Tải bản đầy đủ

Hồ sơ đề xuất thủy điện Khe Bố- Chương 2 : các điều kiện kỹ thuật chung đối với thiết bị điện

LIÊN DANH NHÀ TH U

S

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

PEC - CEMC
CH

CÁC

NG A2

U KI N K THU T CHUNG

I V I THI T B

N


CL C
A2.1.

NG C ..................................................................................

A2.2.

CÔNG T C T

NG C ..............

3

A2.3.

ÁP-TÔ-MÁT VÀ MÁY C T H ÁP......................................

3

A2.4.

R -LE

4

A2.5.

R -LE ÁP L C, R -LE M C VÀ R

A2.6.

CÔNG T C VÀ TI P

A2.7.

VÀ B

KH I

N.............................................................................


NG.

5

M PH ..........................................

6

ÈN CH BÁO...........................................................................

6

A2.8.

D NG C CH BÁO VÀ O L

A2.9.

THI T B

A2.10.

U

A2.10.2.

LE L U L

NG....................................

6

N T ....................................................................

7

U N I VÀ HÀNG K P................................................

7

u

n............................................

7

Hàng k p...........................................................................

8

A2.10.1.
A2.11.

BI U T

A2.12.

CÁP

u n i c a thi t b

HI U VÀ DANH M C THI T B ........

8

N..................................................................................

9

A2.12.1.

Cáp ngu n t dùng............................................................

9

A2.12.2.

Cáp

u khi n..................................................................

9

A2.12.3.

Thi t k cáp......................................................................

9

A2.12.4.

V t li u l p

u cáp...............................................

10

T THI T B .................................................................

11

A2.13.

N I

A2.14.

V

CH

NG

2

NG, S

KHÍ C

NG A2
U KI N K THU T CHUNG

t và

N....................................................................

12

I V I THI T B

1/12

N


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC

CH
CÁC
A2.1.

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

NG A2

U KI N K THU T CHUNG

I V I THI T B

N

NG C :

(1) T t c các ng c tuân theo IEC 60034, thích h p
v n hành liên t c và
kh i ng tr c ti p. ng c kh i ng t i giá tr
n áp
không
cl n
n b y (07) l n dòng y t i. Các ng c v i công su t l n h n 0,75kW là
lo i ba pha
(2) T t c cá ng c
u có kh n ng v n hành liên t c mà không b hi n t ng
quá nhi t nguy hi m, ng v i giá tr công su t nh m c, m i t n s trong
ph m vi 47÷ 53Hz, +5%
n áp danh nh ng v i t n s danh nh. Liên
danh nhà th u s ch ng minh s phù h p c a các ng c v i yêu c u này.
(3) Tr

ng c ngâm chìm trong n c và ng c
t h ngoài tr i, t t c
ng
n m t chi u và xoay chi u có c p b o v IP 41. Các l h c a ng c
ph i có l i che thích h p
ch ng s xâm nh p c a ng v t và côn trùng
có h i. ng c ngâm chìm trong n c có c p b o v IP 67.
ng c l n t
ngoài tr i
c thi t k ch u
cm i
u ki n th i ti t và có c p b o v
IP 53; và
c trang b b s y
gi nhi t
ng c cao h n nhi t
môi
tr ng kho ng 50C. Các b s y ph i làm vi c liên t c khi ng c không ho t
ng. T i
m th p nh t c a v
ng c có m t l
thoát n c ng ng t
bên trong. Các ng c
t ngoài tr i và tr c ti p ch u b c x m t tr i
c
thi t k
cho nhi t
kim lo i không v t quá 850C. N u c n thi t, các
ng c lo i này
c trang b các t m che ánh n ng m t tr i.

(4)

ng c có công su t l n h n 0,4kW
c cung c p
n t m t ngu n riêng
i b o v quá dòng
n.
ng c có công su t 20kW ho c l n h n có các
nhi t n tr ki u t s n s d ng cho các b o v quá t i nhi t (tham kh o
c A2.2).

(5) V i kh n ng cao nh t có th th c hi n
c, t t c các ng c
c trang b
các bi c u ho c bi a lo i t bôi tr n v i vòng tr c v ng ch c. Các ng
tr c ng có b c .
Các

b c

c b o v và làm kín, không có b i xâm nh p và rò d u.

i v i các ng c có yêu c u b o d ng nh tra m , thay d u, v.v. theo
th i gian ho t ng, ng c
c trang b
ng h
m gi v n hành.
(6) H p u cáp c a các ng c là lo i ch u
c các u ki n th i ti t, ki u kín

cc
nh ch c ch n trên khung ng c . T t c các h p u cáp có
kích th c phù h p v i công su t dòng
n ng c . T t c các h p u cáp

ng cáp vào tích h p v i các kích th c cáp khác nhau, các ng n u
cáp kín ho c các c ng cáp vào nh ã
c Ch
ut
i di n ch
ut
ch p thu n.
CH

NG A2
U KI N K THU T CHUNG

I V I THI T B

N

2/12


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

PEC - CEMC
p
(7) S

u n i cáp

c b trí thu n ti n cho vi c l p

t

n i
n c a ng c
c g n v nh c u bên trong h p u cáp. N u
ng c ch có m t chi u quay thì chi u quay
c ánh d u rõ ràng.

(8) M i ng c
u có các bu lông và vòng m v i kích th c thích h p b trí
ph n th p nh t c a khung
ti p t cho ng c . Ngoài ra, m i h p u
cáp có m t vít n i t.
(9) Cách
n c a ông c tuân theo IEC 364. C p cách
n c a t t c các ng
là c p F, nh ng khi v n hành luôn duy trì gi i h n nhi t
t ng ng v i
t li u c p B. Cách
n thích h p
ng c có th ho t ng các v trí
m th p, có và khí gây n mòn, phá hu và dao ng l n v nhi t .
Cu n dây stator
cc
nh thích h p
ch u
c các xung l c khi kh i
ng tr c ti p và các
u ki n thay i ch
v n hành nh ã nêu trên.
t li u cách n cu n dây và u ra là lo i không hút m.
Cu n dây stator
c thi t k
ho t ng liên t c mà không h ng hóc, k c
kh i ng l p l i tr c ti p. Rotor
c th nghi m l ng t c 120% trong hai
(02) phút mà cu n dây rotor không b d ch chuy n.
n c a ng c
n có t i không v t quá m c cho phép 80dB(A) khi o
kho ng cách m t (01)m tính t b m t chính c a máy.
A2.2. CÔNG T C T
(1)

VÀ B

KH I

NG

NG C :

n áp, dòng
n và công su t nh m c c a các công t c và b kh i
ng c phù h p v i
u ki n làm vi c. Các công t c và b kh i ng
ph i tuân theo IEC 158 và IEC 292, phù h p v i vi c kh i ng tr c
và v n hành liên t c. C p s d ng không
c th p h n AC-3 theo IEC
ho c 292.

ng
ng
ti p
158

(2) T t c các công t c t và b kh i ng ng c , k c lo i t trong t ,
p trong v riêng v i c p b o v không d i IP41 theo IEC 144.
(3) Các cu n c t và cu n v n hành có ngu n
các v trí s d ng.

n

c

nh m c 220V m t chi u

A2.3. ÁP-TÔ-MÁT VÀ MÁY C T H ÁP:
(1) Áp-tô-mát và máy c t h áp s d ng cho c p
ph i tuân theo IEC 157-1.

n áp xoay chi u t i 600V

(2) Các giá tr nh m c c a m i áp-tô-mát và máy c t ph i thích h p v i
u
ki n làm vi c và có c p b o v ch n l c so v i các thi t b b o v dòng
n
khác u n i ti p trong m ch, sao cho áp-tô-mát ho c máy c t g n v trí s c
nh t ph i c t tr c các thi t b b o v dòng
n khác n m g n ngu n
n
n.
CH

NG A2
U KI N K THU T CHUNG

I V I THI T B

N

3/12


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

(3) Các
n c c luôn mang
n c a các áp-tô-mát và máy c t và
c trang b
màn che ho c
c b c hoàn toàn tránh ti p xúc ng u nhiên c a ng i v n
hành.
(4) N u các áp-tô-mát và máy c t có b
u ch nh dòng c t, Liên danh nhà th u
quy t nh giá tr cài t phù h p nh t cho t ng ng d ng c a áp-tô-mát và
máy c t. Trong th i gian thí nghi m và ch y th , Liên danh nhà th u ph i
m b o th c hi n cài t giá tr chính xác và ánh d u các giá tr cài t ó
trên áp-tô-mát và máy c t.
(5) T t c các áp-tô-mát và máy c t có c c u c t c khí. Áp-tô-mát có cu n c t
ng shunt và c c u c t nhanh c khí. Chúng có b o v quá t i nhi t tác ng
i giá tr dòng
n b ng 125% giá tr dòng y t i bình th ng và các cu n
t n t tác ng t c th i t i giá tr dòng n b ng 500% dòng y t i bình
th ng ho c 600% dòng y t i c a ng c , tu theo các ng d ng. Các ti p
m c a áp-tô-mát và máy c t
c m b c. Áp-tô-mát và máy c t
c
trang b t i thi u hai ti p m ph d phòng không n áp.
(6) Các máy c t h áp là lo i m t c c ho c ba c c v i dòng ên nh m c thích
p. C c u v n hành ph i phù h p v i dòng
n nh m c. Các c c u v n
hành c ng nh c c u quá t i u
c b o v kín. Các ti p
m c a r le
u khi n, c a máy c t và công t c t công su t nh m c cao h n u
c
b c.
A2.4. R -LE

N:

(1) Các r le
n
không cháy.

c trang b h p gi m ch n, ch ng m, b i và b ng v t li u

Các r le ph và r le u khi n
c t p h p thành nhóm theo th t s hi u
a nó và l p trên các c m ki u mô un ho c l p c
nh trên khung có b n
v i các
c m và vách ng n riêng bi t
thu n ti n thay th và thí
nghi m. K t c u
kho và t t c các b ph n có th ti p c n d dàng
u
ch nh. Các
c m r le d phòng
c b trí các v trí thích h p
sau này
có th l p thâm r le. Các ti p
m d phòng c ng
c cung c p và
c
u n i dây n các hàng k p.
Các r le trên các t
óng c t.

óng c t

c b trí thành ng n riêng bi t v i các thi t b

(2) Các cu n dây thích h p v i u ki n v n hành liên t c và
c nhi t i hoá
khi ch t i hoàn thi n. Các cu n dây làm vi c v i dòng
n xoay chi u ph i
phù h p v i d i
n áp xoay chi u t +10% n -15%220V và các cu n dây
làm vi c v i dòng n m t chi u c a các role
u khi n và r le c t phù h p
i
n áp 220V D.C trong ph m vi 80÷120%
n áp danh nh c a r le
u khi n, và 50÷110% i v i r le c t.

CH

NG A2
U KI N K THU T CHUNG

I V I THI T B

N

4/12


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

(3) Các r le th i gian là ki u n t . Chúng có kh n ng u ch nh th i gian d
dàng và r le l u gi
c th i gian ch nh nh ó. D i th i gian ch nh nh
a r le r ng h n d i d ki n là +50%, tr khi d i th i gian ã
c quy nh
trên b n v kèm theo các
u ki n k thu t. Các b ph n ch nh nh giá tr
cài t
c nh c rõ ràng.
(4) M i ch c n ng c a r le
c d phòng t i thi u là m t c p ti p
m th ng
óng và m t c p ti p
m th ng m không
n áp, b sung cho các ti p
m mà s
u khi n yêu c u.
A2.5. R -LE ÁP L C, R -LE M C VÀ R

LE L U L

NG:

Các r le áp l c là lo i có th
u ch nh
v n hành v i giá tr áp l c cài t
và áp l c vi sai.
ng h o áp l c c a các r le áp l c là lo i ch ng s c,
ch ng rung ng và có v kín n c, kín b i.
Các r le áp l c không b các h h ng hay sai s d
vi c l n h n áp l c nh m c.

i ièu ki n áp l c làm

Các b bi n i giá tr o l ng có cách ly n gi a các u vào và u ra và
gi a các kênh o l ng khác nhau. Chúng có c p chính xác 0,5 ho c t t h n.
Nói chung, các b bi n i giá tr o l ng có tín hi u u ra ki u s , ho c tín
hi u u ra t ng t v i giá tr dòng 4÷20mA, và thích h p v i ngu n
n
t chi u 220VDC trong d i 80÷120 n áp danh nh.
t c các ng h
nh m c tr lên.

ol ul

ng o chính xác khi l u l

ng th c t 5% giá tr

i ng h o, công t c áp l c và b bi n i dùng
o áp l c tuy t
ho c áp l c vi sai
c trang b m t van cách ly ng h o áp l c, bao g m
m t u ch
thí nghi m so cho thi t b có th
c tháo ra mà không
gây nh h ng t i v n hành c a h th ng.
i các v trí áp l c thay i, các thi t b liên quan
ho c các b gi m xung l c khác.

c

u n i qua ng m m

Nói chung, t t c các ng h o áp l c, b bi n i và công t c áp l c
kh n ng ti p c n d dàng ki m tra và b o d ng.
Các u u n i áp l c cao và th p c a
u rõ ràng.

ng h

o áp l c vi sai

Các r le m c có th là lo i siêu âm, áp l c, công t c, d n su t,
phao.

u có
c ánh

n t ho c

Các r le l u l ng là lo i ti t l u. D i
u ki n làm vi c bình th ng, ch
o l u l ng không
c th p h n 50% d i thang o toàn ph n c a ng
.

CH

NG A2
U KI N K THU T CHUNG

I V I THI T B

N

5/12


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC
A2.6. CÔNG T C VÀ TI P

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

M PH :

(1) T t c các thi t b óng c t cao áp và h áp, và các thi t b
u khi n
c
cung c p các công t c và ti p
m ph c n thi t cho các c c u óng, m , và
cho các ch c n ng
u khi n, ch báo, liên ng và các ch c n ng khác. D
phòng ít nh t là m t c p ti p m ómg và m t c p ti p m c t.
(2) Các công t c và ti p
luôn luôn th p.

m ph là lo i t làm s ch

b o

m

n tr ti p xúc

Các nh m c v
n c a công t c và ti p
m ph thích h p v i
u ki n
làm vi c c a chúng, bao g m quá
n áp ng n h n, quá
n áp khi ng n
ch và các hi n t ng t ng t th ng xu t hi n trong h th ng u khi n.
A2.7.
(1)

ÈN CH BÁO:
èn ch báo là lo i mini, ki u èn tiêu chu n thông d ng
dàng.

có th thay th d

(2) Ph ki n l p t ch u
c ki m tra
n áp m t chi u 500V trong m t phút
và ph i
c thi t k sao cho có th d dàng l p èn và thay th ch p èn t
phía tr c panel.
(3)

èn và ph ki n có kh n ng v n hành liên t c t i gias tr
n áp d nh
Ngu n cung c p cho èn
c l y t m t ngu n n m t chi u 48V.

(4) Bóng èn là lo i s i

t, và m c n i ti p v i m t

A2.8. D NG C CH BÁO VÀ O L

nh.

n tr an toàn.

NG:

(1) D ng c ch báo và o l ng tuân theo IEC 51 và IEC 473 c i c p chính xác
1,5 ho c t t h n. D ng c ch báo và o l ng s d ng n có kh n ng ch u
c, ho c
c b o v thích áng
ch ng các rung ng có th xu t hi n
trong khi v n hành. Các d ng c và b ph n k t h p có kh n ng duy trì
c
tin c y và
nh y và có yêu c u b o d ng th p.
(2) T t c d ng c
m và b i.

n

c thi t k l p

t ph ng trên m t panel, ch ng

c

T t c các d ng c ch báo và o l ng u có kh n ng mang
c dòng ph
i toàn ph n c a chúng mà không b hi n t ng quá nóng. Chúng
c u
i dây phía sau và ph i ti p t v . Có bi n pháp thích h p
ch nh nh
m không c a d ng c mà không c n ph i tháo l p.
T tc
ov
các
ud
CH

các m ch
n áp i n d ng c ch báo và o l ng có các c u chì
trên các pha không n i t c a m ch và
c t càng g n càng t t v i
u ra c a máy bi n áp o l ng, ho c càng g n càng t t v i m ch chính
ng c o
c u tr c ti p.

NG A2
U KI N K THU T CHUNG

I V I THI T B

N

6/12


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC
(3) N u có h n m t tr s o
ch n m o g n d ng c
ch n.

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

c ch báo trên cùng m t d ng c , b trí công t c
o và có chú d n rõ ràng cho t ng
m o
c

(4) Thang o c a các d ng c o l ng và ch báo
c trình Ch
ut
i
di n ch
u t phê duy t. T t c d ng c l p trên cùng m t panel có cùng
t ki u và hình d ng.
Thang o c a t t c các d ng c tuân theo IEC 51, ch và v ch m u en trên
n tr ng.
nv o
c ghi rõ ràng trên m t chia
c a d ng c b ng ch
cáu vi t hoa m u en d i d ng vi t t t (ví d : A cho Ampe). D ng c có
thang o tròn v i góc 900 ho c 2400, chia
t 0 t i 120% giá tr nh m c.
Thang o
c ánh d u m u
t i các
m ng v i tr s làm vi c bình
th ng (ho c dòng y t i c a thi t b trong tr ng h p o dòng n).
(5) Các d ng c
c cung c p các ti p
m kh i ng
c b trí sao cho v n
hành c a các ti p
m không
c c n tr ho c h n ch chuy n ng c a
kim ch báo trên toàn ph m vi thang o. Các ti p
m kh i ng có th
u
ch nh
c.
A2.9.

THI T B

NT :

(1) Mô un và b ph n c a t t c các thi t b
n t là lo i ã
c ch ng minh
qua th c t . Các thi t b ch a
c ch ng minh qua th c t s không
c
ch p nh n. Liên danh nhà th u s trình bày chi ti t v l ch s c a thi t b
n
mà mình
xu t, chúng bao g m các thông tin v ki u h th ng, c thi t
, ngày b t u v n hành và quy mô t
ng hoá mà thi t b ã áp d ng.
(2) T t c các b ph n n t
u có các gi tr nh m c thiên v an toàn. Nhi t
b m t c a m i b ph n ph i th p h n nhi t
thí nghi m l n nh t c a
thi t b t i thi u là 50C.
(3) Các b ng m ch, mô un và
c m cáp
c ánh d u theo m t cách nào ó
m b o không th nh m v trí khi thay th .
(4) Các b ng m ch
c trang b b ph n cài, khoá
rung ng ho c s c b t ng .
A2.10.

U

A2.10.1.

u

(1)

U N I VÀ HÀNG K P:
u n i c a thi t b

n:

u u n i c a các thi t b
n tuân theo các yêu c u sau ây (tham kh o
thêm m c A2.12.4.1 " u cáp").
-

CH

chúng không b b t ra do

V t li u ch t o u u n i b ng
ho c thép m k m ch ng ôxy hoá.
u

un i

NG A2
U KI N K THU T CHUNG

cc

ng, h p kim

ng, thép không r

nh v ng ch c.

I V I THI T B

N

7/12


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

PEC - CEMC
-

u u n i trong các thi t b
n trong m ch 50V và th p h n s
c ki m tra
n ps xoay chi u 500V trong m t phút, các u u
i khác ch u
c ki m tra
n áp
n xoay chi u 2500V trong m t
phút.

(2) Các u u n i
c ánh s v i S hi u ch c n ng ngay t i v trí có th
nhìn th y trên chân m i u u n i. Các S hi u ch c n ng ng nh t v i s
hi u
c s d ng trong các s
m ch và s
u n i dây.
A2.10.2.

Hàng k p:

(1) Các hàng k p tuân theo các yêu c u sâu ây:
-

Các hàng k p là lo i c u dao, b t

u v i c t cáp b ng bu lông.

-

Tr các u cáp ho c các u m i hàng
n không
c l ra kh i ph n cách n.

-

Các hàng k p ch u
c
n áp 2500V A.C trong m t phút gi a các
c c nh nhau và gi a c c và t; các c c trong m ch c nh báo ch u
c n áp 500V A.C trong m t phút.

c b c, các b ph n mang

(2) Trên v thi t b , liên danh nhà th u cung c p y
các hàng k p
un i
t c các
ng cáp n, tr
ng cáp d tr . Ngoài ra, 20% hàng k p d
phòng
c phân ph i cho các nhóm c c n ng (
c ghi v i s hi u trên v
cáp).
(3) Có các bi n pháp b o v an toàn ch ng ng n m ch cho các hàng k p c a các
ch máy bi n dòng khi tháo ra.
A2.11.

BI U T

(1) Các bi u t

ng

NG, S

HI U VÀ DANH M C THI T B :

c s d ng trên các s

n tuân theo IEC 113.

(2) Th t pha và màu c a dây cáp
n xoay chi u ba pha là -vàng-xanh ho c
ng
ng. S hi u u u n i cho các máy
n tuân theo tiêu chu n
IEC34.
(3) Liên danh nhà th u ánh S hi u v trí cho t t c các b ph n thi t b
u
khi n và b ph n thi t b khác theo m t H th ng ánh s thi t b tuân theo
IEC 617. Trong
u ki n k thu t này, m t b ph n thi t b
c hi u là m t
ng m c l c a thi t b nh m t cu n dây, m t ph n t
n ho c m t ti p
m
n. Vi c ánh s ph i
c ghi trên các b n v liên quan và trên b n
thân b ph n ó.
Liên danh nhà th u cung c p cho Ch
ut
i di n ch
u t m t danh
c H th ng ánh s thi t b
c c p nh t các s hi u b phân thi t b c a
Công trình theo th t s và ch cái.
i b ph n ho c chi ti t
c ghi trên s
m ch ph i
c kê thành b ng
trên s
ó, kèm theo các mô t ch c n ng, ki u lo i ch t o, s
m ch
CH

NG A2
U KI N K THU T CHUNG

I V I THI T B

N

8/12


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

này trên ó th hi n các ph n t chính c a m ch (n u
t v trí c a chúng.

c l p), và ký hi u vi t

Liên danh nhà th u cung c p m t b ng kê ghi rõ t ng lo i thi t b
n, ký
hi u u n i và các giá tr nh m c. B ng ghi này l p theo th t s hi u các
ph n.
A2.12.

CÁP
t c các cáp
cháy.

A2.12.1.

N:
n

u là lo i có

c tính ch m cháy và h n ch sinh khói khi

Cáp ngu n t dùng:

(1) Các yêu c u i v i cáp t dùng này
c áp d ng cho t t c các
chi u 380V và 220V, cáp n m t chi u 220V và 48V.

n áp xoay

(2) Cáp ngu n t dùng có cách
n PVC ho c XLPE, v b c b ng PVC, l p v
o v b ng s i thép m k m và l p b c PVC (tr nh ng s i cáp b trí trong
nhà thì không ph i có l p v b c b o v thép), c p
n áp 0,6/1kV theo IEC
227. Nh n d ng pha c a cáp l c nhi u lõi ph i b ng chính màu c a lõi tuân
theo IEC 227.
(3) Ti t di n lõi c a cáp ngu n t dùng
1,5 mm2.
A2.12.2.

Cáp

(1) Các yêu c u
a các m c

c xác

nh theo IEC 364, t i thi u là

u khi n:
i v i cáp
u khi n này
c áp d ng cho t t c các cáp
u khi n, giám sát và b o v .

n

(2) Cáp
u khi n là lo i tròn, lõi b ng ng c ã tôi và
c b n, cách
n
PVC, v b c PVC, có v b o v b ng s i thép mai
n, c p
n áp 0,6/1kV
theo IEC 227.
(3) T t c các cáp
thích h p v i
0,5mm2.
A2.12.3.

u khi n cung c p theo H p ng có các giá tr nh m c
u ki n làm vi c, s d ng lõi v i ti t di n không nh h n

Thi t k cáp:

(1) Liên danh nhà th u chu n b các B ng kê cáp và các s
trong H p ng và n p cho Ch
ut
i di n ch
(2) Các s

hàng k p có th k t h p v i s

hàng k p các thi t
ut
phê duy t.

u n i cáp thi t b .

Các s
hàng k p có
các thông tin chi ti t sau ây cho m i t , cabin, b
ph n ho c thi t b khác mà các
ng cáp trong H p ng này s
u n i vào:
-

CH

S hi u thi t k (s hi u ch c n ng và s hi u v trí) c a t .

NG A2
U KI N K THU T CHUNG

I V I THI T B

N

9/12


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

-

S hiêu u áu n i (ho c tr ng n u là d phòng)
u u n i.

-

Cho m i s i cáp: S hi u thi t k cáp, t ng s l
và a ch n c a cáp.

-

S l

c g n vào m i

ng lõi, s lõi d tr

ng dây d n c a t ng lõi trong t ng s i cáp.

hàng k p có các ch d n tham chi u t i các s
m ch liên quan và s
hi u b n v s
u n i dây, k c s hi u sau khi ch nh s a.
Các
thông tin có th trình bày d i d ng danh m c ho c b ng (thí d b ng in c a
máy tính) v i u ki n là các danh m c ph i có các b n v i kèm th hi n rõ
các u u n i và c n c vào danh m c này có th d dàng nh n d ng các
cáp, lõi và u u n i.
(3) Trong m i tr ng h p, m c s t
n áp cho phép l n nh t không
quá giá tr ã quy nh trong IEC 364.
(4) Các
ng cáp cho các m ch b o v , c nh báo
bi t v i các cáp ngu n cung c p ho c cáp cao áp.
Các

ng cáp

(5) Liên danh nhà th u cung c p m t s l
cáp u khi n nhi u lõi nh sau:

: Không c n lõi d tr .

-

T i 12 lõi

: T i thi u 2 lõi d tr .

-

T i 20 lõi

: T i thi u 4 lõi d tr .

-

Trên 20 lõi

: T i thi u 6 lõi d tr .

A2.12.4.1.

u cáp:

u cáp:

Tr các tr
nh sau:

ng h p

c quy

nh riêng, m i

u cáp bao g m các chi ti t

-

Mi ng m c
nh cáp nh ã
c phê duy t (ho c k p,
b trí trên m t sàn có c a cáp vào t phía áy).

-

M t

-

Nhãn ánh d u
ng lõi cáp.

-

Nhãn ghi S hi u thi t k c a t ng lõi cáp và th ghi s hi u cáp (m c
A2.12.4.2).

A2.12.4.2.
CH

t và

c t p trung trên m t

ng t i thi u các lõi d tr cho m i s i

T i 4 lõi

V t li u l p

ng cáp khác.

ng t nhau

-

A2.12.4.

t

u khi n và ch báo riêng

u khi n s c riêng bi t v i t t c các

Các m ch có tính ch t ho c ch c n ng t
kh i hàng k p.

cv

u c t nh

ã

i v i các

c phê duy t cho t ng lõi (tr lõi d phòng).

nh n d ng pha ho c c c nh

ã

c phê duy t cho

Th ghi s hi u cáp:

NG A2
U KI N K THU T CHUNG

I V I THI T B

N

10/12


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

Liên danh nhà th u cung c p cho m i
ng cáp m t th ghi s hi u cáp b ng
thép không g ho c b ng lo i v t li u không nhi m t v i kích th c thích
p. Th
cc
nh theo chi u d c s i cáp.
Trên m i th s hi u cáp,
c ghi rõ ràng và y
các thông s c a cáp
theo úng v i B ng kê cáp. Chi u cao c a ch và s ghi trên th không
c
nh h n 5mm.
A2.12.4.3.

m cáp:

m cáp là lo i v t li u ép, ch u
cm i
u ki n th i ti t, và b ng kim
lo i không s t n u t ngoài tr i.
m s d ng cho các lo i cáp có
ng
kính ngoài l n h n 20mm và
c ch t o t kim lo i; m và bu lông hãm
d ng cho cáp m t lõi
c ch t o t kim lo i không s t.
A2.12.4.4.
Tr tr

Dây bu c cáp:
ng h p có quy

nh khác, s d ng các dây bu c cáp sau ây:

(1)

i v i cáp nhi u lõi: S d ng dây nilông bu c cáp có
ng 500N.

(2)

i v i cáp l c m t lõi có c u chì HRC b o v :
-

-

b n kéo t i thi u

b trí các s i cáp theo hình tam giác u: S d ng dây thép không
ng b v i khoá k p cáp b ng thép không r có
b n kéo t i thi u
ng 2kN.
c
trên.

nh cáp vào thang cáp: S d ng dây nilông nh

ã quy

nh

(3) V i cáp l c m t lõi không có c u chì b o v , b trí theo hình tam giác u: S
ng dây thép không r
ng b v i khoá k p cáp b ng thép không r có
b
kéo t i thi u b ng 4kN.
Liên danh nhà th u n p các tài liêu ch ng minh các lo i dây bu c
dây có
b n úng theo yêu c u.
A2.13.

N I

xu t trên

T THI T B :

(1) Liên danh nhà th u cung c p, trên khung c a m i b ph n thi t b
n
c
cung c p n ho c
c n i v i n trong các
u ki n s c , m t v trí n i
t cùng v i ai c, bu lông và vòng m, và có kích th cphù h p v i dòng
n c a ngu n cung c p l n nh t. Các ai c ph i có khoá hãm.K t c u c a
khung m b o tính d n
n liên t c c a các ph n kim lo i l ra ngoài (nh
thùng, b ,
ng ng, t , v.v…)
c duy trì n u n i t.
(2) M t thanh cái n i t b ng ng
c cung c p trong các t thi t b
th c hi n n i t cho các thi t b t trong t .

CH

NG A2
U KI N K THU T CHUNG

I V I THI T B

N

n

11/12


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC
A2.14.

V

KHÍ C

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

N:

(1) Các t
c ch t o t thép lá có chi u dày phù h p v i kích th c c a t
nh ng không nh h n 2mm, tr tr ng h p thép lá s d ng cho h p nh riêng
không
c m ng h n 1,6mm. Thép cán có th s d ng làm khung và gân
ng c ng ch t o các t l n. N u thi t b
c l p trên panel, thép t m ch
o panel s dày
ch ng các rung ng nh h ng n s v n hành chính
xác c a thi t b .
(2) T t c các d ng c o l ng, r le, khoá
u khi n và khoá ch n ch
v n
hành, èn báo, nút n và tay v n hành c t
c l p t b ng ph ng trên m t
tr c thi t b óng c t t i
cao h p lý và rõ ràng. Vi c b trí thi t b trong
và trên v thi t b
c th c hi n sao cho vi c b o d ng có th th c hi n
t cách d dàng mà không ph i tháo d thi t b khác.
(3) B trí chung c a các panel ph i
c Ch
ut
i di n ch
u t ch p
thu n.Vi c thi t k các t
n ph i sao cho có th d dàng m r ng v m t
ph n nào ó. Trong tr ng h p các d ng c o và r le yêu c u ch
v n
hành chính xác, t các b gi m ch n và gi m rung ng.
(4) C p b o v c a các t trong nhà không th p h n IP41 và không th p h n IP53
i v i các t ngoài tr i, theo IEC 144. Các thi t b riêng bi t ph i có v che
i m c b o v không th p h n IP53 theo IEC 144.
(5) Các b s y ch ng ng ng t h i n c 220V A.C ông b v i công t c cách ly
c b trí trong các h p u n i và t có thi t b ho c r le u khi n. Chúng
c b trí trong các t ngoài tr i ho c trong nhà, dù cho các t này có th
c t trong m t khu v c có
u hoà không khí. M t b
u ch nh nhi t
c cung c p
u khi n b s y. Các b s y ph i
c b o v ch ng va
ch m c khí và các b ph n mang nhi t
c che ch n
tránh ng ch m
ngoài ý mu n.
(6)

èn chi u sáng
c b trí trong các t
cung c p ánh sáng khi làm vi c
bên trong t , tr các h p nh . èn chi u sáng
c óng m b ng công t c
p trên t -tác ng t
ng do c a t óng m .

(7) Khe h gi a các b ph n mang
(8) M i t

CH

n

n và

c trang b d ng c n i

NG A2
U KI N K THU T CHUNG

I V I THI T B

t tuân theo các tiêu chu n liên quan.
t cho các

N

ng cáp

n.

12/12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×