Tải bản đầy đủ

ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI TỔ HOÁ HỌC

TRƯỜNG THPT MINH KHAI
TỔ HOÁ HỌC
ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013
Môn thi: Hoá học
Câu 132 209 357 485 Câu 132 209 357 485
1
D D D D
31
B D B B
2
D B C C
32
D A B C
3
B C C C
33
D D C B
4
A C D A
34
D C A A

5
A A C D
35
A D A B
6
A A A D
36
C A B B
7
C B A C
37
A D B B
8
B D D C
38
D B A A
9
D D B B
39
A C D C
10
A D C A
40
A D D A
11
A B C D
41
B A A D
12
C C B A
42
C B C B
13
B C D A
43
B A C D
14
B C A D
44
D D A D


15
D B A B
45
A A C D
16
B A B A
46
B C B B
17
C B A A
47
C C A C
18
C B B C
48
C B C A
19
C D A D
49
B A A A
20
C A B D
50
C C A A
21
C D C D
51
A D B A
22
B B C A
52
D D C B
23
D C D C
53
B B C C
24
B C B D
54
A B B B
25
D C D C
55
A B D B
26
C A D A
56
A A B D
27
C C D C
57
D A D D
28
B A D C
58
B A D B
29
A C A C
59
D B D C
30
C B C B
60
D D B B

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×