Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

MÔN TOÁN
CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN
MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN

I GIẢNG CẤP TRƯỜNG


Toán
Kiểm tra bài cũ
Tính nhẩm
43,5 : 10 = 4,35

123,4 x 0,01 = 1,234

0,65 x 0,1 = 0,065

998,8 : 1000 = 0,9988

432,8 : 100 = 4,328

73,4 x 0,001 = 0,0734Toán
Kiểm tra bài cũ

13 : 5 = 2 (dư 3)


Toán
Ví dụ 1: Một cái sân hình vuông có chu vi 27m.
Hỏi cạnh của sân dài bao nhiêu mét?

27 : 4 = ? ( m )


Toán
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên
mà thương tìm được là một số thập phân

27 : 4 = ? (m)

27
4
3 0 6 ,7 5
20
0

(m)

Vậy: 27 : 4 = 6,75 (m)


Toán
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà
thương tìm được là một số thập phân
1. Ví dụ 1:
Một cái sân hình vuông có chu vi 27m. Hỏi cạnh của cái sân dài bao nhiêu m?
Ta thực hiện phép chia: 27 : 4 = ? (m)
• 27 chia 4 được 6, viết 6;
4


27
6 nhân 4 bằng 24; 27 trừ 24 bằng 3 viết 3.
30
6,7 5 (m)
• Để chia tiếp, ta viết dấu phẩy vào bên phải 6
20
và viết thêm chữ số 0 vào bên phải 3 được 30
0
30 chia 4 được 7, viết 7;
Vậy 27 : 4 = 6,75 (m)

7 nhân 4 bằng 28; 30 trừ 28 bằng 2, viết 2.

• Viết thêm chữ số 0 vào bên phải 2 được 20;
20 chia 4 được 5, viết 5.
5 nhân 4 bằng 20; 20 trừ 20 bằng 0, viết 0.


Toán

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà
thương tìm được là một số thập phân

27
4
3 0 6,7 5
20
0

Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp
tục chia như sau:
 Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.
 Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp.
 Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư mới một
chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và có thể cứ làm như thế mãi.


Toán
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà
thương tìm được là một số thập phân

Ví dụ 2: 43 : 52 = ?

43,0
52
43 0
0 ,82
1 40
36

Khi chia 1 số tự nhiên cho 1
số tự nhiên mà số bị chia bé
hơn số chia ta làm như sau:

•Chuyển số bị chia thành số
thập phân.

•Đặt tính rồi tính như phép
chia số thập phân cho số tự
nhiên.


Toán
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà
thương tìm được là một số thập phân

VD 1: 27

:4=?

27
4
3 0 6, 7 5
20
0

VD 2:

43 : 52 = ?

43,0

52

43 0 0,82
1 40
36


Toán
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà
thương tìm được là một số thập phân

Khi chia một số tự nhiên cho một số tự
nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau:
 Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.
 Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi
chia tiếp.
Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải
số dư mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và có
thể làm như thế mãi.


Toán
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà
thương tìm được là một số thập phân

Luyện tập
Bài 1 (68): Đặt tính rồi tính:

a) 12 : 5
23 : 4

b)15 : 8
75 : 12
81 : 4

882 : 36


1 Đặt tính rồi tính:

a, 12 : 5 23 : 4
12 5
20 2,4
0

882 : 36

23

4

30 5,75

882 36
162

24,5

20

180

0

0


b) 15 : 8
15

8

70 1,875
60
40
0

75 : 12
75

81 : 4
12

30 6,25

81

4

010
0
1 20,25

60

20

0

0


Toán

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà
thương tìm được là một số thập phân

Bài 2 (68): May 25 bộ quần áo như nhau hết 70m vải.
Hỏi may 6 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải?
Tóm tắt
25 bộ hết : 70 m
Bài giải
6 bộ hết : … m ?
Số mét vải để may 1 bộ quần áo là:
70 : 25 = 2, 8 ( m )
Số mét vải để may 6 bộ quần áo như thế là:
2, 8 x 6 = 16, 8 ( m )
Đáp số : 16, 8 m vải.


Toán
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà
thương tìm được là một số thập phân

Bài 3 (68) Viết các phân số sau dưới
dạng số thập phân:

2
3
= 0,4
5
4

18
= 0,75
5

= 3,6


Toán
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà
thương tìm được là một số thập phân

Khi chia một số tự nhiên cho một số tự
nhiên mà
còn
dư,
ta
tiếp
tục
chia
như
sau:
Khi chia một số tự nhiên cho một số
 Viết
dấu phẩy
số thương.
tự nhiên
mà vào
cònbên
dư,phải
ta tiếp
tục chia như
 Viết
thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi
thế nào?
chia tiếp.
Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải
số dư mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và có
thể làm như thế mãi.


Toán
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà
thương tìm được là một số thập phân

Khi chia 1 số tự nhiên cho 1 số tự nhiên mà số bị
chia bé hơn số chia ta làm như sau:

•Chuyển số bị chia thành số thập phân.
•Đặt tính rồi tính như phép chia số thập phân cho
số tự nhiên.


Trò
Trò chơi
chơi

x 10

16

:5

3,2
??
3,2

??
32
32

: 50

Công
Công
0,64
0,64
chúa
chúa
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×