Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN
MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN


Toán:

KIỂM TRA BÀI CŨ

Tính nhẩm:
32,8 : 10 = 3,28

76,3

× 0,1

= 7,63

1,2

: 100 = 0,012


31,23 × 0,01 = 0,3123

89

: 1000 = 0,089

65

× 0,001 = 0,065

Muốn
số thập
Khi
chiachia
mộtmột
số thập
phân
phân
cho
10;
100; ta
1000…ta
cho
10;
100;
1000..
có thể
phân
cho
10;
100;
làmcách
như
thế
nào?
làm
nào
1000..ta

thể?


nhân số
đó với 0,1; 0,01; 0,001…


Toán:
CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN
MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN

Hãy tính kết quả của thương sau:
14 : 4 = 3 (dư 2)
a) Ví dụ 1: Một cái sân hình vuông có chu vi 27m. Hỏi cạnh của
sân dài bao nhiêu mét?
27 : 4 = ? (m)


Toán:

CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN
MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN

27 : 4 =

27,00 : 4

27,00 4
6,75
Hãy viết số327 thành
số thập phân có
2 thập phân và thực
2 chữ số ở phần
hiện phép chia0đó.


27 : 4 = ? (m)
4
27
- 27 chia 4 được 6, viết 6;
6 ,75(m) - 6 nhân 4 bằng 24; 27 trừ 24 bằng 3, viết
30
20
3.
0
- Để chia tiếp, ta viết dấu phẩy vào bên
phải 6 và viết thêm chữ số 0 vào bên phải 3
được 30.

- 30 chia 4 được 7, viết 7;
- 7 nhân 4 bằng 28; 30 trừ 28 bằng 2, viết 2.
- Viết thêm chữ số 0 vào bên phải 2 được
Vậy: 27 : 4 = 6,75(m)
?
20;

- 20 chia 4 được 5, viết 5;
- 5 nhân 4 bằng 20; 20 trừ 20 bằng 0, viết 0.


Toán:

CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN
MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN

 Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà
còn dư,ta
tiếp chia
tục chia
sau: thế nào?
muốn
tiếp, như
ta làmnhư
 Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.
 Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia
tiếp.


b) Ví dụ 2: Đặt tính và thực hiện tính 43 : 52
43,0
1 40
36

52
0,82

(dư dạng
0,36) số thập phân
Vậy:
: 52số= 43
0
?,82
Hãy43viết
dưới
mà phần thập phân có một chữ số.

ta làm
lại viết
vào bên phải
Nếu còn dư nữa, ta
nhưthêm
thế nào?
số dư mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và có
thể cứ làm như thế mãi.


Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN
MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN

 Quy
Khi tắc
chiathực
một số
tự nhiên
cho
một: số tự nhiên
hiện
phép
chia

mà còn dư thì ta tiếp tục chia như thế nào?

Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn
dư, ta tiếp tục chia như sau:
 Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.
 Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia
tiếp.
 Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư
mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và có thể cứ làm
như thế mãi.


Toán:

CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN
MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN

LUYỆN
TẬP
1

Đặt tính rồi tính:

a) 12 : 5

b) 15 : 8

23 : 4

75 : 12

882 : 36

81 : 4


Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN
MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN

a) 12 : 5
12 5
2 0 2,4
0

23 : 4

4
23
3 0 5,7 5
20
0

882 : 36

882 36
16 2 2 4,5
18 0
0


Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN
MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN

2 May 25 bộ quần áo như nhau hết 70 m vải. Hỏi may 6
bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải?
Tóm tắt:
May 25 bộ : 70m
May 6 bộ : …m?

Bài giải:

May một bộ quần áo hết số mét vải là:
70 : 25 = 2,8 (m)
May 6 bộ quần áo hết số mét vải là:
2,8 x 6 = 16,8 (m)
Đáp số: 16,8m


Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN
MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN

b)

15 : 8

8
15
1,875
70
60
40
0

75 : 12

81 : 4

12
75
30 6,25
60
0

81
4
010 20,25
20
0


Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN
MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN

3

Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân:

2
= 0,4
5

3
= 0,75
4

18
= 3,6
5

Làm thế nào để viết các phân
số dưới dạng số thập phân?


Toán:

CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN
MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN

 Quy tắc thực hiện phép chia:
Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta
tiếp tục chia như sau:
 Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.
 Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp.
 Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư mới
một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và có thể cứ làm như thế mãi.
• Dặn về nhà: học qui tắc, hoàn thành các bài đã học,
• Tập làm các bài tập /68 bài Luyện tập.
• HSKG: Lập sơ đồ giải cho bài tập 3, 4.


Kính chúc Quý Thầy cô mạnh khỏe.
Chúc các em học giỏi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×