Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 7: Hỗn sốToán:
1

Kiểm tra bài cũ:

Tính:

6
3
3 2 3x2
=
=
a, x =
4 5 4 x5 20 10

1 3 x1 3
=
b,3 : =
2

2
2


Toán:
3
Ví dụ: Có 2 cái bánh và
cái bánh như sau:
4
- Ta nói gọn là 2 và

23
4

3
3
3
- 2 và
hay 2+
viết thành 2
4
4
4

3 gọi là hỗn số
*2
4

cái bánh.

3
4


Toán:


3
2
4

đọc là: hai và ba phần tư

Phần nguyên

3
2
4
Phần thập phân

Lưu ý: Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng bé hơn đơn vị.


Toán:
Khi đọc (hoặc viết) hỗn số ta đọc (hoặc viết) như thế
nào?

Khi đọc
đọc (hoặc
(hoặc viết)
viết) hỗn
hỗn số
số ta
ta đọc
đọc (hoặc
(hoặc viết)
viết)
Khi
phần nguyên
nguyên trước
trước rồi
rồi đọc
đọc (hoặc
(hoặc viết)
viết) phần
phần phân
phân
phần
số.
số.


Toán:
Thựchành:
hành:
Thực
1

Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp:

Mẫu: Viết: 1

1
; đọc là: một và một phần hai
2


2

1
4

Toán:
Thựchành:
hành:
Thực
1
a,

Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp:
Viết:

1
2
4

Đọc: Hai và một phần tư
b,

Viết:

4
2
5

Đọc: Hai và bốn phần năm


Toán:
Thựchành:
hành:
Thực
1

Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp:

c,

Viết:

2
3
3

Đọc: Ba và hai phần ba


Toán:
Thựchành:
hành:
Thực
vàohỗn
hình
sauhợp
để vào
viết chỗ
và đọc
hỗn
số mỗi
thích hợp.
2DựaViết
sốvẽ
thích
chấm
dưới
Hãy vạch
nêu phần
và phần phân số của hỗn số đó?
của tianguyên
số:
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×