Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

TOÁN 5

Chia một số thập phân
cho một số tự nhiên


KIỂM TRA BÀI CŨ

Toán:
1. Tính
a/ 375,84 – 95,69 + 36,78
b/ 7,7 + 7,3 x 7,4


Toán:

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

a/ Ví dụ 1: Một sợi dây dài 8,4 m được chia thành 4 đoạn
bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?


8,4 m

8,4 : 4 = ? m
Ta có: 8,4 = 84 dm
84 4
0 4 21 (dm )
0
21dm = 2,1 m

?m

Vậy : 8,4 : 4 = 2,1( m)


Toán:

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

* Thông thường ta đặt tính và làm như sau:

8
8,4
04
0

4
2,1

* 8 chia 4 được 2, viết 2;
2 nhân 4 bằng 8; 8 trừ 8 bằng 0, viết 0
*Viết dấu phẩy vào bên phải 2
*Hạ 4; 4 chia 4 được 1, viết 1
1 nhân 4 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0


Toán:

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Ví dụ 2: 72,58 : 19 = ? * Muốn chia một số thập phân cho một


số tự nhiên ta làm như sau:

72
72,58
15
15 5
0 3388
0

19
3, 8 2

-Chia phần nguyên của số bị chia cho
số chia.
-Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã
tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên
ở phần thập phân của số bị chia để tiếp
tục thực hiện phép chia.
-Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần
thập phân của số bị chia.


Toán:

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a/ 5,28
: 4x
Bài
2: Tìm
a) X x 3 = 8,4

b/ 95,2 : 68

0,36 : 9

b) 5 x X = 0,25


Toán:

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Bài 1: Đặt tính rồi tính
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức
Bài 3: Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được
126,54 km. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi
được bao nhiêu ki- lô- met?


Toán:

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
126,54
km

Bài giải:
Số km trung bình trong một
giờ người đó đi được là:
126,54 : 3 = 42,18 ( km)

? km

Đáp số: 42,18 km


Toán:

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

TRÒ CHƠI ĐÚNG SAI

79,56

01 5 6
00

Đ

26

3,06

368,4
08
024
0
S

6
614
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×