34?]YYY^4(,.
]^ .&34A4,78.&34?]YY^,
]^ 9f&=T(A78.&34?]YYY^,

_

'&
'&

_+0+x
_

-
-

u+x
_

.
.

_+$x
$_


-
-

+
_+x
RZ&aTEC;,BCD&(8
A.  B. $ C.  D. )
Câu 59:R9,44(8TT5T8..&34,T78R9,44(8TT5T8..&34*%"

j
9N.=a:n&4<4Q&4&D4BJM


0
(G(:H(8
A. $78$ B. #78 C. 78$ D. )78
Câu 60:*.yBJ88+T(BB6TA4j]Aj4F4

uTE4<TS<Tp!

78
TS<Tp""^W&.&34!"]: ){7\(:H&4GBCD&^4A.&34.9:H4
cHB,?4<=R(:H&N.O=R(:H&6(80 &TR(=BB,&TSBJM6(8
A. + B. # C.  D. )
uuuuuuuuuuu†Vuuuuuuuuuu
 V,&)i)u%v9N$

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×