Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 13: Hécta

Bài cũ:
Luyện tập
19 2
7
7 m 19 dm = … m
100
2

2

3 cm2 5 mm2 = 305
… mm2


Héc – ta (tr. 29)
1. Kí hiệu của héc – ta
Héc – ta viết tắt là ha
1 ha = 1 hm2
1 ha = 10 000 m2

Ví dụ:


17 ha = 17
… hm2
300 ha = …
3 km2
13 ha = …130 000 m2


Héc – ta (tr. 29)
1. Kí hiệu của héc – ta : ha
2 . Luyện tập
Bài 1 : Viết số thích hợp vào chỗ trống
2 dòng đầu, HS K,G làm hết

a)

40 000m
4 ha = .......

2

200 000m
20 ha = .........
2

1 km = 100
..... ha
2

500 ha
15km = 1.....

2

1 ha = ........
5 000 m2
2
1 ha = ......
100 m2
100


1
10 ha
km2 = .....
10
3
km2 = ......
75 ha
4


2. Luyện tập
Bài 1 : Viết số thích hợp vào chỗ trống
Cột đầu, HS K, G làm hết
2

b) 60 000 m = ....6 ha
2

800 000 m = ....
80 ha

18 km
1 800 ha = ......
270km
27 000 ha = ......

2
2


2. Luyện tập
Bài 1 : Viết số thích hợp vào chỗ trống
Bài 2 : Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200 ha. Hãy viết số
đo diện tích khu rừng đó dưới dạng số đo có đơn vị là ki – lô –
mét vuông.
Bài giải
Diện tích của khu rừng đó có số ki – lô – mét vuông là :
22 200 ha = 222 km2
Đáp số: 222 km2
HS K, G làm tiếp bài 3, bài 4


2. Luyện tập
Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S :
a) 85 km2 < 850 ha

S

b) 51 ha > 60 000 m2

Đ

c) 4 dm 7 cm = 4
2

2

72
dm
10

S


2 . Luyện tập

Bài 4 : Diện tích một trường đại học là 12 ha. Toà nhà chính của
trường được xây dựng trên mảnh đất có diện tích bằng
1
diện tích của trường . Hỏi diện tích mảnh đất dùng để xây toà
40
nhà đó là bao nhiêu mét vuông ?
Bài giải
Đổi : 12 ha = 120 000 m2
Số mét vuông dùng để xây toà nhà đó là
1
120 000 x
= 3 000 (m2)
40
Đáp số : 3 000 m2


Héc – ta (tr. 29)
1. Kí hiệu của héc – ta
Héc – ta viết tắt là ha
1 ha = ….1 hm2
10 000 m2
1 ha = ………..
2. Luyện tập
Bài 1:
Bài 2:
Bài 3:
Bài 4:
Bài sau: Luyện tập
Xin chân thành cảm ơnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×