Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

BÀI GIẢNG TOÁN 5

TIẾT 79 - CHIA MỘT SỐ
TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ
THẬP PHÂN

Trường tiểu học Tây Sơn


MỤC TIÊU BÀI HỌC
 KIẾN THỨC :

 NHẬN DẠNG ĐƯỢC DẠNG CỦA PHÉP CHIA : SỐ
BỊ CHIA LÀ STN, SỐ CHIA LÀ STP
 NÊU ĐƯỢC QUY TẮC VÀ THỰC HIỆN PHÉP CHIA

KỸ NĂNG :
PHÁT BIỂU QUY TẮC DƯỚI DẠNG KHÁC : ( VD:
MUỐN CHIA 1 STN CHO 1 STP TA NHÂN CẢ SBC
VÀ SC VỚI 10, 100...)
VẬN DỤNG :

ÁP DỤNG ĐƯỢC VÀO CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG


KIỂM TRA BÀI

 BÀI TẬP : TÍNH RỒI SO SÁNH KẾT QUẢ.

1. 2,1 : 7 ( 2,1 X 5 )
:(7X5)
2. 2,1 : 7 ( 2,1 X 10 ) : ( 7 X 10 )
3. 1,89 : 9
( 1,89 X 100 ) : ( 9 X 100 )


KIỂM TRA BÀI

 KẾT QUẢ PHÉP TÍNH

1. 2,1 : 7 = ( 2,1 X 5 )
:(7X5)
2. 2,1 : 7 = ( 2,1 X 10 ) : ( 7 X 10 )
3. 1,89 : 9 = ( 1,89 X 100 ) : ( 9 X
100 )


NHẬN XÉT
Số bị chia và số chia ở mỗi phần
đều được cùng gấp lên 5, 10, 100
lần nhưng thương của chúng đều
không đổi


KẾT LUẬN
Khi ta nhân Số bị chia và Số chia
với cùng một số khác không thì
thương không thay đổi


Nhận xét 2 phép tính
1. 2,1 : 7


0,3
2. 1,89 : 9
0,21

=
=
=
=
=
=

( 2,1 x 10 )
21

: ( 7 x 10 )
: 70
0,3
( 1,89 x 100 ) : ( 9 x 100 )
189
:
900
0,21


Nhận xét
Ta có thể biến đổi phép chia một số tự
nhiên cho một số thập phân thành phép
chia một số tự nhiên cho một số tự
nhiên bằng cách nhân cả Số bị chia và
Số chia với 10, 100,1000


các phép chia đã học

 Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
 Chia một số thập phân cho 10,100...
 Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên,
thương tìm được là một số thập phân


CHIA MỘT SỐ
TỰ NHIÊN
CHO MỘT SỐ
THẬP PHÂN


VÍ DỤ

CHO MỘT MẢNH VƯỜN HÌNH CHỮ
NHẬT CÓ CHU VI BẰNG 87 MÉT.CHIỀU
DÀI MẢNH VƯỜN LÀ 14,5 MÉT. TÍNH
CHIỀU RỘNG MẢNH VƯỜN ĐÓ
TÓM TẮT
CHU VI : 87 MÉT
CHIỀU DÀI : 14,5
MÉT
CHIỀU RỘNG : ?

BÀI GIẢI
CHIỀU RỘNG MẢNH
VƯỜN LÀ :6 ( mÐt )
87 : 14,5 =CÁCH THỰC HIỆN
PHÉP CHIA
ÁP DỤNG KẾT LUẬN :
NHÂN CẢ SỐ BỊ CHIA VÀ SỐ CHIA VỚI 10
ĐỂ BIẾN SỐ CHIA THÀNH SỐ TỰ NHIÊN
87 : 14,5 = ( 87 X10 ) : ( 14,5 X 10 )
87 : 14,5 =
870 : 145
87 : 14,5 =
6


HÌNH THÀNH QUY TẮC CHIA

BƯỚC 1: ĐẾM Ở PHẦN THẬP PHÂN
CỦA SỐ CHIA CÓ 1 CHỮ SỐ
87

K

14,5


HÌNH THÀNH QUY TẮC
CHIA
BƯỚC 2 : THÊM 1 CHỮ SỐ 0
VÀO BÊN PHẢI SỐ BỊ CHIA
870 14,5


HÌNH THÀNH QUY TẮC
CHIA
BƯỚC 3 : GẠCH BỎ DẤU PHẨY Ở SỐ
CHIA ĐI
( ĐÂY CHÍNH LÀ THỰC HIỆN PHÉP
NHÂN CẢ SỐ BỊ CHIA VÀ SỐ CHIA
VỚI 10 )

870

145


HÌNH THÀNH QUY TẮC
CHIA
BƯỚC 4 THỰC HIỆN PHÉP CHIA

NHƯ CHIA 2 SỐ TỰ NHIÊN BÌNH
THƯỜNG
870
000

145
6


Ví dụ 2 : Thực hiện phép chia
112 : 2,24


Bài giải
112 0 0
0 0

2, 24
50


QUY TẮC THỰC HIỆN
PHÉP CHIA
Muốn chia một số tự nhiên cho một số
thập phân ta làm như sau :
 Đếm xem phần thập phân của số chia có
bao nhiêu chữ số thì ta thêm vào bên phải
số bị chia bấy nhiêu chữ số 0
 Bỏ dấu phẩy của số chia và thực hiện phép
chia như đối với 2 số tự nhiên


THỰC HÀNH
 Bài tập 1:
1 Tìm x
8 : x = 2,5
 Bài tập 2 : GiảI bàI toán dựa vào tóm tắt
sau:
Thanh sắt 5 dm nặng 39 kg.
Thanh sắt 7,5 dm nặng ? kg


THỰC HÀNH
BÀI GIẢI 1

8 : X = 2,5
X
= 8 : 2,5
X = 3,2


THỰC HÀNH
BÀI GIẢI 2
MỘT DM SẮT NẶNG SỐ KG LÀ :
39 : 5 = 7,8 ( KG )
7,5 DM SẮT NẶNG SỐ KG LÀ :
7,8 X 7,5 = 58,5 ( KG )
ĐÁP SỐ : 58,5 KG


THỰC HÀNH
BÀI 3 :
MỘT CỬA HÀNG BÁN VẢI NGÀY
ĐẦU BÁN ĐƯỢC 2,25 MÉT VÀ
THU ĐƯỢC 33750 ĐỒNG. NGÀY
HÔM SAU CỬA HÀNG BÁN ĐƯỢC
9 MÉT VẢI. HỎI CỬA HÀNG THU
ĐƯỢC BAO NHIÊU TIỀN.


THỰC HÀNH
Bài giải
Giá tiền một mét vải là
33750 : 2,25 = 15000 ( đồng )
Số tiền cửa hàng thu được khi bán 9 mét vải là
15000 x 9 = 135000 ( đồng )

Đáp số : 135000 đồng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×