Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ một số cytokin huyết tương trên bệnh nhân mắc bệnh gan mạn do rượu tt

I H C TH I GUY
TR Ờ

LÊ QUỐ TUẤ

Ê
L
T

ỨU

S

T SỐ

L

V

T SỐ


T

TRÊ
R

U

u nn n
o
s : 97.20.107T T LU

T Á

Á T

SU Ê – 2019

U

T


ôn trìn được o n t

n tạ

TR Ờ

T Á

ườ


ướn dẫn

o

U Ê

ọc

1. PGS.TS Trần V ệt Tú
2. PGS.TS

u ễn á Vượn

P ản b ện 1
P ản b ện 2
P ản b ện 3:

iH i
iT

g

ih

g h

YD

à h i: gi
ó t ể tìm

T
ihh g

Th i
ă

g

201

ểu luận án tạ

Th

i

T

g â

Th

i

Q ố gia
h
T

i
g

ih
ih

Th i g
YD

ih

Th i g

g h


1

T VẤ
B h ga d

(BGDR à h

h i à h i gia
â

h

h g i
a

h

i

h

h g

h g

g

h
Q a

ghi

ố hí h

gg

a h hố g
i
d

a

i

hhi

i

à

h

i
i

à

i

i

h

h g

d h à i

a BGDR C

h
a

ố gâ

h T

à

a
hối

h i

h a ga
h

ối

i

i

à

ă g T F-α I -1 I -8

h

i h h gi

g BGDR

ốh i

ă g ga

à ga

i

ffe h g

à

h

à

g gia

i h

ga d

gh


h

i

à

à

i h

à

ố he

hố

a BGDR.
à g

hi
i

g h g i
i

BGDR
Hi

giai
à

h

i

í hh

h

â

BGDR gi

i

i
ha

ối
a

i

à g h

h

gi

h

hgiai

g
B

g i
à i

h
i

à

i

B h h g h g

ă g i h i e e i -1 (IL-1
h

h g

h i

h
à

gd

ga

í h ẽ í hh

he
ghi

i h

h g giai

ga

giai

alpha (TNF-α g
ga

a g

h

à

h

ố g

i

gd

h

d h h gh

g e ha

h

h

gh

i

ai

g

g i

g

g


g

h h

i

h

d g
a BGDR di

h

h

à

a

dài Giai

a BGDR h g h

ih

i

h

ai
hi

a

à

h a

giai

h i

i

a

à
à

a

ii

h
a

h

ố hí h
à

hi

i e
i

a

gg
g
i

h h

h
i


2
Vi
a
gia ă g ố
g
h hâ
h ga d
ũ g à
a g
a â
à
g
g id ỉ
d g
ia a Vi
a
gà à g ă g T
hi
ghi
ối i
a gi a
i e i
i
â à g
â à g
à
h
h hâ
h ga d
h a

h ah
ghi
à a â
hi X
h
d
h g
i ghi
ài:“Nghiên cứu
c i
ng c n
ng
nồng
c
in hu
ng ên nh nh n
ắc nh gan
nd
ợu” i
i :
1.
TNF-α, IL-12,
IL-1β, TGF-β
2.
TNF-α, IL-12, IL-1β, TGF-β

Ĩ
h

h ai
a

i
g h
i
g
g
g h gh í h à
h ah
gd g i
h
cytokin
g i
h ga d
.
Ĩ T Ự T
X
h
g TNF-α, IL-12, IL-1β, TGF-β
gh
g
g i i ga à
ga d
h gi ối i
a gi a 4 cytokin à
i

i
â
à g à
â à g B
BGDR.

Ó
ÓP Ớ Ủ LU
Á
- à
i
ghi
4
i
gh
gB
BGDR.
-G
h
g h g i
ai
i
g
h ga
d
, à
h ah
h i
gd g i
h
i
h
à
i
g i
h ga d


3
d

à g

g
h

h hi

d
g i

i hh
a à
à
h a gan.

Ố Ụ
g
trang. ối

g à h

g h

i

12 ài i

a

ghi

g 1

52
g

: 03 trang. T g

: 21 trang.

a g

: 20 trang.

ghi

: 02 trang. Kh

gh : 01

i g Vi

108 ài i

ă g

T

ươn 1. T
h c

í h h

d

g 18

ga dg T iH a
8

g

ố A h C
h

B h

a

h9

I d

/ g

gh

h g
h â

i

ă

g ( hi
à

g

g ố a
g ă

9

ga

hi

a h
i a

C

g h

h
g

h
/ ă

hg

g
h

i ỉ
1

1

í h

a g


h gi i

H a

h ga d

h ga d

a

i H i gi

à
h

H a

i 13

a

/ ă


i

A h à

6

e ia

1.1.2. Đ c i
h

ga

h ga d
à

g

T

Vi

à

Q ố gia

g

V

i

a

h
à

/ ă

hí Y h

g hà h

Y

g Tỉ

h

h

i

gd

i
i

i g A h 3 ài

QU
h

a 93 3

a

ố a

g

g

Vi

31
i

l

ha

n do rượu
ch

h

a : 35

12 h h i h h a, 102 ài i

ài

1.1. ện

g â

Á

112 a g:

: 32 trang. Bà
h

Ủ LU

d g

ng c n
h
i
à g

ng
gh

h

g

nh gan d
h

giai

a BGDR i

h â
à

i

ợu
à gí

giai
h h g

i


4

h

gh

h

h

hi
h

h

à d
â

hi

h

B h

g D

à g

ghi

â
h

h

h

h

h

ha

à

g â

h BGDR i

- B h hâ

ga gâ

h h:

ă

h

h

â

a

g à à g da
- Số

i hi a

- h

: a ố

i 39oC g
ga

gh

-

h

gh

a 1/3 ố
:

gh

g h

h

h

h i h

g

ga
C

i

h gi

h

d

ă
hi

g àh i h

i g

di h d
i

g à g da

g

a

B

ga

i

i

h

d

hg à

i

i

hi

a

hi h
i

h h

h

â

a

g

h ga

a g

B

h ga giai

gh

i BGDR hi B

ghi
ố g

à d

hi

h
h
d g

di h d

g

h

g h B h à

à

h g

ố g

: a

h à g
ga
h

ga

ihi

g à

g ài da

a

g à h

i
g
h

g

â

à


i

ũ g

i .

ố g

(

à g àh

hỉ ố

g ga T
h

gi

h : ă g

ối

h

gg i

d g

h hâ

h g

i

a ga

à g

g Và g da h i h g

g/ gà

g h

g h a h

h

à g

hi
h

i h g i i h

i

g

h

hi

à h
i

d

h g

ga

ố g

h d

ố B giai
d

i

g

hi

g h i

-

hi hai h
d g

i
g


5

h hâ

h ga d

hi
i

i

h

ha h ă g h

g


a 7 -96 gi

ah i h
h

g ai

a

g à

AST/A T h
g > 2. AST ă g <
300 U/L. GGT ă g a
CV 1 fL.
h

g1.4.

hi

à

i

The h

g d

h

g â

hi

ga gi

h

g ga

h

a

h

ga

ă g

B

a

h

gd g

g i

1.5. V

i
hI -1

h

g i

TGF-β h
à

h h

h

g

gh

à
à

Sinh

giai

g

ha h ũ g
a

i

d g h

h T F-

d

h g BN

I -1 ă g a

hi

h

B

i

hi i g

g â
i

a

à

h ad

g

h ga

h

g TGF-β ă g

g ga

ga

à

a

g h

a
h g

i

i
g à h

h

à h h a
h

a
à ga

à h h a .T
g i

h

í h i

h
age

id

n do rượu

ha h ă g

h a
à

ga

h

ga d

ga d

TGF-β à
i

e z

i

BGDR.

à gi

giai

ă

(Sà g

c TNF-α h

h ah

ga d

ga d

g

g

à

h h
i

d

trò củ m t s c to n tron bện
i

hi

h ga H a

à

a

B

N g

à ga

h

Th gi i AUDIT - WHO),

g

ghi

g

Y

h ga

C
h
α

à g

a

n do rượu

d a à

a T

gi

A T ă g<

h

a H i ghi

(AASLD - 2010): Ch
d g

U/

à ga
h a ga

ẩn đoán xác địn bện

g h

g h a g

i

g ố g

:

Tỷ

h h : Th i h a h

g

g

g ga
à í h
g


6

ă g

fi

a

i e
a

fi

à
ge i

i

h
d

Nhi
h

g

i

hí h

a

a

h ga

h

h

ai

a

i

h

a

C ươn 2. Ố T
2.1.

í hi

i
h

e

g h

g

i

g ga d

i fa

g g i à

g

i

i

a
P ÁP

i

T

i h i

h e

g

g Th i

g

aH

i

h

-T

:T

h g 1/

2.1.1. Tiêu chuẩn ựa ch n
Nh
gB

C
i

i

ga

i i

h a

Q â Y 1 3;

h g1 / 1
ợng nghiên cứu

h

g

( ối
hi

BGDR (g

i

ga

à

a H i ghi

ga
h ga

1 :
:

i

h

i

ố AUDIT

i a

â

6
a

h ga

h

ă

h

à g da

g

a h i h

( ối

i a

gi i

à g

h i

8 i

g ă g

: Vi
i

ga

gah

h

a
ga
a à h i

à ga
C

i

ỨU

Q â Y
1

i

i h a

àB h i

h

ă

ghi

C d

d

gd

(AAS D

i

i

h

he h

h

Ê

nh

- h
d

a

h

:9 B

B h i

6

g

n cứu

ga d

H a

a I -1β

h h hà h à í h h

à

TGF-β i

à

V P

tượn n

à

U/

GGT ă g a

ghi

e z

ga

A T ă g h

g h

ă g: AST ă g h
gd

g h

g

i 200 U/L. AST > ALT.


7

h h : Th i h a h
h

h

ghi

h g

hố g hỉ

- B h hâ
g

ha

à

i

ha

h a ga

- Ga

gia à

i ừ nh
h

g

h : i

ga B C
Nh

hi

i h i

i

Hh

h ga
à

hi

gd g h ố
i

g h

d

g

i

nh:
i

Q â

h g

i

â h i AUDIT; h i

ỉ; à

ga

h

à h g

g i

ghi

â

h

h e
h

h à h

à g

h hi

h h g

i

h

h ẽ

ghi

2.2. P ươn p áp n
2.2.1. Thi

h ga d

g

d a à

à g à di

h hâ

h i

i h e

ghi

n cứu

nghiên cứu

- Thi
2.2.2.Ph

g

i

a g

ng

a

h

hi

ghi

he

ih a h

- B h hâ

à

à ga

d

- B h ga d

â

a

nh
h

hi

a i

h

gia

i a h i ghi

i

à ga

h i h hi ga

g

2.1.2. Tiêu chuẩn

i

i

ghi

ga g.

ng pháp ch n

-S d
à

g h

h hâ

ẫu

g h
h a

h
i

h
h

i : h

a h

h

í h

g h i gia

ghi
-C
í h he

:
ghi

d g

g h

í h

gi

g

h


8

T

g

:

: Số B

BGDR

Z1-α/ : H ố gi i h
:

i

g

he

i e

g

a

i

h h

:

hí h

T

i
h

 Z1-α/ = 1,96

9
B

BGDR

í h

h h

i

h

2.2.3. ác

h

h
nh nh n

T

BN i
h

g

i h e

i h a

i Ti

h a

i

h

i

g i

h
d

8 i
i a

6

T tc

g

i a

c

ine
g

B nh vi

trong t
ghi

g

i h e
gd

i ghi

ghi

h g i
â h i AUDIT

6

gi i à ghi
nghi

i

:d a à

u huy

h à

h

ghi

( ối

hu

g â

g

h

g

- Sà g

2.4.6.

à

ghi

g ghi

i h. S d

( ối

à

9 B

ng

ối

WHO,

ố i

i

h à h

2.3.3.2. há
-

 = 0,1.

c i n h nh

2.3.3.1. h n
h

ghi

g ối h

g

h

y.

i

ghi
:

T

ghi

i

a

i

.
ng
a ối

h ẽ

g Y Si h D

áu
g ghi

ul yt 2

â 8 C h
0

a g a hâ

9

í h i Labo

c h c – H c Vi

Q â


9

h

-

g

ng n

trong 9

4 cytokin TNF-α, IL-12, TGF-β, IL-1β

h à

g

ELISA (Kit c a h g W EA T
p áp:

d a

h

g

g

g

g

i

g

Sa dwi h

g

gi g

- OD

g

h

i

i

h

E ISA
d a à

i

d he z

(O i a De i

gi g E ISA ỷ
í h

i

gi a h g h

i e
a gh

h: b ng k thu t

g Q ốc).

ghi
hi

h g g

i h e

a

gi g

±1

g

Gi

i

OD

a

g

g h

a

gi g h

i

- Th

hi

h
E ISA

- Gi

g

g he

hh

gd

a hà

a h g Diagnostic Automation H a

g:

TNF-α: 8 - 400 pg/mL
IL-1β: 1 - 20 ng/L
TGF-β: 1

- 3 000 ng/L

IL-12: 2 - 40 ng/L
hu

2.3.3.6.
+ Ph

inh hi gan

g h

i h hi t gan

ki u tru-cut b g

g i h thi
d

Deltacut 16G x 150 mm,
h

B

d 3

â h i

AUDIT - WHO
i

( ối

â

i a

6

a i

A

aP
h gi

â

c, kim
d6

a

i

Q â Y 1 3.

d g

ố AUDIT:

gd

ga

á d n tron n

h gi
i

i

Hz M

2.4. T u c uẩn đán

ih

ng Pajunk c a

g

Khoa Gi i ph u b nh – B nh vi
-B

a da d

a

n cứu
h

8 i
gi i à ghi

h gi i (
( ối

i a
.

â h i
6

i


10

- Ch

BGDR he h

H a

gd

a h i ghi

h ga

1
h gi giai

-

h a ga

hei

ea i

2.5. P ươn p áp p ân tíc v xử lý s l ệu
-C

ối

à hâ í h

- Thố g
i

:
h

-V i

i

- Phâ
b g

h

g
:

í h

h

h h
c a
g

h
3 h

uskal-Wallis.

í h h i
d ng h số

g

.0.

g à ỷh

nh Mann-Whi e

c l p b ng ki
b g hâ

g h

h SPSS
g ố

g gi
hối h

g

h í h

g


g h

i n v i
g

a S ea


a s.
,

hối h g h n


11

ươn 3.
Q a ghi
d

à

3.1.

i h i

ặc đ ểm lâm s n

T QUẢ

9 B

a

h e

h h

Ê
h i
gó

óm tuổ
< 45
45-59
60-74
≥7
T g
T i
N
h à 76
a h

N
i i ỉ
63,2%.

é: Ti
8

ga
a :

n mạn do rượu

ổ ủ
Tỉ lệ %
30
48
15
2
95

ghi
g

B
2

Tr ệu c ứn
i
Ch ă
a
Sa
h
Và g da
T
h à à gh
Gan to

à

i h

S

g
h
é: h
i à
i
hi

ga

cận lâm s n v n n đ TNF-α, IL-12,

IL-1β, TGF-β ở bện n ân m c bện
B

ỨU

h à

6

31,6
50,5
15,8
2,1
100
50,65
i h h
i h

i
iBN
BGDR
Tỉ lệ %
84,2
64,2
18,9
30,5
66,3
14,7
63,2

S
80
61
18
29
63
14
60

h g â
à g h
à g da à 66 3
h

à3
- 9

ă

h
gg
à
à6
ga

à


12

B
Xét n
gan

AST
(U/L)

ALT
(U/L)

GGT
(U/L)

4

ệm enz m
B h
h
g
Tăng
< 500
UI

UI

SD
B h
h
g
Tă g
< 200
UI

UI

SD
B h
h
g
Tă g

SD

BS
lượn
2
89
4

8

Trung
vị

Min

2,1

32,4

31

33,7

93,7

146,6

41,1

4,2

634

hi

BGDR

25

Tứ p ân vị
50

75

427,2

87,5

146,6

251,4

608

987

612,3

634

901

149,5

31

987

87

149,5

259,4

28,4

14

40

20,525

28,4

36,1

66,3

71,3

41,9

182

52,8

71,3

109

8,4

264,8

211

353

229,4

264,8

337,9

65,5

14

353

40

65,5

109

472

0

3820

280

472

1009,9

85,86 ± 71,06

Max

2,1

2

97,9
93
7 91 ±
716,18

6ỉt u
H h h i hi

ủ BN

Tỉ lệ
%

198 19 ±
155,05
25,3
24
63

e zy

Gi
Gi
h
Hỗ h
T g
33%
34-66%BN
S

BGDR
21
8
66
95
25
40

Tỉ lệ %
22,1
8,4
69,5
100,0
26,3
42,1


13

67%
V

V g1
V g
V g3
Uh
Th i h a d g
hi

Th
a
T h h g
Bi
i i a
F0
F1
F2
F3
F4
X h a
g F ≥ F2
X h a
gF ≥ F3
X ga F
Vi ga
X ga

g hi

ố hỉ i
g ga d

h

Giai

h a

h a
Giai

h

N
69,5%.

é : H h h i hi
hi

g 1 hih

9 8

h g

Giai
à 63

h hỗ h

3 – 66

Th i h a d g
6

30
91
68
66
9
80
54
61
59
60
14
20
25
24
12
61
36
12
83
12

g

h a he
3à 71 6

à8
à6 1

hi
hi

hi
à

31,6
95,8
71,6
69,5
9,5
84,2
56,8
64,2
62,1
63,2
14,7
21,1
26,3
25,3
12,6
64,2
37,9
12,6
87,4
12,6


a

1

h

à

hi

g 3 à 69
ố à 68

à i

i i a à 63

ea i

giai
h a ga

F

h

a

à

à F3 hi
g

hi
à


14

6

T

9

ga d

hi

g ghih

.8. Sự k á

B

óm n

ối

á

n cứu
h

h

α( g/

h

g

h e

h

h

h

h

g

h e

h

IL-1β

h

h

(ng/L)

h

g

h e

h

h

h

(ng/L)

TGF-β
(ng/L)

h

g

h e

h

h

T

g hi

h

h a h
p < 0,001.

i

y k e

i

g

k e

Trun vị

95% CI

173,64

40

153,71 - 166,71

158,23

95

24,45 - 32,10

27,47

40

40

-

p
< 0,001

< 0,001

4,00

13,42 - 15,34

14,36

3,19 - 3,30

< 0,001

3,19

1126,43 - 1320,91

1191,46

79563,90 - 666819,53
40

g
g

ó

ó

110,61 - 326,42

95
i

i

95

95

é:

Nh
h

i

giai

à 87

n

TNF-

IL-12

h hâ

110829,44

TGF-β

i h e

h

g h

g

gh a hố g
gh

TNF-α, IL-12, IL-1β
i h

g

i h e

h

h
i

< 0,001

h
<

g
gh a hố g

1
h
i


15

3.2. M l n qu n ữ n n đ TNF-α, IL-12, IL-1β, TGF-β vớ đặc
đ ểm lâm s n cận lâm s n ở bện n ân m c bện
B

4

n mạn do rượu.

ủ TNF-α (pg/mL)

ỉt u

n

ó

95% CI

Trun vị

F0

14

146,37 - 251,43

164,17

F1

20

145,81 - 190,02

155,97

F2

25

147,50 - 185,40

166,71

TNF-α

F3

24

149,76 - 158,80

153,72

(pg/mL)

F4

12

154,28 - 312,77

168,12

151,74 - 166,71

157,10

Giai
h a

Vi

Giai

gan

h

N
he
T
i

X ga
é:

ea i
g

83

g
F

g

F
T F-α

ga (157,10 pg/mL)

> 0,05

< 0,05
152,59 - 362,41

12
T F-α

h

h g

h

h
h

p

h a ga
i

ga (168,12 pg/mL)
i

168,12

gh a hố g

gh a hố g
h
i <

h
.


16

B

26

ủ IL- β (ng/L)

ỉt u

Giai
h a

IL-1β
(ng/L)

11,30 - 17,65

15,55

F1

20

10,88 - 19,28

16,11

F2

25

11,42 - 16,60

14,09

F3

24

10,60 - 15,23

13,22

F4

12

11,16 - 38,06

13,81

83

13,21 - 15,89

14,36

11,16 - 27,61

13,81

N

ga

12

é: h g

ối i

i giai

h a ga

ga (13 81 g/
gh a hố g

h

h

à giai
h

g
h

i

ga (1 36 g/

< 0,05
gh

IL-1β
g

> 0,05

I -1β
h

h
i

i <

B

ủ TGF-β

ỉt u

TGF-β
(ng/L)

a gi a

p

vị

14

X ga

h

Trung

95% CI

F0

Vi

Giai

g

n

ó

H h
h i
hi

hi

21

95%CI
988,42 - 1542,33

Trun vị
1246,59

8

1119,54 - 1460,42

1289,92

Hỗ h

66

1083,58 - 1320,91

1169,89

33%

25

1119,54 - 1460,42

1246,59

34-66%

40

1050,03 - 1474,32

1221,43

n
Gi
Gi

h

p

> 0,05

> 0,05


17

67%
V

h

g1

V

C
h

g

V

g

g

C
h

g3

g

C
h

Uh

g

C
T
h

h

h

g

C

Th i
h a
d g

h

N

g

C

Th
Mallory

h

g

C
h

i
C

1059,61 - 1344,88

1136,33

4

-

1089,58

91

1138,30 - 1320,91

1208,24

27

1059,61 - 1459,97

1154,26

68

1119,54 - 1344,88

1199,85

29

1119,54 - 1492,30

1270,57

66

1083,58 - 1321,09

1169,89

86

1119,54 - 1342,48

1181,87

9

1049,21 - 1474,32

1246,59

36

1229,59 - 1512,69

1331,70

59

1049,21 - 1191,46

1124,34

15

1145,91 - 1491,11

1239,40

1091,11 - 1344,88

1163,27

41

1131,53 - 1343,68

1208,24

54

1069,12 - 1370,26

1181,87

34

1018,86 - 1460,42

1163,27

61

1126,43 - 1344,88

1208,24

35

1232,21 - 1491,11

1342,48

60

1041,64 - 1210,07

1121,94

80
hh
i

g

C

hi

Bi
i a

g

30

g

é: h g
ối i
a gi a
g TGF-β trong
g i
i
hh
h ga d
C
ối
a gi a
g TGF-β
gh
g i i
i i a

> 0,05

> 0,05

> 0,05

> 0,05

> 0,05

> 0,05

> 0,05

> 0,05

< 0,05


18
B

2

ủ TGF-β (ng/L)

ỉt u

n

Giai
TGF-β
(ng/L)

h a

Giai
h
N
g

TGF-β

h

h

Trun vị
1084,38

F0

14

95%CI
1145,91 - 1512,69

F1

20

1062,01 - 1460,42

1136,33

F2

25

1038,04 - 1581,31

1172,28

F3

24

1016,46 - 1344,88

1289,92

F4
Vi
gan
X ga

12

997,28 - 1529,47

1290,94

1141,12 - 1325,70

1210,64

997,28 - 1529,47

1084,38

é:

h

ó

83
12

h g

ối i

i

h a ga

a gi a

g

à giai

h a F3-F (1 89 9
h

h T
g/ -1 9 9

ga (1 8 38 ng/L) h

(1210,64 g/

h

i

gh a hố g

C ươn 4.
4.1. ặc đ ểm lâm s n

< 0,05

< 0,05

TGF-β trong
g

g

g/

a h

h a ga F -F1 (1084,38 -1136,33 ng/L ng/L) à
TGF-β

p

h

g

h

g

i

ga

i <

LU

cận lâm s n v n n đ TNF-α, IL-12,

IL-1β, TGF-β ở bện n ân m c bện

n mạn do rượu.

Tu i
ghi

K
h

à 76

i hi
g

i à


g

a h g

a
i

i
h
gi

g
à

i

h à

i h
6

ghi
g à g ài

i

h

à3

i

i

-59

h
a h g

h hâ

ghi

i ũ g


19

h

i a g a
h

i

i h

Đ c i


h

h

ghi
h

8
i

g â

g
i

4.1.3. Đ c i
g

h

T
h

g

A T
g

h

ch.

h

i

i ỉ

à 63

C

a

g ối

i

U/

ốBAST

ă gA T h g
97 9h à 7 9 1 ± 716 18 U/
ah

à

à 69

1

V g 1 hig 3 à 69
g

i

hi

h ng l , bi

ố hỉ i

h

d

à6

g

h à 8 86 ± 71 6 U/

hi
hi

gd

ố hỉ i

h t m ; h i h a d ng b

h

Th i h a d g
a

a

a

66 3

g

h
:

;

i ỉ

g

à 71 6

g ga d
aà

à g da

GGT

g ghi

tố, th

h

h hâ

a

ga

ă

U/

hỗ h
g

i(

gg

à6

g ha g

3 – 66

9 8

g Tâ

ă g AST h

ă g GGT

hi

h

à h g

ng

ốB

hi

ă

g

c n

U/

B

i Vi

h

h

h à 198 19 ± 1

d i

h

à g h

i

h a à
93 7

g

ng
h

h

â

h

à g da à 66 3
i

a

h i

i

4.1.2.Đ c i
Ti

hh

h hâ

95

ố i

Q a

BGDR h

ghi

h i

gi i ính

à d

à h

g h

i a

h

g

u; nhi m s c

a

à ga ; ghẽn

g ga d

ha g

h :

hi

ố à 68

h

à8
h

d

à6 1

à i

i i

a

à

63,2%.
T
d

9
hi

ối


g ghi
h

à 87

h hâ
T

g ghi

giai

i
à giai

ga


20

h a he
63

ea i

giai

3

F

à F3 hi

h a ga

ghi

àh

à

62,1%.
Đ c i
T

TN -α IL-12, IL-1β TG -β

9

h hâ

ghi

à 173 6

g/

à 7 7 g/ ;

g

g

g
g

à 1 36 g/

à

g

g
;

g

I -1

I -1β

gh

gh

g
g

gh

TGF-β

g h

TNF-α

g

g

g

à

1191,46 ng/L.
T

ối

h

g à

g

g

g

g

g

à

g/ ;
g

g

g

;

g

g

TNF-α trong
I -1

I -1β

gh

gh

gh

TGF-β

i

g h

hí h

h

h gi a h
i

g

g
g

g

g/
g

da

h

à 1 8 3 g/

à 3 19 g/ ;

à 11 8 9

h

h à h

ghi
g

h

a h g

i ẽ

d g

g ũ g h

i

g

hi hâ

í h

ối

a
l n qu n

4.2.

đặc đ ểm lâm s n

ữ n n đ T

-α L-12 L-1β T

cận lâm s n ở bện n ân m c bện

-β vớ
n mạn

do rượu.
4.2.1.TNF-α
TNF-α

h

g ai

h h

h h

ghi

hỉ a

d g gâ
h

g
g

g

h

h

g

h

g

à

ă g

h

a

i

à

g ố

h ga d
a

he

h ga d

T

T F-α i
h

g

h hâ

à ga
a

a
i

a

g
C

à ga

i

i
h

ga d

hẽ h

i
i


21

g

i a h

i

i

i hi

g

h

â

Th

h

h

g i

i

<

h
à

1.

Reimers à

h

ũ g

gi

h T F-α ũ g

ga d
i

g

i i

g

TNF-α

gh

i

gh a hố g

g

i

g

gi G z ez-

Mortensen, Zuwaa-Jagieo.

hi hâ
i

â

h

g hi hâ

í h

à g

í h
g

a gi a

à g h

g

ối i

h

g

i

g

a

h

i

ối i

a

T F-α

i giai

giai

ga (168 1

g/

T F-α

i h a h

a gi a

T F-α

T F-α

ga (1 7 1

ối i

â

h h
g

i

h

g

h ố

a h g

h a h

g

à

ghi
h

à g

i

g/

cao h

gh a hố g

hỉ
hi

h

g

h

i

i <

4.2.2.IL-1β
ai

IL-1β
à
h

a

ố h

g

i

h
<

1 Cũ g
a

Khi hâ
g
gh a hố g

g

à

( 13

í h h

c

i g

e

ng/L) a h
ghi

h i

g

h i

a h g

i:

h a h

( 1
h

g

h ga d

h ih a

à

à ga
ghi

g

g

i h
i
aT g à

<

i h
g

i

ối i
g

g
h

I -1β
g

gh

gh a hố g

gi Petrasek (2012) T g à
a gi a
I -1β

h

ga (13 81 g/
à

g

IL-1β trong

i

ga (1 36
h

ũ g

i
g

g

i


22

4.2.3.TGF-β
C
h a

à h h a
g

h ă g

age

eI

ga

hh

h h hà h

í h hí h

ea

hai g

í h hí h

fi

í h hí h

age

h

Thà h h

a

ee i

I h

à

g

ga

à

age I à TGF-

aa i e àa

i e; TGF- e a ũ g

e g

a

à

a

C

h h a

ố h
g

à a e a deh de T

ei

hi

id
g

à TGF-1β.
ghi

g

i

h h

angiotensin II, IL-1β T F-α
h h

g

h

a h g

h h

< 0,001. Cũ g

h

g

g

i:

g

gh

TGF-β

h

h

g

gh a hố g

i

gi Sz ze i

i

a à

(

1

Neuman.
T

g ghi

gi a TGF-β

i giai

TGF-β
h

a h g

h

h

i

a

h

h à giai

ối i
h a: T

h a F3-F (1 89 9

gh a hố g

i

ghi

g

g/ -1 9 9

h a ga F -F1 (1 8 38 -1136 33 g/
<

à

g
g/

a

h

i

à

ũ g

a

g

g

i

a Lavallard à

4.2.4.IL-12
ghi
g
i

h

<

a h g

h a h
1 Cũ g

1

gh

d
i

ha h h

à
ă g
T

h

i

g

g

i
g

h

giai
h

i

a e

ghi

h

I -1
g

gh
gh a hố g

gi Tung à s (2012), Sowa.

aT
hi

hà h

g

i h

g

ghi

i:

h

g
h

g i
a
a h

i h

g

ha

h

I a

h ga

i

h ga d
g

i h a

i

a


23

hi

gi a

à g

a

a i

g

i

h hâ

h

â

à g à

hi

h g

a

i

g â

i

â

â

i hỉ à

â

h

à g

hi

h hâ

hí h

h i ghi

à g à

h

h ga d

h h

a h

h
T LU

1. ặc đ ểm lâm s n

cận lâm s n v n n đ TNF-α, IL-

12, IL-1β, TGF-β ở bện n ân m c bện
h

h

g

h à

i

Ti

i h
6

h

g â

à g da à 66 3

h

AST

g

à g h
ă

3 – 66
a

ố à 68
i i

a
h

ah

g

h

à TGF-β

3,19 ng/L; TGF-β

gh

g
ha h à

gh

8
g

h à

à 69

1

hi

g1

à8

h g

hi
à6 1

ea i

giai

à i
F

3

g h

g

h

h a he

g

ha h à 1 36 g/

i ỉ

A T

Th i h a d g

Giai

h

a
à

à 63

pg/mL; IL-1

i
U/

h

à6h g

i à

à 63173,64 pg/mL; IL-1
h

à 76

h à 7 9 1 ± 716 18 U/
hi

9 8

à 63

h

à

ga

g

hi

h
h

à F3 hi

gg

à6

h hỗ hi

h à 198 19 ± 1

hi
hi

à3

i

85,86 ± 71,06 U/L, GGT
hi

h

n mạn do rượu.

g h

TNF-α

ha h à

ha h à 7 7 g/ ; I -1β trong
gh

TNF-α

ha h à 1191 6 g/
gh

g/ ; I -1β

ha h à 11 8 9

g/

ha h à 1 8 3
gh

ha h à


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×