Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

BÀI GIẢNG TOÁN 5 CHƯƠNG 2 BÀI
2: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO
MỘT SỐ TỰ NHIÊN


ToánN

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
a) Ví dụ1: Một sợi dây ________
dài 8,4 m được chia thành 4______
đoạn
bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài bao nhiêu mét?
_________
?m

:


8,4 m

=

(m)

Ta có: 8,4 m = 84 dm

8844 4
0 21(dm)
0

21 dm = 2,1 m
Vậy 8,4 : 4 = 2,1 (m)

84 4
8,4
0 22,1
,1(m)
0
Thử lại 2,1 x 4= 8,4 (m)


Toán
Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
a) Ví dụ 1 : 8,4 : 4 = ? m

b) Ví dụ 2: 72,58 : 19 =

8,4 4
04
2,1(m)
0

72,58
58 19
15
3, 8 2
03
0Muốn chia số thập phân cho số tự nhiên ta làm như sau:
- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.
- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số
đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép
chia.


Toán
Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Luyện tập
Bài1. Đặt tính rồi tính:
a. 5,28 : 4
5,28 4
12
1,32
08
0
c. 0,36 : 9
0,36 9
0 36 0,04
0

b. 95,2 : 68
95,2 68
27 2 14
00
d. 75,52 : 32
75,52 32
11 5
2,36
1 92
0


Toán
Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Luyện tập
Bài 2: Tìm X
a) X x 3 = 8,4
= 8,4 : 3
0,25X
X
= 2,8

b) 5 x X =
X = 0,25 : 5
X = 0,05


Toán
Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
* Muốn chia số thập phân cho số tự nhiên ta làm như sau:
- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.
- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy
chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục
thực hiện phép chia.
- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị
chia.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×