Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 7: Hỗn số


Hỗn số


Có 2 cái bánh và 3 cái bánh
4

Hay có 2 cái bánh + 34 cái
bánh
-Ta nói gọn là “có 2 và 34
cái bánh”
3 cái bánh
3

viết
gọn

2

2
4

4
2 và 34 hay 2+ 34 viết thành 2 34
* 2 43 gọi là hỗn số
3
3 đọc là: hai và ba phần tư.
3
*
2
2
4
4
2 34 Có phần nguyên là 2 và
3
phần
phân
số

Phần nguyên Phần phân số
4


Hỗn số 2 3
4

Đọc là: hai và ba phần tư

*Khi xét
đọccách
hỗn đọc
số tahỗn
đọcsố
phần
nguyên trước rồi
Nhận
trên?
đọc phần phân số sau.
Viết là: 2 3
4
*Khi xét
viếtcách


hỗn viết
số tahỗn
viếtsố
phần
nguyên trước rồi
Nhận
trên?
viết phần phân số sau.
< 1
So
Phần
sánh
phân
phần
số phân
của hỗn
số của
số bao
hỗngiờ
số cũng
với 1.bé hơn 1.


Hỗn số
Ghi nhớ:

-Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng bé hơn
đơn vị.
-Khi đọc ( hoặc viết) hỗn số ta đọc (hoặc viết)
phần nguyên rồi đọc ( hoặc viết) phần phân số.


Viết:


Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp:

Viết:
Đọc : một và một phần hai


Bài 1: Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp:
a.

1
2
Viết :

;

4

Đọc : Hai và một phần tư

b.

4
2
Viết :
5

;

Đọc : Hai và bốn phần năm

;

Đọc : Ba và hai phần ba

c.

2
3
Viết :
3


Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của
tia số


Trò chơi: Tìm hỗn số - ghép hình:
1
3
4
3
2
4
1
4
2
1
1
2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×