Tải bản đầy đủ

writing unit 11 lớp 12

Writing a book report
Task 1: Below are questions you have to answer when writing a report on
a book, but they are jumbled. Work with a partner. Put the questions in the
correct order.
(Dưới đây là những câu hỏi em phải trả lời khi viết bài thuyết trình về một
quyển sách, nhưng chúng đang bị lộn xộn. Làm việc với một bạn cùng học, xếp
những câu hỏi theo thứ tự đúng.)

Hướng dẫn giải:
* General introduction : (giới thiệu chung)
7, What is the title of the book? (Tiêu đề của cuốn sách là gì?)
4, Who is the author? (Tác giả là ai?)
9, What type of book is it? (Loại sách đó là gì?)
* Summary of the book's content: (tóm tắt nội dung cuốn sách)
2, Where is the book set? (Cuốn truyện lấy bối cảnh ở đâu?)
5, What is the main theme of the story? (Chủ đề chính của câu chuyện là gì?)
6, Who are the main characters? (Ai là nhân vật chính?)
8, What is the plot of the story? (cốt truyện của câu chuyện là gì?)
* Conclusion: (kết luận)
1, What was your opinion of the book? (Quan điểm của bạn về cuốn sách là
gì?)

3, Would you recommend the book? (Bạn có muốn giới thiệu cuốn sách cho
người khác không?)

Task 2: Work in pairs. Ask and answer the above questions about a book
you just read.
(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời các câu hỏi trên về quyển sách em vừa đọc.)
Hướng dẫn giải:
A: Have you read a book lately?

B: Oh, yes.
A: What’s the title of the book?


B: “ The Sea Wolf”.
A: Who’s the author?
B: Jack London.
A: What type of book is it?
B: A novel on love and violence.
A: Where is the book set?
B: On a pirate’s ship on the Pacific Ocean.
A: What’s the main theme of the book?
B: Cruelty, Strength and Love.
A: What are the main characters?
B: Wolf Larsen, a cruel captain, Van Weyden and Maud Brewster.
A: What’s the plot of the book?
B: The story is about a literature researcher Van Wayden and a woman writer
Maud Brewster, who were caught in a storm and rescued by a sealer owned by a
cruel captain Wolf Larsen. On its way, the ship was caught in another storm and
thrown on a deserted beach. They spent days in lack of food and suffered from
severe cold. Facing a lot of dangers and cruelly, in the end Weyden and
Brewster defeated Larsen's inhuman actions. Their bravery and courage brought
the true love and happiness to them.
A: What’s your opinion on the book?
B: It’s an interesting book.
A: Yes, according to the main thoughts. I think it’s worth reading because it
gives us a lesson : the true love and only with the true love can man find the true
happiness.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×