Tải bản đầy đủ

Hồ sơ đề xuất thủy điện Khe Bố- Chương b1 : trang thiết bị cho cửa nhận nước

LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC
CH

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

NG B1

TRANG THI T B CHO C A NH N N

C.

CL C
B1.1.
T NG QUAN:...........................................................................
B1.2.

THI T K :................................................................................
B1.2.1. Các thông s chung:....................................................................
B1.2.2. T i tr ng tính toán:......................................................................
B1.2.3. V t li u:.......................................................................................
B1.3.
C A VAN S A CH A - S C :...........................................
B1.3.1. T ng quan:..................................................................................
B1.3.2. Các thông s k thu t chính:......................................................
B1.3.3. Các thông s k thu t m b o:..................................................
B1.3.4. Ph m vi cung c p thi t b :...........................................................
B1.3.5. Mô t thi t b :..............................................................................
B1.4.
C A VAN S A CH A:..........................................................
B1.4.2. Các thông s k thu t chính:.......................................................
B1.4.3. Các thông s k thu t m b o:..................................................
B1.4.4. Ph m vi cung c p thi t b :..........................................................
B1.4.5. Mô t thi t b :.............................................................................
B1.5.
L
I CH N RÁC:..................................................................
B1.5.1. Khái quát:....................................................................................
B1.5.2. Thông s k thu t:......................................................................
B1.5.3. Ph m vi cung c p:.......................................................................
B1.5.4. Mô t thi t b :.............................................................................
B1.6.
THI T B V T RÁC:..............................................................
B1.6.1. Thông s k thu t:.......................................................................
B1.6.2. Ph m vi cung c p:.......................................................................
B1.6.3. Mô t thi t b :..............................................................................
B1.7.
CÁC THI T B KHÁC:...........................................................
B1.8.
CÁP
N: .................................................................................
B1.9.
B O V CH NG HAN R VÀ S N:.....................................
B1.10.
D PHÒNG:..............................................................................
B1.11.
THI T B VÀ D NG C B O D


NG:..............................
B1.12.
TH NGHI M VÀ V N HÀNH TH :..................................
B1.12.1.Th nghi m t i Nhà máy ch t o:................................................
B1.12.2.Th nghi m t i công tr ng:.......................................................

2
2
2
3
3
6
6
6
7
7
8
14
14
15
15
16
18
18
19
19
20
20
20
21
21
22
23
23
23
24
24
24
27

CH
NG B1
TRANG THI T B CHO C A NH N N

1/26

C


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

PEC - CEMC
CH

NG B1

TRANG THI T B CHO C A NH N N
B1.1.

C.

T NG QUAN:
Ch ng này quy nh cácyêu c u k thu t chi ti t
a c a nh n n c nhà máy thu
n:

i v i các trang thi t b

Nhà máy bao g m hai (02) t máy thu l c, m i t máy
cc pn c c
p qua m t (01) c a l y n c. C a l y n c
c b trí tr c ti p t i phía
th ng l u p dâng. M i c a l y n c c p n c cho m t t máy. M i c a
nh n n c
c chia thành hai khoang t i phía u vào th ng l u b ng tr
pin bê tông, m i khoang
c b trí m t (01) c a van s a ch a-s c (c a
van v n hành), ki u ph ng bánh xe, óng m b ng máy nâng thu l c.
s a
ch a các c a van s a ch a s c , t i c a nh n n c s trang b hai (02) c a
van s a ch a ki u ph ng tr t
cho phép óng hoàn toàn m t c a nh n
c. Khe van c a s a ch a s
c b trí phía th ng l u khe c a van s a
ch a - s c . C a van ph ng này
c v n hành b ng b ng c u tr c chân dê
và d m c p.
Bình th ng, các c
ch n rác s
cb
a ch a - s c , l
vào khe ph c v m
Vi c nâng h l

a van s a ch a s
c l u gi trong kho van, và các l i
trí trong các khe van s a ch a. Khi có s c , các c a van
i ch n rác s
c nâng lên và th các c a van s a ch a
c ích s a ch a.

i ch n rác và

c th c hi n b ng c u tr c chân dê.

Ti n hành v t rác khi các t máy ng v n hành b ng thi t b v t rác,
c
n h ng trong khe d n h ng b trí phía th ng l u m i khe l i ch n rác.
Các t phân ph i ngu n n, t
cung c p c a gói th u này.

n nhóm cho thi t b không thu oc ph m vi

Các thi t b
c Nhà th u cung c p tuân theo ph n 11 (các
chung) n u không
c c p n t i ch ng này.
trí và b trí chung các thi t b c a nh n n
th u.
B1.2.

THI T K :

B1.2.1.

Các thông s chung:

cs

c th hi n trong b n v

Các thông s chung c a công trình s d ng cho các tính toán
sau ây:
-

Cao trình

-

M cn

nh

u ki n k thu t

c trình bày

p: 70.00m

c dâng bình th

CH
NG B1
TRANG THI T B CHO C A NH N N

C

ng h ch a:

65.00m.

2/26


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC
-

M cn

c ch t h ch a:

-

M cn

c l thi t k :

-

M cn

c l ki m tra h ch a:

B1.2.2.

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

63.00m.
65.17m.
67.86m.

T i tr ng tính toán:

Các nguyên lý, tính toán phù h p v i các yêu c u trong các
u ki n k
thu t chung, và các yêu c u riêng
c a ra trong ch ng này. Liên danh
nhà th u tính toán
c a van s c có
b n
ch u
c áp l c ng
th i c a các áp l c sau:
-

C tn

c t nh.

-

C tn

c do sóng gió

-

C tn

c do

ng

t.

a van s c
c thi t k sao cho nó m b o ch c n ng v n hành t i b t
m c n c nào; trong b t k
u ki n làm vi c bình th ng, b t th ng, và
ng n nh t, và d v n hành, b o d ng và s a ch a.
Khi c a van
c m , c a van
c gi ch c ch n
tránh b rung l c ho c t h xu ng.

v trí m hoàn toàn

Liên danh nhà th u tính toán t t c các l c nâng và thi t k thi t b nâng trên
s các tiêu chí thi t k d i ây:
(1) Tính toán
dày c a t t c các c u trúc thép d a trên c s ch t l ng thép
ã
c ki n ngh . Các thông tin v ch t l ng thép và
dày c a các t m
thép ch y u ph i
c ghi rõ trong B ng kê thông s k thu t c a nhà th u.
(2) Tính toán các t i tr ng truy n vào bê tông công trình.
(3) Coi các t i tr ng a ch n ch là các t i tr ng c c oan, các tiêu chí thi t k
i v i t i tr ng a ch n
c quy nh trong ch ng A1- Các yêu c u
chung.
(4) Tính toán bi n d ng và các ng su t k t h p trong các t h p c a van và c
u nâng không v t quá giá tr ã cho trong
u ki n k thu t.
(5) K t c u thép thu công d
A1.3.3. Ch ng A1.

c tính toán ki m tra nh

ã quy

nh t i m c

Khung thép và ph n khe p
c gi
nh là s ph i ch u m t ph n áp su t
bên ngoài trên toàn b chi u dài b ng áp su t t i a. Khung và ph n thép p
c thi t k
ch u
c s c o n có tính n các h s liên quan.
Khi t vào bê tông, khung này
c bao b c b i h n h p bê tông l ng. Liên
danh nhà th u thi t k và b trí nh ng thi t b néo c n thi t. Khung khe van,
ng nh các néo an-ke,
c thi t k
ch u m t áp su t không cân b ng
gây ra do s chênh l ch m c bê tông l ng các bên là 1.0m, và m t áp l c
nâng lên quá 1,5m so v i l p bê tông l ng phía d ói cao trình ng ng.
CH
NG B1
TRANG THI T B CHO C A NH N N

C

3/26


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC
B1.2.3.

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

V t li u:

Nói chung, t t c các lo i v t li u u tuân theo các yêu c u trong các m c
liên quan Ch ng A3, ngo i tr các tr ng h p riêng sau ây.
a.

B ng t li u

c tính v t li u s d ng
Mô t

c tính c h c

Giá tr

S d ng

c tính c h c:
b n c h c δt, MPa

-

Thép

295

+

dày d

+

dày t 22mm

+

dày t 36mm tr lên

-

i 20mm
n 32mm

t δb, MPa

b n kéo
+

dày d

+

dày t 22mm tr lên

-

i 20mm

dãn dài δs

+
Thép

+
+

dày d

430

245

i 20 mm

b n kéo

t δb, MPa

370

n 40 mm

dãn dài δs, %
dày

n 20 mm

-

b n ch y δt, Mpa

-

b n kéo

-

dãn dài δs, %

t δb, MPa

26

588
735
14

Bánh xe chính

Kém

- Tính hàn

CH
NG B1
TRANG THI T B CHO C A NH N N

Các b ph n
t s n, n p
y

t

- Tính hàn

Thép

450

t c u thép
hàn c a c a
van cung,
khung c a van

t

b n ch y δt, Mpa

dày

265

21

- Tính hàn

-

325

C

4/26


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

PEC - CEMC
b.

Các tr c chính c a c a van
c ch t o t thép có ch tiêu c lý cao,
m t l p Chrome c ng dày kho ng 150 micron

c.

Các

d.

Các d i tr

mb o

c các ch tiêu c lý sau:
90MPa

*

ng su t kéo :

70MPa

c ng

:

130HB

H s ma sát ( ti p xúc v i thép không r )

Toàn b các gio ng cao su ch n n
lý sau:

0,2 – 0,3

c cho các c a van

c

mb o

*

Gi i h n n

nh

t:

180KG/cm2

*

dãn dài t

ng

i, không nh h n

70/500;

*

dãn dài d , không l n h n

*

S c kháng r n n t, không nh h n

*
*

g.

nh v trên c a van

ng su t nén :

*

f.

tc

c ch t o t v t li u t bôi tr n Teflon.

*
*
e.

b c, lót tr c

c tính

40%;
70KG/cm2

c ng theo Shore, không nh h n

60

àn h i

Các b ph n

c

45 – 65%

c ch t o t thép không g bao g m:

*

Bánh xe c c a các c a van s a ch a và c a van s a ch a - s c ;

*

Các
ng l n c a bánh xe l n, bánh xe c c a các c a van s a ch a
và c a van s a ch a - s c .

*

Các tr c c a bánh xe l n và bánh xe c , c c u v n hành van bypass;

*

Các
ng tr
ng c;

*

Toàn b các bu lông, ai c, vòng
a l i ch n rác.

*

Toàn b các bu lông ai c , vòng
c cho các c a van.

t cho gio ng ch n n

c, thanh tr

t và c

c u ép

m tr c su t, ng l ng thanh l

i

m, thanh n p gi gio ng ch n

Ngoài các b ph n, c c u
c quy nh các
u ki n trên, các yêu c u
riêng v v t li u cho các b ph n c c u khác s
c ch riêng trong
u
ki n k thu t riêng, ho c theo xu t c a Nhà th u.
Nhà th u s n p các thông tin v ch ng lo i và c p
v t li u
c
xu t
cung c p cho các b ph n chính trong s thi t b s c p v i tham chi u t i các
tiêu chu n t ng ng. N u s d ng các v t li u c bi t thì ph i cung c p các
thông tin v thành ph n hóa h c, c tính c h c và bi n pháp ki n ngh cho
công tác x lý nhi t.

CH
NG B1
TRANG THI T B CHO C A NH N N

C

5/26


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC
B1.3.

C A VAN S A CH A - S

B1.3.1.

T ng quan:

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

C :

a van s a ch a s c s óng vai trò nh c a van s c
óng c a nh n
c trong các tr ng h p s c t máy do Nhà máy thu
n không có van
tr c tu c-bin. Sau khi óng c a van s a ch a - s c
ng ng áp l c s
c tháo khô, c a van s ph i ch u m t áp l c toàn ph n t m t phía do h
ch a t o ra. Do ó, Nhà th u c bi t quan tâm t i thi t k c a c a van v
an toàn và tin c y khi h c a van t i l u l ng n c l n nh t qua tu c bin và
ng chú ý n thi t k gio ng.
a van
c v n hành b i m t xylanh d u th y l c,
c thi t k
óng
ng t tr ng trong tr ng thái n c ch y, nâng m c a van và kh ng ch t c
trong quá trình h c a van b ng xylanh th y l c.
Trong quá trình v n hành bình th ng c a Nhà máy, các c a van s a ch a c
c gi
v trí m hoàn toàn b ng áp l c d u trong các xylanh th y
c.
th ng
u khi n c a van s a ch a - s c s
cn i
th ng
u khi n c a t máy, trong tr ng h p có tín hi u
a van s a ch a - s c
c óng l i kh n c p. Th i gian
ch a - s c s nh h n 2 phút, và giá tr chính xác s
Ch
ut .
thông khí
c b trí trong k t c u bê tông
p và tháo khô
ng ng áp l c.

liên ng v i h
s c t t máy,
óng c a van s a
c th a thu n v i

m b o an toàn trong khi

t c các b ph n c a thi t b s
c thi t k sao cho vi c b o d ng c n
thi t m c t i thi u, s d ng các bi n pháp b o v b m t tu i th cao,
gio ng cao su không b lão hóa , áp d ng các lo i b c và ng lót tr c t bôi
tr n.
Trang b các b ch t khóa c khí cho c a van s a ch a - s c t i cao trình
56,50m khi c a van này
c gi
v trí m , cho phép làm gi m áp su t c a
th ng th y l c hay tháo r i xylanh khi c a van ang v trí m .
B1.3.2.

Các thông s k thu t chính:

Các thông s k thu t, tiêu chí thi t k các yêu c u v v t li u ch t o liên
quan ã
c trình bày trong m c B1.2 s
c áp d ng trong thi t k c a
van s a ch a - s c c a c a nh n n c và các máy nâng. Ngoài ra, các thông
sau s
c s d ng:
a van s a ch a - s c
l

ng c a van ( b )

04

Ki u

Ph ng bánh xe

xéc-xi c a van (xéc-xi)
CH
NG B1
TRANG THI T B CHO C A NH N N

03

C

6/26


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

PEC - CEMC
Ph

ng b trí c a van

Th ng

Chi u r ng thông th y (m)

7,15

Chi u cao thông th y (m)

8,3

Cao trình ng
Cao trình

ng áy (m)

nh c a khe d n h

Áp l c c t n

ng

45,00
ng ( m)

65,60

c t nh tác d ng lên c a van (m c t n

c u nâng

c)

23
Xy lanh th y l c
tr ng và l c n
a xy lanh

c h c a van
Thi t b v n hành th y l c
l

ng máy nâng th y l c ( b )

02

l

ng xy lanh c a m t máy nâng ( cái )

02

Cao trình sàn xy lanh ( m )

68,9

Cao trình sàn t máy d u áp l c ( m )

70,0

* L c kéo c a m t xy lanh ( t n )

250,0

* L c n c a m t xy lanh ( t n )

60,0

* L c gi c a m t xy lanh ( t n )

50,0

Chi u dài hành trình xy lanh ( m )

8,5

Th i gian m c a van, có th

1÷2

u ch nh ( phút )

Th i gian óng c a van, có th

u ch nh ( phút )

1÷3

Các thông s trên có th s
c thay i, Nhà th u s tính toán và kh ng
nh l i sau khi có kh i l ng chính xác c a c a van và n nh các thông s
cho công tác xây, các thay i này s
c Ch
u t xem xét phê duy t.
B1.3.3.

Các thông s k thu t

m b o:

m b o các thông s sau :
ng n c rò r qua c a van óng kín
i c t n c t nh l n nh t
võng t i a c a d m chính ng v i t i
n nh t
B1.3.4.

0,3 lit/giây/1m dài gio ng c a van
L/800 ( L - nh p c a )

Ph m vi cung c p thi t b :
n (04) -

b c a van s a ch a - s c ki u ph ng bánh xe, m i c a van
c chia thành ba (03) xéc-xi
ng b v i gio ng ch n n c ;

CH
NG B1
TRANG THI T B CHO C A NH N N

C

7/26


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

n (04) -

b khe van v i khe d n h óng, ng

ng d n bánh xe l n;

n (04) -

b xe treo tr c kéo h p b cùng v i
trí t i cao trình 65,6m.

n (04) -

b tr c kéo c a van s a ch a - s c .

Hai (02) -

ng,

ng t a c a gio ng
ng ray và ph ki n, b

b máy nâng th y l c tr n b , m i b có m t ( 01 ) xy lanh d u
và m t (01) t máy c p d u áp l c ng b v i t
u khi n t i
ch .

n (04) -

B

xy lanh thu l c và các chi ti t

t s n trong bê tông.

t (01) –

lô các b ph n, chi ti t c n thi t nh néo an-ke, bu lông, ai c,
khung, ng, t m che, d u bôi tr n, các h ng m c v nh c u ph c
cho vi c c n ch nh và c
nh vào bê tông.

t (01) -

lô d u th y l c n p l n u theo nh m c c a nhà máy ch t o,
n thi t cho vi c hi u ch nh, v n hành th cho t t c các b
máy nâng th y l c c a các c a van s a ch a - s c ;

t (01) -

lô d u th y l c b ng 110% l ng d u n p l n hai theo nh m c
a nhà máy ch t o, c n thi t cho v n hành t t c các b máy
nâng th y l c c a các c a van s a ch a - s c ;

t (01) -

lô cáp l c và cáp

t (01) -

lô trang thi t b d phòng nh quy
Ch ng này;

t (01) -

lô thi t b và d ng c b o d
a Ch ng này;

u khi n c n thi t ;
nh trong m c B1.10 c a

ng nh quy

nh trong m c B1.11

Các chi ti t, thi t b và b ph n thi t b ch a
c
c p trên, nh ng c n
thi t cho ch t o, v n chuy n, t h p và l p t, th nghi m, v n hành và b o
ng an toàn và chính xác các thi t b c ng s
c cung c p y .
B1.3.5.

Mô t thi t b :

B1.3.5.1.

C a van ph ng bánh xe:
i c a van s là m t c u trúc thép hàn và g m có :

-

Thân c a van
c p thép t m phía không ch u áp,
c
b ng các
xà ngang và d m úng m i c nh v ng ch c, t o thành khung truy n
i tr ng t i các bánh xe l n.

-

Ph n ti p xúc v i ng ng áy c a thép b n m t s
c b o v b ng
m thép hình không g . Khi c a van óng, kho ng cách t i a gi a
ng ng và t m thép hình này là 0,1mm.

-

M i c a van
c chia thành ba (03) xéc-xi riêng bi tm, t i v trí t
p l p t trên mi ng khe van, các xéc-xi
c t h p thành m t c a

CH
NG B1
TRANG THI T B CHO C A NH N N

C

8/26


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

nguyên b . Các xec-xi
c b t n i v i nhau b ng c m kh p m m
chuy n v xoay trong m t ph ng vuông góc v i m t ph ng c a van,
ho c liên k t v i nhau b ng ph ng pháp thích h p
t o thành m t
t c u linh ho t. B trí các gio ng cao su gi a các xec-xi c a van.
Xéc-xi trên cùng
c trang b b ph n treo ch u l c b t n i v i các
thi t b nâng và xe treo tr c kéo.
-

M i xec-xi c a van s có t i thi u b n (04) bánh xe l n có
ng kính
thích h p
c úc b ng thép h p kim c ng
cao. M i bánh xe
c t trên tr c, tr c
cc
nh vào d m biên và
c khoá ch c
ch n
ng n ng a quay ho c di chuy n d c tr c, các bánh xe s có
ng lót tr c ch t o t v t li u t bôi tr n Teflon. Các tr c bánh xe s
c ch t o b ng thép không g ho c thép carbon m crôm v i
dày
p m nh nh t là 50 microns.

-

M i c a van s
c trang b ít nh t b n (04) bánh xe c d n h ng
bên,
c ch t o t thép không g
d n h ng hai bên c a van, b
trí phía có áp c a c a van. Các bánh xe này s
c ch t o t thép
không g ,
c
u ch nh
có kho ng cách x p x 5mm so v i
ng tr t c a khe van sau khi
bê tông.

-

Gio ng
c ch t o t cao su không b lão hóa và có
c ng thích
p theo quy nh m c B1.2.3. Các gio ng ch n n c áy và ch n
c bên ph i
c ch t o t cao su ch P và
cc
nh ch c ch n
vào phía không ch u áp c a thân van. áy c a van s
c trang b m t
gio ng ch n n c cao su hình ch nh t ti p xúc v i b n áy. V trí c a
các ch n n c áy s
c ch n l a
t n d ng áp l c n c khi óng
a van mà không c n l c n c a xylanh. Thi t k c a van và b trí
gio ng ch n n c s
m b o gi m các h h i do gio ng b võng
xu ng và tránh các l c không mong mu n do vi c óng c a van t i l u
ng l n nh t.
mb o
kín n c gi a gio ng ch n n c áy và
ch n n c bên. Toàn b các gio ng s
cc
nh b ng các t m n p
và bulông, ai c b ng thép không g . Các gio ng này s
c
c
o v ch c ch n khi thao tác, d
u ch nh và thay th , m b o
kín n c khi v trí óng.

B1.3.5.2.

Khe van:

Khe c a van
c cung c p ng b cùng v i
ng d n bánh xe l n,
c
thi t k
ch u
c và truy n vào t c u bê tông t h p tr ng l ng c a
a van v i các l c tác ng lên c a van d i u ki n thi t k n ng n nh t.
mb o
nhám b m t
ng tr t bánh xe l n, m t t a các gio ng,
ng
tr t d n h ng c ng nh
mb om c
kín n c gi a gio ng c a c a van
i các m t t a.

CH
NG B1
TRANG THI T B CHO C A NH N N

C

9/26


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

Khe van
c b c toàn b b ng thép t m d y t i thi u 12mm và ph i kéo dài
ng ng áy cho n cao trình v n hành 65,6m,
c trang b các gân t ng
ng v ng ch c, néo, gi ng, bu lông u ch nh, v.v… c n thi t.
t c u s b c a khe van bao g m nh ng không gi i h n các b ph n sau
ây:
-

Thép b c khe van nh mô t trong b n v d th u.

-

Các
ng l n c a bánh xe ch t o b ng thép không r ,
c hàn liên
c v i khe van.
ng l n bánh xe ph i
c gi công
mb o
bánh xe v n hành t t,
c trang b các t m , néo, … v ng ch c c n
thi t truy n các t i tr ng t bánh xe vào k t c u bê tông.

-

ng tr

t cho gio ng ch n n

-

ng tr

t cho c d n h

-

c b ng thép không r .

ng.

Ng

ng áy và d m t ng ng c
c hàn v i khung khe van hai bên
t o thành m t khung kín n c cho c a van mà không gây s c c ng
quá m c i v i bê tông ho c k t c u thép. Ng ng áy và d m t ng
ng c có b m t b ng thép không r , t o nên b m t ti p xúc ph ng v i
các gio ng ch n n c nh và át c a van. D m t ng ng c
c thi t
ng n ng a s ti p xúc c a gio ng nh và bê tông.
Các thanh thép hình
c t o gân
m b o hình d ng và
ph ng
yêu c u, b n v ng khi gia t i và an toàn khi
bê tông. u phía trên
khe van
c vát h p lý
d dàng a c a van vào khe d n h ng,
ph n ng ng
c t o hình ng n ng a s tích t á và cát.

B1.3.5.3.

Thi t b v n hành thu l c:

i thi t b v n hành th y l c
c s d ng
u khi n hai (02) b c a
van s a ch a - s c , bao g m các b ph n chính sau ây:
-

M t ( 02 ) xy lanh th y l c tác

-

M t ( 01 ) thi t b c p d u áp l c,

-

ng hai chi u;
ng b v i b ng

u khi n t i ch ;

ng ng d u b ng thép không g và ph ki n.

Thông s chính c a các thi t b v n hành th y l c
c mô t trong m c
B1.3.2. Xy lanh thu l c và k t c u b
c t t i cao trình 68,9m. T
máy d u áp l c
c b trí trong bu ng riêng t i cao trình 70,0m.
th ng s
c l a ch n phù h p v i l c v n hành có h s an toàn t i
thi u b ng 1,25 so v i l c lý thuy t. Nó s
c thi t k
ch u
c các l c
tác ng t i a trong b t k
u ki n v n hành nào, k c trong quá trình
phanh khi óng s c c a van ng v i l u l ng t i a.
Các c a van s a ch a - s c
c óng l i b ng chính tr ng l
chúng và u ch nh t c
óng b ng các xylanh th y l c.
CH
NG B1
TRANG THI T B CHO C A NH N N

C

ng c a

10/26


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC
Áp l c d u v n hành c a h th ng s
a mình.

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

c Nhà th u xác

nh theo tính toán

Thi t b cung c p s tuân theo tiêu chu n DIN 19704/19705.
(1) Xylanh th y l c s là ki u tác d ng m t chi u, b m t trong xylanh
c gia
công và mài nh n. C n pittông s
c ch t o t thép không g m crôm và
c gia công nh n b ng thép carbon ch t l ng cao ph ceramax. N u s
ng lo i m crôm, b dày l p m crôm s không nh h n 50microns (theo
DIN 19704-2 : 2000-00).
xylanh s có các gio ng ch u áp l c cao và
c lót b ng ng
d n
ng cho c n píttông. Thi t k c a ph n d n h ng b ng ng
này ph i
tính n các l c
và mô men u n trên u cu i xylanh khi c a van các v
trí khác nhau. Các gio ng có kh n ng
c thay th d dàng và
c trang b
t b báo d u rò r .
Xy lanh có thi t k phù h p v i áp l c d u h th ng l n nh t và áp l c d u
n nh t xu t hi n trong xylanh trong quá trình phanh khi óng c a van bao
m óng s c c a van t i l u l ng t i a.
c hai u xylanh s
c trang b các u ng thoát khí và d u. N p ch p
trên và d i xy lanh
c b t bu lông vào thân xylanh. T c
óng t i a
cho phép
c
u khi n b i các zicl c
nh b trí tr c ti p vào u
xylanh. Có th
u khi n t c
b ng tay b ng m t van ti t l u v i các t c
óng c a van th p h n. Xylanh s
c trang b m t thi t b gi m ch n
mb o
an toàn và chính xác khi óng c a van.
Các
ng ng áp l c s
xylanh.

cl p

t v i các van cách ly b trí t i g n

c a xylanh s là c u trúc hàn v ng ch c
bulông néo c n thi t.

c cung c p

u

ng b v i các

(2) Tr m c p d u áp l c cho h th ng th y l c:
M i tr m c p d u áp l c s bao g m ít nhât các thành ph n chính sau :
-

Hai ( 02 ) b m ki u piston ( 1 làm vi c – 1 d phòng )

-

M t ( 01 ) b m bánh r ng;

-

M t ( 01 ) bình ch a d u v n hành;

-

Thi t b l c d u;

-

M t ( 01 ) b ng

-

u khi n t i ch ;

Các van phân ph i, van an toàn, van ki m tra, công t c áp l c, áp k ,
ng ng d n d u , .v.v.

Thùng d u
c làm t thép hàn và
c trang b các b ph n sau : N p ki m
tra, b l c d u, b l c khí, các ng và các ph ki n c n thi t, m t que th m
CH
NG B1
TRANG THI T B CHO C A NH N N

C

11/26


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

c d u, c ng nh các công t c báo tín hi u m c d u th p ho c báo tín hi u
t khi m c d u quá th p. Thùng ch a d u v n hành s ch a
c l ng d u
p 2,5 l n l ng d u c n thi t cho vi c v n hành h th ng xylanh th y l c
óng m c a van.
n hành m c a van
c th c hi n b ng b m piston; l c d u và b m d u
thùng d u
c th c hi n b ng b m bánh r ng.
u khi n và giám sát óng m các c a van
khi n.

c

u khi n qua b ng

Thi t b d u áp l c s có m t (01) van v n hành b ng tay
van xu ng.

u

cho phép h c a

Tr c khi
c cung c p, các thi t b áp l c u s
c th nghi m v i áp
xu t th nghi m l n h n 50% so v i áp l c thi t k .
i v i xylanh, ph i th
nghi m v i áp xu t nghi m l n h n 50% so v i áp l c phanh t i a.
Các yêu c u khác s phù h p v i m c A3.11 c a Ch
(3) Van và

ng A3.

ng ng

Liên danh nhà th u s cung c p y
các
ng ng th y l c ng b b ng
thép không g bao g m t t c các ph ki n l p t, van, ng, néo v.v. gi a các
xylanh th y l c và tr m d u c p áp l c. Van và
ng ng s tuân theo các
yêu c u trong m c A3.11 c a Ch ng A3.
u n i gi a các b ph n c
nh và b ph n chuy n ng s b ng các ng
m không b lão hóa, có v b o v bên ngoài và gia c b ng l i thép không
.
ng ng s
cc
nh m t ph n vào n n bêtông, m t ph n t vào trong
các rãnh có n p y ho c các ng b o v
t trong bê tông. m b o các
n
ng d u th y l c h tránh s phá ho i c a môi tr ng, tác ng c khí ho c b
è b p b ng các thép hình m k m ho c b t bu lông c
nh vào bê tông ho c
các k t c u thép.
ng ng ph i
c trang b
i các v trí thích h p.
(4) Các t

y

các van cách ly và các

u n i tháo r i

u khi n

i máy nâng ( tr m c p d u áp l c ) s
c trang b m t b ng
u khi n,
c t g n ho c tr c ti p ngay phía trên tr m c p d u th y l c. B ng
u
khi n s bao g m các thi t b c n thi t nh công t c, r le, èn tín hi u, công
c, h p u n i, nhãn mác, ti p m ph , r le th i gian, c u trì, nút n, ampe
, và các thi t b o m th i gian.v.v.
Các dây d n chính và các ti p
m c a toàn b h th ng s
c ánh d u
nh n d ng b ng s ho c b ng mã s riêng bi t. Các ti p
m u cu i

CH
NG B1
TRANG THI T B CHO C A NH N N

C

12/26


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

truy n tín hi u s là lo i không
n áp. Toàn b các dây d n và dây
i b ph i n m trong ph m vi cung c p thi t b .

un i

Các b ng
u khi n s
xu t x ng.

c khi

c ki m tra ch c n ng t i x

ng ch t o tr

(5) V n hành nâng h c a van
Các c a nh n n c s có th
u khi n t i ch ho c t xa. T t c các tín hi u
ch th v trí c a c a van và các l nh
u khi n s
c u dây và cung c p
cùng v i các hàng k p truy n d n tín hi u n Nhà máy.
Khi m c a van s a ch a- s c t v trí óng kín, công t c áp l c s d ng
a van t i v trí n p n c ã cài s n và có th
u ch nh
n p n c vào
ng ng áp l c. Sau m t kho ng th i gian t s n, khi áp l c hai phía c a
van cân b ng, c a van s a ch a - s c s
c nâng lên t i v trí m hoàn
toàn. C a van s t
ng d ng l i và
c gi t i v trí m hoàn toàn b ng áp
c d u. Máy b m s
c v n hành
duy trì áp l c do s s t áp trong xy
lanh tr c khi van h xu ng.
Trong ch
v n hành bình th ng, t i v trí v n hành c a van
c gi
v
trí m cao h n mép t ng ng c t i thi u là 0,5m b ng áp l c d u trong
xylanh, khi c a van b t t xu ng 300mm so v i v trí ban u do áp l c trong
xylanh gi m, máy b m d u s t
ng làm vi c kéo c a van v v trí ban u.
(6)

u khi n và giám sát t xa
Các c a van s
c thi t k
có th
u khi n và giám sát t xa, t phòng
u khi n trung tâm Nhà máy. H th ng
u khi n c a Nhà máy t i phòng
u khi n nhà máy
c cung c p theo gói th u khác. Nh ng nhà th u s
cung c p các ti p
m và các b bi n i tín hi u
n 4-20mA c n thi t
i/nh n tín hi u t i/t t
u khi n này.
-

Các tín hi u
*

c

a t i h th ng

u khi n nhà máy g m có :

m c a c a van ( c các v trí trung gian )

* C a van v n hành ;
* Các v trí n p n

c;

* V trí c a c c u ch t c khí ;
* Áp l c vi sai t i l

i ch n rác ;

* Các tín hi u c nh báo.
-

Các tín hi u

u khi n t h th ng

u khi n Nhà máy bao g m:

* M c a van ;
*
B1.3.5.4.

óng/m c a van.
Tr c kéo:

CH
NG B1
TRANG THI T B CHO C A NH N N

C

13/26


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

Xy lanh và c a van
c liên k t v i nhau tr c ti p qua m t h th ng tr c
kéo. Xy lanh liên k t v i tr c kéo b ng c tr c và xoay. Tr c kéo
c liên
t v i tai treo c a van,
c thi t k
ch u
c toàn b t i tr ng c a c a
van và các l c tác ng lên c a van khi v n hành.
Tr c kéo
c chia thành câc phân
n v i chi u dài phù h p cho vi c tháo
các phân
n c a van. Các phân
n c a tr c kéo
c liên k t v i nhau
ng ph ng pháp thích h p. T t c các ch t và lót tr c
c làm b ng thép
không r và ng.
B1.3.5.5.

Xe treo tr c kéo.

Là lo i xe troller, ch y trên h th ng
c v n hành b ng tay.

ng ray t i cao trình 65,6m. Xe treo

t b xe treo
c s d ng
gi c a van
mang
c toàn b t i tr ng c a van.
B1.3.5.6.

v trí yêu c u và

c thi t k

C c u ch th c a van:

th ng s
c trang b các thi t b ch th v trí cho phép theo dõi v trí c a
van t t
u khi n.
c u ch th v trí s là lo i ch báo theo
m , có c p b o v IP68. C c u
ch th v trí s phù h p v i ngu n cung c p quy nh trên và các tín hi u có
dòng 4-20mA.
c u ch th v trí và các giá
c a chúng
cb ov
tránh các h
ng c khí. Các
ng cáp
ns
c b o v b ng cách i trong các ng
thép tráng k m ho c các
ng ng t s n trong bê tông.
m c a van s
c th hi n b ng tín hi u s ki u k thu t s ( nh các
èn LED 7 thanh ). Các b ph n ch th v trí c a van m ho c óng hàon toàn
c l p t riêng. èn tín hi u c a c c u ch th v trí c a van ki u c a s
kh c ch s th hi n các v trí sau trên b ng u khi n :
-

M ;
óng;

-

V trí trung gian ;

-

V trí n p n

c;

Các dây d n chính và các ti p
m c a toàn b h th ng s
c ánh d u
nh n d ng b ng s ho c mã s riêng bi t. Các ti p m t i u truy n d n tín
hi u s
m b o không mang n. Toàn b các dây d n và u n i n i b s
m trong ph m vi cung c p thi t b .
B1.4.

C A VAN S A CH A:

B1.4.1.

Khái quát:

CH
NG B1
TRANG THI T B CHO C A NH N N

C

14/26


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

a van s a ch a
c b trí trong khe c a van riêng, ph c v ki m tra và
a ch a c a van, khe van s a ch a - s c c a c a nh n n c.
a van s a ch a là lo i ph ng tr t,
c chia làm sáu (06) xéc-xi riêng bi t
d dàng v n hành và v n chuy n. C a van này v n hành trong tr ng thái áp
c cân b ng toàn ph n. Tr c khi v n hành c a van s a ch a,
ng ng d n
cs
c óng l i b ng c a van s a ch a - s c . Áp l c n c hai bên
a c a van cân b ng b ng cách n p n c qua van bypass trên c a van tr c
khi m c a van s a ch a.
Khi óng c a van s a ch a s

m b o kh n ng t r i.

a van s a ch a
c v n hành nâng h t ng xéc-xi b ng móc ph c a c u
tr c chân dê và d m c p. Khi không s d ng, c a van
c l u gi trong kho
van b trí trên m t b ng c a l y n c t i cao trình 60,5m.
B1.4.2.

Các thông s k thu t chính:

Các thông s k thu t, tiêu chí thi t k và các yêu c u v v t li u ch t o liên
quan ã
c trình bày trong m c B1.2 s
c s d ng làm c s thi t k
a van s a ch a. Ngoài ra, các thông s sau s
c s d ng:
l ng c a van ( b )
Ki u
Ph ng b trí c a van
l ng xéc-xi
Chi u r ng thông th y (m)
Chi u cao ch n n c (m)
Cao trình ng ng áy (m)
Kho ng cách gi a hai m treo
a van (m)
Áp l c c t n c t nh tác d ng
lên c a van ( m c t n c )

5,0
20,0
Móc nâng c u tr c chân dê
và d m c p
r i

c u nâng
c h c a van
B1.4.3.

02
Ph ng tr t
Th ng ng
06
7,15
16,0
45,0

Các thông s k thu t

m b o:

Nhà th u s

m b o các thông s sau ây :
0,3 lit/giây/1m dài gio ng
Lu ng n c rò r qua c a van óng
a van (bao g m các
gio ng gi a các xéc-xi c a
kín t i c t n c t nh l n nh t
van)
võng t i a c a d m chính ng
L/600 ( L - nh p c a )
i t i l n nh t

CH
NG B1
TRANG THI T B CHO C A NH N N

C

15/26


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC
B1.4.4.

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

Ph m vi cung c p thi t b :

Ph m vi công vi c c a nhà th u bao g m vi c thi t k , ch t o, th nghi m t i
Nhà máy ch t o, cung c p, l p t, thí nghi m hi u ch nh và ch y th t i
Công tr ng, b o hành chính th c trang thi t b sau:
Hai (02) -

b c a van ph ng tr t,
v i các gio ng ch n n

c chia thành sáu (06) xéc-xi
c;

n (04) -

B khe van v i khe d n h

ng, ng

t (01) -

B d m c p hai (02) móc ngo m, s c nâng không nh h n
2x17,5T, ph c v cho vi c nâng h các xec-xi c a van s a ch a.

ng,

ng

ng t a c a gio ng;

t ( 01 ) - lô các chi ti t c n thi t nh néo an-ke, bu lông, ai c, khung,
ng, t m che, các h ng m c v nh c u ph c v cho vi c c n
ch nh và c
nh vào bê tông.
t ( 01 ) - lô trang thiêt b d phòng B1.10 c a Ch
t ( 01 ) - lô thi t b và d ng c b o d
B2.11 c a Ch ng này.

ng này;

ng nh trong quy

nh trong m c

Nh ng gì ch a
c p n t i ch ng này nhung c n thi t cho vi c ch t o,
n chuy n và t h p và b o d ng an toàn và chính xác thi t b s
c Nhà
th u cung c p y .
B1.4.5.

Mô t thi t b :

B1.4.5.1.

C a van ph ng tr

t:

(1) C a van ph ng tr t là m t k t c u thép hàn, ki u ph ng tr t,
c p thép
n m t phía ch u áp c a c a van v i
dày t i thi u 24mm,
c c b ng
các xà ngang và d m ng c n thi t, và các d m v ng ch c phía trên, phía
i và hai bên.
t c các t m thép hình và ô d m
c thi t k các l
a van
c nâng lên kh i m t n c.
a van
c chia thành các xec-xi riêng bi t, m i xec-xi
ch n n c.
(2) M i xec-xi c a van

t tháo n

c khi

c b trí gio ng

c trang b :

-

Hai (02) tai treo b trí

-

B n (04) thanh tr t b trí phía h l u c a van, các b m t tr t
c làm b ng lo i v t li u có h s ma sát th p, ch u mài mòn t t và
có th thay th , có kích th c
l n và c
nh chính xác
c a van
có th tr t trong khe d n h ng.

CH
NG B1
TRANG THI T B CHO C A NH N N

d m

C

nh

b t n i v i d m c p.

16/26


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

-

B n (04) c m t ng c
c b trí phía i di n v i thanh tr t c a
a van
m b o c a van không b l c và rung ng khi ang h
trong khe van. B m t tr t c a c m t ng c này có h s ma sát
th p, ch u mài mòn.

-

Hai (02) c m c d n h ng bên,
c ch
i bên h i c a c a van
d n h ng và
nâng h trong các khe. Các c này ph i
không quá 10mm so v i
ng d n c c

t o t thép hình, b trí
nh v cho bên c a van khi
c
u ch nh
có kho ng
a khe van.

(3) C a van có các gio ng cao su
cc
nh b ng n p và bu lông thép không
. Các gio ng ch n n c nh và bên
c ch t o t ca su h nh (P), gio ng
ch n n c áy có ti t di n hình ch nh t t vào b n áy. Cao su ch t o
gio ng là lo i cao su không b lão hoá và có
c ng thích h p theo quy nh
i m c B1.2.3.
(4) Xéc-xi
c trang b m t van cân b ng áp l c b ng thép không r
cân b ng
áp l c hai phía c a van tr c khi m c a van. Van ph i có kích th c thích
p
n p n c cho khoang gi a c a van s a ch a-s c và c a van s a
ch a. Các xéc-xi
c phân chia thi t k theo c p áp l c khác nhau v i chi u
cao b ng nhau, do ó Nhà th u s thi t k sao cho tránh
c s thay i v
trí các xec-xi trong quá trình l p t, m i xec-xi
c ánh d u chính xác và
rõ rang
t chính xác chúng theo cao trình, các ký hi u s
c t m t
tr c cuae m i xec-xi, t i v trí d nh n bi t.
B1.4.5.2.

Khe van:

Khe van
c thi t k
truy n t i tr ng do áp l c n c vào k t c u bê tông
mà không làm quá t i khe d n h ng ho c k t c u bê tông t i b t c
m
nào.
Khe van có chi u th ng ng
c b c thép toàn b b ng thép t m v i chi u
dày t i thi u 12mm. Khe van ph i
c kéo dài t ng ng áy n cao trình
70,0m. Khe van
c trang b các gân t ng c ng v ng ch c, néo, gi ng, bu
lông
u ch nh, v.v... c n thi t, ng th i có các b m t ti p xúc ph ng cho
các c m thanh tr t, c d n h ng, c m t ng c và gio ng ch n n c c ng
nh
mb o
kín n c c a các gio ng c a van.
Khe van bao g m nh ng không gi i h n các b ph n sau ây:
-

Thép b c khe van nh mô t

-

ng tr t cho c m thanh tr t, c m t ng c, gio ng ch n n c
c ch t o t thép không r và
c hàn liên t c v i khe van.
ng
tr t c a c m thanh tr t
c gia c ng truy n
c các t i tr ng
c a van vào k t c u bê tông.

-

ng tr

t cho c d n h

CH
NG B1
TRANG THI T B CHO C A NH N N

C

trên;

ng.

17/26


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC
-

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

Ng

ng áy và d m t ng ng c
c hàn v i khung khe van hai bên
t o thành m t khung kín n c cho c a van mà không gây nên s c
ng quá m c i v i bê tông ho c k t c u thép. Ng ng áy và d m
ng ng c có b m t b ng thép không r , t o nên b m t ti p xuc
ph ng v i các gio ng cao su ch n n c nh và áy, d m t ng ng c
c thi t k
ng n ng a s ti p xuc gi a gio ng nh và bê tông.

Các thanh thép hình
c t o gân
àm b o hình d ng và
th ng yêu c u,
n v ng khi ch t t i và an toàn trong quá trình
bê tông. u phía trên c a
t c u thép này ph i
c làm vát h p lý
d dàng a các xéc-xi vào khe
n h ng. Ng ng khe d n h ng ph i
c t o hình
gi m nguy c tích
cát và á.
B1.4.5.3.

D m c p:

nâng h các xec-xi c a van s a ch a, Nhà th u s cung c p m t thi t b
nâng c a van d i d ng m t d m c p,
c treo b ng móc ph c a c u tr c
chân dê và
c d n h ng trong khe van b ng m t c p bánh xe d n h ng
i bên, d m c p có hai móc ngo m t
ng
nâng h xéc-xi c a van theo
chi u th ng ng và c c u liên ng v i van cân b ng trên c a van.
mc p
c thi t k phù h p v i các yêu c u t
a van s a ch a trên.

ng ng

c quy

nh cho

Các bánh xe d m c p
c b trí theo chi u th ng ng
d m không b l t
ho c nghiêng khi ang di chuy n trong khe van d n h ng. Móc và nh các
xec-xi c a van an toàn và tin c y khi chúng t trên ng ng hay b t k m t
m kê nào khác, không ph thu c vào m c n c. Khi thi t k , Nhà th u c
bi t chú tr ng n v n v n hành an toàn c a các thi t b c khí, t t c các
tr c là lo i t bôi tr n b ng các v t li u không r , ch ng b i, ch ng m và
ch u n c t t.
Tr ng tâm c a t h p d m c p sau khi l p n m ngay d
o
n nh t t k c trong u ki n không t i.
B1.5.

L

B1.5.1.

Khái quát:

i móc c u

m

I CH N RÁC:

i khoang c a nh n n c
c trang b m t b l i ch n rác, l p trong khe
van s a ch a,
c chia theo chi u th ng ng thành các xec-xi
thu n l i
cho vi c v n chuy n và nâng h , thi t k l i phù h p v i thi t k khe van.
Kho ng cách tr ng gi a hai thanh l i ch n rác ph i phù h p v i khe h t i
thi u gi a các cánh bánh xe công tác tu c bin, tuy nhiên giá tr này s
c
nhà th u cung c p tu c bin kh ng nh l i và
u ch nh n u nh th y c n
thi t.

CH
NG B1
TRANG THI T B CHO C A NH N N

C

18/26


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

PEC - CEMC

Ti n hành thu gom rác trên l i ch n rác trong khi ang v n hành b ng cách
d ng m t g u v t rác v n hành b i c u tr c chân dê. G u v t rác ph i di
chuy n theo khe d n h ng trong k t c u c a c a l y n c t phía th ng
u l i ch n rác. G u v t rác
c trình bày m c B1.6.
B1.5.2.

Thông s k thu t:
l

ng l

i ch n rác(b )

Xéc-xi c a m i l

04

i (xec-xi)

06

Xéc-xi d phòng (xec-xi)
ul

02

ng l n nh t i qua m i l

i ch n rác (m3/s)

2,5

Chi u r ng thông thu (m)

7,15

Chi u cao thông thu (m)

16,0

Kho ng h gi a hai thanh l
Ph

ng b trí l

Cao trình ng

i ch n rác (mm)

107

i ch n rác

Th ng

ng áy (m)

Kho ng cách gi a hai
Áp l c thi t k cho l

45,0

m treo c a m i xec-xi (mm)
i ch n rác (m c t n

c)

5,0
3,0

Nhà th u ph i xem xét và có th th c hi n các u ch nh c n thi t
th ng s trên khi
cs
ng ý c a Ch
ut .
B1.5.3.

ng

i v i các

Ph m vi cung c p:

Ph m vi cung c p thi t b bao g m:
n (04) Hai (02) -

b l
xi;

i ch n rác

ng b , m i b

xéc-xi d phòng cho các b l

c chia thành sáu (06) xéc-

i ch n rác;

t (01) -

b d m c p hai móc ngo m, s c nâng không nh h n 2x17,5
n, ph c v cho vi c nâng h xéc-xi l i ch n rác.

t (01) -

lô các b ph n, chi ti t c n thi t nh néo, bulông, ai c, khung,
tay v n lan can, d u m , các thi t b tam th i và v nh c u ph c
công tác c n ch nh và nh v .v.v..., các ph ki n và v t li u
n thi t.

t (01) -

lô trang thi t b d phòng nh quy

t (01) -

lô thi t b và d ng c b o d

nh trong m c B1.10.

ng nh quy

nh trong m c B1.11.

Các b ph n, v t li u, chi ti t ch a
c
c p
ây nh ng c n thi t cho
vi c ch t o, v n chuy n, v n hành và b o d ng thi t b s
c Nhà th u
cung c p y .
CH
NG B1
TRANG THI T B CHO C A NH N N

C

19/26


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC
B1.5.4.

Mô t thi t b :

B1.5.4.1.

L

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

i ch n rác:

i ch n rác
c chia thành s l ng phân
n nh mô t
trên
thu n
ti n cho vi c v n chuy n và v n hành. L i ch n rác ki u m t ph ng, k t c u
hàn. L i ch n rác có k t c u ki u khung giàn v i các d m ngang và d c là
các thanh d m, trên ó l p t các thanh l i b ng các gudông và ai ôm (c
u gi m ch n). Các thanh l i có m t c t ngang
c t o hình profin nh m
gi m t n th t c t n c i qua l i và tránh t o ra các xoáy n c phía sau
i.
i xéc-xi bao g m nh ng không gi i h n các b ph n sau:
-

Tai treo b trí t i d m
a C u tr c chân dê.

nh, phù h p v i vi c nâng h b ng móc ph

-

B n (04) thanh tr t b trí phía h l u c a l i, các b m t tr t
c
làm b ng v t li u có h s ma sát th p, ch u mài mòn và có kích th c
l n, c
nh chính xác l i ch n rác tr t trong khe d n h ng.

-

B n c m c c u ép ng c b rí phía i di n thanh tr t
mb o
i ch n rác không b l c hay rung ng khi ang h trong khe van, b
t tr t c a c c u ép ng c
c làm b ng lo i v t li u t ng h p có
s ma sát th p, ch u mài mòn.

-

Hai c m c d n h ng bên, ch t o t thép hình b trí m i bên h i
i
d n h ng và nh v bên cho l i ch n rác khi nâng h trong
khe. Các c này
c
u ch nh
có kho ng h không quá 10 mm
so v i
ng d n c c a khe van.

i xec-xi chia thành b n panel riêng bi t
khung l i. Thi t k cho phép v n t c dòng ch
không gây b t c s nguy hi m nào do rung
thép không r ,
c khoá ch c ch n, các liên k
thu n ti n cho vi c u ch nh khi l p t.

c b t bulông v i nhau và vào
y i qua l i t i a 2,5m/s mà
ng. Toàn b các bu lông b ng
t bu lông có kho ng h h p lý

Thi t k l i cho phép r ng c a các thi t b v t rác vào ít nh t 30mm gi a các
thanh l i. Các thanh l i d n h ng cho các thi t b cào rác và không c n
tr hi u qu vi c d n rác b t ký vùng nào trên l i.
B1.5.4.2.

D mc pl

i ch n rác:

mc p
s d ng nâng h l i ch n rác có k t c u t
a van s a ch a quy nh t i m c B1.4.5.3.
B1.6.

THI T B V T RÁC:

B1.6.1.

Thông s k thu t:

CH
NG B1
TRANG THI T B CHO C A NH N N

C

ng t nh d m c p

20/26


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

PEC - CEMC

u v t rác cho l i ch n rác phù h p v i các thi t k và c
mô t trong các m c trên và
c ch t o theo thi t k t t nh t
rác trên l i ch n rác có hi u qu b ng c u tr c chân dê.
Các tính toán và nguyên t c thi t k phù h p v i các
chung.
l

ng g u v t rác (b )

m k thu t
có th d n

u ki n k thu t
01

Ki u

u ngo m hàm ph ng

r ng h u ích c a r ng cào x p x (m)

7,15

Ki u c c u v n hành

c u nâng b ng c u tr c, thao
tác b ng c c u thu l c.

Kho ng cách di chuy n d c c a cào (m)
c

25,0

di chuy n c a g u ngo m x p x (m/ph)

8,0

Dung tích g u v t.

7,0

Nhà th u ph i xem xét và có th th c hi n các u ch nh c n thi t
th ng s trên khi
cs
ng ý c a Ch
ut .
B1.6.2.

i v i các

Ph m vi cung c p:

Ph m vi cung c p thi t b bao g m:
t (01) -

g u v t rác ng b v i cào rác, thi t b óng m thu l c
c
u khi n theo yêu c u
có th v n hành b ng c u tr c chân
dê;

n (04) -

b khe d n h
t s n.

t (01) -

lô các chi ti t c n thi t, phù h p
hi u qu ;

t (01) -

lô trang thi t b d
ch ng này.

t (01) -

lô thi t b và d ng c b o d
a ch ng này.

ng cho g u v t rác

phòng nh

ng v i các b ph n chi ti t
c u tr c chân dê v n hành có

quy

nh t i m c B1.10 c a

ng nh quy

nh trong m c B1.11

Các b ph n, v t li u, chi ti t ch a
c
c p
ây nh ng c n thi t cho
vi c ch t o, v n chuy n, v n hành và b o d ng thi t b s
c Nhà th u
cung c p y .
B1.6.3.

Mô t thi t b :

Thi t b v t rác ph i có ki u g u ngo m v i ph n d n ng thu l c cho hàm
ph ng. Thi t b c p d u cho h th ng d n ng thu l c
c b trí ngay trên
CH
NG B1
TRANG THI T B CHO C A NH N N

C

21/26


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

ph n trên c a g u. Thi t b v t rác có các r ng cào khung thép v i bánh xe
công tác và bánh xe nh v hai bên s n.
u v t rác có th di chuy n t m t nh c a c a nh n n c xu ng n
ng ng áy c a l i ch n rác. V n hành di chuy n g u s
c th c hi n
ng móc nâng c a c u tr c chân dê, trong khi v n hành các r ng cào s
c
th c hi n b ng h th ng d n ng thu l c b trí trên g u v t rác. Cào rác t
ng ngo m vào khi xu ng n
m th p nh t c a hành trình, khi di chuy n
lên, rác thu
cs
c gi ch c ch n trong g u.
Thi t b d n rác
c thi t k v i các kích th c thích h p nó có th mang
c t i tr ng t i a khi d n rác. Thi t b d n rác là k t c u hàn b ng thép các
bôn, b t bulông và
c s n theo h th ng s n ã
c qui nh trong các
u ki n k thu t chung. K t c u này c ng có th làm hoàn toàn b ng thép
không r .
Cào k t h p v i g u ti p c n sát v phía l i ch n rác m t cách t
ng sao
cho cào luôn kéo sát vào l i trong quá trình di chuy n.K t c u c a thi t b
t rác ph i m b o gi ch c ch n rác thu gom
c trong quá trình di
chuy n.
Gi a các r ng cào và b m t t m l i ch n rác m b o khe h t 15-20 mm.
Trong quá trình di chuy n xu ng phí d i, các r ng cào b ng thép m i c t và
y rác n m trên b m t l i xu ng ng ng c a l i ch n rác.
c

nâng h c a thi t b v t rác c n kh ng ch

m c 5-8 m/phút.

t c các kh p treo, tr c quay, các h p s , v.v..
c trang b các b c lót lo i
bôi tr n. T t c các tr c quay
c ch t o t thép không g .
Khi không s d ng, g u d n rác cho l i ch n rác
c tháo ra kh i t i nâng
và l u kho
ti n s d ng cùng v i t i nâng. Ph m vi cung c p c ng bao
m m t khung thép
c bi t l u gi g u v t rác này.
Nhà th u s cung c p khe d n h ng theo chi u th ng ng, t cao trình áy
70,0m xu ng n cao trình ng ng áy
d n h ng cho thi t b d n rác.
Khe d n h ng
c l p t phía th ng l u c a l i ch n rác, cho phép
thi t b d n rác di chuy n và ho t ng nh nhàng. Thi t b này t m t
kho ng cách thích h p v i l i ch n rác, phù h p v i g u v t rác và áp ng
các yêu c u d n rác m t cách hi u qu . Khe d n h ng có ph ng th ng
ngvà
c ch t o t thép hình cácbon ch t l ng cao. các thanh thép hình
c t o gân
m b o hình d ng và
th ng yêu c u, b n v ng khi ch t
i và an toàn trong quá trình
bê tông. Các k t c u thép hình này ph i
c
p t thành các phân kh i
bê tông chèn u phía trên c a k t c u thép
này
c làm vát h p lý
d dàng a các bánh xe c a thi t b v t rác vào
khe d n h ng. Ng ng khe d n này
c t o hình
ng n ng a s tích t
a cát và á.
B1.7.

CÁC THI T B KHÁC:

CH
NG B1
TRANG THI T B CHO C A NH N N

C

22/26


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC
n (04) -

b n p

n (04) -

b thang có l ng ch n, cùng các lan can c n thi t
l p t
trong khoang c a van s a ch a-s c ,
ti p c n an toàn và
chính xác t i t t c các b ph n c a c a van s a ch a s c và
xy lanh thu l c.

n (04) -

b thang l ng l p

Tám (08) -

B1.8.

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

y l thông khí.

t trong gi ng thông gió.

b thép kho van và kho l

i.

n (04) -

b n p

t (01) -

lô thép d t 50x4 m k m
n i toàn b khe van, khe l i, l i
ch n rác, g u v t rác, khe g u v t rác v i h th ng n i t nhà
máy t i m g n nh t.

CÁP

y khe van s a ch a - s c t i cao trình 70,0m.

N:

Ph m vi cung c p bao g m:
-

Toàn b các
trí c a van.

-

Cáp l c h áp và cáo u khi n c n thi t
p nt
u khi n/phân ph i t i nhà máy.

-

Giá cáp, thang cáp và thi t b c

-

V t li u
này.

-

Làm kín các ch h trên t
ch ng cháy.

u n i thi t b

c cung

nh cho cáp h áp nói trên.

u cáp cho t t c các lo i cáp nh quy

t c các thi t b
B1.9.

u n i dây n i b cho các máy nâng và thi t b ch th v

ng và sàn sau khi l p

nh trong ch

ng

t cáp b ng v t li u

n cung c p tuân theo các yêu c u t i Ch

ng A2.

B O V CH NG HAN R VÀ S N:
o v ch ng han r cho thi t b bao g m các công vi c làm s ch và s n b
t thi t b . Công vi c này
c th c hi n theo úng v i các yêu c u c a b n
trong h s m i th u và các yêu c u
c nêu ra trong m c A1.15 "x lý
m t và s n".

B1.10.

D

PHÒNG:

Liên danh nhà th u cung c p các ph tùng d phòng b t bu c sau ây:
(1) Cho các c a van
t (01)

b gio ng cao su c a c a v n hành

t (01)

b gio ng cao su c a c a s a ch a

CH
NG B1
TRANG THI T B CHO C A NH N N

C

23/26


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

PEC - CEMC
(2) Cho máy nâng thu l c
t (01)
t (01)

bi cho m i lo i máy b m và

ng c

t (01)

b bích n i và mi ng

t (01)

b van m i lo i

t (01)

b gio ng m i lo i s d ng cho van và

t (01)

cu n dây m i lo i s d ng cho van

t (01)

d ng c ch báo m i lo i.

t (01)

r le, công t c, c m bi n m i lo i.

10%
(3)

b tr n b máy b m d u

Cho l

m m i lo i
ng ng

nt

bulông, ai c s d ng trong h th ng
i ch n rác

Hai (02)

phân

n (c a xéc xi l

i ch n rác)

Nhà th u xem xét danh m c các ph tùng d phòng và theo kinh nghi m c a
mình, xác nh và
ngh các ph tùng d phòng cho m t th i gian v n hành
ít nh t là 5 n m.
t c các ph tùng d phòng ph i
xác l u kho lâu dài.
B1.11.

c ánh d u rõ ràng và óng gói chính

THI T B VÀ D NG C B O D

NG:

t lô thi t b và d ng c c n thi t cho công tác v n hành, s a ch a và b o
ng các thi t b bao g m trong ph m vi cung c p thi t b .
Nhà th u l p m t danh sách y
ng, s a ch a và các d ng c
u trong ch ng này.
B1.12.

TH

và chi ti t g m toàn b các thi t b b o
c bi t khác nh m áp ng
c các yêu

NGHI M VÀ V N HÀNH TH :

Các
u ki n k thu t trong m c này qui nh các yêu c u áp d ng i v i
các công tác th nghi m và ki m tra các c a van và thi t b nâng i kèm v i
a van. Nhà th u ph i th c hi n các th nghi m phù h p t i nhà máy ch t o
và t i công tr ng v lo i v t li u, ki u ch t o và ch c n ng c a trang thi t b
c cung c p theo các yêu c u ã
c qui nh trong m c A1.13 "Th
nghi m thi t b "-Ch ng A1
B1.12.1.

Th nghi m t i Nhà máy ch t o:

B1.12.1.1.

Th nghi m v t li u:

Th nghi m các lo i v t li u s d ng
ch t o trang thi t b
c cung cáp
theo h p ng
c th c hi n tuân theo các yêu c u qui nh m c A1.13.4.2
"Th nghi m v t li u" c a Ch ng A1.
CH
NG B1
TRANG THI T B CHO C A NH N N

C

24/26


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC
B1.12.1.2.

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

Th nghi m hàn:

Th nghi m không phá hu t i các m i hàn ph i
c th c hi n tuân theo các
yêu c u qui nh m c A1.13.4.3 "Th nghi m hàn" c a ch ng A1. Ph ng
pháp th c hi n ph i
c Ch
ut
i di n Ch
u t ch p thu n.
Nhà th u th c hi n các th nghi m hàn sau ây t i nhà máy ch t o
i nhà máy ch t o:
-

M i hàn l n, ho c m i hàn ph i kín n

c :100% ki m tra h t t

-

Các t h p thi t b l p ráp

-

Các liên k t trong thi t b nâng:100% ki m tra siêu âm,
thi t b có th áp d ng
c

tr c, khung, d m nâng:100% ki m tra h t
i v i các lo i

Nhà máy ch t o có ngh a là Nhà máy ch t o c
nh ngoài ph m vi công
ng, ho c nhà máy ch t o t m th i trong ph m vi công tr ng
Ch
ut
i di n Ch
u t có th yêu c u ti n hành các th nghi m b
sung n u th y c n. Các th nghi m b sung có th b ng ph ng pháp ki m tra
t t ho c ki m tra th m th u ch t l ng, bao g m c th nghi m b ng
ph ng pháp siêu âm t i Nhà máy ch t o.
Trong tr ng h p khó có th
t
c k t qu tho áng b ng bi n pháp ch p
X-quang ho c siêu âm thì Ch
ut
i di n Ch
u t s ch p thu n cho
áp d ng các ph ng pháp th nghi m không phá hu khác.
Qui ph m n i h i và bình áp l c ASME ho c các tiêu chu n t
c áp d ng cho các th nghi m không phá hu khác.
B1.12.1.3.

Ki m tra kích th

ng

ng

c và công tác hoàn thi n:

Ki m tra kích th c và công tác hoàn thi n các thi t b t i c a l y n c
c
th c hi n tuân theo các yêu c u
c qui nh m c A1.13.4.4 "Ki m tra
kích th c và công tác hoàn thi n" - Ch ng A1
B2.12.1.4.

Ki m tra công tác x lý b m t:

Công tác x lý b m t và s n các thi t b t i c a l y n c
c ki m tra tuân
theo các yêu c u
c qui nh m c A1.15 "X lý b m t và s n" - Ch ng
A1
B2.12.1.5.

L p ráp t i Nhà máy ch t o:

Công tác l p ráp t i nhà máy ch t o i v i toàn b trang thi t b
c th c
hi n tuân theo các yêu c u
c qui nh m c A1.13.4.6 " L p ráp t i nhà
máy ch t o - Ch ng A1
Nhà th u th c hi n công tác l p
(1) C a van ph ng c a c a l y n
CH
NG B1
TRANG THI T B CHO C A NH N N

t t i Nhà máy ch t o nh sau:

c

C

25/26


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×