Tải bản đầy đủ

reading unit 9 lớp 12

Task 1: Give the Vietnamese equivalents to the following words or phrases.
(Cho nghĩa tiếng Việt tương đương cho những từ hay cụm từ sau.)
1. stretch: trải dài
2. sandy: có cát
3. aerial survey : cuộc khảo sát trên không
4. Royal Geograhical Society of Australia : Hội Địa lí Hoàng gia Úc
5. Australian Aborigine : thổ dân Úc, dân bản xứ Úc
6. dune (n) : đồi cát
7. sloping : dốc thoai thoải
8. steep : dốc đứng
9. hummock : gò, đống
10. crest : đỉnh
11. pinifex : cỏ lá nhọn ( ở sa mạc Úc)

Task 2: Decide whether the statements are true (T) or false (F).)
(Quyết định xem những câu sau đúng (T) hay sai (F).)
1. According to the passage, there are three great deserts in Australia.
Tạm dịch: Theo đoạn văn, có ba sa mạc lớn ở Úc.
Trả lời: False

2. The Simpson Desert is the largest one in Australia.

Tạm dịch: Sa mạc Simpson là sa mạc lớn nhất ở Úc.
Trả lời: False
3. The desert was named after Simpson in 1929.
Tạm dịch: Sa mạc được đặt theo tên của Simpson vào năm 1929.
Trả lời: True
4. Colson and Madigan travelled across the Simpson Desert in 1936.
Tạm dịch: Colson và Madigan đi qua sa mạc Simpson vào năm 1936.


Trả lời: False
5. There are more dunes in the western part of the desert.
Tạm dịch: Có nhiều cồn ở phía tây sa mạc.
Trả lời: False
6. Dry salt lakes are in the northern part of the desert.
Tạm dịch: Các hồ muối khô nằm ở phía bắc sa mạc.
Trả lời: True

Task 3: Answer the following questions.
(Trả lời các câu hỏi sau.)
1. What are the names of the three great stretches of sandy desert which circle
the centre of Australia?
Trả lời: They are Great Victoria, Gibbon, Great Sandy, Tanami Deserts and
Simpson Desert.
2. Where is the Simpson Desert?
Trả lời: It lies between Late Eyre in the south, the Macdonnel Ranges in the
north, the Mulligan and the Diamantia Rivers in the east, and the
Macumba and Finke Rivers in the west.
3. When did the first European enter the desert?
Trả lời: In 1845.

4. Who was Simpson?
Trả lời: He was the President of the South Australian Branch of the Royal
Geographical Society of Australia.
5. How did E. A. Colson and an Australian Aborigine travel across the desert?
Trả lời: They took camels across the desert.


6. What are the dunes like in the western and northern parts of the desert?
Trả lời: In the western part, they are short, mostly less than 10 meters high,
and in the northern part, they are paralell and up to 20 meters high.

7. How many kinds of grass grow in the Simpson Desert? What are they?
Trả lời: Two. They are hummock grasses and spinifex.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×