Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 7: Hỗn sốCó 2 cái bánh và

cái bánh.
Ta nói gọn “có 2 và
Và viết gọn là

, hay

cái bánh.

Gọi là hỗn số.
cái bánh.

Viết thành


Đọc là: hai và ba phần tư.
Có phần nguyên là 2,

Phần nguyên

Phần phân số

phần phân số là

Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng bé hơn đơn vị.
Khi đọc (hoặc viết) hỗn số ta đọc (hoặc viết) phần nguyên rồi đọc
(hoặc viết) phần phân số.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×