Tải bản đầy đủ

Hồ sơ đề xuất thủy điện Khe Bố- Chương b2 : trang thiết bị cho cổng xả cát

LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC
CH

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

NG B2

TRANG THI T B CHO C NG X CÁT
CL C
B2.1.

T NG QUAN .................................................................................

2


B2.2.

THI T K .................................................................................

3

B2.2.1. Các thông s chung.....................................................................

3

B2.2.2. T i tr ng tính toán.......................................................................

3

B2.2.3. V t li u.......................................................................................

4

C A VAN X CÁT.................................................................

6

B2.3.1. T ng quan...................................................................................

6

B2.3.2. Các thông s k thu t..................................................................

6

B2.3.3. Các thông s

m b o:.................................................................

7

B2.3.4. Ph m vi cung c p ........................................................................

8


B2.3.5. Mô t thi t b ...............................................................................

8

B2.3

B2.4. C A VAN CH N N

C:..................................................................

15

B2.4.1. Khái quát:....................................................................................

15

B2.4.2. Các thông s k thu t:................................................................

15

B2.4.3. Các thông s

m b o:.................................................................

16

B2.4.4. Ph m vi cung c p:........................................................................

16

B2.4.5. Mô t thi t b :..............................................................................

16

B2.5. THI T B KHÁC:...............................................................................

18

B2.6. CÁP

N:...........................................................................................

19

B2.7. B O V CH NG HAN R VÀ S N:...............................................

19

B2.8. D

19

PHÒNG:........................................................................................

B2.9. THI T B VÀ D NG C B O D

NG:........................................

20

NGHI M VÀ V N HÀNH TH :............................................

20

B2.10.1.Th nghi m t i Nhà máy ch t o.................................................

20

B2.10.2 Th nghi m t i Công tr

21

B2.10. TH

CH
NG B2
TRANG THI T B CHO C NG X CÁT

ng.......................................................

1/22


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC
CH

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

NG B2

TRANG THI T B CHO C NG X CÁT
B2.1.

T NG QUAN
Ch ng này quy nh các yêu c u k thu t chi ti t
cho c ng x cát c a nhà máy thu
n.

i v i các trang thi t b

ng x cát
c b trí trong than p dâng, n m gi a h ng m c công trình
a l y n c và p tràn nh
c ch ra trong B n v .
Nhi m v chính c a c ng x cát là x cát và phù xa b i l ng t i lòng h và
khu v c tr c c a l y n c c a Nhà máy thu
n. Trong th i gian xây
ng, c ng x cát
c s d ng làm c ng d n dòng thi công.
ng x cát
c chia thành hai khoang b ng tr pin bêtông gi a. T i m i
khoang x cát s trang b hai c a van ph ng bãnh xe (1 phía th ng l u và 1
phía h l u). C a van h l u s óng vai trò là c a v n hành, trong khi c a
van th ng l u s óng vai trò là c a s a ch a cho c a h l u. Các c a này s
c v n hành óng m b ng máy nâng thu l c.
Trong ch
v n hành th ng xuyên,
x cát và b i l ng cho h ch a, các
máy nâng thu l c s
c l p t t i v trí v n hành cho hai c a van h l u.
Khi s a ch a c a van h l u, máy nâng (c a khoang x cát t ng ng) s
c tháo ra và l p t t i v trí v n hành c a van th ng l u.
Ngoài ra,
x cát cho khu v c th ng l u các c a l y n c, t i c a c ng x
c a nh n n c (theo chi u vuông góc v i dòng ch y) s l p t m t c a
van ch n n c ph ng bánh xe, óng m b ng móc nâng ph c a c u tr c chân
dê ch y trên m t p. C u tr c chân dê s
c cung c p theo gói th u s 20.
Các ngu n
n t dung ngu n xoay chi u 230/400V-50Hz và ngu n m t
chi u 220V. Ch s d ng ngu n m t chi u cho h th ng u khi n c a van.
Các t phân ph i ngu n n, t
u khi n nhóm cho Thi t b
c cung c p
theo gói th u khác và l p t t i nhà máy.Tuy nhiên, Nhà th u ph i cung c p
t c các lo i cáp l c và cáp
u khi n c n thi t c ng nh các t phân ph i
n
u n i các Thi t b do mình cung c p t i các t này
Tham kh o theo m c A1.7-Ch
th u.

ng A1-Ph n 11 v giao di n gi a các gói

Thi t b cung c p ph i tuân theo ph n 11 (Các
u ki n k thu t chung) n u
các c m k thu t không
c c p n trong Ch ng này.
trí và b trí chung các thi t b t i c a nh n n

c

c th hi n trên các b n

.

CH
NG B2
TRANG THI T B CHO C NG X CÁT

2/22


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC
B2.2.

THI T K

B2.2.1.

Các thông s chung

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

Các thông s chung c a công trình s d ng cho các tính toán
i ây:
-

Cao trình

-

M cn

c dâng bình th

-

M cn

c ch t h ch a

: 63,00 m

-

M cn

c l thi t k

: 65,17 m

-

M cn

c l ki m tra h ch a

: 67,86 m

B2.2.2.

nh

p

c trình bày

:70,00 m
ng h ch a

: 65,00 m

T i tr ng tính toán

Tính toán t i tr ng cho các k t c u thu l c tuân theo các yêu c u quy
trong m c A3.12 – Ch ng 3.

nh

Ngoài ra, Nhà th u cân nh c t t c các y u t liên quan có nh h ng t i các
tính toán và thi t k , ví d nh : áp l c n c, n c d nh do song, gió, ng
t, các ng su t nhi t, các quy trình l p t và
bê tong, các l c v n hành
và quy trình b o d ng.
Các c a van c ng x cát c ng nh các thi t b nâng
c thi t k sao cho nó
m b o m i ch c n ng v n hành t i b t k m c n c nào; trong b t k
u
ki n làm vi c: bình th ng, b t th ng, và n ng n nh t, và d dàng v n hành,
o d ng và s a ch a. Khi các c a van
c m , chúng
c gi ch c ch n
v trí yêu c u tránh b rung, l c ho c t h xu ngdo n c xoáy ho c song
trong n c d nh.
Nhà th u c n s :
Tính toán t t c các l c nâng và thi t k thi t b nâng trên c s các tiêu chí
i ây:
a.

Tính toán
dày c a t t c c u trúc thép d a trên c s ch t l ng thép ã
c ki n ngh . Các thông tin v ch t l ng thép và
dày c a các t m thép
ch y u ph i
c ghi rõ trong b ng kê thông s k thu t.

b.

Tính toán các t i tr ng t nh truy n t i bê tông.

c.

Coi các t i tr ng
i v i t i tr ng
thu t chung.

d.

Tính toán bi n d ng và các ng su t k t h p trong các t h p c a van và c
u nâng không v t quá giá tr ã cho trong
u ki n k thu t chung.

a ch n ch là các t i tr ng c c oan. Các tiêu chí thi t k
a ch n
c quy nh trong ch ng A1 –
u ki n k

CH
NG B2
TRANG THI T B CHO C NG X CÁT

3/22


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC
e.

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

K t c u thép thu công ph i
c tính toán ki m tra vói
nh ã quy nh trong m c A1.3.3 – Ch ng A1.

u ki n

ng

t

Khung thép khe và ph n thép p
c gi nh là s ph i ch u m t áp su t bên
ngoài trên toàn b chi u dài b ng áp su t ng ng t i a. Khung và ph n thép
p ph i
c thi t k
ch u
c s c o n có tính n các h s liên quan.
Khi t vào bêtông, khung này s
c bao b c b i h n h p bê tong l ng.
Ph i thi t k và b trì nh ng thi t b néo và ai t ng c ng c n thi t.
B2.2.3.

V t li u

Nói chung, t t c các lo i v t li u ph i tuân theo các yêu c u trong các m c
liên quan ch ng A3, ngo i tr các tr ng h p riêng sau ây.
ng -

c tính v t li u s d ng

t li u

Mô t -

c tính c h c

Giá tr

S d ng

c tính c h c
-

b n ch y

MPa
325

+

dày d

+

dày t 22mm

+

dày t 36mm tr lên

Thép

T,

i 20mm

b n kéo

t

b,

n 32mm

dày d

i 20mm

+

dày t 20mm tr lên
dãn dài

s,

Thép

-

430
t

b n ch y

T,

MPa

+

dày d

-

b n kéo

+

dày

+

dày t 20mm tr lên
dãn dài

450
21

%

- Tính hàn

-

265

MPa

+
-

295

tc u
thép hàn
ac a
van, khung
a van

i 20mm
t

b,

MPa

n 40mm
s,

CH
NG B2
TRANG THI T B CHO C NG X CÁT

245

Các b
ph n t
n,n p
y

370

%

4/22


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

PEC - CEMC
+

dày

n 20mm

26

- Tính hàn

Thép

t

-

b n ch y

T,

-

b n kéo

t

-

dãn dài

s,

MPa
b,

MPa

735

%

14

- Tính hàn

Các

Bánh xe
chính

588

kém

b c, lót tr c ph i là v t li u t bôi tr n Teflom.

Các d i tr

t, c

nh v trên c a van ph i

m b o các chi ti t c lý sau:

§

ng su t nén

: 90MPa

§

ng su t kéo

: 90MPa

§

c ng

: 90MPa

§

s ma sát (ti p xúc v i thép không g )

: 90MPa

Toàn b các gio ng cao su ch n n
tính c lý sau:
§ Gi i h n n

nh

c cho các c a van, ph i

§

giãn dài t

§

giãn dài d , không l n h n

§
§

i, không nh h n

c kháng r n n t, không nh h n
c ng Shore, không nh h n

§

c

: 180KG/cm2

t

ng

m b o các

àn h i

: 70/500
: 40%
: 70KG/cm2
: 60
: 45%

§ Các b ph n k t c u d

i ây ph i

n 65%

c ch t o t thép không g :

§ Các tr c c a bánh xe l n:
§ Các

ng tr

t do gio ng ch n n

c, thanh tr

t và c c u ép ng

§ Toàn b các bu lông, ai c, long en, thanh n p gi gio ng ch n n
cho các c a van;
§ Ngoài các b ph n, c c u
c quy nh các
u riêng v v t li u cho các bô ph n c c u khác s
theo xu t c a Nhà th u.
CH
NG B2
TRANG THI T B CHO C NG X CÁT

c;
c

u ki n trên, các yêu
c ghi c th ho c

5/22


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

Nhà th u n p các thông tin v chung lo i và c p
v t li u
c
cung c p cho các bô ph n chính trong s thi t b s c p v i tham chi u t
tiêu chu n t ng ng. N u s d ng các v t li u c bi t thì ph i cung c
thong tin v thành ph n hoá h c, c tính c h c và bi n pháp ki n ngh
tác x lý nhi t.
B2.3

C A VAN X CÁT

B2.3.1.

T ng quan

xu t
i các
p các
công

Các c a van c ng x cát s
c v n hành trong b t k m c n c nào c a h
ch a và trong u ki n th ng xuyên ti p xúc v i bùn cát b i l ng trong lòng
ch a. Các c a van (h l u) s làm vi c th ng xuyên ch
óng hoàn
toàn, do ó, ph i c bi t quan tâm n thi t k c a c a van v
an toàn và
tin c y khi nâng h c a van l u l ng n c l n nh t và hàm l ng bùn cát
cao c ng nh ph i chú ý n thi t k gio ng
gi m thi u l u l ng t n that
do dò g .
a van
c óng b ng t tr ng và l c n c a xy lanh thu l c, ng v i
c n c h ch a và l u l ng l n nh t.
Khi c n b o d ng, tháo d xy lanh, c a van s
c gi
v trí m hoàn
toàn b ng xe treo thanh kéo, ch y trên
ng ray t i cao trình 65,50m.
t c các b ph n c a thi t b ph i
c thi t k sao vi c s a ch a và b o
ng c n thi t m c t i thi u s d ng các bi n pháp b o v b m t có tu i
th cao, gio ng cao su không b lão hoá, áp d ng các b c và ng lót tr c t
bôi tr n.
Ph i có bi n pháp treo c a van v trí m hoàn toàn không s d ng xy lanh
thu l c cho phép tháo áp l c c a h th ng thu l c hay tháo r i xy lanh.
B2.3.2.

Các thông s k thu t

Các thông s k thu t, tiêu chí thi t k và các yêu c u v v t li u ch t o liên
quan ã
c trình bày trong m c B2.2 ph i
c áp d ng trong thi t k các
a van c a c ng x cát và các máy nâng. Ngoài ra, các thông s sau ph i
c s d ng.
a van x cát
l

ng c a van (b )

Ki u
l
Ph

04
Ph ng bánh xe

ng xéc – xi c a m t b c a van (xéc - xi)
ng b trí c a van

CH
NG B2
TRANG THI T B CHO C NG X CÁT

03
Th ng

ng

6/22


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

Chi u r ng thông thu (m)

5,0

Chi u cao thô ng thu (m)

6,5

Cao trình ng
Cao trình

ng áy

33,00

nh c a khe d n h

Áp l c c t n
c)

ng

c t nh tác d ng lên c a van (m c t

c u nâng

65,50
32,0
Xy lanh thu
c

c h c a van

tr ng và l c
n c a xy lanh
Thi t b v n hành thu l c

l

ng máy nâng thu l c (b )

02

l

ng xy lanh c a m t máy nâng (cái)

01

Cao trình sàn xy lanh (m)

70,00

Cao trình sàn t máy d u áp l c (m)

70,00

* L c kéo c a xy lanh (t n)

200,0

* L c n c a m t xy lanh (t n)

50,0

* L c gi c a m t xy lanh (t n)

0

Chi u dài hành trình xy lanh (m)

6,7

Th i gian m c a, có th

u ch nh (phút)

6

Th i gian m c a, có th

u ch nh (phút)

4

*Các thông s trên ph i
c Nhà th u ph i tính toán và kh ng nh l i sau
khi có kh i l ng chính xác c a c a van và n nh các thông s cho công tác
xây. Thay i thông s ph i
c Ch
u t phê duy t tr c khi thi t k .
B2.3.3.

Các thông s b o

Ph i

m

m b o các thông s sau ây:

- L ng n c rò r qua c a van óng 0,1 lít/giây/ 1m dài gio ng
kín t i c t n c t nh l n nh t
a van
-

võng t i a c a d m chính ng 1/800 (1 - nh p c a)
i t i l n nh t

CH
NG B2
TRANG THI T B CHO C NG X CÁT

7/22


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

PEC - CEMC
B2.3.4.

Ph m vi cung c p

Ph m vi cung c p thi t b bao g m:
n (04) -

B c a van x cát ki u ph ng bánh xe, m i c a van
thành ba (03) xec – xi ng b v i gio ng ch n n c.

n (04) -

B khe van v i khe d n h

ng d n bánh xe l n;

n (04) -

B xe treo tr c kéo
ph ki n;

n (04) -

B tr c kéo c a van x cát và ph ki n;

Hai (02) -

ng, ng

ng b v i

ng,

c chia

ng t a c a gio ng

ng ray, ch t c khí và các

B máy nâng thu l c tr n b , m i b có m t (01) xy lanh d u
và m t (01) t máy c p d u áp l c ng b ;

n (04) -

B
xy lanh thu l c và các chi ti t
ph ki n;

t s n trong bê tong và

t (01) -

Lô các b ph n, chi ti t c n thi t nh néo an-ke, bulông, ai c,
khung, ng, t m che, d u bôi tr n, các h ng m c vính c u ph c
cho vi c c n ch nh và c
nh vào bêtông.

t (01) -

Lô d u thu l c n p l n u theo nh m c c a nhà máy ch
o, c n thi t cho vi c hi u ch nh, v n hành th cho t t c các b
máy nâng thu l c c a các c a van;

t (01) -

Lô d u thu l c b ng 110% l ng d u n p l n hai theo nh
c c a nhà máy ch t o, c n thi t cho v n hành t t c các b
máy nâng thu l c c a các c a van;

t (01) -

Lô cáp l c và cáp

t (01) -

lô trang thi t b d phòng nh quy
Ch ng này.

t (01) -

Lô thi t b và d ng c b o d
a Ch ng này.

u khi n c n thi t;
nh trong m c B2.8 c a

ng nh quy

nh trong m c B2.9

Các chi ti t, thi t b và b ph n thi t b ch a
c
c p trên, nh ng c n
thi t cho ch t o, v n chuy n, t h p và l p t, th nghi m, v n hành và b o
ng an toàn và chính xác các thi t b c ng ph i
c cung c p y .
B2.3.5.

Mô t thi t b

Các quy nh d i ây
c trình bày cho m t c a van x cát c a c ng x cát,
nh ng
c áp d ng cho t t c các c a van x cát, tr các tr ng h p
c
quy nh riêng.
B2.3.5.1.

C a van ph ng bánh xe
a van ph i là m t c u trúc thép hàn và g m có:

CH
NG B2
TRANG THI T B CHO C NG X CÁT

8/22


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

(1) Thân c a van
c p thép t m th ng l u và
c
b ng các xà ngang và
m ng m i c nh v ng ch c, t o thành khung truy n t i tr ng t i các
bánh xe l n.
Ph n ti p xúc v i ng ng áy c a thép b n m t ph i
c b o v b ng m t
m thép hình không g . Khi c a van óng, kho ng cách t i a gi a ng ng
và t m thép hình này là 0,1mm.
t c các t m thép hình và ô d m ph i
khi c a van
c nâng lên kh i m t n c.
(2)

c thi t k các l

t tháo n

c

thu n ti n cho vi c v n chuy n và t h p l p t, c a van
c chia thành
ba (03) xec – xi riêng bi t, t i v trí t h p l p trên mi ng khe van, các xec-xi
c t h p thành môt c a van nguyên b . Các xec-xi
c b t n i v i nhau
ng c m kh p m m d ng chuy n v xoay trong m t ph ng vuông góc v i
t ph ng c a van , ho c liên k t v i nhau b ng ph ng pháp thích h p
o thành m t k t c u kinh ho t. Ph i b trí các gio ng cao su gi a hai xecxi c a van. Xec-xi trên ph i
c trang b m t b ph n treo ch u l c
b t
i v i thi t b nâng.

(3) M i xec-xi ph i

c trang b t i thi u các b ph n sau:

-

B n (04) bánh l n có
ng kính thích h p úc b ng thép h p kim
ng
cao. tr c c a bánh xe ph i
c làm lo i b c tr ho c b c
u t l a ph Teflon. Các tr c bánh xe ph i
c ch t o b ng thép
không g ho c thép cacbon m crôm v i
dày l p m nh nh t là 50
microns. Tr c ph i
cc
nh vào d m biên và
c khoá ch c ch n
ng n ng a quay ho c di chuy n d c tr c.

-

Hai (02) c m c d m h ng bên, ch t o t thép hình b trí m i bên
i c a van
d n h ng và nh v bên cho c a van trong khi nâng
trong khe. Các c này ph i
c
u ch nh
có kho ng h không
quá 5mm so v i
ng d n c c a khe van.

-

Gia tr ng cho c a van b ng gang
ã quy nh (n u c n thi t)

mb o

u ki n v n hành nh

(4) Gio ng
c ch t o t cao su không b lão hoá và có
c ng thích h p theo
quy nh t i m c B2.2.3. Các gio ng hai c nh bên và các gio ng nh
c
ché t o b ng t m cao su có m t c t hình (n t nh c). Gio ng áy b ng cao su
m,
c n p vào xec-xi d i cùng c a c a van, phía i di n v i ng ng
áy. Gio ng áy ph i
c t v trí sao cho l i d ng
c áp l c n c khi
óng c a van. Ph a c bi t chú ý khi thi t k c a van và b trí các gio ng
ch n n c nh m gi m các h h i do gio ng b võng xu ng và tránh các l c
không mong mu n do vi c óng c a van t i l u l ng l n nh t. Thi t k ph i
mb o
kín n c gi a gio ng ch n n c áy và ch n n c bên. Toàn b
các gio ng ph i
cc
nh b ng các t m n p và bu long, ai c thép b ng

CH
NG B2
TRANG THI T B CHO C NG X CÁT

9/22


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC
thép không g . Các gio ng này ph i
u ch nh và thay th , m b o
B2.3.5.2

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

c b o v ch c ch n trong khi thao tác,
kín n c khi v trí óng.

Khe van

Khe van ph i
c cung c p ng b v i
ng d n bánh xe l n
c thi t k
ch u
c và truy n vào k t c u bê tông t h p tr ng l ng c a c a van
các l c tác ng lên các c a van d i
u ki n thi t k n ng n nh t mà
không làm quá t i khe d n h ng ho c k t c u bê tông t i b t k
m nào.
Khe van
c b c to n b b ng thép t m v i b dày t i thi u 12mm và ph i
kéo dài t ng ng áy cho n cao trình v n hành 65,5m và ph i
c trang
gân t ng c ng v ng chéo, néo, gi ng, bulông u ch nh, v.v c n thi t. Khe
van ph i có các b m t ti p xúc ph ng cho bánh xe l n, c d n h ng và
gio ng ch n n c, c ng nh ph i m b o m c
kín n c các gio ng c a
a van v i các m t t a.
t c u s b khe van
n các b ph n sau:
-

c th hi n trong b n v bao g m, nh ng không gi i

Các
ng l n c a bánh xe ch t o b ng thép không g ,
c hàn lien
c v i khe van.
ng l n bánh xe ph i
c gia công
mb o
bánh xe v n hành t t; và ph i
c trang b các t m , néo, v.v v ng
ch c c n thi t truy n các t i tr ng t bánh xe vào k t c u bêtông.

-

ng tr

t cho gio ng ch n n

-

ng tr

t cho c d n h

-

c b ng thép không g ;

ng;

Ng ng áy và và d m t ng ng c ph i
c hàn v i khung khe van
hai bên
t o thành m t khung kín n c cho c a van mà không gây
nên s c c ng quá m c i v i bêtông ho c k t c u thép. Ng ng áy
và d m t ng ng c ph i có b m t b ng thép không g , t o nên b m t
ti p xúc ph ng v i các ch n n c nh và áy. D m t ng ng c ph i
c thi t k
ng n ng a s ti p xúc gi a gio ng nh và bêtông.

Các thanh thép hình ph i
c t o gân
m b o hình d ng và
u, b n v ng khi ch t t i và an toàn trong quá trình
bêtông.
a k t c u thép khe van ph i
c làm vát h p lý
d d ng
vào khe d n h ng. Ng ng khe d n h ng ph i
c t o hình
tích t á và cát.
Ph i có bi n pháp h p lý cho vi c

th ng yêu
u phía trên
a c a van
gi m nguy

m rung và khoan ph t bêtông.

Khe van s
c l p t và
bêtông m t l n, do v y khe van ph i
thành các phân
n có chi u cao phù h p v i b n v .
B2.3.5.3.

c chia

Thi t b v n hành thu l c

i thi t b v n hành thu l c, v i các thông s chính quy
B2.3.2. bao g m ít nh t các b ph n chính sau ây:

CH
NG B2
TRANG THI T B CHO C NG X CÁT

nh trong m c

10/22


LIÊN DANH NHÀ TH U

PEC - CEMC
-

M t (01) xy lanh thu l c.

-

M t (01) tr m c p d u áp l c,

-

S

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

ng b v i b ng

u khi n t i ch .

ng ng d u b ng thép không g và ph ki n.

Xy lanh thu l c và k t c u b
c t t i cao trình 68,90m. T máy d u
áp l c
c b trí trong bu ng riêng t i cao trình 70,00m.
th ng
c l a ch n phù hp v i l c v n hành có h s an toàn t i thi u
ng 1,25 so v i l c lý thuy t. Nó
c thi t k
ch u
c các l c tác ng
i a trong quá trình v n hành, k c quá trình phanh trong khi óng s c
a van ng v i l u l ng n c t i a.
Các c a van s a ch a
c óng b ng t tr ng và áp l c n c a xi lanh,
ch nh t c
óng b ng xi lanh thu l c.
Áp l c d u v n hành c a h th ng
mình.

c Nhà th u xác

u

nh b ng tính toán c a

Thi t b áp l c cung c p tuân theo tiêu chu n DIN19704/19705.
(1) Xi lanh thu l c:
Xi lanh thu l c là ki u tác d ng hai chi u, than xy lanh
c ch t o t thép
ch t l ng cao, các b m t phía trong
c gia công và mài nh n ho c b ng
thép các bon ch t l ng cao ph Ceramax ho c Crom. C xi lanh có các
gio ng ch u áp l c cao và
c lót b ng ng
d n h ng cho c n
piston. Thi t k c a ph n d n h ng này ph i tính n các l c
và mô men
n trên u cu i xi lanh khi c a van các v trí khác nhau. Các gio ng có
th thay th d dàng và
c trang b b ph n báo d u rò r .
Xi lanh
c thi t k phù h p v i áp l c d u h th ng l n nh t xu t hi n
trong xy lanh trong quá trình phanh khi óng c a van s c t i l u l ng
c l n nh t.
Hai d u xy lanh
c trang b ng thoát khí và d u, n p ch p trên và d i c a
xy lanh
c b t bu lông vào thân xy lanh. T c
óng t i a cho phép
c
u khi n b ng các Zic-l c
nh b trí tr c ti p t i u xi lanh. Có th
u
khi n t c
óng th p h n qua m t van ti t l u
u khi n b ng tay. Xi lanh
c trang b m t thi t b gi m t c
m b o an toàn và chính xác khi c a
van g n ti p c n v i ng ng áy trong quá trình óng.
Các
ng ng thu l c
c b trí cách ly g n u xi lanh. Xi lanh
trên b
c
nh b ng c u trúc thép hàn v ng ch c, b
này
p ng b v i các bu lông c n thi t.

c t
c cung

(2) Tr m c p d u:
i tr m c p d u áp l c bao g m các b ph n chính sau ây:
-

Hai (02) b m ki u piston (1 làm vi c, 1 d phòng).

CH
NG B2
TRANG THI T B CHO C NG X CÁT

11/22


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

-

M t (01) b m bánh r ng;

-

M t (01) bình ch a d u v n hành;

-

Thi t b l c d u;

-

M t (01) b ng

-

Các van phân ph i, van an toàn, van ki m tra, công t c áp l c, áp k ,
ng ng d n d u,...

Thùng d u

u khi n t i ch ;

c làm b ng thép và trang b các b ph n sau:

p ki m tra, b l c d u, b l c khí,
ng ng và các ph ki n c n thi t, m t
que th m m c d u, các công t c báo tín hi u d u ho c báo tín hi u c t khi
c d u quá th p.
Thùng ch a d u v n hành ch a
c l ng d u g p 2,5 l n l
thi t cho vi c v n hành thi t b h th ng xy lanh thu l c.

ng d u c n

n hành m c a van
c th c hi n b ng b m piston, l c d u và b m d u
thùng d u
c th c hi n b ng b m bánh r ng.
u khi n và giám sát óng m các c a van
khi n.

c th c hi n qua b ng

Thi t b d u áp l c ph i có m t van v n hành b ng tay
van xu ng tr c khi
c cung c p, các thi t b áp l c
áp su t th nghi m l n h n 50% so v i áp l c thi t k .
c th nghi m l n 50% so v i áp l c l n nh t khi phanh.
(3) Van và

u

cho phép h c a
c th nghi m v i
i v i xy lanh, áp

ng ng:

Nhà th u cung c p y
các
ng ng thu l c b ng thép không g , bao
m t t c các ph ki n l p t van, ng, néo,... Gi a xy lanh thu l c và tr m
p d u. Van và
ng ng ph i tuân theo các yêu c u trong m c A3.11 c a
ch ng A3.
u n i gi a các b ph n c
nh và các b ph n chuy n ng ph i b ng các
ng m m không b lão hóa, có v b o v bên ngoài và gia c b ng thép không
.
ng ng
cc
nh m t ph n vào n n bê tông, m t ph n t vào trong
các rãnh có n p y ho c trong các ng b o v
t trong bê tông
tránh s
phá ho i c a môi tr ng và các tác ng c khí khác.
ng ng
c trang
y
các van cách ly và các u n i tháo r i t i v trí thích h p.
(4) T

u khi n

i máy nâng thu l c
c trang b m t b ng
u khi n t g n hay trr c
ti p phía trên tr m c p d u thu l c. B ng
u khi n bao g m nh ng không
gi i h n các ph n t sau ây:

CH
NG B2
TRANG THI T B CHO C NG X CÁT

12/22


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

PEC - CEMC
-

B

-

Ap-tô-mat có trang b b o v dòng quá nhi t;

-

Vôn-Ampe k ;

-

Nút

-

èn ch báo tr ng thái c a van: “m hoàn toàn”, “ óng hoàn toàn”, “v
trí trung gian”, “v trí khoá và không khoá”.

-

Các b bi n

i tín hi u 4-20mA.

-

Nút n kh i

ng, d ng b m;

-

u khi n l p trình PLC;

u khi n “m ”, “d ng”, “ óng”.

ng h ch th d u áp l c;

-

Công t c

u khi n t i ch , t xa;

èn ch báo máy b m không ho t
c b t c, ...

ng, d u tràn, áp su t th p, áp su t cao, b

èn chi u sang, b s y ch ng nh ng t h i n

ct

ng;

Các thi t b c n thi t nh các công t c t , r le, h p u n i, nhãn mác, cáp,
các ti p m ph , r le th i gian, c u chì, thi t b o m th i gian,...
u khi n ph i là lo i PLC, áp d ng k thu t tiên ti n nh t tính vào th i
m c p hàng và phù h p v i các tiêu chu n công nghi p ang
c áp
ng. PLC có c ng giao ti p chu n theo IEC 60870-5-104
d dàng k t n i
i h th ng u khi n cuat nhà máy m b o các ch
u khi n sau cho
a van:
-

u khi n t i ch (t i tt
nâng);

-

u khi n t xa t t

-

u khi n t xa t h th ng

thu

u khi n t i ch trang b cùng v i máy

u khi n nhóm;
u khi n toàn nhà máy;

th ng
u khi n Nhà máy và t
u khi n nhóm
n và
c cung c p theo gói th u khác.

c

t t i Nhà máy

Các dât d n chính và các ti p
m c a toàn b h th ng
c ánh d u nh n
ng b ng s ho c mã s riêng bi t. Các ti p m u cu i
truy n tín hi u
là lo i không
n áp. Toàn b các dây d n và dây u n i n i b ph i n m
trong ph m vi cung c p thi t b .
Ngoài ra, trang thi t b
ch ng A2-ph n 11.

n ph i tuân th theo các yêu c u chung trong

u khi n có c p b o v không th p h n IP41 theo IEC60947 và
ki m tra ch c n ng t i x ng ch t o tr c khi xu t x ng.

c

(5) V n hành nâng h c a van:
CH
NG B2
TRANG THI T B CHO C NG X CÁT

13/22


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

PEC - CEMC
Trong ch
v n hành bình th ng, c a van s
toàn b ng tr ng l ng c a chúng.

c gi

v trí óng hoàn

v trí m hoàn toàn, c a van
c gi b ng áp l c d u trong xi lanh. Khi
a van b t t xu ng 100mm so v i v trí ban u do rò r áp l c d u trong h
th ng, máy b m d u s t
ng làm vi c nâng c a van v v trí ban u.
(6)

u khi n và giám sát t xa:
-

Các tín hi u
u khi n
c
a t i h th ng
máy/t
u khi n nhóm g m có:
+

-

C a van ang v n hành;

+

Áp l c vi sai t i l

+

Các tín hi u c nh báo;

i ch n rác;

Các tín hi u
u khi n t h th ng
nhóm bao g m:
+

B2.3.5.4.

m c a van (các v trí trung gian);

+

+

u khi n t i Nhà

u khi n Nhà máy/t

u khi n

M c a van;
óng c a van;

Tr c kéo:

Xy lanh và c a van
c liên k t v i nhau tr c ti p qua m t h th ng tr c
kéo. Xy lanh liên k t v i tr c kéo b ng c tr c và xoay. Tr c kéo
c liên
t v i tai treo c a van,
c thi t k
ch u
c toàn b t i tr ng c a c a
van và các l c tác ng lên c a van khi v n hành.
Tr c kéo
c chia thành các phân
n v i chi u dài phù h p cho vi c tháo
các phân
n c a van. Các phân
n này
c liên k t v i nhau b ng
ph ng pháp thích h p, linh ho t và d dàng khi v n hành
Các phân
n c a tr c kéo
p. T t c các ch t và lót tr c
B2.3.5.5.

c liên k t v i nhau b ng ph ng pháp thích
c làm b ng thép không r và ng.

Xe treo tr c kéo:

Là lo i xe troller, ch y trên h th ng
c v n hành b ng tay.

ng ray t i cao trình 65,5m. Xe treo

t b xe treo
c s d ng
gi c a van
mang
c toàn b t i tr ng c a van.
B2.3.5.6.

v trí yêu c u và

c thi t k

C c u ch th c a van:

th ng s
c trang b các thi t b ch th v trí cho phép theo dõi v trí c a
van t t
u khi n.

CH
NG B2
TRANG THI T B CHO C NG X CÁT

14/22


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

PEC - CEMC

c u ch th v trí s là lo i ch báo theo
m , có c p b o v IP68. C c u
ch th v trí s phù h p v i ngu n cung c p quy nh trên và các tín hi u có
dòng 4-20mA.
m c a van s
c th hi n b ng tín hi u s ki u k thu t s ( nh các
èn LED 7 thanh ). Các b ph n ch th v trí c a van m ho c óng hàon toàn
c l p t riêng. èn tín hi u c a c c u ch th v trí c a van ki u c a s
kh c ch s th hi n các v trí sau trên b ng u khi n :
-

M ;

-

óng;

-

V trí trung gian ;

-

V trí n p n

c;

B2.4. C A VAN CH N N
B2.4.1.

C:

Khái quát:

a van ch n n c
c trang b
x cát t th ng l u c a nh n n c qua
ng x cát. C a van ch n n c là lo i c a ph ng bánh xe,
c chia thành
hai (02) xec-xi riêng bi t
d dàng v n hành và v n chuy n. C a van s
c thi t k
v n hành trong tr ng thái n c t nh v i áp l c n c t hai
phía c a c a van là cân b ng.
a van ch n n c
c nâng h b ng c u tr c chân dê (c u tr c chân dê
không thu c ph m vi cung c p c a gói th u này). Trong quá trình v n hành
bình th ng, c a van th ng xuyên v trí óng hoàn toàn trong khe van
(không x cát c a nh n n c).
Khi óng c a van
B2.4.2.

mb o

ch kh n ng t r i.

Các thông s k thu t:

Ngoài các yêu c u nh ã nêu t i m c B2.2 c a ch
c Nhà th u áp d ng cho thi t k :
l

ng (b )

ng này, các thông s sau

01

Ki u c a van

Ph ng bánh xe

Ph

Th ng

ng b trí c a van

Chi u r ng thông thu (m)

3.0

Chi u cao thông thu (m)

4.0

Áp l c c t n
(m c t n c)

c t nh tác

c u v n hành

CH
NG B2
TRANG THI T B CHO C NG X CÁT

ng

ng lên c a van 32.0
Móc nâng c u tr c chân


15/22


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

PEC - CEMC
Ch
B2.4.3.

h c a

r i

Các thông s

Nhà th u s

m b o:

m b o các thông s sau:

Lu ng n c rò r qua c a van óng
kín t i c t n c t nh l n nh t
võng t i a c a d m chính ng
i t i l n nh t
B2.4.4.

0,3 lit/giây/1m dài gio ng
a van (bao g m các
gio ng gi a các xéc-xi c a
van)
L/600 ( L - nh p c a )

Ph m vi cung c p:

Ph m vi cung c p bao g m:
t (01) -

B c a van ch n n c ki u ph ng bánh xe
gio ng ch n n c, tai treo c a van;

t (01) -

B khung khe van
ng b v i d n h
ng ng áy và
ng t a cho c a van;

t (01) -

Tr c kéo c a van và ph ki n;

t (01) -

Lô bu lông, ai c, khung, ng, thép hình, các h ng m c t m
th i và v nh c u ph c v cho vi c c n ch nh và c
nh vào bê
tông, kèm theo các v t li u và ph ki n c n thi t khác;

t (01) -

Lô thi t b và d ng c b o d
a Ch ng này;

t (01) -

Lô trang thi t b d
Ch ng này.

ng nh quy

phòng nh

quy

ng b v i các

ng, d m

nh,

nh trong m c B2.9

nh t i m c B2.8 c a

Các b ph n và chi ti t thi t b không
c p trên nhung c n thi t cho ch
o, v n chuy n, t h p, l p t và th nghi m, v n hành an toàn và b o
ng thi t b s
c Nhà th u cung c p y .
B2.4.5.

Mô t thi t b :

B2.4.5.1.

C a van ph ng bánh xe:
a van là m t c u trúc thép hàn g m có:

(1) Thân c a van
c p thép t m phía th ng l u, và
c
b ng các xà
ngang và d m ng m i c nh v ng ch c t o thành khung truy n t i tr ng
vào các bánh xe l n.
Ph n ti p xúc v i ng ng áy c a thép b n m t
c b o v b ng m t t m
thép hình không r . Khi c a van óng, kho ng cách t i a gi a ng ng và t m
thép hình này là 0,1mm.

CH
NG B2
TRANG THI T B CHO C NG X CÁT

16/22


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC
t c các t m thép hình và ô d m
a van nâng lên kh i m t n c.
(2)

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

c thi t k các l

t tháo n

c khi

thu n ti n cho vi c v n chuy n, t h p và l p t c a van
c chia thành
hai (02) xec-xi riêng bi t, t i v trí t h p l p t trên mi ng khe van, các xecxi này
c t h p l i thành c a van nguyên b , các xéc xi
cb tn iv i
nhau b ng c m kh p m m d ng chuy n v xoay trong m t ph ng vuông góc
i m t ph ng c a van, ho c liên k t b ng ph ng pháp thích h p
t o
thành m t k t c u linh ho t. Các gio ng cao su
c b trí gi a các xec-xi c a
van. Xec-xi trên
c trang b m t b ph n treo ch u l c
b t n i v i tr c
kéo.

(3) M i xéc-xi

c trang b t i thi u các b ph n sau ây:

-

B n (04) bánh xe l n có
ng kính thích h p úc b ng thép h p kim
ng
cao, tr c c a bánh xe
c làm lo i b c tr ho c b c c u
l a ph Teflon. Các tr c bánh xe ch t o t thép không r mà crome
i
dày 50 microns. Tr c
cc
nh ch c ch n vào d m biên và
c khoá ng n ng a chuy n ng xoay ho c di chuy n d c tr c.

-

Hai (02) c m c d n h ng bên, ch t o t thép hình b trí m i bên
i c a van
nh v c a van trong khe van khi v n hành. Các c này
c u ch nh có kho ng h không quá 5mm so v i
ng d n c
a khe van.

(4) Gio ng cao su
c ch t o t cao su không b lão hoá và có
c ng thích
p theo quy nh t i m c B2.2.3. Các gio ng hai c nh bên và các gio ng
nh
c ch t o b ng t m cao su có m t c t hình ch (P), gio ng áy b ng
cao su t m,
c n p vào xéc-xi d i cùng c a c a van. Thi t k này m b o
c
kín n c gi a gio ng ch n n c áy và gio ng ch n n c bên. Toàn
gio ng
c nép c
nh ch c ch n vào than c a van, d thao tác,
u
ch nh và thay th .
B2.4.5.2.

Khe van:

Khe van
c c p ng b v i
ng d n bánh xe l n. Khung khe c a van,
ng d n bánh xe l n, khe d n h ng
c thi t k
ch u
c và truy n
vào k t c u bê tông t h p tr ng l ng c a c a van v i các l c tác ng lên
a van d i
u ki n thi t k n ng n nh t.
mb o
nhám trên các b
t tr t bánh xe l n, m t t a các gio ng,
ng tr t d n h ng m b o
kín n c gi a các gio ng c a c a van v i các m t t a.
Khe van kéo dài t ng ng áy n cao trình 45,0m (riêng
ng c tr t
n h ng kéo dài n cao trình 70,0m). và
c b c toàn b b ng thép t m
i b dày t i thi u 12mm. Khe van
c trang b các gân t ng c ng v ng
ch c, néo, gi ng, bu lông
u ch nh, v.v... c n thi t, ng th i có các b m t
ti p xúc ph ng cho các c m thanh tr t, c d n h ng, c m t ng c và
gio ng ch n n c c ng nh
mb o
kín n c c a các gio ng c a van.
CH
NG B2
TRANG THI T B CHO C NG X CÁT

17/22


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

PEC - CEMC

t c u s b c a khe van bao g m nh ng không g i h n các b ph n sau:
-

Thép b c khe van nh mô t

trên;

-

ng l n c a bánh xe,
ng tr t c m t ng c ch t o t thép
không r và
c hàn liên t c v i khe van.
ng tr t c a c m thanh
tr t
c gia c ng
truy n
c các t i tr ng t c a van vào k t
u bê tông;

-

ng tr

t cho c d n h

-

ng tr

t cho gio ng ch n n

-

ng;
c;

Ng

ng áy và d m t ng ng c
c hàn v i khung khe van hai bên
t o thành m t khung kín n c cho c a van mà không gây nên s c
ng quá m c i v i bê tông ho c k t c u thép. Ng ng áy và d m
ng ng c có b m t b ng thép không r , t o nên b m t ti p xuc
ph ng v i các gio ng cao su ch n n c nh và áy, d m t ng ng c
c thi t k
ng n ng a s ti p xuc gi a gio ng nh và bê tông.

Các thanh thép hình
c t o gân
àm b o hình d ng và
th ng yêu c u,
n v ng khi ch t t i và an toàn trong quá trình
bê tông. u phía trên c a
t c u thép này ph i
c làm vát h p lý
d dàng a các xéc-xi vào khe
n h ng. Ng ng khe d n h ng ph i
c t o hình
gi m nguy c tích
cát và á.
B2.4.5.3.

V n hành c a van:

a van
không áp
B2.4.5.4.

c thi t k
v n hành b ng c u tr c chân dê, trong
c hai phía th ng l u và h l u c a c a van.

u ki n

Tr c kéo:
t c u nh mô t t i m c B2.3.5.4. c a ch

ng này.

B2.5. THI T B KHÁC:
n (04) -

N p

y khe van x cát và ph ki n;

Hai (02) -

B thang l ng ch n, cùng các lan can c n thi t l p t trong
khoang c a van x cát h l u
ti p c n an toàn và chính xác
i t t c các b ph n c a c a van và xy lanh thu l c;

Hai (02) -

B thang l ng ch n cùng các lan can c n thi t l p t trong
khoang c a van x cát th ng l u ti p c n cao trình 65,0m.

t (01) -

Lô thép d t 50x4 m k m
n i toàn b khe van v i h th ng
i t nhà máy t i m g n nh t.

Toàn b các ph ki n, b ph n, chi ti t
Nhà th u cung c p y .

CH
NG B2
TRANG THI T B CHO C NG X CÁT

t s n cho các thi t b trên c ng

c

18/22


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

t c các thang l ng, lan can
c ch t o b ng thép các bon và m nhngs
m nóng theo yêu c u t i m c A1.15 c a ch ng A1.
B2.6. CÁP

N:

Ph m vi cung c p bao g m:
-

Toàn b các
trí c a van.

u n i dây n i b cho các máy nâng và thi t b ch th v

-

Cáp l c h áp và cáo u khi n c n thi t
p nt
u khi n/phân ph i t i nhà máy.

-

Giá cáp, thang cáp và thi t b c

-

V t li u
này.

-

Làm kín các ch h trên t
ch ng cháy.

u n i thi t b

nh cho cáp h áp nói trên.

u cáp cho t t c các lo i cáp nh quy

t c các thi t b

c cung

ng và sàn sau khi l p

nh trong ch

ng

t cáp b ng v t li u

n cung c p tuân theo các yêu c u t i Ch

ng A2.

B2.7. B O V CH NG HAN R VÀ S N:
o v ch ng han r cho thi t b bao g m các công vi c làm s ch và s n b
t thi t b . Công vi c này
c th c hi n theo úng v i các yêu c u c a b n
trong h s m i th u và các yêu c u
c nêu ra trong m c A1.15 "x lý
m t và s n".
Thi t b
c ch t o t i nhà máy nh c a van, b xy lanh, g u v t và l i
ch n rác,...
c làm s ch b m t và s n hoàn thi n t i x ng ch t o theo h
th ng s n PS-01. Xi lanh thu l c và tr m cáp d u s n theo quy nhc a Nhà
n xu t.
Khe van, thép p và các b ph n gia công t h p t i công tr

ng:

-

Ph n b m t ti p xúc bê tông s n theo h th ng s n PS-06;

-

B m t không ti p xuc v i bê tông: S n m t l p s n lót Alkys
b m t trong quá trình v n chuy n, l u kho và l p t.

Các b ph n chi ti t

t s n s n theo h th ng s n PS-06 t i nhà máy ch t o.

Sàn, lan can, c u thang, n p b o v
c A1.15.5.9 c a ch ng A1.
B2.8. D

b o

c m k m nhúng nóng theo yêu c u t i

PHÒNG:

(1) Danh m c thi t b d phòng
- ph n 5 c a H s
xu t.

c cung c p quy

nh trong b ng giá s 2 và 3

Nhà th u theo kinh nghi m c a mình xác nh và
xu t các ph tùng d phòng
cho m t th i gian v n hành ít nh t là n m (05) n m u tiên.

CH
NG B2
TRANG THI T B CHO C NG X CÁT

19/22


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

PEC - CEMC

(2) Nhà th u không s d ng các trang thi t b d phòng
c ch
ut
t hàng
theo H p ng cho các công vi c ang th c hi n thu c v ngh a v c a mình.
(3) Các trang thi t b d phòng tuân theo các u kho n và
c trình bày trong u ki n c a H p ng.

u ki n b o hành s

(4) Trong tr ng h p có b t k sai h ng nào trong các b ph n chi ti t g c mà l i
c xác nh là do thi t k , v t li u ho c tay ngh thì ph n d phòng (n u
có) c a các b ph n trên s
c thay th mà Ch
u t không pah tr them
t k kho n chi phí nào khác.
(5) T t c các ph tùng d phòng
kho lâu dài.

c ánh d u chính xác và óng gói

B2.9. THI T B VÀ D NG C B O D

l u

NG:

t lô thi t b và d ng c c n thi t cho công tác v n hành, s a ch a và b o
ng các thi t b bao g m trong ph m vi cung c p thi t b .
Nhà th u l p m t danh sách y
ng, s a ch a và các d ng c
u trong ch ng này.

và chi ti t g m toàn b các thi t b b o
c bi t khác nh m áp ng
c các yêu

B2.10. TH

NGHI M VÀ V N HÀNH TH :

B2.10.1.

Th nghi m t i Nhà máy ch t o.

B2.10.1.1.

Th nghi m v t li u:

Tuân theo các yêu c u t i m c A1.13.4.2 c a ch
B2.10.1.2

ng A1.

Th nghi m hàn

Các m i hàn kín n c, các m i hàn ch u t i tr ng trên các thi t b nâng và các
i hàn khác ph i
c ki m tra 100% b ng h t t và 100% b ng siêu âm i
i các v trí có th áp d ng
c.
Th nghi m các m i hàn ph i
c th c hi n tuân theo các yêu c u quy
m c A1.13.4.3 “Th nghi m hàn” – Ch ng A1.

nh

Ch
u t có th yêu c u ki m tra b sung n u th y c n. Các ki m tra b
sung có th b ng ph ng pháp h t t ho c ki m tra th m th u ch t l ng, bao
m c ph ng pháp ki m tra b ng siêu âm t i Nhà máy ch t o.
Trong tr ng h p khó có th
t
c k t qu th o áng b ng ph ng pháp
siêu âm ho c ph ng pháp ch p X- Quang thì Ch
u t có th ki m tra
ng ph ng pháp không phá hu khác.
B2.10.1.3

Ki m tra kích th

c và công tác hoàn thi n

Tuân theo yêu c u t i m c A.1.13.4.4 – Ch
B2.10.1.4

ng A1

Ki m tra công tác x lý b m t

CH
NG B2
TRANG THI T B CHO C NG X CÁT

20/22


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

Tuân theo yêu c u t i m c A1.15”X lý b m t và s n” – Ch
B2.10.1.5

ng A1

L p ráp t i Nhà máy ch t o

Tuân theo t i m c A.1.13.4.6”L p ráp t i Nhà máy ch t o” – Ch
các yêu c u riêng sau:
1.

2.

ng A1 và

C a van x cát và máy nâng thu l c:
-

Các xec xi c a van;

-

Khung, ng

-

Các xilanh thu l c ph i

-

T máy d u thu l c cùng t
nghi m ng b ;

C a van ch n n

ng và d n h

c l p ráp và th nghi m
u khi n

n ph i

ng b ;
c l p ráp và th

c:

-

Các Xec xi c a van;

-

Khung, ng

B.2.10.1.6

ng cho c a van;

ng và d n h

ng cho c a van;

Th nghi m áp l c và rò r

th ng áp l c ph i
c th nghi m v i áp l c th nghi m l n h n 50% so
i áp l c thi t k và ph i tuân theo các yêu c u
c quy nh m c
A.1.13.4.7”Th áp l c và rò r ” – Ch ng A1.
B.2.10.1.7

Th nghi m ch c n ng v n hành

Th nghi m ch c n ng và v n hành ph i
c th c hi n t i Nhà máy ch t o
i v i t t c các trang thi t b liên quan, tuân theo các yêu c u
c quy nh
i m c A1.13.4.8”Th nghi m ch c n ng và v n hành” – Ch ng A1.
th là ph i th nghi m ch c n ng và v n hành theo cho thi t b sau ây:
a.

T h p d u thu l c

b.

Xy lanh thu l c.

B2.10.2

ng b v i b m, van....

Th nghi m t i Công tr

ng.

Tuân theo yêu c u t i m c A1.13.5 và các yêu c u riêng sau:
B2.10.2.1

Thí nghi m hi u ch nh

Th c hi n trong và sau khi l p
trong các n i dung sau:

t thi t b , bao g m nh ng không ch gi i h n

(1) Ki m tra b ng m t th ng: áp d ng cho toàn b thi t b
c cung c p
ki m tra
th ng
công vênh, s n b o v , m c d u bôi tr n và các công
vi c v sinh khác nh m phát hi n nh ng hi n t ng b t th ng.
(2) Ki m tra c n ch nh chính xác các k t c u c khí.

CH
NG B2
TRANG THI T B CHO C NG X CÁT

21/22


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

PEC - CEMC
(3) Thí nghi m
ng.

n(

i v i thi t b mang

n ) tuân theo các tiêu chu n áp

(4) Th nghi m áp l c v i h th ng áp l c d u thu l c, bao g m c Xilanh và
ng ng.
Sau khi các b c ki m tra trên hoàn thi n t t c các c a van s
ng c u tr c chân dê.
B.2.10.2.2
a.

b.

Th nghi m kh i

c th khô

ng.

H th ng v n hành thu l c:
-

Th nghi m các khoá

-

Th nghi m van an toàn:

-

Ki m soát áp l c d u trong khi óng và m c a van:

-

Th nghi m ch c n ng r i:

-

Th nghi m tín hi u

-

Th nghi m

N pn

c và th

u ch nh m c d u:

nt

u khi n

n:

u khi n t xa và t i ch :
t

i v i các c a van:

-

Th nghi m

-

o th i gian óng và m c a van x cát b ng máy nâng thu l c,
ch nh t c
n u c n:

B.2.10.2.3

u ki n v n hành c a c a van trong khe d n h

o th i gian óng và m các c a van ch n n

ng:

c:

Ki m tra phát hi n rò r ti ng n trong khi v n hành th c hi n các
ch nh n u c n:
ol
o:
Giai

ng n

c rò r t i các c a van ch ng minh các thông s v n

n v n hành ki m tra

u
m

tin c y

Tuân theo yêu c u trong m c A1.13.5.4 Ch

CH
NG B2
TRANG THI T B CHO C NG X CÁT

u

ng A1

22/22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×