Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

MÔN TOÁN LỚP 5
TIẾT :50

CHIA MỘT SỐ TỰ
NHIÊN CHO MỘT SỐ
THẬP PHÂN


WELCOME

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC THUỶ


NỘI DUNG BÀI GIẢNG
Kiểm tra bài cũ.
Hình thành quy tắc chia.
Các phép chia đã học và nhận xét.
Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Thực hành.
Bài tập về nhà.NỘI DUNG BÀI GIẢNG
Kiểm tra bài cũ
Hình thành quy tắc chia.
Các phép chia đã học và nhận xét.
Chia nột số tự nhiên cho một số thập phân.
Thực hành.
Bài tập về nhà.


KIỂM TRA BÀI
BÀI TẬP : TÍNH RỒI SO SÁNH KẾT QUẢ.

1. 2,1 : 7
2. 2,1 : 7
3. 1,89 : 9

( 2,1 X 5 )
:(7X5)
( 2,1 X 10 ) : ( 7 X 10 )
( 1,89 X 100 ) : ( 9 X 100 )


KIỂM TRA BÀI
KẾT QUẢ PHÉP TÍNH

1. 2,1 : 7 = ( 2,1 X 5 )
:(7X5)
2. 2,1 : 7 = ( 2,1 X 10 ) : ( 7 X 10 )
3. 1,89 : 9 = ( 1,89 X 100 ) : ( 9 X 100 )HÌNH THÀNH QUY TẮC CHIA

BƯỚC 1: ĐẾM Ở PHẦN THẬP PHÂN
CỦA SỐ CHIA CÓ 1 CHỮ SỐ
87

14,5


HÌNH THÀNH QUY TẮC CHIA

BƯỚC 2 : THÊM 1 CHỮ SỐ 0 VÀO
BÊN PHẢI SỐ BỊ CHIA
870 14,5


HÌNH THÀNH QUY TẮC CHIA
BƯỚC 3 : GẠCH BỎ DẤU PHẨY Ở SỐ
CHIA ĐI
( ĐÂY CHÍNH LÀ THỰC HIỆN PHÉP NHÂN
CẢ SỐ BỊ CHIA VÀ SỐ CHIA VỚI 10 )

870

145


HÌNH THÀNH QUY TẮC CHIA

BƯỚC 4 THỰC HIỆN PHÉP CHIA NHƯ

CHIA 2 SỐ TỰ NHIÊN BÌNH
THƯỜNG
870

000

145

6


QUY TẮC THỰC HIỆN
PHÉP CHIA

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập
phân ta làm như sau :
Đếm xem phần thập phân của số chia có bao
nhiêu chữ số thì ta thêm vào bên phải số bị
chia bấy nhiêu chữ số 0
Bỏ dấu phẩy của số chia và thực hiện phép
chia như đối với 2 số tự nhiên


các phép chia đã học

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
 Chia một số thập phân cho 10,100...
 Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên,
thương tìm được là một số thập phânNHẬN XÉT
Số bị chia và số chia ở mỗi phần đều
được cùng gấp lên 5, 10, 100 lần
nhưng thương của chúng đều không
đổi


Nhận xét 2 phép tính
1. 2,1 : 7
0,3
2. 1,89 : 9 =
0,21

=
( 2,1 x 10 ) : ( 7 x 10 )
=
21
: 70
=
0,3
( 1,89 x 100 ) : ( 9 x 100 )
=
189
:
900
=
0,21


Nhận xét

Ta có thể biến đổi phép chia một số tự
nhiên cho một số thập phân thành phép
chia một số tự nhiên cho một số tự
nhiên bằng cách nhân cả Số bị chia và
Số chia với 10, 100,1000


KẾT LUẬN

Khi ta nhân Số bị chia và Số chia
với cùng một số khác không thì
thương không thay đổi


Ví dụ 2 : Thực hiện phép chia
112 : 2,24


Bài giải
112 0 0
0 0

2, 24
50


THỰC HÀNH


Bài tập 1:
1 Tìm x
8 : x = 2,5


THỰC HÀNH
BÀI GIẢI 1

8 : X = 2,5
X = 8 : 2,5
X
= 3,2


THỰC HÀNH
• Bài tập 2 : Giải bài toán dựa vào tóm tắt sau:
Thanh sắt 5 dm nặng 39 kg.
Thanh sắt 7,5 dm nặng ? kg


THỰC HÀNH
BÀI GIẢI 2
MỘT DM SẮT NẶNG SỐ KG LÀ :
39 : 5 = 7,8 ( KG )
7,5 DM SẮT NẶNG SỐ KG LÀ :
7,8 X 7,5 = 58,5 ( KG )
ĐÁP SỐ : 58,5 KG


THỰC HÀNH
BÀI 3 :
MỘT CỬA HÀNG BÁN VẢI NGÀY
ĐẦU BÁN ĐƯỢC 2,25 MÉT VÀ
THU ĐƯỢC 33750 ĐỒNG. NGÀY
HÔM SAU CỬA HÀNG BÁN ĐƯỢC
9 MÉT VẢI. HỎI CỬA HÀNG THU
ĐƯỢC BAO NHIÊU TIỀN.


THỰC HÀNH
Bài giải
Giá tiền một mét vải là :
33750 : 2,25 = 15000 ( đồng )
Số tiền cửa hàng thu được khi bán 9 mét vải là :
15000 x 9 = 135000 ( đồng )

Đáp số : 135000 đồng


CHIA MỘT SỐ
TỰ NHIÊN CHO
MỘT SỐ THẬP
PHÂN


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×