Tải bản đầy đủ

Quyết định thành lập ban chỉ đạo các cuộc vận động

Phòng GD Trạm Tấu Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trờng THCS Tô Hiệu Độc lập Tự do- Hạnh phúc
*************
Quyết định thành lập ban chỉ đạo
Thực hiện phong trào thi đua
Xây dựng trờng học thân thiện ,học sinh tích cực
...................................................
Thực hiện Chỉ thị số 47/2008/CT-BGD ĐT ngày 13/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thờng
xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008-2009.
Thực hiện Chỉ thị số 40/2008/BGD ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc phát động phong trào thi đua Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích
cực trong các trờng phổ thông giai đoạn 2008-2013.
Thực hiện quy định "Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực" ban hành
theo Quyết định số 38/ Kh- SGD&ĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái.
Thực hiện công văn số 240 /KH/ PGD&ĐT ngày 01/102008 của Phòng GD&ĐT
Trạm Tấu v/v kế hoạch triển khai phong trào thi đua xây dựng "Trờng học thân thiện,
học sinh tích cực" trong trờng phổ thông năm học 2008- 2009 và giai đoạn 2008-
2013.
Hiệu trởng trờng THCS Tô Hiệu huyện Trạm Tấu
Quyết định

Điều I: Thành lập ban chỉ đạo phong trào thi đua Xây dựng trờng học thân thiện học
sinh tích cực năm học 2008 -2009 và giai đoạn 2008- 2013 gồm những ông bà có tên
sau đây:
( Có danh sách kèm theo)
Điều II : Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên ban chỉ đạo do trởng ban phân công

Điều II. Các ông (Bà) có tên trong điều I chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Hiệu trởng
Trờng THCS Tô Hiệu
Nguyễn Thị Bắc
Phòng GD&ĐT Trạm Tấu
Trờng THCS Tô Hiệu
.......................
Danh sách ban chỉ đạo phong trào
Xây dựng trờng học thân thiện ,học sinh tích cực
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ đợc phân công
1
Nguyễn Thị Bắc Hiệu Trởng Trởng ban
2
Nguyễn Ngọc Sơn P.Hiệu trởng Phó ban
3
Nguyễn Thị Thảo CT công đoàn Phó ban
4
Nguyễn Thị Luyến GVCN Th kí
5
Bùi Thị Hoa BT. Chi đoàn Uỷ viên
6
Lại Thị Hằng Tổng phụ trách Uỷ viên
7
Trần Việt Dũng GV Uỷ viên

Ngày 5 tháng 10 năm 2008
Hiệu trởng-Trởng ban
Th ký
Nguyễn Thị Luyến Nguyễn Thị Bắc
Phân công nhiệm vụ cho thành viên BCĐ phong trào
Xây dựng trờng học thân thiện ,học sinh tích cực
TT Họ và tên Chức vụ Phân công nhiệm vụ
1
Nguyễn Thị Bắc Hiệu trởng


Trởng ban
Phụ trách chung- Chịu trách nhiệm tr-
ớc phòng GD về toàn bộ công tác chỉ
đạo , tổ chức triển khai
- Xây dựng kế hoạch thực hiện trong
từng giai đoạn
P. Hiệu trởng -Tham mu cho trởng ban trong việc
2
Nguyễn Ngọc Sơn Phó ban xây dựng nội dung chơng trình kế
hoạch và triển khai thực hiện
- Chịu trách nhiệm trớc trởng ban về
nhiệm vụ đợc phân công
- Theo dõi và trực tiếp chỉ đạo ND
phong trào thi đua
-điều hành mọi hoạt động khi đợc tr-
3
Nguyễn Thị Thảo Phó ban
4
Nguyễn Thị Luyến GV- Th ký
-Giúp trởng ban trong việc xây dựng
chơng trình , tham mu , đề xuất các
giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực
hiện PT
- Giúp BCĐ xây dựng văn bản , triển
khai ,tổng hợp thông tin , xây dựng
báo cáo theo yêu cầu
- Ghi chép nội dung các cuộc họp
- Thực hiện các nhiệm vụ do trởng
ban yêu cầu
5
Bùi Thị Hoa

Bí th CĐ -Uỷ viên
- Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với
đối tợng học sinh, giúp các em tự tin
trong học tập.
6
Lại Thị Hằng Tổng PT - Uỷ viên
- Xây dựng môi trờng xanh- sạch -
đẹp
- Tổ chức các hoạt động tập thể
7
Trần Việt Dũng GV - Uỷ viên Rèn kỹ năng sống cho học sinh
Trởng ban

Nguyễn Thị Bắc
Phòng GD&ĐT Trạm Tấu Cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt Nam ã
Trờng THCS Tô Hiệu Độc lập Tự do Hạnh phúc
............. Trạm Tấu ngày 05 tháng 10 năm 2008
Quyết định thành lập ban chỉ đạo
Thực hiện các cuộc vận động
Năm học : 2008- 2009
...................................................
Thực hiện Chỉ thị số 47/2008/CT-BGD ĐT ngày 13/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thờng
xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008-2009.
Thực hiện Công văn số 250/CV/CĐN của công đoàn ngành giáo dục V/V :Tiếp tục
đẩy mạnh cuộc vận động : Mỗi thầy cô giáo là tấm gơng tự học và sáng tạo
Công văn số /KH/PGD của phòng GD&ĐT Trạm Tấu V/V : Tiếp tục đẩy mạnh
cuộc vận động :Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận
động Hai không Năm học 2008- 2009
Hiệu trởng trờng THCS Tô Hiệu huyện Trạm Tấu
Quyết định
Điều I: Thành lập ban chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động năm học 2008- 2009 gồm
những ông ( Bà )có tên sau đây :
( Có danh sách kèm theo)
Điều II: Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do trởng ban phân công
Điều III. Các ông (Bà) có tên trong điều I chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Hiệu trởng

Nguyễn Thị Bắc
Phòng GD&ĐT Trạm Tấu
Trờng THCS Tô Hiệu
.......................
Danh sách ban chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động năm
học 2008- 2009

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ đợc phân công
1
Nguyễn Thị Bắc Hiệu Trởng Trởng ban
2
Nguyễn Ngọc Sơn P.Hiệu trởng Phó ban
3
Nguyễn Thị Thảo CT công đoàn Phó ban
4
Bùi Thị Hoa BT. Chi đoàn Uỷ viên
5
Lại Thị Hằng Tổng phụ trách Uỷ viên
6
Nguyễn Thị Luyến GVCN Th ký
7
Phạm Ngọc Minh GVCN Uỷ viên

Ngày 5 tháng 10 năm 2008
Trởng ban
Th ký
Nguyễn Thị Luyến Nguyễn Thị Bắc
Phòng GD&ĐT Trạm Tấu
Trờng THCS Tô Hiệu
.......................
Danh sách ban chỉ đạo
thực hiện luật phòng chống tham nhũng năm 2009

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ đợc phân công
1
Nguyễn Thị Bắc Hiệu Trởng Trởng ban
2
Nguyễn Ngọc Sơn P.Hiệu trởng Phó ban
3
Nguyễn Thị Thảo CT công đoàn Phó ban
4
Bùi Thị Hoa BT. Chi đoàn Uỷ viên
5
Lại Thị Hằng Tổng phụ trách Uỷ viên
6
Nguyễn Thị Luyến TT nữ công Th ký
7
Đoàn Thị Hải GV dạy giỏi Uỷ viên

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×