Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

BÀI GIẢNG TOÁN 5 CHƯƠNG 2 BÀI
2: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO
MỘT SỐ TỰ NHIÊN


Kiểm tra bài cũ :

Bài 1

Tính
7,7 + 7,3 x 7,4
= 7,7 + 54,02
= 61,72


Kiểm tra bài cũ :
Bài 2
(9,6 - 4,2) x 3,6
= 5,4 x 3,6
= 19,44


Tính bằng hai cách
(9,6 - 4,2) x 3,6
= 9,6 x 3,6 - 4,2 x 3,6
= 34,56
= 19,44

- 15,12


a) Ví dụ 1: Một sợi dây dài 8,4m được chia thành 4
đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài bao
nhiêu mét ?
?m
8,4 m

8,4 : 4 = ? (M)


Ta có: 8,4m =84dm

84 4
0 4 2 1 (dm)
0
21DM = 2,1 (M)

Vậy: 8,4 : 4 = 2,1(m)


8,4 4
0 4 2, 1 (m)
0

• 8 chia 4 được 2,

viết 2

• 2 nhân 4 bằng 8; 8 trừ 8 bằng 0, viết 0
• Viết dấu phẩy vào bên phải 2.
• Hạ 4 ; 4 chia 4 được 1, viết 1
• 1 nhân 4 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0
84
04
0

4
2 1 (dm)

8, 4
0 4
0

4
2,1(m)


b) Vớ dụ 2: 72,58 : 19 = ?
72,58 19
15 5 3,8 2
0 38
0


MUỐN CHIA MỘT SỐ THẬP PHÕN CHO MỘT SỐ TỰ
NHIỜN TA LÀM NHƯ SAU:
- CHIA PHẦN NGUYỜN CỦA SỐ BỊ CHIA CHO SỐ CHIA.
- VIẾT DẤU PHẨY VÀO BỜN PHẢI THƯƠNG ĐÓ TỠM
ĐƯỢC TRƯỚC KHI LẤY CHỮ SỐ ĐẦU TIỜN Ở PHẦN
THẬP PHÕN CỦA SỐ BỊ CHIA ĐỂ TIẾP TỤC THỰC
HIỆN PHỘP CHIA.
- TIẾP TỤC CHIA VỚI TỪNG CHỮ SỐ Ở PHẦN THẬP
PHÕN CỦA SỐ BỊ CHIA.


Bài 1: Đặt tính rồi tính
a) 5,28 : 4
95,2 : 68

b)

c) 0,36 : 9
75,52 : 32

d)

a) 5,28

4

b) 95,2
27 2
0

1 2 1,32
08
0

68
1,4


Bài 1: Đặt tính rồi tính
a) 5,28 : 4
68

b) 95,2 :

c) 0,36 : 9
32

d) 75,52 :

c) 0,36
0 36
0

9
0,04

d) 75,52 32
11 5 2,36
1 92
0


Bài 2: Tìm x

a) x x 3 = 8,4
x = 8,4 : 3
x = 2,8

b) 5 x x = 0,25
x = 0,25 : 5
x = 0,05


Ai nhanh, ai đúng
CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG:

13,53
15
03
0A

3
4,51

13,53 3
1 5 451
03
0

13,53 3
15
45,1
03
0

B

C


Xin chân thành cảm ơn
quý thầy cô và các emTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×